Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Cumhariyet' SON TELGRAFLAP Hazırlop düşünceler alk, en kanşık meseleyi bir ata sözile halletmenin ko layhğına düşkündür. Orta da sebepleri dolaşık ve çaprasık bir nankörlük hâdisesi mi var? Halk arasında bu dava münakaşa edilirken son hüküm şu olur: «Besle kargayı, oysun gözünü!» Yahut «merha tnetten maraz hasıl olur.» Bu sözler söylendi ya, tamam, brttî. Artık bütün bir ruhî muammanın yumağı çözülmüştür ve düşünülecek birşey kalmamışhr. Haydi ağam, yak kir sigara, <bu devran böyle gelmiş, böyle gider.» Osmanh borçları Kaydedilen hisse miktarı yüzde 45 i tecavüz ettiğinden kabulü kat'î gün meselesidir Osmanh borçlan hamilleri vekillerile Saraçoğlu Şiikrü Bey arasında Pa • riste gecen 22 nisan 1933 tarihinde imza edilen mukaveleye nazaran, hanüllerin yüzde ellisi yeni itilâfnamede takarrür eden nisbeter dairesinde el lerindeki tahvilâhn tebdiline muvafakat eyledikleri takdirde, hamil vekillermm hükumetimizle yaphği itilâfm bütün hamillerce kabul edilmiş lıükmünde tutulacağı tasrih edilnuştir. vetle memul olduğundan mukavele • nin kabulü kat'isi artık gün meselesi dir. Vadesinden bir ay evvel bu mü him ekseriyetin temin edilmesi cidden malî bîr muvaffakiyettir. Avrupa bor salannda bir hayli zamandanberi Türk eshamı fiatlarmm yüksek olmasmda bu rağbetin mühim bir âmil teşkil et tiğine süphe yoktur. Silâhları bırakma ve Avusturya meseleleri Ingiltere ile Fransa arasmda mühim müzakereler yapılması bekleniyor Parîs 5 (A.A.) Petit Parisen gazetesi, eylul aymda Fransızlarla Ingilizler arasında mühim görüş • meler vuku bulacağını yazmakta • dır. tlk telâki 18 eylulde olacak ve şayet bu telâkide M. Makdonalt bizzat bulunmıyacak olursa lngil fereyi Sir Con Simon ve M. Eden, Fransayı M. Daladiye ile arkadaşlan temsil edeceklerdir. Avuaturya istiklâli, Merkezî Avrupanın ve Balkanların iktısadî vaziyetinin ıslahı ve bilhassa silâhları bırakma konferansmm istikbali bu içtimalarda görüşülecek başlıca meselelerdend'ir. Roma ile bir takım müzakereler yapılmakta veya ya • pılması derpiş edilmekte ve bil hassa »ilâhlan bırakma meselesi hakkında M. Norman Davis ile gö rüşülmesi mutasavver bulunmakta olduğundan bir karar ittihaz edil miyecektir. Hiçbir zaman noktai nazarlarda ve icraatta vahdet lüzumu bugünkü kadar kuvvetle kendisini hissettirmi« değikfir. M. Ruzvelt bunu an lamıştır. Müşarünileyh teslihatm otomatik umumî ve muttarit bir su • rette kontrol edilmesine dair Fransızlar tarafından ileri »ürülmüş o lan teklifi kabul etmiş görünmek • tedir. Ingilterenin ayni noktai nazan kabul ve bu kontrolun birkaç sene tecrübe kabilinden yapılması lüzumunu teslim edeceği ümit edilmek • tedir. NAL1NA MIHINA Karpuz.. ve kabugu! 1 T abiatin, güneşi bol Şark memle. ketlerine hediye ettiği guıel meyvalardan biri de karpuzdur. Karpuzun sıhhî meziyetlerini, vücude olan faydalarını saymağı, kiraz hakkında bir kaside söylemiş olan Doktor Maz. har Osman Beye bırakıyorum. Hollanda gümrük mütarekesini feshetti •iı>wminıınil!!linmillH!l111ll|[innilllll!llll!iniinmiHnnıı Lahey 5 (A.A.) Hariciye Nerareti, ikhsaıt konferansi reisi M. Makdonalda bir mektup göndere rek konferans teşkilâtile meşgul olan komhe tarafından teklif edil • miş olan gümrük mütarekesini feshetmiş£ir. Hollanda hükumeti bu kararmı, mesaisinin paranın i»tik • ran meselesinde bir neticeye varuıasına ve beynelmilel ticaret tah • didatının azalmış olmama»ına i« • tinait etıtirmektedir. Sıvas kongresinin yıldönümü tess'it edildi Sıvas 5 (A.A.) Sıvas kongresinin kurulduğu 4 eylul, dün çoş • kun heyecanla yaşanmıştır. Kongrenin kurulduğu Iise binası önünde büyük meraaim ve tezahürat yapılmıs, salon ve Gazi Hz. nin mesai odaları ziyaret edümiştir. Bayram gece de Halkevi, Halk Fırkası ve lisede sevinç ve sürurla yaşatılmıstır. Yunan meclisinde gürültösöz bir celse Atma 5 (Hususî) Meclisin dünkü içtimaında muhaliflere mahsus olan sıralar tamamen boş bulunmakta idi. Kanun lâyihalan hiçbir Riraza maruz kalmadan kabul edilmiştir. M. Venizelos, tedavide bulunmakta olduğu Pirene dağlanndan gönderdiği bir telgmfta muhaliflerin hareketini vcn»lp eıılgtnl UildlrmUtir. Meclis Reisi Kâzım Paşa Hz. Bakkesirde *î*1ıkesir 5 (A.A.) B. M. Mec lisi Reisi Kâzım Pasa Hazretleri bujrün Bandırmadan sehrimize gelmisler, hararetle istikbal edilmişlerdir. Paşa Hazretleri öf leden sonra vilâvet ve belediyeyi ziyaret etmişler, müteakıben HaPtevi tarafmdan sereflerme verilen cayda bıriunmuslardır. Meclis Reisimiz bu sırada verli ma'iar sergisinm temdit edidiğini öğrenmisler. çaydan sonra serşrivi gezmislerdir. Bu «yaret sergide derm bir memnuniyet uyandırmısbr. Sergide bulunan yerli Brmalar Pasa • H»etlerine tazimlerkıi beyan etmişlerdir. Musolini Rusiarla Almanları barıştıracak Pari» 5 (A.A.) Matin gazetesinin Roma muhabiri yazıyor: Sovyetlerin Berlin sefiri Chinschilç Yoldaş Romaya gelmistir. Sefir, Sor . rente giderek Maksira Gorkiyi zi • yaret etmiştir. Chinschik Yoldaş siyasî şahsiyetlerle temas etmek üzere birkaç gün Ro . mada kalacaktır. Almanya ile Rus yanın bugünkü münasebetleri bak kında M. Musolini ile de görüşmek ih. fa'mali vardır. M. Musolininin, Rusya lehindeki propagandayı durdurmak için Berlinde müdahalelerde bulunduğu malumdur. Chinschik Yoldaş, M. Musoliniden tavassutunun Rusya ile Almanya arasında bir yaklaşma, hatta belki de iki memleket aracmda bir ademi tecavüz misakı yapmağa kadar genişlemesinî istemek niyetindedir. Ankara S (A.A.) Vilâyetlerden Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi merkezine ağustos ayı içinde 6647 derleme fişi gelmiştir. Bu suretle şimdive kadar gelen fişlerin yekunu 122,511 i bulmuştur. Vılâyetlerden qe'en derleme f işleri Lindberq tayvare ile dolaşıyor Stokholm 5 (A.A.) Lindberg ile zevcesi, Stokholm civarmda Harpernaese tayvare ile gelmUler, Amerika sefiri ve askeri tayyarecilik reisi tara fından karşıîanrmşlardır. Lindberg ile zevcesini Kral Stok holma davet etmiştir. Bu sehirde bir hafta kalacakları tahmin ediliyor. Sonra Danimarkaya gideceklerdir. Lind bergm tsveçin cenubunda Scaniede baT> »krahalan vardır. Amerika sahillerini altüst eden kasırga Vaşmgton 5 (A.A.) Antü adalarını altüst eden bk kasırga, Floride, teksas sahillerini harap etmektedir. Jaksonvilden alman haberlere göre Sebring ve Freeport gibi birçok sehir lerle muhabere hnkânı kaimamışbr. tıuanca zayiat hakkında bir haber verilmiyor. Houston (Teksas) dan bfldirildiğine gore, kasırga saatte 100 mil sSratle yaklasmaktadır. Holivut 5 (A.A.) Müstakil 13 filim âmili 1600 işçi ve memurlanna kendilerine iş bulmalan için 15 günlük mühlet vermislerdir. Bunım sebebi, sinema sanayiinin iş kanununu kabul etmek ihtimalinden doğmaktadır. Bu kanuna göre ayni seansta iki büyük filim göstermek ya • saktır. Filim amilleri, halka fHhnden başka zengm bir müzikhol progranrn veren büyük smemalarla mücadelenin kabfl olamıyacağmı söylüyorlar ve 1400 kadar sinemanın kapanmağa, 2100 sinemanın da memurlarmı çıkarmağa mecbur kalacsklarmı ilâve ediyorlar. Amerikada s'nem?!ar kapanacak mı? Karpuz. hele kuyuda, pmarda, buzda soğumuş karpuz insanm yüreğine öyle bir ferahhk, hararetten kurumuş dudak Mezkur yüzde elK nisbet temin edi lir edilmez hamiller ellerindeki tahvilâ lara, susuzluktan yanmış ağza öyle tath bir serinlik verir ki... tı yeni tahvilâtla tebdil etnnek üzere Um Turc yani muvahhit Türk tahviPariste eskiden karpuz gayet az buln. lâtı namile çıkanlacak esham 500 frank davet edileceklerdir. Türkiyeye isabet Sözde münevver de, halk gibi, nurdu; şimdi ermeniler, yahudtler çopaeden hisse hakkında hamillere verile hibarî kıymetinde bulunacak ve senevî en kanşık meseleyi bir ata sözile lalı bazı mahalleierin bakkal ve yemişçi. cek mezkur yüzde yedi bucuk faizli yüzde yedi buçuk faiz temin edecek değil, meşhur adamlardan birinin lerinde karpuza sık sık tesadüf ediliyor. tahvilâttan maada Osm?nlı Düyısiu u tir. tsbu tahvilât on seneden evvel tahvecizesile halletmenin kolaylığına tstanbulun emsalsiz memba sularmdan mumiyesine varis olan diçer devletlerin vili düyuna tâbi tutubmyacaktır. Bu düşkündür. Ortada sebepleri dolamahrum olan bu şehirde cehennemî bîr hisselerine isabet eden miktar hakkmda mukavelenamenin hamillerce tasdiki şık ve çaprasık bir buhran hâdisesi yaz günü yanıp tutuşarak dolaşırken kuy. da aynca makbuz verilecektir. keyfîyetmm 28 teşrinttani 1933 tarihimi var? Sözde münevverler arasmda tu bir mahallede kocaman bir karpuz ne kadar yapılması şarttır. Zekâi Bey gidiyor görünce göılerime inanamamıs, okka ile bu dava görüşülürken son hüküm Paristen aldığımtz bir habere naza Şehrimizde bulunan Düyonu umu satılan bu karpuzu hemen satm alarak ler şöyle verilir: «Efendim, Marxa ran, geçen ağustos nihayetme badar miye Damler vekili Zekâi Bey bir iki doğru otele koşmuştum. Arkadaşlarl» göre eski derebeylik harabeleri üs hamfllerm kaydettirdikleri hisselerinin güne kadar Parise gidecek ve kayit beraber öyle bir hasretle ve zevkle yi" tünde kurulan ve yükselen muasır nuktan yüzde 45 i tecavüz etmiştir. Bu miktannı tetkik için toplanacak ha yişimiı vardı ki simdi »u sahrlan ya • cemiyet te smıflar arasındakî tezadı hale nazaran bu ay zarftnda mütebaki miller vekilleri içtimamda hazır bu • zarMen uı.e aa»ım sulanıyor. tasfiye etmiş değildir. Bu tasfiye yaIunacaktır. yüzde besm de 3cmal edüeceği kuv Gülün dikeni, tavusun ayağı, güzelin pılmadıkça buhran zaruridir.» Yanazı, sarhoşluğun hıman, atm çiftesi, hut «efendim, Engels der ki muasır hu'âsa her güzelin bir kusuru ve her cemiyette istihsal vasıtalannı ellerin • zevkli seyin bjr fena tarafı olduğu gibi de tutanlarla bundan mahrutn olankarpuzun da bir kusuru vardır: Kabuğu, lar arasrodaki çarpışmayı ilmî sos Karpuz kabuğu, çok zalimdir, hain yalizm halledecektir. Yoksa buh bir yıkaı gibi sessizce ayağmızm akraa ran buhrandır.» Bu sözler de söy girer ve üstüne basmanızla taklağı at . Malî teşkil V lendi ya, tamatn, brtti. Artık bütün manız bir olur. komisyonu dür bir içtimaî muammanın yumağı çö de eski Defterdaı Bizim memlekette de, insanm aym • zülmüştür ve düşünülecek hiç birşey âınm tAtipn karpuz kabuğu koyjnak^ lık binasmda Ma. kalmamıştır. Haydi monşer, yak bir tabiî hallerdendir. Karpuzu afiyetie yer liye Vekâleti Va . sigara, «bu seri cemiyet yıkıltnadıkler, sonra kabuğunu ayağmızın altına ridat Umum Mü . ça felâh yoktur.» fırlatırlar. Nekadar dikkat etsenîz gedürü Cezmi Beyin ne bir gün basar ve yuvarlanırsınız. GeBütün bu hazırlop düşünceler temriyasetinde lop çen sene bugünlerde benim de başıma bel hârcıdır ve bize bir tek şey ispat lanmışhr. Dünkii gelmişti. Akşam karanlığmda sabık Ba. eder ki düşünmek pek zor şeydir. ' iotimada Beyoğlu bıali ve lâhik Ankara, fakat her zaman Her asırda birkaç lokomotif zekâ çımaliye teçkUâti • matbuat caddesi olan bizim ebedî yo kıyor ve bir alay halk ile sözde münin tahakkuk ve lumuzdan geçiyordum, birdenbire ayatahsil memnrluk nevver vagonlarmı peşine takarak ğun kaydı, kendimi toparlamağa vakit lan kadrolarm • çekip götürüyor. Nereye! Asırlardan bile bulmadan kaldınmm üstüne boylu daki münhallere beri ffÖKivoruz Vî hu hazin katarların boyuna ssrüdim. Neden düştüğümü an. tayinler icra edil . vardıklan yer iki kızılca kıyametten lamak isteyince, baktun ki ayağımm al. miş«tir. Beyoğlu biridir: Ya harp, ya ihtilâl! tmda hir karpuz kabuğu var. Bu hâdise, kadrosu dünkü^fç^ PEYAMİ SAFA başka bir yerde olsaydt, pek o kadar 4imada ikmal e . yermmiyecektim. Fakat, hayatımm ya • dilmiştir. E$ki Defterâarhk binasında dün yapılan nsmdan fazlasuu geçirdiğim bu cadde . Yeni maliye Imtihandan bir inttba de bir karpuz kabuğuna basp düşmelc çok gücüme gitmisti ama ne yaparsm teşkilâtmdaki kâtipliklere almacak lişaibe akmda çıkanlmalarmdan şikâ . düşmez kalkmaz bir aliah! «e mezunu on memur için dün bir mü. yet etmişlerdir. sabaka imtihanı yapıbnışbr. Bu imti Yeni tahakkuk muavinleri hana seksen genç girmiştir. tmtihan Kocamtjstafapaşa tahakkuk mua evrakı tetkik edilmektedir. Muvaffak viniiğine Iise ve Halkah mezunlann olanlara bugon tebligat yapılacakhr. dan Akif, EminönS tahakkuk muavin. Şehirde tifo hastahğı bir ay evvelki Iiğine Yüksek tktısat mektebinden me450 memurun müracaati siddethu kaybetmekle beraber gene zun Reşit Hilmi, Fatih tahakkuk mua. Yeni tesküâtta açikta kalan 4501 devam etmektedir. vinli&ine Abdullah Cevdet, Şehremini maliye memuru çıkanlmalannin hak . Sıhhiye müdiriyeti her semtte gnıp tahakkuk muavinliğine Mor kazası halinde aşı tatbikma devam etmekte • sız olduğunu iddia etmektedirler. Bun. Başmakaleden mabat malmüdüra Cemal Beyler, Fener ta lar, Başvekâlete, Büvük Millet Mec dir. Maarif idaresi de mektepler açı muamma karsısında bulunHuğunuıza hakkuk muavinliğine Yüksek tktısat lır açılmaz aşı tatbikma başlanılması lisi Riyasetine ve Maıiiye Vekâlefine hükmetmeyin. Erbabı için hem ba plâmektebinden mezun Şefika Hanım takararmı vermiştir. nın, hem onu tahakkuk ettirecek ve«amüracaat ederek kendilerinin bilhassa yin edilmişlerdir. itin çocuk oyuncağı denilecek bir kolay* Sıhhat müdürü AH Rıza Bey tifonun lıkla ortaya konulduğu görülebffir. azalmış oiduğunu ası istasyonlan te . sisine lüzum kalmadığmı söylemiştir. TürkivMİ* ilk ttrizm wıhannı tstanBirinei sahifeden mabat Birinei sahifeden mabat bulla ona hmterlant olarak verdiğimia Yunan nazırlarınm memleketimizi se edilemez terakldlere sahit olduğunu Bursa ve tzmit vilâyetleri teşkil edeceDiyarbekir 5 Şeyh Saidin kar . ziyaretleri tarihinin yaklaşmış ol anlatmıs, bu hususta M. «Stalin» in seğinden plânda bütün bu yerlerm tebadeşi Abdürrahimin kayinbiraderleri ve masından dolavi Ankaraya dönen bat ve gavretini metertrkten sonra Rusrüz ettirilecek güzelliklerinden ne su • sekavet arkadaşlan Piranlı Ağa ve lann haricî sivaseti hakkında aynen şun Başvekilimiz Haydarpaşa istasyo retlerle istifade edileceği tabiî tesbit v« Âbit takip müfrezelerimizle yaptıkla lan söylemiştir: nunda Gümrük ve Inhisarlar Vekili tafsil olunacaktır. tstanbuldan kalkan n bir musademe neticesinde ölü ola. « Halihazırda Rusyanm sulhper Rana Bey, Vali ve Belediye Reisi bir otomobil lzmit körfezini dolaşmalc rak elde edilmişlerdir. verliğine ve Rus halkımn sulhperverane Muhittin Bey, Kolordu Kumandanı ve Yalovaya da uğramak stn^tile ayni arzu ve niyetine derin kanaat hasıl eySükrii Naili Paşa, Vali Muavini Ali günde Bursaya varabilir, ve hatta ayni ledim. Benim sevahatim umumî sulha Rıza Bey, Polis Müdürü Fehmi Bey, Barselon 5 (A.A.) Bir tarmvay günde Uludağın zirvesine çıkabüirt ve miüetlerin uzlaşmasma hizmet edeBelediye reis muavini Hâmit Bey ile müfettişi sokakta meçhul kimseler ta Bunu mümkün kılacak asfalt yol yapd' cektir.» Halk Fırkası, Vilâyet ve Belediye rafmdan öldürülmüştür. Katüler kaçmış olmak şartile. M. Heryo Varsovadan sonra Pragı erkâm ve diğer zevat tarafından teşmısiardır. da ziyaret edecektir. Bütün bu işlerin tevakkuf edeceği yi edilmiştir. Müfettisin üzerinde 17 yara vardır. meblâğ ne olabilir? Bu yüzden mem • Zannedildiğine göre cinayet içtimaî bir tsmet Paşa Hazretleri neş'eli bir lekete her sene birkaç yüz mflyon lira mahiyettedir. Çünkü bu müfettiş, ge halde gara girerek karşılayıcıların gireceği derpiş olununca ilk yapilacak çenlerde müfritler tarafından yapılmış birer birer ellerini sikmış ve bazılasarfiyat msanın gözleri önünde küçül • olan bir grevi neticesiz bıraktırmısh. rile kısa mükâlemelerde bulunmuşNüshası 5 Kuruştur dükçe küçülür, değil mi? lardır. YUNUSNAD! j Türkiye Hariç Tren saat tam altıda hareket eti( in in miştir. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 10 maliye kâtipliğine talip olan 80 genc dün imtihan edildiler Tifo vukuatr Hastalık azaldı, aşı istasyonları açılmıyacak 3 şunde 93 bin yolcu! Ismet Pş. Hz. gitti M. Heryonun beyanatı İki şaki" öldiirüldü Barselonda bir cinayet Cumhuriyet ? ^ Körler ve dilsizler mektebi açıldı Sağır, düsiz ve körler mektebi Sa raçSanebr.yinda Hayriye lisesinde açılmıstır. Eylul ( 1 1 ) tedrisata başlana caktır. Talebelerin mektep müdiriyeti. ne müracaat etmeleri rica edilmektedir. seninle... Ben anamı tanınm. Benim babam yok. Dur, oraya da geleceğiz, acele etme... Beni ona zorla verdiler... Canım, şimdi bana bayat masallar anlatma, tıraşı bırak... Seni ona zorla verdilerse kabahat ben de mi be?.. Git, pasa babanın me zarına lânet kus! Cezasını ben mi çekeceğim? Dinle, dinle, patlama... Sen benim yerimde olsaydın ne yapar dın?.. Evet... Ben o herife varma dan evvel Macidi tanıyordum, seviyordum, kimseden saklamıyorum, fakat aramızda hiç birşey yoktu, hiç, h i c . Anlıyor musun? Onu sen benim külâhıma an • lat! Sus, lâf dinle... Hiç birşey yoktu .. Asker mektebinde idi o .. Babam beni ona vermek istemedi. Yanından ayrılırım da uzaklara gi derim diye... Çünkü babam bensiz yaşıyamazdı. Anladık, biliyoruz, oralarını izmir belediye reisi tzmr 5 Belediye reisi doktor Behçet Salih Beyin münhal meb'us • luklardan birine intihap edileceği söylenmektedir. geç!.. Beni o herife zorla verdi. Be nitn üstüme düşen de o yılan suratlıdır. Keşki tanımaz olaydım... Kabahat hep şükrandadır... Kendisi de cezasını çekti ya... Zavallı kız... Salih elini dizrnin üstüne vurarak bağırdı: Vay canına ulan!.. Söyledik • lerinden bir kelime anlıyorsam arap olayım... Neme lazım benim bunlar be!.. Hesap istemiyor musun? tşte sana hesap veriyorum. Hesap bu işte... Şükranla o yılan suratlı daha evvel tanışıyorlartnış, kızcağız onu sevmis, o da evlenmeği vadetmis... Zavallı kız bana anlata anlata bitiremezdi. Nihayet: «Bir kere de onu sen gör!» dedi ve Nafizi bana ta nıttı. Körolasıcanın ismini ağzıma almıyayım dedim ama olmadı işte... Evet, bana tanıttı... Vicdan mı vardır o rezüde?.. O alçakta?.. Hemen bana göz koymuş... Ne yaptı yaph, babamı kandırdı. Ben hiç istemedim. şeraiti i Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. Altı ayUk 750 1450 Üç ayhk 400 800 Bir ayhk 150 yoktur Zavallı kızcağız bunu duyunca kederinden ölüyordu. Ben babama bağırdım, çağırdım, istemem dedim, fakat söz geçiretnedim. Babam dediği dedik bir adamdı. Seni evimden kovarım diye bağırdı. Salih omuzlarını silkti: Koğsun, dedi, ne çıkar? Mademki birine sevdalanmışsm; aç kalır, sürünür, onunla yaşardın be... Nezahet oğlundaki bu fedakâr lık duygusuna havret ve takdirle bakarak cevap verdi: tste burada hakkın var, dedi, ben babamı dinlemiyecektim. Çok doğru. tnsan kendisi için evlenir. Pek doğru. Orada da kabahat bende. Fakat annem yeni ölmüştü. Babam yalnız ve acınacak bir halde idi. Onun sözünü dinlemeyip kaçsaydım belki de yüreğine inerdi. O alçakla evlendim ama nefretle, nefretle... O vakit zavallı Şükran da süblüme içti. Zor kurtardılar. Sana o yılan suratlı bun lan anlatmadı mı? Salih başını salhyarak: r ÇANAKKALE Şeh'tlerini taziz 7 EYLUL GÜLCEMAL VAPURlLE Tefrikai 39 SERVER BED1 Sabahsız Geceler Tam yirmi sene sonra ha?.. Parlak!.. Yirmi sene kepazeliğin daniskasını yaptıktan sonra nikâh, parlak!.. Nezahet bir çırpmdıktan sonra: Sus! dedi, Salih, beni «en gene bayıltacaksın! Limon kıthğma kıran girme di ya, istediğin kadar bayıl! Bana cevap vermezsen bayılmak en hafif belâdir. Daha beteri var. Çünkü ben kafam a koyduğum şeyi koydum. Nezahet bağırdı: Peki ne istiyorsun? Hesap, hesapl Nezahet ayağa kalkarak bağırdı: Seni kim böyle fitilledi? Es kiden böyle değildin. Delidolu, bafinr, çağınr, kıyametler kopanrdın «ma böyle mel'unluklar bilmezdin. Keşki gene öyle olsaydm razıydım. Seni doldurmuşlar, doldurmuşlar... Hem de o yılan suratla doldurmuş. Gene admı ağzima almıyacağım, fakat şimdiye kadar senden sakla mıştım, artık burama geldi, söyliyeceğitn: Katildir o, canidir o, anladın mı? Adam öldürmüştür o, koskoca, fidan gibi kızı öldürmüştür. Sen bu hikâyeyi bilmezsin. Şükranı tanımazsın. Zavallı kız, zavalh yavrucak... Onun şerrinden öldü. Salih, Nezaheti büsbütün kudurtan bir kayitsizlikle omuzlarını silkti: Bana ne, dedi, o herif benim hiç bir şeyim değil... Vaktile senin kocanmış... Ister adam öldürür, isterse yangm yerinde karmanyola cılık eder, bana vız gelir. Benim isim Doğrusu, dedi, anlatmadı. Anlatmaz ya... Anlatır mı hiç? 4 Katildir o, kanh katil... Şükranı o öldürdü! O kız kendini vurarak mı öldü? Hayır! O zaman kurtanldı. Fakat sonra... Kıskançlıktan... Ken« dini yiyerek verem oldu, öldü. O hain herif bir taraftan benim kocamdı, yüzüme gülerdi, beni sevdiğini söylerdi, bh* taraftan da Şükranı aldatırdı. Ben onlan kaç kere kucak kucağa yakaladım. Salih büyük bir hayretin tesiri altmda yumusayarak kekeledi: Deme yahu... Vay... Ne kahbe dünya bu be... Yuh... Bak hele...' lşin içinde... Ne işler varmı»! Ya!.. Sen işte böyle anlama dan, dinlemeden ortalığı birbirine kat! Sen de anlatmağa ne nazlanıyorsun? Ağız kirası mı istiyorsun? (Mabadi var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog