Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Cumhariyet' 6 Eylul 1933 HARPTC Yazan: G. KOPP YAVOZİ 8 Çeviren: A. DAVER Şehir ve memleket haberleri İnhisarlarda ıslahat Yük tarifesinden şikâyet başladı Amerikah mütehassısiar işe başladılar tnhisar idarelerinde yapılmasi mukarrer ıslahat tatbikatile meş gul olmak üzere getirtilen ecnebi mütehassısiar diinden itibaren ise başlamışlardır. Diin sabah İnhisar idaresinin Galatadaki merkezinde Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Ran a Beyin reisliği altında bir toplantı yapıl mıştır. Gelen ecnebi mütehassıslarla İnhisar umum müdür ve muavinlerinin istirak ettiği bu toplantıda ıslahat tatbikatı umum! bir surette gözden geçirilmiş ve ıslahat rapo runda zikredilen tavsiyeler icraat itibarile bir tasfiyeye tâbi tutul • muştur. Mütehassısiar öğleden sonra Ci balide Tütün fabrikasına giderek ameliyata buradan başlamışlardır. Verilen karar mucibince evvelâ fabrikalar, fabrikalar içinde de Cibali fabrikası ıslah edilecektir. Amerikalı mütehassısiar evvelâ fabrikalannın maliyet hesaplarmm tanzim şeklini ıslaha karar vermişlerdir. Bilfarz tütünün yaprak halinden, harman, kıyılma, raakine den sigaret haline gecme, paket • leme şekillerinde tâbi olduğu muhtelif safhalar dahilind'eki maliyet lerini en doğru bir şekilde tesbit edecek usuller vazedilecektir. Bırodan başka, fabrika dahiUn de imalât sistemi de bir tasfiyeye tâbi tutulmak için dahilî teşkilât tamamen değiştirilecektir. Şimdiki halde balya haiinde bulunan tütünler açılarak harman yapılmak için başka bir salona götürülmekte, harman haline gelen yapraklar kıyıl mak üzere gene uzunca bir mesa feye taşındakta, kıyım makinelerinden, sigara imalât salonuna geçir > mek için de gene uzunca bir nakliye ameliyesine ihtiyaç görülmekte idi. Yeni teskilâtta, çalışma yerleri birbirine yakm olacaktır. Yaprak tütünler harman olduktan sonra yamndaki salonda kıyılacak, ora dan da sigaret makinelerine verile cektir. Sigara haline gelen tütünler de orada ambalâjlanacaktır. Bu su retle fabrika. dahilinde fazla nak • liye zahmeti kaldhrılacak, serviste karışıklığın önüne geçilecek ve zamandan tasarruf edilmiş olacaktır. Mütehassıslar Tütün fabr:kasında yeni teşkilât ve usulleri tatbik etttikten sonra müskirat fabrika larrm ıslaha başlıyacaklardır. j Siyasî icmal RusItalyan misakının ehemmiyeti 1 Münhal kürsüler Universiteye bu sene rağbet fazla üniversite kadrosundaki münhalIerin doldurulmasma başlanmıştır. Münhallere hariçten dört profesör daha almmıştır. Sab'k müd err islerden de birkaçının Üniversite kadrosuna tekrar alınacağı söylenmektedir. Üniversite kadrosunda elyevm 30 münhal kürsü bulunmaktadır. Universitenin ipka edilen islâm tetkikleri enstitüsünden başka rnkılâp, millî iktısat ve içtimaiyat, Türkiyat, coğrafya, morfoloji, kimya ve elektromekanik enstftülerî • nin de faaJiyetleri hakkında lâzım gelen hazırhklann bitirilmesi için çahşıltnağa başlanmıştır. Bu enstitülerin profesörleri de tesbit edil mektedir. Fakültelerde kayit ve kabul muamelâtina başlanmak için daha bir haftalık vakit olmasına rağmen muamelelermi yapbrmak üzere birçok kız ve erkek talebe fakültelere müracaat etmektedirler. En ziyade rağbet gören fakülteler Tıp, Hukuk Fakülteleridir. Enstitüler için birçok namzetler müracaat etmektedir. ° Atılacak kurusıkı selâm toplarının hakikî muharebe atışına çevrilmesi cok mümkündü n Yeni vapur tarif esi eşya f iatlarmı arttıracak Deniz nakliyahna ait yük tarife navlunlannm yüksekli^inden şikâyetlere başlanmıştır. Bu şikâyetlere göre yeni eşya tarifeleri, beynelmilel deniz ta rifelerme nisbetle pek pahalıdır. An • versten tstanbul limanına 37 buçuk li. raya gelen bir vagon şeker için tstan. bul limanından Mudanyaya kadar 40 lira navlun verilmesi bu hakikate bir misal dlarak gösterilmektedh. Ha9 buki eski tarifelerde bir vagon şekerin ayni mesafeler dahilinde navlununun 22 buçuk lira olduğn söylenmektedir. Eski Itarifelerimizde fstanbuldarı Samsuna bir vagon kahve için 30 li . ra verilirken, simdi 75 lira vermek lâ • zımdır. Bu misallerle eşya tarifelermin eskisine nisbetle pahalı olduğu iddia edilmektedir. Dün bu mevzu üzerinde nakliyat işlerile alâkadar olan muhtelif kimse . lerle görüşerek fikirlerini sorduk. Bun. lann ekserisi esya tarifelerinde paha. lılık iddiasuu varit görmektedirler. Nakliyatcılarm verdiği izahata nazaran eskiden bir ton şeker Mudanyaya 1 liraya gönderiliyordu. Şimdiki tarifede beş lira kabul edilmiştir. Eskiden ko . yun başuıa 8 kuruş, azamî 15 kuruş ahmrken yeni tarifede koyun başm* 40 kuruş navlun kabul edilmiştir. Ev. velce tütünün tonu bir buçuk azamî 3 Iiraya naklediliyordu. Şimdi 550 kurustur. Yolcu ücretlerinde yalntz güverte . lerde ehemmiyetli, kamaralarda hafif bir zam yapılmışhr. Fakat eşya tari . feleri eskisinden çok yüksek nisbetlerde kabul edilmiştir. Ba iddialara mukabil tarifeyi ha • zırlıyan komisyonun şehrimizde bu . lunan azasınm bu husustaki mülâha • zalan şudur: « Komisyon, tarifeleri hanrlar . ken memleketm iktısadî vaziyet ve şartlannı, nakliyatı yapacak olan mü esseselerin randman ve masraflannı, bilhassa halkm ihtiyaçlannı gözönun. de bulundurmuş ve civar memleketlerin deniz tarifelerini dikkatle tetkik ederek en mutedil nisbetleri tesbit et. mistir. thracat eşyanuz için ehemmi • yetU tenzüât yapddıgı gibi halk içm zarurî gıda maddeleri de en ucuz ta . rifeye ithal olunmustur. tktısadî bün ye ve kabiliyeti bizimkine uymıyan memleketlerin tarifeleri ile bizim ta . rifemizi mukayese etmek hiçbir zaman doğru olamaz. Eski tarifeler ismile ortaya atılan rakamlara gelince bunlar, bizzat alâkadarlan için pek zararlı neticeler ver. miş olan rekabet zamanianna ait anormal fiatlardır. Bilâkis bugünku nav lun nisbetleri eski resmî tarifelerden daha aşağıdır. Bilhassa bu tenezzülü yolcu ücretlerinde daha bariz bir şe kilde görmek mümkündür.* Diğer taraftan haber aldtğmuza göre, tstanbul Ticaret Odası, bu şikâyet. lerle alâkadar olarak vaziyeti tetkike başlamıstır. Tetkikat, su bir iki gün zarfında bitirilecek, hasıl olan kana ate göre teşebbüsata geçilecektir. D Göben üe karfuafan büyük Ingiliz muharebe kruvazörlerinden tndomitable Kafamızm içînde binlerce sual çarpışıyordü. Şu anda artık kalplerimize varıncıya kadar, her şeye hâkim olmak lâzımdı. tngilizler, büyük süratle bize yaklastılar. Gemiler, orta mesafede blrbirlerini hîzaladılar. Iki tngiliz, iri gövdelerile yanımızdan geçerken, Göbendeki heyecan fevkalâde idi. Bunlar lngilizlerin en kuvvetli muharebe kruvazörlerinden tndomî • table ile tndefatigable idi. Bu iki gemi, topçu kuvveti itibarile biz« çok faik idiler. Göben bu iki muharebe kruvazöriinün 16 tane 30 buçukluk ağır topuna karşı yalnız 10 tane 28 lik ağır topla mukabele edebilirdi. Bi zim 12 tane 15 lik vasat ve 12 tane 8,8 lik küçük topumuza karşı onlann 32 tane 10,2 lik topu vardı. Zırh*ız bir hafif kruvazör olan Breslavm 12 tane 10,5 luk topunu hesaba katmağe bile lüzum yoktu. Esas mücadele büyük toplar arasında cereyan edecekti. Her an tngiliz taretlerinin bize doğru dönerek natnlılarından simşekler çakmasıni bekliyorduk. Fakat hiç birşey olmadı. tki taraf aykın rotalarda seyrederek geçer ken mürettebat, sessiz, top başında ve harp mevkilerind* bekleşiyor • lardı. Bu tehdit dolu sükut içinde flci taraf birbirini bordaladi. Denizde îkî amiral birbirine tesadüf ettikleri zaman, daha küçük rütbeli veya daha kıdemsiz olanm büyük rütbeli veya kıdemli olanı topla aelâmlamasi adettir. Bizitn amiraliımz, tngiliz amiralmdan daha kıdemsîz olduğu Içîn selâmlamak vazifesi bize düşüyordu. Fakat tngiliz amiralmı selâmlamadık. Çünkü, bir harbin tehdhkâr arifesinde, tngil • tere ile Altnanyanm Akdenizdeki en kuvvetli gemileri birbirlerine tesa • düf ettikleri zaman, atılacak kuru «ıkı selâm toplan, kolayca hakikî muharebe ateşi addedilebilirdi. Zaten, tngilizler de bu nezakete ehemmiyet verecek halde değill<»rdi. neleri, fevkanî kısmılanmn bütün azametile hâlâ görünüyordu. Hele şükür gîttiler! Durun, durun, gene bİT şeyler oluyor. tngilizler dönüyorlar, geniş bir daire çizerek geri dönüyorlar. Bacalarından boğula boğula, kalm »iyah dumanlar çıkıyor. önce yanı • mızdan geçerken birbirini takiben pruva hattı teskıl etm isler di. Şimdi biri sancağımıza, bir! iskelemize geçiyor. Bizi ortalarına almak istedikleri anlaşıhyor. Hay Allah belâsinı versin şu kör talihin/ Ufukta yeni dumanlar göründü. Bunlar da kimler? Fransızlar mı acaba? tblisler. cehennem zebanileri bize karşı ittifak ettiler galiba! Heyecanla. endişe ile, azapla bekliyo • ruz. Görünen dumanlarm altin • dan tngiliz hafif kruvazörleri go • rünüyor. Bunlar da yanımızdan geçip arkami7da mevki aldılar. Simdi bütün tngiliz av köpekleri peşimize takılmıştı. Bu manevranm manasım pek çabuk anladık. tngilizler, her an, ilâm harp habermi bekliyorlar. Bu haberi alır almaz bize hücum ederek harbe icbar edecekler, ondan *on a da azim faikiyetleri sayesin<fe hakkımızdan gelecekler. Göben ile Bre»lavi, Akdenizdek' iki tanecik Alman gemisini, daha harp ilân e • dilrr edilmez temizlemek parlak bir muvaffakiyet olacaktı. Bu av, pe • şinden koşmağa değerdi. Biri kovalıyanlann dümen suyutnuzdan ayrılmadıkianm hiddetle seyrediyorduk. Fakat bu işin öyle zannettikleri kadar kolay olmadığını onlara gostermeğe karar verdik. Göben, Akdenizin en süratli gemisi olmak şöhretini boşuna kazanmamıstı. Breslav da bu hutusta ondan geri kalmazdı. tngiliz muharebe kTuvazörlerinin temasından biran evvel ve gece olmadan, kurtulmak lâzımdı. Gerçi, onlann takibinden kurtulmak için çetin bh* mücadele lâzımdı. Çünkü tngilizlerin 26 mil gitt<'klerini biliyorduk. Fa • kat başka da caremiz yoktu. Bozuk kazan borulannı temmuzda Pola limanında değiştirmis olmatnız, büyük bir talih eseri idi. Haydi bakalım, bir kendîmizi RÖsterelim. (Mabadi var) Belediye ile idarei hususiye tevhit edilmiş olmakla beraber bu iki idarenin bütçeleri ayn oldugundan idarei hususiye memurlarmm maaşlan ve . rUmiştir. Belediye memurlarma ise henüz tevziata başlamak imkânı temin edüememiftir. Bunun için de çalışü . maktadır. Selhfiır Hususî idare memurlarına maaş verildi talya ile Sovyetler Birliği ara « sında kararlastınlan misak M. Musolininin Fransa hududunda yapılan manevralardan Romaya avdeti üzerine imzalanmıştır. Do kuz senedenberi iki memleket ara • sında mevcut münasebat şimdi bu misak ile tesbit edildiğinden bu a hitnamenin imzalanması ile yeni bir vaziyet ihdas edilmemiştir. Hatta Sovyet hükutnetinin komşulan ila aktettiği şark misakının esası olan cmütecaviz» tabirinin tefsiri talyaRusya m:sakma ithal edilmemiş, aa kerî tecavüzler mevzuu bahsolma truştar. Yalnız diplomasi ve iktısadî tecavüzler hakkında kayit konul • muştur. Bu misakin iktısadî cihetten bü yük bir ehemmiyeti yoktur. Çünkü Rusyanın asıl ticareti tngUtere ve Almanya iledir. Yakın zamana kadar Rusya fhracatınm yüzde altmış ikî buçuğu tngiltereye ve müteba • kisinm büyük bir kısmı da Alman • yaya gidiyordu. Son senelerde Rus« yanın satm almak kudreti azaldı • ğindan ttalya ile mevcut iktısadî münasebarı bir kat daha azalmış tir. Şöyle ki 1932 senesinin ilk üç ayı zarfında ttalyadan Rusyaya takriben 19 milyon rublelik eşya ihraç edüdiği halde senei haliyenin ilk üç ayı içinde bu ihracat 9 buçuk milyon rubleye inmiştir. Bir sene evvel ttal» yanın Rusyaya ihracatı khalâtmdan 7 buçuk milyon fazla iken bu sene. takriben 2 milyon noksan olmuştur. Misakm asıl ehemmiyeti şu nok talardadır: ttalya hükumeti Rusyanın Küçük ttilâf zümresi ile kendi aleyhine gizliden gizliye anlasma ımt bu misak ile mâni oluyor. Diğer taraftan Sovyetler Birliği, ttalyanın Almanya ile Rusya aleyhinde uyuşmıyacağına ancak bu misak saye sinde emniyet hasıl edecektir. Mi • sakın ttalya için bir ehemmiyeti de şudur: Fransanın bahrî faikryeti ile Cebelüttarik VP Süveyş yollan ka • pandığı yahut ttalyanın bu boğaz • lardan geçen muvasala yollan tehlikeye maruz kaldığı zaman, ttalya, nvuKtaç bulunduğu petrol, kö • mür ve erzakı Karadenizden tedarik edebileceğine emin olacaktır. Beygir ahırları ıslah edilecek Bundan bir müddet evvel Belediye mek ahırlannı ıslah ettirmişti. Şimdi de beygir ahırlannra ulahı için bazı tasavvurlar vardır. Bunun üzerinde de tet. kikat yapılmakta olup yakında icap e. den tedbirler almacakbr. Yeni bir icat Dahiliye VeHili Tedavi için Karlsbada gitmiş olan Dahiliye Vekili Bey ayın on dördünde şehrimize avdet edecektir. Sanayi mektebi mezunlarından Kâ • zun Bey namtnda bir zat Belediyeye müracaat ederek kazalarm önüne geç • mek maksadile otomobü ve tramvavlar için yeni usul bir fren icat ettiğini bil • dirmiştir. Mucide göre bu fren vasıtasile otomobil ve tramvaylar nekadar süratli ariderlerse gitsmler derhal dur • durulabilmektedirler. Makine şubesi bu müracaat etrafmda tetkikat yapmaktadır. Erenköy civarının elektrîği Maliy Vekili geliyor Berayi tedavi Avrupaya gitmiş olan Maliye Vekili Mustafa Abdül halik Bey birkaç güne kadar şehrimize avdet edecektir. Erenköy ve civannda yapılmakta olan elektrik tesisatı ilerilemiş, bu ha valideki muhavvele m«frkezleri inşa edilmiştir. Bostancıya kadar bazı kı • sımiarda rfsktrik cereyanı verilmeğe, başlamıstır. Et sarfiyatı azalıyor Son zamanlarda şehrimizde et sarfiyatı muhtelif sebepierden dolayı azal • mağa başlamıstır. Evveîce Mezbahada günde iki bm koyunla yüz stîpr kesil • mekte iken bugün bu müctar bin üç yüz koyun ve altmıı beş sığıra mmiştir. Bu Hibarla Mezbaha varidab da eskisine nisbetle azalmışbr. Bir taraftan oktruva ve bir taraftan Mezbaha varidah • nm azalması Beledive bütoesinde ol dukça ehemmiyetli bir fark husule getirmiştir. MOthiş bir yarış Bizimkinin aksi istikamete sey rettîkleri icin tngiliz muharebe kruvazörleri süratle uzaklaşhlar. Geniş bir nefes aldık. Heyecanı nız geçti. Maamafih arkada kalan tngilîz muharebe kruvazörlerinin iri tek Malul Gazilerin yeni idare heyeti Birinci sahifetfen mabat zum olmadığı te»bit olunmustur. Şir g f Ş trik knvvetOe işliyeceğinden her biri ketin sermayesı olan üç milyon liranın 500 beygir kuvvetmde 6 Dizel motöru yüzde altmısı simdiye kadar yapılan işkonulacakhr. lere sarfedilmiştir. Ort «ette ise, çıkan maden cevher Sermaye tamamen sarfedildikten sonlerral krrarak izabe ocaklarma sevke ra lâzım gelen tahsisat ieîn yeniden hisiddecek hale gebVmeğe mahsus teti • se senedi çücanlacaktır. Bidayette, bu • Mt bulundurulacaktır. tun ma*arifaı 5 milyon tiraya baliğ o* Tesisat arasında dekovil ile nak • lacağı tahmin edilmisti. Byat temfn edilerek isler azamî tasar Fakat, fennî vesait fiatlarmda yüzde nrf ve intnamla cereyan etttrflecektir. yirmi kadar tenezzül oldugundan matlstibsal masraflan asgarî hadde m • raflarda takriben bir milyon lira ka dirüerek dunyanm en oeuz bakın Er dar taurruf olacagı ümit edilmektedir. ganide çricanlacağmdan dünya oiva • Sirkettn fen isleri müdürlüifin* beynelaalarmda Ergani bakırlan en miisait va milel söhreti haiz olan Alman mütehassyetto sahsa arzedüebilecektir. «slanndan Her Kirmzenm getiriimesi Erganide, sirket tarafmdan msa et • takarrur etmiş ve kendisi davet edflmictir. «rihnekte olan büyük ilk mekebm k3 fat merasimi Cumhuriyet bayrammda Her Kirmze bir hafta kadar tehri . mize gelerek «irketle tematU bdunalcra edilecektir. caktH. Mektep için Iâznn gelen arsa, idarel hususiye tarafmdan verflmistir. Maden sahasma üd buçok kflometre mesafede, sırkete ak memurin ikametgâhlan, 609 kisiia* bir hastane vücu 'de getirilmf'ktedir. Tesviyei turabiyesi Şehitlikleri tmar cemiyetmden: yspılatı maden aahasmda gelecek sene Şehitlerimizin hatıralanoı taziz însa edilecek olan fabrikanm beton temaksadüe Çanakkaleye mürettep meiierinin msasma şimdiden baştan . seyahata tahsis olunan Gülcemal fnıstır. vapuru 7 eylul persembe giinü saat Fabrikada faaliyet geceh' gundSzKi 18 de Galata nhtımından kalkacak mütemadi sorette olacağmdan her biri «eküt saat ealısmak üzere uç amele ekibf ve cumartesi sabahı dönecektir. boluodurulacak, sirkete 1000 amele Bu seyahat ve meracime istirak ahnacaktır. Butön isler elektrBtle temin edecek zevatın vaktinde vapurda haedileceginden daha ziyade ameleye 13 • zir bulunınalan rica olunur. Ergani dünyanın en ucuz bakırını çıkaracak Malul gazilerin senelik kongre sinde intihap ©dilen yeni tdare heyetinin tasdiki için Vilâyete müra caat edilmisti. Vilâyet, bu müra caatı tetkik ve yapılan intihabı tasdik etmiştir. Yeni heyeti idare po listen gönderilen memurlar vası tasile eski heyeti idarenin hesap muamelâtını tetkik ettirmektedir. Tütün ikramiyesinin 1850 nu • maralı kanun mucibince yalnız harp malullerine verilmesi iktiza eder ken diğer malullere de verildiğin den şikâyet edilmi&tir. Bu ikramiyenin yalnız harp malullerine tevzi edileceği haber alınmıstır. Yeni kiralanan vapttrlar Bir tayyareci prens geliyor Beynelmilel tayyare federasyonu erkânından ve Romanya Kral ha nedanına mensup Prens Vulesko bu sabah hususi tayyaresile şehrimize gelecektir. Prens Yulesko Yeşilköyde yere inecek ve tstanbulda birkaç gün kalacaktır. Edimeye getirilecek suyun tesisatı için Emlâk ve Eytam Bankasından yapılan istitrazın son taksitini almak ü • zere Ankaraya gitmiş olan Edime Be. lediye reisi Ekrem Bey şehrimizden geçerek Edimeye dönmüştür. Son tak. ah olan 150,000 lira da alınmıştır.Tesisabn yaptlması yakında münakasaya vazedilecektir. > Şark Demiryolları memurin ce • miyeti tarafmdan 8 eylul cuma günü Boğaziçi • Florya ve Adalarda bir deniz tenezzühü tertip edilmiştir. Oğle ve akşam yemekleri vapurda ve Büyükadada Etranje otelinde yenilecektir. Vapurda mükemmel bir cazbant ve büfe vardır. Biletler, Şark Demiryolları muhasebe kale minde satılmaktadır. Devlet DenizyoUan tsletme tdaresi evveîce kiralanrrus olan Sakarya, NiliL fer, Dumlupmar, Gerze, Erzurum, As. ya, Kırlangıç ve Uğur vapurlanndan başka Millet ve Vatan vapur'armı da kiralamağa karar vermiştir. Bu hususta müzakerelere devam edilmektedir. Vapurcular Vapurculuk Anonim Şir. ketinin teşkili için hararetle hazuIan maktadırlar. tktısat Vekâletinin şir . ketin mukavelei esasiyesini bugünler de tasdik etmesi beklenmektedir. Bundan sonra armatörler heyeti umumi . yesi toplanarak idare meclismi seçe • cektir. Yalovada kararlastınlan ve tş B»nkas» U. müdür vekili Muammer Beyin hakem'ifri altında karara rapta. dilen son itilâf mucibince idare meclisi azalıklanna simave^rfnin fazlalıeı dolayi'ile sıra ile Yelkencizade. Sadıkzade, Naim Bey, Paşabahçeli Ce mal Bey, Tavilzade. Hantalzade. Kocaeli şirketlerinden birer kişi seçilecek tir. Sinema ve tiyafrolarda tetkikat Sinema ve tiyatroların makine dai • relerini, filim depolannı, girme ve çıknu tertibabm ve' sıhhî noktadan umumî vazivetlerini tetkik ve teftis emek üzere bir heyet teşekkül etmiş, işe başlamıstır. Bu heyet tetkik atı neticesmde bir rapor hazırlıyacak, sinema ve tiyaL rolarda yaDibnası lâzım gelen tertibatla bunlardan kapanması icap edenleri tesbit edecektir. M. Heryonun Rusya seyahati ü • zerine Sovyetler Birliği ile Fransa" arasında ttalyanın orta Avrupa ve Balkanlar siyasetine karsı ,h,n* a» •' lastna husulüne ttaly^ • Rusya mi • sakı mâni olacaktır. thtimai ki ttaîyanın bu misakı akit hususunda gösterdiği istical bundan neş'et etmiştir Malumdur ki ttalya son zaman • larda Balkanlarda büyük faalivet gÖstermektedir. ttalya tarafmdan vaki olan ve bazı Avrupa gazeteleri tarafından ültimatom diye tavsif edilen siddetli teşebbüsat üzerine Ar navutluk hükumeti Amavutluktaki mekteplerde ttalyancanm mecburî surette öğretilmesi ve harice yollanacak Arnavut ta'ebenin hemen he. men münhasıran ttalyaya gönderilmesi gibi gayet mühim müsaadatta bulunmuştur. Bu müsaadeler Fransanın nüfuzu alevhme ve zarannadır. Diğer ta raftan ttalyanın BulparUtandaki nüfuz ve mevkii de kuvvetlenmektediı Hatta bu iki hükumet arasmdaki m! nasebatı bazı gazeteler ittifak de t recesinde addediyorlar. tşte ttalya; Rusyanın Küçük ltilâfa yahut Fran> saya iltihak ederek orta Avrupada ve Balkanlarda mevcut kuvvet müvazenesinin kendi aleyhine bozul maması için bu misakın aktîne bü yük ehemmiyet vermiştir. Müvazenenin bozulmamasından, dolayısîle Almanya dahi müstefit olacaktır. DÖrtler misakında oldv.?u eibi her türlü siyasî teşebbüslerde Alman yavı dahi kayırmakta olan M. Mu solinî yeni misakm aktinde dahi bu noktavı nazan itibara almış olmalıdır. Bu misak yeni bir vaziyet ihdas etmemekle beraber ikî tarafın birhiri alevhme vaziyetler ihdas etmeleri ihtîm»l:r>în önünü aimıstır. MVHARREM FEYZt Edirneye getirilecek su Hususî vapur kaptanlarımn sikâyeti tsîm ve hüviyeti bizce malum ve mahfuz dört kaptan ve makinist dün matbaamıza müracaat ederek, vapurculuk şirketinm henüz teşekkül ede . memesi üzerine faaliyetlerini tatil e den vapur kumpanyalannın, miırtahdeminmi işten çıkardıklan ve Hunlann sefil ve perişan kaldıklarmı bildirmiş . ler, bu hususta alâkadar makamahn nazan dikkatini celbetmemizi rica etmislerdir. Bir tayin Edirne Muallim mektebi fransıcca muallimi thsan Bey Bartın orta mek tebi müdürlüğüne tayin edilmiştir. Özdil müsabakamız Eylulün onuna kadar okuyucu lanmızın reylerini topladıklan sonra neticeyi bildireceğız yazılardan ilk seçmede aynlan otuz tanesini tamamile neşretmîş bulun yoruz. Evveîce de bildirdiğimiz gibi okuyuculanmız arasmdan arzu edenler bu otuz yazıdan hangflerinı bL rinciden onuncuya kadar . mükâfata Iâyık gördüklerini eylulün onuna kadar bize bildireceklerdir. Bu reyleri de nazari itibara alarak hakem he yetinin vereceği nihaî karan sonra ilân edeceğiz. Gönderilecek rey kâ. ğıtlarında beğenilen yazılann serlevhalannı ve numaralannı isaret etmek kâfidir ve herhangi bir mütalea ilâ. vesine lüzum yoktur. Amerikaya gidecek talebenin imtihanı özdil müsabakasma gönderilen Şehitlikleri imar cemiyetinin seyahati Deniz tenezzühü Halk içtimaiyatı tahsili için A • merikaya gönderilecek talebelerin imihanlarvna yarın sabah Erkek Muallim mektebinde başlanacaktır. tmtihanlann evrakı tetkik edil mek üzere Ankaraya gönderilecektir. Talebeler bu ay sonunda yola çı • kacaklardır. aylıklar Mütekaidin, eytam ve eramilin üç aylıklannm tevziine yeni maliye teşkilâb dolayuile ancak e>lulün on ikisinden sonra baslanılacaktır. istanbul lisesi 11 eylulde açılıyor Lise ve orta mekteplerin eylulün 11 inden itibaren tedrisata başlıyacağt yazılmıştı. tstanbul lisesinde de bu ta, rihten itibaren derslere baflanaçaktu;. e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog