Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

6 Eylul •CumhariyeV Insan yiyen uğursuz dağ Şimdiye kadar aşılmaz zannedilen Everst havadan fethedildiği gibi yakında karadan da zaptedilecek Dün bÜ5âik bîr şebeke yakalandı Kaçakçılar, Osmanlı Bankasının kasalarını depo yapmışlarî Gürültülü bir kongre Gayrimübadillerin dünkü içtimaında cemiyet idare heyeti iskat ve yeni bir heyet intihap edildi Birinci sahifeden mabat yonunun Ankaraya naklinin, alâkadarRaporda hulâsaten şu izabat veri lann menafiine mugayir olduğunn, nak« liyordu: lin, isleri uzatbğmı ileri sürerek, idare «tzmirde bir buçuk milyon lira kıyheyeti azalanna aylık verilmesine ki metinde 1170 parça mektum Yunan raz etmiş, böyle ücretle çalışanlarm emlâki bulunmuştur. Bunlardan 300 bin istifa etmeleri lâzım geldiğini, kongreBirinci «ahifeJzn mabat liralığı gayrimübadillerin istihkaklanna nin bin müskülâtla toplandıgmı soyle • Kaçakçılar bu isi, hiç ürnit ediltahsis edilmek üzere Ziraat Bankasına miştir. miyecek şekilde yaptnak ve memurdevredilmiş, diğerlerinin devri müm Müştak Bevin madafaan ların takibatından kurtulmak icin kün olmadığından karsüıklarmın IstanBunun üzerine Müstak Bey kendisini «roinlere depo olarak Osmanlı Banbuidaki firarî emlâkinden temini ka ve idare heyebni modafaaya çahşarak kasının Galatadaki merkezrnin zerarlashrılmışt ır. demisb'r ki: min katnnd'a kiraladıklan üç büyük Tekirdağ, Balıkesir, Bursa,, Adana, « Biz tesekkür bekfiyoruz. Vazlkasayı kullanmıslardır. Samsunda da mühim miktarda gizli femizi yaptık, Biz ayhk, hakkı bncar tm«l edilen eroinler bu kasalara kalmıs emlâk mevcut olduğundan ta ihdas etmedik. Bize ihVaz edenler vak« kısmen torbalar ve kısmen de paket rama yapılması için Maliye Vekâletinin tile ayni masraflan kabul etmiş ve ayni muvafakati alınmıştır. tstanbulda ancak ler halinde sanki para tasınıyormuş sekilde para almıslardır. Ben refs srf»» gibi getirilmis ve biç nazarı dik 21,000 mektum emlâk bulunmuş, bunun tile 2K0 lira değil, 250 para bile ahna5000 liralığı gayrimübadillere verile kati celb«tmeden zaman zaman çıdım. Zarurî masraflardan başka hiçblr büeceği anlasılarak bankaya devredH kanlarak Fransaya sevkolımmuştur. yerc Dara verilmemistir. mistir. Simdiye kadar gayrimübadilleSabık müstantat H3anet Bey, Mar* Dün sabah saat 10 da rin istihkaklanna karsdık olarak 1908 hevetinm vaklerinm hiçbîr kıymetf ol* Nihayet mütemadi takibat dün parça emlâk bulunmuş, bunlardan 394 madığmı, gayrimübadillerrn bonolarmi sabah saat ona doğru müsbet netice parçası sablmıstır. 140 parça emlâk bezirgânlara vok pahasma kaDbrdık • müzayededir. 446 parça da müzayedevermis. meshur yabudi bankerle>den larını, idare heyetinin gayrim&badfliernf ye hazır bir haldedir. Şimdiye kadar Safra Davit Efendinfn veznedarı i«'»nni lâyıkile takip edemediğml, mev* satışlar neticesinde 5,128,000 ltralık Kaldiron E'endi yaniTtdakî eroin pakiini muhafazaya calısmasmın doğm gayrimubadil bonosu itfa edilmistir. ketlerini, Galatada Osmanlı Ban olmadıfını. bu gidişle gavrhnBbadSIe* Takdiri kıymet komisyonunu daha kasında. kendi namın» kiraladtğı rin kadit halfnde ve haklarnu nlnmâ» ziyade çalıştırmak için Maliye Vekili kasalara koyarken cürmü meşhut dan mezara gideceklerini soylemiştn*. Beye müracaat etmistik. Vekil Bey, tehalinde yakalanmıstır. Dis?er bazı azalar da, cemiyet ımnmj şebbüsümüze cevaben, komisyonu An Kaldiron Efendinin, şebeke na öteveberiye para vtaîlmeMni aeî mâ karaya getirerek nezareti altmda çalıstenkit ebnis, böyle idare heyetleri efin* tnma Fransaya muntazaman eroin brabileceğini bildirdi. İdare heyeti de eönderen bir vasıta olduğu, buradak' baska çare bulamadığından ittifakla bu de kalan cemiyetin dagıfanasmîn dand ivi olaciğmı anhıbmşlar ve haap wr* jrizli teskilâtm mümessili olarak nu kabul etti. Nakil emrivaki olunca tam"«1ardır. Fransadaki alıci şebeke ile muha sarruf için komisyondaki mümessOle E«ki valilfrden HusaB Bey de f ö v beratta bulunduğu, buradan giden rimiz azaltıldı. Fakat büHin gayreb' • lan söylemîstir: eroinlerin Fransada, büyük bir tesmize ragmen gavrimübadillerin haklı « Yıllardanberi devam eden i a i kilât vasıtasPe dimvanın her tarasikâyetleri devam edivor, çünkü bun tecrübeleri tekrara tahammfilunınz 1BB1> lara nihayet verecek kat'î çare bulu. fma sevkedildiği anlasılmıştır. mamıstır. Bono işi bir an erveJ intmŞ namıyor. Bilhassa küçük istihkak satstanbulda, büyü bir eroin rmaedîlmeli ve yen! tevziat yapdmalıdırV hipleri, zaruret yüzünden istihkak mazlâthanesile dahnî surette teması oAnkarava hiç rBzuma oimadıgı hald# batalarını yok pahasma sabyorlar. Ve» lan bu kuroaz Yahudi, mensup olHimalâya trra dağlaftnın 8410 metfiB irtifauıaam en yanseıt repen nakledPen takdiri kıymet koımWontİ kil Bey ikinci tevziatm eylulde yapıla • duğu beynelmiiel tesekkül ile ne tekrar tstanbula getin'nnelidir. Heveti Asyadalri meşhur Himalâya sıra dağbir miiddet yükseldikten sonra durmoscagını söylemislerdi. Arbk kendilerine idare azalanna ucret, hakkı !ro .^ suretle iş gord:;ğünü itirafa mecbur lannm Everst tepesinî aşmak insanlar tu. Fakat 8 temmuzda Mallory ile tr vaitlerini hatırlatmak zamanı gelmiş • aylık namile hiçbir para T«rl için ötedenberi bir gaye olrrroştur. Son olmus ve eroinleri Bandnrma ashabi vin yerlîleri bile bırakıp yalnız baslantir.» lidir.» zamanlarda tayyare ile bu tepeyi ge • emlâkinden olan çerkez Izzet Beyna yürümeğe baslamışlardır. Ayni gün Rapor, gayrimübadilleri tatmm et • çenler olduğu gibi diğer taraftan bu Hüsnü Bevfn teklifierf aldşlfi 1a kw Odell ismindeki diğer kâsif 7900 metden aldiğım sövlemistir. memiş ve birçok münakaşalan mucip yüksekliğe karadan çıkabilmek için de bul ve yeni idare heyetine hcvale edü* re irtifaa kadar çikmısb. olmustur. Bunun üzerine tzzet Bey de tubüvük bir hevet mücadeleve girismistir. miştir. Odell bu haKkulâde seyahab'ni şöytulmuş ve gizli imalsthane hakkmBilhassa raporda meskut geçilen, fuBu heyet tngilterenin meshur dağ seytntihabat le anlatrvor: zulî masraflar çok ağır surette tenkit da sorguya «""kilmistiif. yaMnnndan 14 zattan mürekkeptir. Bes dakika istirahatten sonra « Bu irtfaa vükse'diğim zaman edilmistir. Taharriyat Heyetin basmda mîralay Strutt i«celsede veni îdar* heyeti hava birdenbire berraklash. Everst Tenkitler Diğer taraftan Kaldiron Ef»ndiminde bir în?Hiz miralayı vardnr. gecii mistir. teoesini son derece vazıh bir s^kîlde Azadan Şebap Bey şunlan söylemifnm, nezdind** cah*hğı banker Safra Miralav Strutt yola çıkmazdan ev Pembe Este, yani eski İdare heyell görebilivordum. Orava ?iden yol üzetir: Davit ve şeriki Silson Efendilerin vel kendisile görüsen bir gazeteciye sn taraftarlan, başta tsntaii MBftak Bey rinde daima bareket e^en hsval eibi Haklanmızdan hiçbirini temin esebeJce ile «'âkalannd^n »üphelenübeyanatta bulunmustur: TIJ olduğu halde ban azanm, hazır buhn>« bir*ey v»rdı. Baska b'" rayal dc o kademiyen idare heyeti bir takım avlıklar, diği icm bunlara ait Sanasaryan «,âEverst teoesine çıkacağımiza kamrvan zevat narmna vekaleten rey T«r> yavı takin ed;vordu. tkisi de Everste L. bol bol hakkı huzurlar ihdas etmiş, fahanında 4 ve 5 numarali yazıhanemelerme itiraz ederek mHhabate IştiraS niim. Bu tesebbüsümüzün muvaffakivetle do&ru çılayorlardı. » kir gayrimubadni«re verilmesi lâzım lerde dün sabantan akşama kadar ehnemisler ve içthna «alonandan çsa> neticelenmesi şimdiye kadar vanlan Everste vaklasan Mal'orv ile trvini gelen paralan bu suretle sarfetmistir. mulardn. Bunlar bir ekalliyetten ibaret çok esasli arastırmalar yapılmış, noktadan 300 metre daha üeride,, yasen defa gören ancak Odell olmus Bu vaziyet devam ederse masraflara, olduklan için mtîhabate devam edü • ni 8500 metre yükseklikte bir kamp kaçak olarak metnlekete sokuian tu. Bu fki kahraman belki de limdive gayrimubadil] erin istihkakları kâfi gelmis, neticede beyaz Kstede bolunan > kurabilmemîze rnutevakkıftir. Bu son tngilterenin Derbi at yanslanna kadar vuzlerce adamın usmmda hayatmiyecekbV. idare heyeti,, gayrimübadillar, vani eski idare heyeti aleyhtarlarî merhalenin geçflmesmîn pek fazla mnımahsus bîr düzüne kadar piyango î«rnn feda ettikleri tepeye çıkmıslardı. ler meselesmi istismar ederek cemiyeti tarafmdan istenen nanaetlerkt s«ç9 • kül olacağmı zannetmiyonrm. Çünku bir çîftlik halîne geb'rmîstir. Bu heyet 1921, 22 ve 24 senelerinâeki »eya Fakat bir daha geri dönmemislerdi. Ya bileti bulunmuş, yazıhane sahîplerl dikleri anlasılarak içtfmaa nihayet woranm taslan kaypak olmadığı için kodün geç vakit emniyet müdürlüğüne pılan butun taharriler, tetkîkler de neadeta yeni tevziata alevhtar bir vari hat heyetlerînden ölenlerin namt Hces«T kalmısb. Bunlar temenni +â+ gotürülerek istiçvap altına alınmışrilmistn1. lavlıkia hrmanılabflecektir. Yalnız o yet almışbr. Artık tahammul edemena yükseltilen mîitevazt abide yükseklikte en ufak bir yfirüvüs insanı lim kî son kurbanlar oUun ve miralay lardır. Yazıhanede eroin buluna Yeni heyeti idare Tekirdağ meb' yiz.» o derece yoruyor Id en kıaa bir mesa • kanlarda ktsmen sthhati iyfleşrrutti. Struttun lcafilesi namağlup zannedilen mamıstır. F»3c. Celâl Nuri, eski vauierden Hfis tdare heyetini müdafaa etmek istîfe günlerce gavretten sonra katedfle » 5240 metre yüksekliğe vardıkian vakit menhus Everste karsı msanivet ve menS, Tahir Kevkep, Sehap Tayfor, Mus> yen avukat Halil Kadri Bev siddetli itiSafra Davjt Efendi Surîveli; şe biliyor. Fakat flk tesebbüslerde yöz • ise birdenbtre sektei kalpten ölüver den'veb'n ebedî sralebesinî temin razlar karşısmda sozune devam ede • tafa Arif, Cafer Tavyar, AE Azmi, H*. riki Şilton Efendi is« Avusturya tade 2 derecesmde olan mavaffakiyet îhnustı. san Vafi, Dervis Beylerle HaBl Paşi memiştir. biivetinde bîr Yahudidir. ÎVUi de timnfi bugün yüzde bese ctkmıshr.» Kellasn ba tesebbüsü hic »üphesiı Gayrimubadilkrden Şevket Bey he ve Saadet Sadık Hanmtdan mBrebkep* eroin isîle alâkadar oimadtklarım Miralay Struttun bu ifadesi okummca asd teoeye varmak gay«sinden uzaktir. yecan ve asabivet icmde bağrarak ağiddia etmşlerdir. tı. Yalnız oraya giden en ivi yolu keşgerek kendısmm, gerekse arkadaslarîtntihaba fesat mı kctfişîirdâi lıya agbva dermştir ki: Ne diyorlar? F nra cesaret ve metanetme hayran ol • fetraek mak»admı taldp ediyordu. a Dunkü içdmat möteakıp, eski idari « Mabeyîn zihniyetfle cemiyeti Safra Efendi kendisile jçörüsen kat ooa da muvaffak olamaımsb. Te mamak kabîl decrildir. Yüzde bes bir heveti taraftarlan, ceıııivetîa sabık refai idareye kalkısarak hakktmrza tecavSz bir muharrirhnize şunlan söylemîşGizli bir şebeke halmde erom ka peye giden en îyi yola keşfeden Malmuvaffakivet görunen bir îse tesebbus Müstak Bevle gorfistakten sonra VI • etb'ler. Arbk ba islere musaade ede tir: lory oldu. etmek herhalde tarihte az tesadüf ediçakçılıği yapmakla suçlu olan Landru, ISvete bir retida ile müracaat ederelt, mevîz. Biz dilenecek vazivete diiştük.» c Veznedarım Kaldiron Efendi len kahramanlıklardandır. Bummla bemihababı fesat karîshgnn, gafyr Bo sözler üzerine gürültuler çoğalKaradağların korkunç şeytanlan Marko, Miltiyadi, Hüsnü, Kostantin, on setıedenberi müessesemde calı raber, bosrun msanlar için tayyare île ve mefsuh addedihnesi lazım geld^inl mıs. içtima mtizammı kaybetmi«, reis, Artaki, Hırtsto, Sükrü, Koco, Aleksan1922 senesmdeki hevet arasmda son şıyor. Bütün para islerini o takip eBarırimuhrb" geçmek nasd kolaylaşti, biidirmîsler ve yeniden mtmabat leri> azalara «rmerhamet buyurun!» diye hidır oğlu Koço, Toma oğlu Moroviç ve tesebböse gîrisen miralav Strattla birderdi. Hatta kendisini, Osmanlı kı^be gitmek kısmen eğlenceli bir se • tap ederek sükAneb' temine calısrmstır. sma musaade istemislerdir. Vîiâyetoi likte jenerai Bruce, ve MaDory vsrdı. Niko Efendilerle Madam Natali, Bar • Bankasına bu sabah (dün) bir çek vahat halini aldke btîkbalde hiç süo • Avukat Ali Bev de bu aralık cemi • bu müracaat tetknc edibnektedîr. Kervanın geçtiği yollardaa biriodeki icin biz göndermi«tik. Eroin mev sola ve Elenmfn muhakemelerine dün hesiz Everste de tsviçre daglan «ibi belBugun vaziyet tavazznh edecektftr. yeb'n, azadan aidat alamadığına göre, manashnnda oturan Rongbuk I iması da dana çıknnca biz de hayrete diistiik. Id famaklı tekerlekG shnendiferlerle yözbaslanacaktı. 13 ü mevkuf olan bu 15 kanunen mevcut olmadıgntı iddia edetsmail Müstak Bey arbk gayılmfl • bunlara beş muhafız vermişti. Bu çıkılDünyanm her tarafile tîcarî iş ve lerce seyyah birden çucacfiktar. O zasuçludan Landru, Marko ve Miltiyadi rek azaya dağıimalarmı söylerrristir. badiller cemiyeti islerfle meşgnl OIHMH mM mâskül dağdaki sevtanlann va borsa muamelâtı vanan müessese tmn maddekJ kahramanlıklann da mağa karar verdiğmi, Viâyete möracâT* Tahir Kevkeo Bey, idare heyetmrn, tevkif kararlarma itiraz ebnisler, evrak bancî seyyahlara musaHat o1nm?«rmı mizin eroin işile hiçbir alâkası yokh&naatle yadedüecejfri çuphesîzdir. at edenlerîn mîktan 50 kadar oMuğo" bir encümeni hassı seklini alması üzeta tetkik için roercüne gönderilmisH. bu surette menetmek istivordu. Fakat tur. Ilk keşif heyeti nu işaret ederek demistîr lcft rine içtimalara devam ebnediğfni, he seyaKat ınuvaffakiyetsizüge ufirayıp ta Henüz cevap gelmediginden muhakeYazıhanetnizde bulunan Derbi piyetin hariçten istediği beş on kisi ile te€ tnblıabata fesat kansbnldıgindaal <I3nuImek mecburiyeti hasd olunca mu meye başlanamadı. Bu mühim davaya Everst teoesi on, on ikî senedenber! yanpo biletleri de bizîm namımıza mas ederek bir takım vanlıs kararlar mefsuhtur. Konsfrenm yeniden kıtuıap hafızlarmı geri aldı ve adamlanna bîr birçok kâsiflere mezar ontra» oğnrsuz aym 12 sinde bakılacakbr. değil, belki Kaldiron Efendiye gel • iğTni. bilhassa takdiri lovnıct konrıU yasmak âıere '«"''tunuı daha beyaz msanlarla birlikte yola ç»koır yerdır. Buna ragmen on olenlenn mîs olacaktır. Zaten tarihlfri eski mamak nasihatmi verdi. Buna rağmen kaybolanfarm yerine yeoi kıthraman • o'duğundan bugün kıymeti voktur. kervan Otmd b r seyahat tesebbüsüne lar mevdana çdemaktan nali kaVna > Zincirlikuyu otomobil kazasının faili Bir kenarda unutulmus olacaV*!» > girîsmekten geri kalmadı. 7 haziran • nnshr. Everst teT>e$ine akmaja îk deolarak kliseci Alâettin Beyin tevkif Şebekenin Bandirmada teşkilâtt. da Mallory ile diğer 3d »eyyah, yan ra Keîlas fsmindek! bîr tskoçyalmin îdaedildiğini yazmnştık. Birinci istntafe larmda kâfl miktarda yerii ile beraber mt var? tesfndekf hevet tesebbus ebnhtir. Keîhâkmliği dün de bu meselenin tahkikiDün maznunların ikametgâhlan 1u heyetf 1921 senesmde tepeye do§ yola duzülduier. Yerde dizlere kadar le meşgul olmus ve bazı kimseleri is . kar vardı. Derken biraz üertde müthiy da aranılmıstır. tn harefcet etmîs fakat brzzat doktor ticvap etmisb'r. bir kaza oldu. Sebekenin Bandirmada da tes Kelra* yariyoîda yorganfaktan Slflnee kilâtı ve bir eroin imalâthanesi ol lıeyet sperfye donmege mecbur kalmîs» Ba felâketl bizzat Maliorynin ağ • duğu anlasılarak tahkikat genisle tir. Kenas ffldugu yere d*fnohmmt^tur. zmdan dinleyin: Karagümrükte bir küfe içmde köylü tilmiştir. Bulunan eroinlerin saf ve Mezari bngun yen! sevvaK •« k&sffle • c Birdenbire müthis bir gurültü ve halk sigarası satmakta olan sabıkalı taze olduğu srörülmüs ve her lıalde fle sarsddık ve titredik. O zamana karfn yora örerindedrr. 1^22 v« 19?* tekaçakçı Mustafa ctirmü meşhut halin. muntazam bir fabrikanın işi olduğu dar dağlarda böyle siddetli bir gürütü H tesebbGsîerde ke MaHory ve trvfn tesbit edilmistir. de yakalanrruş ve adliyeye verilmistir. isitmemişrim. Ansızm yoİTimuz üzerinbmînde Id Âvropalı 0« 9 verK Inw*"»n Kiifede 81 paket sigara musadere e deki kar kütlesi yarddı ve yank bana Bes ay evvel işleri azalan Safra Birmistîr. Maamafîh dolctor Kenas bir kaç metre kalmcıya kadar yaklas • ve Silton müessesesinin, yirmîye dilmi»tir. 1921 deüt asil resmf tesebbösönden evh. Biraz sonra da vanğuı içinde idim. baliğ olan müstehdemininden yalnız ¥cl d« o teneye 3o$ru baıt sevahatier Müteharrik parça ile beraber ben de en ziyade mutemetleri olan beşini 1920 seoesînde 71^5 metrri Kapah bulunan mahkemeler tatil aşağıya doğru inmeğe basladım. alıkoyarak dieerlermi işt«n çıkar kamet mevkffne kadar dıkları anlasılmıstır. Mallory gibi bütün kervan az»sı da devresini ikmal etmişlerdir. Bugünden KeHasa ba te««bbu$îerînf'e çtgla beraber yuvarlanıyorlardt. Bu üç Zabfta eroin ismde methaldar okimflik hırsne beraHer »vnî itibaren tekrar faaliyete geçeceklerdir. Avrupalı ile yerlflerin bir kısrru ölüm lan 8 ksivi zan altına almıstır. SeBmt bfr gaye de hâkiradî. C^k den kurtuldular. Fakat di#er yedi yerbeke efradı arasmda güzel bir kaGalatasaraylı futbolcular Anhara istasyonunda Irtlfalarda oksijenrâ naaıl kuDamlmasî K ölmüslerdi. Sağ kalan yerliler Lamadın da bulunduğu meydana çıkmi'bır Zafer bayramında mü^abaka piyonu Gençler Birliği ile bir mü Ubeim ffedîginl tecribe etmek istirordu. Evvelki akşam Karagümrükte Iram. Dünkü arastırmalar esnasında iki yapmak üzere Samsuna çitmiş osabaka yapmış ve 3 2 mağlup olDafa> jrarîyola sreidikleri zaman beyetin nm kehanetine hayret etmi«'e»di. kadın gelerek Safra EfemKyi yazılan Galatasary B takımı, Samsunda mustur. vay altuıda kalarak parçalanan 15 yabiitun azası hastalanımflardı. KeTlasm Everste yaklasan ikî haval iki muvaffakiyeıtli müsabaka yap hanede aramıslardır. 'da kalbf rahatsızlamnit, seyahatten av25 mart 1924 te üçüncii sevaKat rıeGalatasaray ve Ankara yüzücüşmdaki çocuğun Hüseyin Fikri Beyin tıktan sonra trenle Ankaraya geç Dün gece de devam edilen tahki'dette epeyce yatmt*, fakat biraz iyile • yeti yola çıkmıstı. Heyet azasi îkinci ker oğlu Hâmit Efendi olduğu anlaşılmışlerı arasında Karadeniz havuzunda mistir. Galatasaraylılar, Ankarada kat çok ehemmiyet kesbetmiş, birşlnce îkmei seyahate çıkmafctan da gevanı teskil eden miktaHa idi. Jeneral yapılması mukarrer yüzme yarı*ı hr. Kazaya sebebivet veren vatman çok hararetK bir surette karşılan çok yerlerde arastırmalar yapılmısri kalmamifb. Habta at ürermde git • Bruce te heyete dahiidi. Mallory de onAnkara yüzücülerinin vaktinde gelmıslardır. ve tramvay kondoktoru tevkif edil tır. Bugün vaziyetin tamemen tavazme£e takati olmaduh icîn jrerlfler ken lar 1 a beraberdi. Bundan maada trvine Galatasaray, burada Ankara şam memesi üzerine yapılamanuştır. zuh edeceği tahmin edilmektedir. mislerdir. duhu bir koltukta götüruyorl&rdı. Yude bunlarm arasına katümifh. Kervan Eroincilerin davası kaldı Zincirlikuyu kazası Galatasaray B takımı Ankarada Bir kaçakçı yakalandı Mahkemelerin tatili bitti Karagömrükteki kaza
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog