Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CmriKmtyeİ 6 Eylul 1933 istanbul öorsası kapanış îiatlan 5 9 9 3 3 ı NUKUT 1 1 20 80 20 20 istanbul Belediyesi ilânları Sterlln Dolar Fransız fr. Lir. BeiL.ka ît. Ur.ı.ı.1,1 20 80 1 90 isvıcre tt. Leı t'lonn Çek tronn Isveç kronn Avustnrya şil. Peçeta Mark Zlntı 21 ) Lev 2,) Dınaı 1 Rnble 1 Yen 1 Tiirk altım 1 Mecidiye 1 Banknot Os. B 220 115 24 8U Al!5 670 143 50 165 82,50 lis 3tt 24 16 48,50 23 27 21,50 56 45 24 Satıs 675 143,50 168 222 117 24,50 828 25 84 122 38 25 18 50 24 29 22,50 f>8 1 1 Keşif bedeli 5881 lira 56 kuruş olan Modada Çocuk bahçesinde yapılacak yollar kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak ve keşif evrakını görmek üzere Levazım Mücîürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 441,5 Uralık teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplanm 27/9/933 çarşam'oa günü saat on beşe kadar Daimî Encümene vermelidirler. (4653) J Çoriu icra memurluğundan: Açık arttırma île paraya çevrilecek gayritnenkulün ne olduğu: Çorluya tâbi Ereğli çiftliği arazisinden on uç parçada (2000) dönüm tarlanın nuıf hissesi, Gayrimenkulün bulunduğu mevki: 476 dönumii Çınarağacı, 4 1 5 dö • nümü Koknartepe, 216 dönumii Kısır yolu, 70 dönumii Dağ yolu, 127 dö nümü Poyraz limanı, 80 dönümn Kelemebaşı, 200 dönihnü Çmar, 4 dö nümü Giran, 12 dönumii Kızlaç, 6 0 dönümü Karakova, 200 dönSmS Eksipmar (Ekizpmar) 80 dönümü Ki razlık, 6 0 dönümü Sırakuyu mevkilerinde, Takdir olunan kıymet: Çınarağacı mevkündeki tarlanm beher dönümü ne dört, Koknartepe, Kısır yolu, Çı nar, Karakovadaki tarlalarm beher dömününe dörder buçuk, Kelerae başında ve Sırakuyudaki tarlalann beher dönümüne be», Eksipmar (Ekiıpmar) ve Kirazlıktaki tarlalarm dönümüne altı buçuk, Kızlaçtaki tarlanın dönü müne yedi, Dağ yolunda ve Poyraz limanındakî tarlalann dönümüne yedî buçuk, Girandaki tarlanın dönümüne de on Hra kıymet konmuştur. Arttırmanm yapılacağı yer gün ve saat: 9 teşrinievvel 9 3 3 pazartesi gâ. nü saat 14 16 da Çorlu icra daire . sinde, 1 Yukanda yazılı on Sç parca tarla nısıf hisse'erinin ayn ayn art. tırma saı+namelfti 2 0 / 9 / 9 3 3 tari ^ hinden itibaren 109/933 numara Oe Çorlu icra dairesinde herkesin göre * bümesi için açıktır. tiânda yazılı olanIardan fazla malumat almak iıtyenler işbu sartnameye ve memuriyetimire müracaat etmelidirler. 2 Arttırmıya istirak için muhammen kıymetin yüz . de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanm mektubu tev. di edilecektir. 3 tpotek sahibi ala caklılarla diğer alâkadarlann ve ir • tifak hakkı sahiplerinin gayrimenlaıl üzerindeki haklarmı hususüe faiz ve masrafa dair olan iddialannı işbu ilân taaihinden itibaren yirmi gün içindc evrakı müsbitelerile birlikte memuri . yetimize bildinneleri icap eder. Aksi ha'de h?.klan tapu sicillile sabit olma. dıkça satıs bedelinin paylasmasmdan hariç kahrlar. 4 Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler arttırma şart namesini okumuş ve lüzumlu maluma. tı almış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunuriar. 5 . Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağnldıktan sonra en çok artbrana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya sataş istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunlann o gayri • menkul ile temin edilmiş alacaklarmm mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak üze. re arttırma on beş gün daha temdit o. lunur. On beşinci günü ayni saatte yapılacak arttırmada gene bu fıkrada yazılı miktarlan bulmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve 2280 numaralı kanun ahkâmı tatbik olunur. 6 • Gayrimenkul kendisine ihale olu • nan kimse derhal veya verflen mühlet îçinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte buiunan kimse arzet . mis olduğu bedelle almağa razı oiursa ona razı olmaz veya bulunmazsa he . men on beş gün müddetle arttırmıya çıkanlıp en çok arttırana ihale edilir. tki ihale arasmdaki fark ve geçen gSnler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Mekur gayrimenkuller yukanda gösterilen 9/10/933 tarihinde Çorlu icra memurluğu oda . smda işbu ilân ve gösterilen artümrva şartnameleri dairesinde ayn ayn sa . tılacağı ilân olunur. (7060) tarzda tatbik edilirse edilsin, hayat demektir, yaşamak demektir... Elinden hiçbir şey gelmese sırf ma cera için kocasmı aldatır... Va ziyeti biraz daha müsak olan Afrikada kaplan avına gider... Vahşi hayvamn keskin dişini, parçala yıcı pençesini yakından hissetmek!. tşte macera! ölümii yakından bis • setmek!. Bunun fevkinde ne ola bilir?.. Ihtilâl!.. Ne korkunç ma cera, değil mi?. Kurşun, botnba. dinamit, cellât, firar!. Mariz bir kadm ruhunu okşıyaeak bundan Tnükemmel mevzu olur mu?.. Son ra, bu maceraya bir de erkek ilâve ediniz... Âşıkıni da beraber sürükIemek... tşte size bütiîn maceram... Müsaad'e eder mis:niz, tıraş ol • mağa başlıyayım... Sekiz günlük sakahmdan utanıyorum... Ev sahibimin kim clduğunu bilmiyorum... Ancak Bekirağa bölüğünden kur • tulup, medenî âleme çıkmazdan evvel tıraş olmak icap ettiğini bana Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmalma Komisyonundan: 1 Vekâlet için yaptırılacak 860 tane evrak torbasî aç'ıt münatasaya konmuştur. 2 Münakasa Gümrük Muhafaza Umum Kumandanhğı Satınal» ma komisyonunda yapılacaktır. 3 Münakasa 21/9/933 perşembe günü saat on dörttedir. 4 Şartname, örneklik bez ve dikilmiş nümune her gün komisyorida görülebilir. 5 Isteklilerin yüzde yedi buçuk iğreti güvenmelerile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. «4525» * ** Teminat 38 Lira İstanbul 5 inci mektep tamiri » 26 Osmaniye köy mektebi » » 36,5 Fatih 11 inci » » » 29 Umraniye köy » » » 40 Kadıköy 2 inci » » » 67,5 Usküdar 23 üncü » » » 56,5 Fatih 14 üncü » » » 63 Beyoğlu 17 inci » » » 59 Beşiktaş 43 üncü Yukanda yazılı mekteplerin tamiri pazarhkla ihale edilecektir. Talip olanlar şeraiti anlamak ve keşif evrakını görmek üzere Le vazım Müdürlüğüne, pazarhğa girmek için de teminat makbuz veya mektubile 11/9/933 pazartesi günü saat on bese kadar Daimî Encümene müracaat etmelidirler. (4650) * * Hıfsızsıhha lâboratuvan için hayvanat dolabı inşası: teminat 34,5 lira. Kartal Paçaköy mektebi tamiri: teminat 28 lira Beyoğlu 12 inci mektep tamiri: teminat 22 lira. .Çarsambada Tevkiicafer medresesi tamiri: teminat 19,5 lira. Muavinlik odasının boyanması ve pencere tamiri: teminat 15 lira. Sular idaresi binasında aptesane tamiri: teminat 3,5 lira. Yukanda yazılı işler pazarhkla yaptırılacaktır. Talip olanlar şe raiti anlamak ve keşif evrakını görmek üzere her gün, pazarhğa girmek için de teminat makbuz veya mektubile 9/9/933 cumartesi günü saat on bese kadar Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (4649) ! »21 36,25 256 922 48 37 258 ç E KLER Açılıs Londra NevYork Pans Milaao Eriiksel Attna Cenevre Sotya Amsterdsa Praa Stokholm Vivana Macnt Berlın Budapeşte 672,rl> 0,6*52 12,0t> 8,9 J 3,3894 83,3125 2,445 66,05 1,1727 15,3675 2,8825 4,5025 5,645 1,9810 4,25 3.7*25 79,785 35,05 2,545 Pertevniyal Vakfından: Aksarayda Valde camii karsısmda muvakldthane ittisalindeki iki bap dükkân pazarlık suretile raüzayedededir. Kiralamak istiyenlerin yevmi müzayede olan «ehri halin on birine musadif pazartesi günü seat on altıya kadar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal vakfına veya tdare Encümenine müracaat etmeleri. (4633) Kapanış 673,5(J 0,68175 lÜ.Oo 8 BeleTaı i Yntnhamı Moşkova 8,975 3,38675 83,3125 2.4425 6ö,0b 1,1716 15,3675 2,8875 4,5052 5,6' L 1, 9 4,25 3,7825 79,785 35.05 2,545 İstanbul İkînci İcra Memurluğundan: Dosya No. 933/579 933/565 933/589 933/632 Merhunatm cins ve nev*! . Bir altın incili kordon biı pırlantah hurda saat Bir roza dal iğne Hesap No. 33856 25828 Borçlunun ismi Şehime H. İbrahim Etem Bey Safİ Bey Şehime H. SH AM lj Bankası hâmil. t$ B*nkası nam. A. Şim. 60 o/o . . '00 o/o Şlrketlhayriye Tramvav Bomoı tı Nekuı Terkos Balyı Asian çlraento Açııış 9,50 K a p a i'? 9,50 11,90 11,90 tSTlKRAZLAR 1998 Ikramlyell Istlkrazı Isükıazı DahiM Sark şimeadiîeri Düynnu Muv. Giimrük Saydı Bagdat Askeriye 2,80 $8,50 istanbul Oniversitesi Mubayaat Komisyonundan: 1 Soğukçeşmede Morg bmasının ittisalindeki bir kattan ibaret binaya ilâveten yapılacak adlî tıp dersanesi ve anf i binasımn inşaatı pazarlık suretile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. 2 Talipler Maarif Vekâleti Güzel San'atlar Akademisinde bulunan Maarif Vekâleti inşaat dairesi İstanbul bürosuna müracaatle ehliyetlerine dair alacaklern tezkere ile Universite Mubayaat Komisyonu kitabetine müracaatle bu baptaki münakasa ve inşaat dosyasını tetkik edeceklerdir. 3 Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkatelerile birlikte ihale günü olan 9 eylul 933 cumarte»i günü saat on beşte Universite Mubayaat komisyonunda hazır bulunacaklardır. (4639) TAHVİLÂT Elektrlk şirketl Tratnvay Tünel Rıbtım • Anadolo Anadoln ( Anadoin ( 3 ) Anadoln M 47,50 47,50 51,10 Yedi 6önön 26 ıncı sayısı bugün çıktı Münderioatından baztfan: Agk etrafında bir gezlnti (Peyaml Safa), Otomobilln ezdiği kadm (Sedat Simavi), Ke mamn vatarunda, Amerlkada boşanma hileleri, Spor işleri mahkemeye düşebî Br ml (Felek Bürhanettin), Tiyatromusun üvey evlâtlan, Ömer Aydının öiü münden evvel yapılmış enteresan bir mülakat (MekM Salt), Nasü evleıujoruz ve nasü evlenmeliyiz (doktor Ali Rıdvan), yazı tahllllerl ve saîre. Bu nüsha da nefia renkli bir kapak içindedir ve yuzü mütecaviz resimle süslüdür. Yedl Gün mecmuası, 26 ıncı nüshasUe ilk clldinl ta mamlamış oluyor. Bu kıymetll ciltten kendinizl mahrum etmeyiniz. Millİ Saraylar Müdürlüğünden: Lira 4295 Beylerbeyi sarayı rıhtımı üzerindeld duvarla deniz köşklerinin sıva ve boya tamiratı. «Ketif bedeli» 1775 Doknabahçe sarayı merbutatmda garaj binası yanındaki havuzun rıhtım ve dalgakıranmın tamiratı. «Keşif bedeli» Beylerbeyi sarayında ve Dolmabahçede yaptırılacak iki parça tamirat alenî olarak ayrı ayn mevkii münakasaya konulmuştur. Talip olanlar Dolmabahçede Millî Saraylar Müdiriyetine müracaatle şartname ve keşifnamelerden birer nüsha alabilirler. Münakasalara 26 eylul 933 sah günü saat on beşte başlanarak on altı buçukta haddi lâyıkmda görülürse talibine ihaleleri icra edilecektir. tştirak edeceklerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat akçesile şart name mucibince istenilen vesaiki o gün Saraylar Müdiriyetinde te • şekkül edecek Encümene münakasadan evvel tevdi etmeleri ilân olunur. (4627) 41569 Bir altın saat maaköştek 48343 Bir pırlantah iğne bir pırlantah yüzük bir altın kordon 42144 Muazzez H. 933/928 Bir çift pırlanta tektas küpe taşlan kâğıda sarılı 42237 Saime H. 933/929 Uç roza bir pırlanta yü « zük bir roza pantantif 46724 Nizaraettin B. 933/938 Bir roza gül yüzük 933/942 tki roza yüzük 46067 Zehra H. 933/954 Uç roza iğne 42970 Nasip H. 933/958 Bir altın saat bir pümüş 42801 Nazmi B. kemer 42464 Nasir B 933/967 ' Bir pırlanta halka (üç taş noksan) 47518 Hilmi Bev 933/1127 Bir pırlanta tektas yüznk bir çift pırlanta küne b'r »Uin tabaka bir beşibirlik 43188 Suphiyell. 9^3/1358 Bir roza gerdanlık Yukanda isimleri yazılı zevatın Emniyet Sandığına rehnettikleri hizalannda yazılı emval üzerine istikraz ettikleri mebaliği vade • sinde tediye etmediklerinden Sandığın icraya vaki müracaatı ve tekemmül eden muamelâtı icraiye üzerine emvali merhunenin sa • tılmalanna karar verilmiştir. tsbu satılmalan takarrür eden yukanda cins ve nev'i yazılı mallar 13 eylul 933 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 ten itibaren Çarşıiçindeki Sandal Bedesteninde açık arttırma suretile satılacağmdan taliplerinin yevmi mezkurda vakti muayyeninde ve mahallinde hazır bulunmalan ilân olunur. (4656) Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 13 eylul 1933 çarşamba günü saat 14 15 te ihaleleri icra kıhnmak üzere mektebimizin 8,5 aylık erzak ihtiyacı alenî münakasaya konulmuştur. lsteklilerin münakasaya istirak için mezkur tarihte Yüksek Mektepler Ahmsatım komisyonuna «Fındıklıda» şartnameleri okumak için de mektebe «cBüyükdere Bahçeköy» müracaatleri. (4162} Cinsi Kilosu Cinsi Kilosu Cinsi 300 9000 Makarna Ekmek Sirke, salça, porta3000 S. Mercimek 50 kal, lâhana, taze Koyun eti 70 1500 Şehriye Kuzu eti fasulye, elma, ha • K. Üziim 50 1200 Sade yağı vuç, pırasa, kereviz 550 K. kayısı 70 Zeytin yağı yerelması, ispanak, 1000 Kaşer 90 Pirinç karnabahar, sala1500 Tuz İ00 Şeker mura yaprağı, taze K. fasuiye 600 Soda 150 yaprak, salata, ta400 Pirinç unu 100 Beyaz peynir ze bakla, enginar, Zeytin 270 Sabun 230 dereotu, mayda 740 Yumurta adet 13000 Un noz, kabak, marul, 700 Limon 3000 Patates domates, pa^ıcan, Nohut 230 Süt . 2000 biber, zerdali, ballrmik 50 Yoğurt 800 kabağı, taze üzüm, 70 Arpa Ku. bezelye 3nno kavun. karouz. aySovan 800 Saman 1500 va, dolmelık biber. anlatmak için, misafiri bulundu • ğum halâskârım gözümün önüne bir de ustura koymuş!.. Nerede? Bakınız lâvabonun üstünde!.. Tekmil ihtiyaçlanniz düşü nüidüğü için bırakilmış olsa gerek.. Yoksa düşündüğünüz... Lâtife ediyorum, tşte azlzim, size maceramı, polis raporu kat'i • yet ve vuzuh'le anlatmış oldum... Martm birinci günü sevgilim ile birlikte henüz Kanda idim. Her taraf mavi idi. Deniz, sema, ruhlan • mız ve iri siyah kîrpiklerin çerçe • velediği güzel gözler bile... tki senedenberi sevişiyorduk. Sevgilim arasıra tstanbula, babasmı ziyarete gittiği zamanlar, sevgimin kuvve tini, aşkımın derecesini meraretle hissediyordum. Babasmm, memle • kette terakkinin ilk hatvesini atanlara karşı sönmez bir gayz ve kin beslediğini, Padişahm zulüm ve istibdadhndan kurtulan Türkiyenin mutaassıp bir adamı olduğunu söylesem, faciayı bütiin azametile görür gibi olursunuz. Hükumet, bu adamın amal ve hissiyatına vâkıftı. Fakat hlssiyatı, file inkılâp etme • d*iği için, zararsiz bir müteassıp telâkki ederek memleketten teb'it etmiyordu, tyice ha/tırhyorum: Bir akşam Kandaki kazinoda bakara oynuyordum. Altı defa üstüste ka • zandım. Kendi kendime: Bu akşam oyunda çok talihim var, başıma bir felâket gelmese... dedim. Filhakika, oyun masasından kalkarken, sevgilim yanıma yaklaştı ve beni salonun tenha bir köşetine götüre rek ibaresi aynen habnmda kalan bir telgrafname gösterdı. Telgrafta şu cümleler vardıt cDoktorun teşhisi skarlatin. Vaziyet giinden giine vahhnleşiyor. Sofi endişede. Hemen geliniz. tmzat Dayıniz Oskar». (Mabadi Etiler Salah&ttin Kandenür Beyln Türk Maarif Oemlyeti neşriyatmdan olan Etiler ve Hltitler namındakl kitabı tabedil miştir. Ordu Vilâyetinden: Ordu Vilâyeti Daimî Encümeninden münakasa müddeti zarfmda talibi çıkmadığından 4/8/933 ten itibaren 1 ay müddetle pazarhğa bırakılan Ordu Fatsa, Fatsa Unye ve Ünye Terme yollan üzerin de yeniden yapılacak 216,256 lira bedeli keşifli beton arme 6 köprünün inşası için şart konulan 15 ay müddet etrafındaki müracaat muvafık görülerek inşa müddetinin 20 aya iblâğı kabul edilmiş ve 4/9/ 933 ten itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulile tadilen müna • kasaya konulmuştur. Münakasa 25/9/933 pazartesi günü saat 16 da Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. Köprülerin proje, hulâsai keçif, şartname ve mukavelename suretleri 25 lira mukabilinde Ordu, İstanbul, lzmir, Samsun Nafıa Başmühendisliklerile Ankarada Nafıa Vekâletinden tedarik edilebilir. Fennî ehliyeti haiz taliplerin münakasanm gün ve saatinden evvel teklifnamelerinin muvakkat teminatlarile birlikte Encümen reisliğine tevdi etmeleri ilân olunur. (4624) Moris Dökobradan naklen dar güzel, mayıs kadar sıcak... Ah!.. Ne kadın, ne kadm!.. Başınıza getirdiği bunca fe • lâketlere rağmen, ona karşı infial duymuyor gibi konuşuyorsunuz... Ne ehemmiyeti var!.. Bazı kadınlar bizzat öldürürler. Onlar, kuvvei muhayyeleden mahrum kadınlardır. Diğerleri ellerini kirle* memek için sizi cellâda teslim et mek nezaketini gösterirler. Bunlar titiz olanlandır!... Hakikati halde bu kadm beni ne bizzat, ne de cellât marifetile öldürmek is&emiyordu. Beni, bu büyük maceraya, arzusuna rağmen sürükledi. Dünya nın cennet ve kadınların da birer melek olduğıınu iddia eden kısa akıllılar istedikleri kadar iddialarmda ısrar ededHırsunlar... Fakat Avrupada henüz öyle maceraperest kadınlar var ki, kuvvei muhayyele ve ibdaiyes! en keskin romancılara taş çıkarırİ2W... Bunlar için macera, hangi sahada olursa olsun, ne Telgrafçılıkta ana dilîmiz ve Mustafa Efendi Türkdili Tetirik Cemlyetl İstanbul VIlâveti merkez heyeti azasından A. Baha Bey TOgraiçıtalıkta Ana Dülmlz ve Mustafa Efendi Ismile bir kitap nesret migtlr. Karllerimize tavsiye ederiz. Tehikat 18 Aşkın Kudreti Servetim ve meşgalem itibarile ihtL lilciler ara«ına kanşarak Türki yede bir külâh kapmak bitUbi akIımdan geçmez... Muırda teklif edilen en parlak mevkileri bile ka • bul etmekten imtina etmiştim. Gö • rüyorsunuz ya, Türk hükumetine karşı isyan edenlerin arasma kanşmakhğim için hiç, ama hiç bir sebep vok... Eğer hayatımı tehlikeye koyduysam, eğer ölüm gemisine bindi üem, bu, »ırf kadın yiizündendir... Anlıyor muıunuz şimdl Mö»yö Karneci?.. Sırf bir kadının yüzünden!.. IstanbuJda ismini ve hüviye • tini kimsenin bilemediği ve tam tevkif edileceği sırada Bulgar hudu • dnna aşan kachn için mi? Evet onun için, e kadın için.» Aşkım, beni m v a peşînden tm t» • tanbula kadar sevketti... Ve gene onun aşkı için tevkifaneden idam sehpasma kadar gitmeğe razı oldum!.. Kimdi o kadm?.. tsmini ifşa etmemekliğîme müsaadenizi rica ederim. Hüviyeti hakkınd'a biraz malumat veremez misiniz? Zararsiz telâkki ettiğim izahatı vermememe bir sebep yok. Mes«lâ, Gürcbtanda doğmuştur. Otuz dört yaşındadır. Güzelliği, bütiin ibtişam ve debdebesile nefsinde cemetmiş bir kadın. Gözleri, Mar • maranın berrak ve şeffaf sulan kadar derin ve mavi. Saçlan. kemale gelmiş ekinler kadar »an. Teni Alplerin fahikalannda yıllanan karlar kadar beyaz. Nisan ka •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog