Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Cumhmrlyet « Yunan ricaH ile Ankarada neler görüşüiecek? BuJgar Yunan ihtilâfının haîledilmesi için hükumetimiz tavassutta bulunacak Birinci sahifeden tnabat Sofyaya gittîkleri zaman Yunanîs tanla Bulgaristan arasmda bir mukarenet husulü için bütün nüfuzla rını istimal edeceklerdir. Sofya hükumeti nezdmde bu bapta yapılan îstimzaca, tavassutun tnemnuniyetle karşılanacağı cevabı verilmiştir. Yunan Başvekili, Ankarayı, Türkiyenin Cumhuriyet bayramında ziyaret etmek arzusunda idi. Fakat ziyaretin, tsmet Paşanın Sofyayı ziyaretinden evvel vuku bulması arzu edilmiştir. ve yemeği bir kabul resmi takip edecektir. Yünan r 6 Ey'ol 1933 şehrimize geliyor Cuma günü müsabakalar yapılacak Türkiye Denizcilik federasyo nundan: Yunanlı yüzücüler 5 eylulde Pireden hareket eden Adacia vapu rile İstanbula çıkacaklarını telgrafla bildirmişJerdir. Bizden iştirak edeceklerin isimleri mıntakalara bildirilen yüzücülerin seçmeleri ya pılmak üzere 6 eylul çarşamba günü saat 15 te Moda deniz hama • mında bulunmaları tebliğ olunur. Türkiye Çekoslovakya ticareti inkişaf ediyor Bu seneki ithalât ve ihracatımız geçeı seneye nazaran bir hayli farklıdır Bu senenin ilk yedi ayında memleket mizden Çekoslovakyaya bir milyon 436,000 liralık ihracat ya pılmıştır. Gecen sene ayni müddet zarfında 1,088,000 liralık ihracat vaki olmuştur. lthalâhmız gecen senenin altı ayında 2,144,000 liradan bu sene 2,250,000 liraya çıkmıştır. Gecen seneki ihracatımızın birçofu Triyeste tarikile g'tmiştir ve bunlar istatistiklerimizde ttalyaya ihraç edilmiş gibi görünmüştür. Bu sene takas sistemi dolayisile tüccar beyannamelerinde hakikî mahreç bildirildiği cihetle bu mahzur o kadar rol oynamamıştır. Bu itibarla, bu sene 7 ayda Çekoslovakyaya ih • racatrmız gecen seneye nazaran görülen 400 bin lira fazlalık hakikati halde ihracatımızın geçen seneden fazla olması suretinde değil takas sistemi altında transit muamelâtı • nın tahavvüle uğramış bulunması • nm bir neticesi suretinde telâkki edilmek lârım gelir. Çekoslovakyadan ithalâtımız bu senenin 7 ayında geçen seneden 100 bin liradan daha fazladır. Şu tah lilimiae göre Çekoslovakya ile olan ticarî münasebetlerimiz diğer memleketlere nisbeıtle daha mütekâsif bir halde cereyan etmekte ve iki memleketin birbirinin emtiasına olan ihtiyaçları dolayisile mübade lâtınm mkişaf ve terakkiye müsait vaziyetlerini uzun zaman için muhafaza etmek mecburiyetinde ol duklan anlaşılmaktadır. Bu sırada yeni şartlara göre Çe koslovakya ile de bir ticarî anlaş • ma yapılmasi derpiş olunabilir zannederiz. (Buakşamkî program J İSTANBUL: 18 gramofon 19 Cennet Hanım . 19,45 Hazim Bey tarafından kara göz 20,30 udî Salâhattm Bey ve ka. manî Nobar Efendi refakatHe H : . yet Hanım 21,30 gramofon 22 A*. nadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayar.ı 12 eylul salı giinü tktısat Vekili Beyefendi tarafın dan misafirler şerefine saat 13.30 da Ankarapalasta bir öğle yemeği verilecektir. Yunan sefiri M. Sekellaropulos tarafmdan saat 20,30 da bir akşam yemeği verilecek ve yemeği bir suvare takip edecektir. 13 evlul çarşamba günü Atina elçisi Enis Bevefendi tara fından misafirler şerefine saat 13.30 da Marmara kö«künde bir öğle yemeıri verilecektir. Saat 16.30 da Cumhuriyet Halk Fırkası Kâibi Umumisi Recep Be yefendi tarafından Halkevinde bir çay ziyafeti verilecek ve ciyı Riyaseticumhur filarcnonik orkestrasınm konseri takip edecektir. Balkan birliği reisi Trabzon meb'usu Hasan Beyefendi misafirler şerefine Anadolu kulübünde saa+ 20,30 dabir akşam yemeği verecektir. Kayık yarışları tstanbul mıntakası denizcilik heyet'nden: 933 tstanbul. mıntakası kürek şampiyonasi 8/9/933 cuma günü Salacıkta yapılacaktır. Müsabaka • ya tam saat onda başlanacaktır. Kulüplerin muayyen vakitte hazır bulunmalan lüzumu tebliğ olunur. Zivaret programı Ankara 5 (A.A.) Yunan Başvekili M. Çaldaris ve refakatinde bulunan zevatın Ankarayı ziyaret leri münasebeftile yapılan program tudur: met son zamanlarda umumî buhraVİYANAv na karşı tahaffüz tedbirleri alrrnş, 20,05 konser musikili «Binbir ge * bu sayede memleketin haricî tica ce» masalı . 23,20 gece konseri retind'e bir sene içinde mühim bir değişiklik husule gelmiştir. FRANKFURT: ' . İki senedenberi Çekoslovakyanın 21,05 piyano konseri . 21,50 tiyatsınaî mamulât ihracatı epey azal mıştır. Ayni zamanda işsizliğin te ro 23,50 gece konseri STRASBURG : sirleri altında kalan fabrikaîar faaliyetlerini kısmağa mecbur kal • 20,50 gramofon . 21,35 senfonik mışlardır. Bu sebepten Çekoslovak konser: Vişi kazinosundan naklen yanın ham maddeler ithalâtı da mü23,40 konser. him miktarda azalmiştır. TULUZ : Yeni ticari anlaşmalar 10 eylul 1933 pazar giinü Yunan Başvekili M. Çaldaris ve refikası, Hariciye Nazın M. Mak • simos ve refikası ile kerimesi ve refakatlerinde bulunan zevat «Elli> Yunan kruvazörile eylulün onuncu pazar günü îstanbula geleceklerdir. Misafirleri hâmil bulunan kru • •azörü tayyarelerimiz Tekirdağı açıklannda karsıliyacaklardır. Tay yareler kruvazöre Haydarpaşa önüne kadar refakat edeceklerdir. tstanbul Vali ve Belediye reisi Beyefendi ve misafirlerin mihmandarlıklarına tayin edilen Hariciye Vekâieti Hususî kalem müdürü Refik Amir Bey, tkinci daire birinci şube müdürü Celâl Osman Bey ve Protokol şef muavini Münir tbra • him Bey motörle Haydarpaşa açıklarmda kruvazörü karşılıyacaklar ve gemiye çıkarak Cumhuriyet hükumeti Başvekil Paşa Hz. ve Hariciye Vekili Beyefendi namına be yani hoşamedi edeceklerdîr. Kruvazör Haydarpaşa dalgaki • ranı açığmda demirlemezden evvel fehri top atmak suretile selâmlıya • cak ve îşbu selâm resmine Selimiye önüne vazedilecek bir batarya mukabele edecektir. Kruvazör, demirledikten sonra misafirler Haydarpaşa nhtunina çıkacak ve merasimi askeriye ile karfilanacaktır. Haydarpaşa nhtımmda Merkez Kumandam Bey, Vilâyet ve Bele diye reisi muav'nleri B. ler ve Is tanbul Emniyet müdürü Bey tara fından karşılanacakhr. Haydarpaşa nhtımmda bir bö lük asker ile askerî mızıka bulunacak ve askerî mızıka Yunan millt marşını çalacaktır. Haydarpaşa is tasyonu methaline «safa geldiniz» ibaresini havi bir tak inşa edilecek, gerek rrhtım ve gerek istasyon Türk ve Yunan bayraklarile donatıla caktır. Hususî tren saat 16,30 da An • karaya müteveccihen hareket ede cektir. Ba'afasaray atletlerine Galatasaray atletlerinin mühim bir mesele hakkında görüşülmek üzere bu perşembe günü saat 18 de Beyoğlundaki Galatasaray kulübü binasında bulunmalan rica edil mektedir. 14 eylul perşembe eünü Vali ve Belediye Reisi Nevzat Beyefendi tarafından saat 13.30 da misafirler şerefine Şehir lokantasında bir ö&le yemeği verilecektir. Misafirler akşam saat 17 de hareket eden hususî trenle Ankarayı terkedeceklerdir. t.itikbalde hazır bulunan zevat teşvide de hazır bulunacaklardır. Misafirlere avdetlerinde mihmandar Bevler ref*kat edeceklerdir. Avdette istikbalde yapılan askerî merasim avnen ya^ılacaktır. Misafirlere Ankarada ikaTnetlerî esna stnda müzeler, enstitv'er ve sehrin temasaya şayan mahalleri gösterilecektir. üç ecnebi takımı davet edildi Yeni sene futbol mevsimine gi rerken Fenerbahçe kulübü, Mer • kezî Avrupamn tanınmış kulüple rinden bazılarını şehrimize getir • mek üzere teşebbüse girmiştir. Viya 1 nanın birinci sınıf takımlarmdan Veyner Spor kulüple anlaşmıştır. Bu kulüp 29 eylul ve 1 teşrinievvelde şehrimizde iki maç yapacaktir. Bundan başka Macaristan şampi yonu Hungarya ve Atilla takımla rile de müzakereler yapılmakta Hükumet bir taraftan dahilî tedbirlecle memleketin ted ; ye muvazenesinin en mühim uzvu olan haricî ticaret bilânçosunu mümkün olduğu kadar lehine çevirmeğe çalış makta, diğer taraftan, Londra iktısat konferansımn da bir netice vermemesi üzerine, komşularile ve ticarî münasebetlerde bulunduğu memleketlerle birer birer ticarî anlaşmalar yaparak memleketin ha ricî ticaretini muhafazaya uğraş • maktadır. Ahiren tediyatta kliring ve mubadelâtta trampa esasları dahilinde Fransa ve Macaristanla birer itilâf aktedilmiştir. Bulgaristanla da yeni bir ticaret muakavelesi ya pilmış ve imzalanmıştır. 20,35 koro konseri: Rus havalari * 20,50 «fkrî bando, operakomik parçalan, Viyana orkestrası, sesli filimler. den parcalar • 22,05 büyük konser . 24,05 dans havalan 24,50 operet par, çalan . 1,10 opera parçalan • 1,20 VL yana musikisi. BÜKREŞ: 20,25 gramofon: Rumen havalan 20,45 ders 21,05 keman konseri . 21,50 konser 21^50 konser . 22,50 piyano konseri. BELGRAT : 21,35 askerî bando • 23,05 halk şarkılan . 23,35 çingene orkestrasu PRAG : 20,15 teganni ve mizah • 21,10 yatro 23,05 haberler. ti Çiftçilere yardım Çekoslovakyada hububat ve un ithalâtını kontrol ve tanzim eden sendikanın müddeti uzatılmıştır. Zürra sınıfını himayeye matuf bir çok yeni tedbirler alınmakta, bu meyanda keten ve kendir zeriyatı sübvansiyon verilmek suretile teş • vik olunmaktadır. Borçlarını ödeyemiyen çiftçilere karşı icraî takibatı durdurmak ve tecil etmek suretile cidd; >rdım lar.yapılmaktadır. Bunl& . >n baş . ka (hububat fiatlarını tanzim tah • sisatı) namile bir teşekkül vücude getirilmesi ve ithalât ruhsatname lerinin başka esaslar dahilinde ve • rilmesi de mutasevverdir. Kereste piyasasinı tanzim etmek üzere ayrı bir sendika kurulması da mevzuu bahistir. tş istikrazı 2 milyar krondan fazla (120 milyon Türk lirası) hasılat vermiştir. Bu para müsmir işlere yatırıla rak işletilecek ve daha fazla yerli işçiler istihdamım mucip hususatta istimal olunacaktır. Hükumet para hususunda Çekoslovak kronunun kıymetini muhafaza etmek kararındadır. Bu meselede bütün ticaret mehafili hükumetle bir fikirdedir. irtihal Ayasofya kürsü vaizi Çayırlı Hoca Ef. denmekle maruf El haç Ahmet Efendi eceli mevudu ile vef at etmistir. Cenazesi bugün saat 10 da Topçulardaki hanesinden kaldırılarak Eyüp camii kebirinde nazamı eda edildikten sonra civar Hazreti Halitteki makberi mahsusuna defnedile • cektir. fu<f r f 15 evlul cuma çünü 15 cylül cuma günü hususî trenin saat 9 d? Haydarpaşaya muvasalatmda misafirlerin Ankaraya hareketlerrnde yapılan askerî merasim icra edilecek ve tnisafirler rükuolarına tahsis edilen motörle Seyrisefain rıhtimına ve oradan Perapalas oteline gideceklerdir. Teşyide bulunan zevat istîkbalde de bulunacaktır. îs tanbula muvasalat günü misaf'rler saat 10,30 da Vali ve Belediye Reisi Beyefendiyi ziyaret edeceklerdir. Saat 12 de de Vali Beyefendi ziyareti iade edecektir. Çekoslovakyamn harici ilcareti SiNEMASi • bskı üpera) muşkülpesent bir jtına ile seçilen filimler En rahat koltuklar İ9\3 raodeü son sistcm W e s t e r r elektrik seb makinalan tn Çekoslovakyanın haricî ticareri bu senenin ilk altı ayında geçen seneye nazaran % 3 0 azalarak 7 miK yar 687 milyon krondan (461 milyon lira) 5 milyar 381 milyon krona (323 milyon lira) düşmüştür. tthalât 3 milyar 956 milyon krondan (237 milyon lira) 2 milyar 682 milyon krona; ihracat ta 3 milyar 731 milyon krondan (224 milyon lira) 2 milyar 669 milyon krona (16? milyon lira) inmiştir. Geçen senenin ilk 6 ayında Çe koslovakyanın t:careti hariciye bi lânçosu 225 milyon kron (13,5 milyon Hra) bir açık vermişken, bu senenin 6 ayında bunun aksine ola rak 11 milyon kron (takriben 660 bin lira ile) lehine kapanmıştır. Çekoslovakya, Merkezî Avrupanın en müreffeh memleketlerinden biri olmasma rağmen iktısadî buhranın tesirlerinden masun kalama mış, malî ve iktısadî bünyesi fev kalâde sağlam bulunduğu, hüku r Cenabı hak gariki rahmet ey • üye. "** (7085) ASKERUK ISLERt > 6ör0nmez bir kaza Unkapanmda Yağ iskelesinde Mehmetağa hanında sakin boyacı thsan Efendinin beş yaşında oğlu Rifat aynı sokakta Ramiz Beyin yağcı dükkânı önünde oynarken dükkânm kepenk leri düşerek çocukcağızı başından ve ayaklanndan ağur rurette yaralamış . tır. Rifat hastaneye yatınlmıştır. Yeni tezyinat Türkiyenin en büyük Pek yakında AÇILIYOR (708H j ^inemasi bir çok veniliklerle // eylul pazartesî giinü Hususî tren saat 10,30 da An karaya muvasalat edecektir. Ankara isrtasvonu Türk ve Yunan bayraklarile tezyin edilecek ve bir bölük asker tarafından selâm resmi ifa edilecek. mızıka Yunan millt mp*şmı çalacaktır. tstasyonda Başvekil Hz. ile re fikalan hanımefendi, Hariciye ve tktisat Vekilleri Beyefendiler, Trabzon meb'usu Hasan ve Cumhuriyet Halk Fırkasi kâtibi umumisi Kütahya meb'usu Recep Beyefendiler, Ankara Vali ve B«lediye reisi Be yefendi, Hariciye Vekâieti umumî kâtibi, tkinci daire şefi ile Protokol dairesi sefi Beyefendiler ve Merkez Kumandam Bey, Ankara Emniyet nlidürü Bey misafirleri istikbal edeceklerdir. Misafirler Ankarapalasta ihzar edilen dairelerde istirahat ettikten sonra, Yunan sefirmin refakatile Hariciye Vekilî Revefendiyi saat 11.30 da ve Başvekil Pasa HazreMerini saat 12 de ziyaret edeceklerdir. Başvekil Paşa Hazretlerinin re fikalan Hanımefendiye ve Vekil Beyefendilere ve Ankarada bulunan refikalan Hanımefendilere kart bıraWcaklardır. Hariciye Vekili Beyefendi saat 12.45 te, Başvekil Paşa Hazretleri saat 13,15 te kendilerine vaki ziyare*'eri iade edeceklerdir. fktısat Vekili Beyefendi de saat 12,30 da kendisini ziyaret eden Yunan İktısat Nazınna saat 13 te ziyaretini iade edecektir. Diğer Vekil Beyefendiler kart bırakmak suretile iadei ziyaret ede ceklerdir. Saat 13,45 te deHariciye Vekili Bevefendi tarafından misafirler şerefine Ankarapalasta bir öğle ye meiri verilecektir. Saat 20,30 da Başvekil Paşa Hazretleri ve refikalan Hanımefendi ta; rafmdan misafirler şeref ne Ankarapalasta bîr akşam yemeği verilecek HAYRETTÎN ŞÜKRÜ 1. Fırka Askerlik dairesi reisUginden: 1 326 ve 327 doğumlu kısa hizmet lilerden ve bunlarla muameleye tâbl olan ve daha evvelkl doğıurüul? nn bakaya sından mualltm olnuyanlarla tabip, baytax, eczacı ve diş tabibi sınıflanna aynlmaınış olanlar aşağıda gösterllen tarihlerde sevkoltmacaklardır. A) Askerî ehliyetnamesl olmıyanlar 1 II Teşrin'933 te. B) Orta ehliyetnameliler l/II. Kâ nun'934 te. C) Tam ehliyetnameliler 1 mart 934 te hazırlık kıt'asında bulunmak üzere. D) Yüksefe ehliyetnameliler l mayıs 934 te. Ihtiyat Zabit mekteblnde bıüunmak ü > zere. 2 326 ve 327 doğumlu ve bunlarla muameleye tâbi ve daha evvelkl dogumlulardan geçen mayıs celsesinden bakl yesi olan yalnız yüksek ehliyetnameli muallimlerle, tabip, baybır, dis tabibi ve eczacı sınıflanna aynlmış olanlar 1/n. Teşrin'933 te. İhtiyat Zabit mektebinde bulunmak üzere sevkolunacaklar. Bu smıfların geçen celp bakayaları olan diğer kısımlannın mayıs 934 celbinebırakılnuş olduklan. 3 İhtiyat zabitiam kanununun (D) fıkra^uıa tâbi olup ta bazı esbap dolayısile şimdiye kadar sevkolunamıyanlann da MI. Teşrin/933 te sevke tâbi olduk lan. 4 Yukarıdaki 3 üncü maddede 1/n. Teşrin '933 te kıt'a ve mektepte bulun mak üzere sevkedılecek efendüer için şubelerde toplanma gunü 25/1. Teşrin 933 tür Lstanbul Vılâyeti dahilinde bu lunan yerli ve yabancılardan sevke tâbl olınlann mukayyet olduklan veya bulundukları mahallerdeki şubelere müracaat etmeleri Bu tarihten sonrajra ka lanlara askerlik mükellefiyeti kaaıunu nun ceza maddelerinin tatbik olunacağı ilân olımur. Kısa hizmeffr fâbi olanlara Eu seneki palamut mahsulömüz Bu seneki buğday ihrantı Tersine Dünya Şen, neşeli. zevkli l üvük filim. mümessilleri: Hu akjam yeni sıneraa me\mıne baş ıvor Henri Garat Meg Fılme ilâve olaralc : L^monnier 30 Ağustos İstanbul Tayyare Numaralı B AYR AM I mevkilerin evvelden temini. Tel. 40868 ^7079» ISARAY 1933 Yann akşati 1934 \ K M Bekâr ıe ı 07. u \e nukun S I N E M A ıVl E V S I M I N E Metro Goldvln M a y e r i i Büfta Ba? r• > ^ r e .ıieserıle başlnor. A N D R E L Y O A M I T A ve L U G U E T (70861 31 temmuz 934 tarihinde nihayet bulacak bu mevsim için başlıca buğday ihracatçısı dört büyük memle • kete ayrılan hisse 462 milyon bu • şeldir. (1 buşel 27 kilo). Avrupa nm 1933 1934 mevsimi buğday ihtiyacı Roma Ziraat enstitüsü tara • fından 312 milyon buşel hesap edilmiştir. Buğday fiatları bu tahdidatın derecei tatbikına bağlı kalacaktır. Röyter ajansınm Vaşingtondan aldığı bir habere göre Amerika Ziraat Nazırı Wallace dört memleketin buğday ihracatmın şöyle ola • cağını beyan etmistir. Kanada 200 milyon buşel Arjanıtin 110 » » Avustralya 105 » » Amerika 47 »> Avrupa ihtiyacı kapatı'dıktan son ra. elde bu mevsim daha 150 mil İrat sahiplerinden olup, Avmpada yon busel buğday kalacağı tahmin bulunanlara gönderilecek 200 liraya olunmaktadır ki bunun için mahreç kadar dövizler şimdiye kadar kambi. bulunması icap etmektedir. yo murakabe heyetinden geçiyordu. Aksayı Sarkta b'lhassa, Çin ve Maliye Vekâîetinden kambiyo mu H'ndistan taraflarında buğday te • rakabe heyetine ge'en bir emirle bu raküm ettirilmesi mukarrerdir. usul kaldınlmıstır. Bu dövizler de doğTuna memleketleri ve Rusya bu rudan doğruya Maliye Vekâletinin sene 104 milyon buşel buğday ih • raç edebüeceklerdir. müsaadesile verilecektir. Yapılan tahminlere nazaran bu sene palamut rekoltemz 70,000 ton kadardır. Geçen seneki mah«ul bunun yarısı idi. Fiatlar halen beher tonu 30 60 lira arasındadır. Elde geçen sene den kalma pek az mal vardır. Başlica alıcılarımız Amerika, Almanya, tngiltere, Bulgaristan, Ro manya ve Rusyadır. Maamafih hakikî rekoltenin henüz tesbiti mümkün değildir. Zira havalann yağışh g"tmesi bugünkü tahminleri tamamile altü»t ede bilir. irat sahiplerine nönderiiecek dövizler Lüleburgaz Belediye Riyasetinden: 20,000 lira bedeli keşifli Lüleburgaz kasabası elektrik inşası belediyeler münakasa, müzayede, ihalât kanununa tevfikan 3 eylul 933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Şartnameyi görmek istiyenler ya bizza gelip görmeleri ve yahut S Hra göndererek şartnamenin bir suretini almaları ve inşaya talip olanlar ihale günü o!an 24/9/933 pazar günü saat 14 ten evvel Lüleburgaz Belediye dairesine müracaatleri ilân olunur. (4631) Tcaret Odasında tasarruf sandığı Ticaret Odasında bir tasarruf sandığı tesis edilmektedir. Sandığın pro . jesi hazırlanmıstır. Oda biitçesinden, her sene bu iş için tahsisat ayrılacak, aynca oda memurlanmn maaşlanndan da yüzde beş kesilerek sandığa yatı . nlacaktır. isviçre bizden ya§ meyve istivor İ L AN <7. 5 faizli 1909 tarihli lstanbul Şehremaneti istikrazı tahvilâtma ait 16 numaralı 15 eylul 1933 vadeli kuponun 15 eylul 1933 tarihinden itibaren Osmanlı Bankasmm Galata vı Londra merkezleri gişelerinden beher birlik kupon £ 0. 7. 0. hesabile tediye edileceği mezkur tahvilât hâmillrinin malumu olmak üzere ilân olunur. İhracat Ofisinden tebliğ edütnîşIsviçrede bazı ticarethaneler memleketimizden yaş meyva ve bahusus üzüm almak istiyorlar. Alâkadarların bu hususta ihracat ofisinden malumat ve izahat almaları tavsiye olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog