Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kiiiüphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulnnmak lâzımdır. Onuncu sene: No. 3353 u m h u ri yet ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adresf: Cumhurıyet, Istanbul Posta fcutusu tstanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrır: 22366. Tahrir müdürü: 28836, idare müdurü. 22365, Matbaa: 20472 f a r c a m h a R FulAl 1 0 ' M V » r 9 d l l l U d » *Vw l3 '»«» Hayat Ansiklopedisi 39 uncu cüzü çıktı 3 günde 93 bin yolcu! Vtşi: 2 (Basmuharririmizden) u 93 bin yolcu nereye gidiyor biliyor musunuz? Fransanm şimalinde birisi boyücek, diğer ikisj daha kSçük olduğu için bizim bir buçuk diyebüeceğimiz üç plâja, ve fimendiferle. Maten gazetesi ba sene plâjlarla sa yehirlermde vaziyetin geçen seneye nisbetle nasıl olduğunu tetkik ettirerek cümlesi kat'iyyen thticaca salih ve sağlam ohnak üzere aldığı malumatı ba günkü mishasmda nesrediyor. Ba senenkı temmaz ve agustos aylannda plâjlara giden yerli, yabancı (yabancıya bilhassa ehemmiyet veriliyor) halk üstüste, yani umumî bir vasatî ile geçen seneye nazaran üçte bir nisbetinde fazlada*. Geçen seneye nisbetle tektük biraz eksik miktar kaydedenler ol • makkı beraber % 7 0 nisbetinden fazla kaydedenler de vardn*. Ekseriyet fazladır. Ve yahuz plâjlarda defil. Su sehrlerinde de hal böyiedir, dağUrda da. Meselâ Viside bizim oturduğumuz o • tel haziran, temmuz ve agustos ayla • rmda geçen seneye nisbetle her ay beş yöz fazla müeteriden bin bes yuz gSn • lük fazla iş yapımşbr. Serlevhamum Itaydettiğimlz rakam îse Dtmgerk shnenUifer {stasyonanan 13, 14 ve 15 ağas • tot günlerinde Malo • les bams plâüle BrayDunes ve Petît port filip plâj • lanna giden halk için kestutf biietlerîn inecmauna ifade etmektedir. Bir tek kimendifer istasyonu üç günde bizfm bir boçuk dediğimiz üç plâja tam 9 3 bin kifi sevkebniştir. Ba halkm pek büyük bir ekseriyetihîn oralara günübirlik seyahat etmiye rek azçok ozunca bir müddet ikamet için gitmekte olduklanm kaydetmeli • fcmtz, ve ba kadar halkm oralarda ba • tnmacak yerler bufduklanm düsünme • ITsinîz. Fransada plâj ba bir buçuk yerilen ibaret değiidir. Bu memleketin sivnalinde, garbinde ve cenubonda bunlara benzer, banlardan daha büyük, bnnlardan daha guzel hiç obnazsa 3040 lane daha beUibaşh plâj yeri vanhr, ve eümle*mde pansiyonlar, oteller, gazinolar, lokantalar ve saire. Dovil bu sene dolup tasmıstır. Deniiebilir ki Fran. •ada yahuz plâj yerlermi dolduran nalk milyonlar ve milyonlardır. Bun • lann feyahatlerinin, yatıp kalkmalarmm ve yiyip îçmelerinîn meydan verdiği •nuthiş faalrvet gıptalarla mülâhaza edümeğe laydrtır. Türkiyede» tstanbula merkez y»pmaktan bashyacak bir turizm hareketinin ehenvniyeti üzerinde beyhude yere israr etmiyoruz. tstanbulun deniztni ve tstanbulun tabiat güzelliğmi dünyanm baska tarafiannda kolay kolay ve he • le bol bol bulmağa imkân yoktor. E • ğer tstanbada yahuz Florya ve Kilyos plâjlan bundan evvelki yaznnızda işaret ohman şekillerde tanzim oiuna • bilîrse ve bu da memlekette turizmi yürütmek maksadile yapıhnıs oiursa iik •eneTeri tstanbula beDd üç günde 9 3 bin kişl getirmis olamayız, fakat Bç dört yaz ve sonbahar ayı zarfmda behemehal yuz bin kisi getirmis oluruz. Eğer ba vâz bin ldsiden her biri üs tüste lâakal 500 lira sarfetmiş o . lursa elde edilecek rakam 50 rnüyon liradan ibarettir. Hayal kurmuyoraz. Bahsetfa'ğimiz rakamlar asgarinin asga • rîsidîr. Sekiz on sene zarfmda bu ra fcam herhalde lâakal 100 milyon olarak taayySn edecektir. Düşunânüz ki Tür kryenin geçen sene bütün ihracatı mokabüinde elde ettiği döviz ımktan yalniz 80 küsur milyon liradan ibarettî. Turizme ehemmiyet vermekle mevcut ticarethnizin ihracat kwmına teadSl e'decek bir miktarda dövizi hiçbvşey fhraç etmeksizm kendi memleketnniz'de kolayhkla temia etmiş oiacağız. Memlekette tufizm hareketini kur • inak ve yfirütmek için yapacağımız şey yahiız bir iki plâtm tanzrmine mhisar edecek değfldir. Ba volda mohtelif fafcfiyet şubelermde çahsılarak ortaya fennt ve medenî güzel ve makemmel bîr ^ebekenin ahengi çikanlacakta. Çamlıca tepesmi süsliyecek olan modern o Wlerin yalnız yazm değil, kısın dahi lebalep dolu olacaklannda bizim şüp • bemiz yoktur. ' Turizme karar vermek îcrn bilhassa Ea mervzaa saha teskil edecek havalinm wouan birden ve en mükemmel sorette yapbnhnak lâzrm gelecektir. tstanbol jnmanma muasn ve medenî bir sekfl ve |nyafet vermek kap edecektir. tstan ibula yeni ve eski en mükemmel eser lerüe söslemek ikttza edecektir. Hayat fntizam ve tst3rrarma sokuiarak onun bilhassa ocuz olmasi vücubu takdir ve tnfaz olonacakhr. Hariçten gelecek tu İHstlere azamî teshilât gösterilecektir. IHulâsa ba iş, îhhsasa tevakkuf eden bir plân işidir. Ancak plân, plân dedi(imize bakarak içinden zor cıkılır bir YUNUSNADf Mabadi 3 üncü »ahifede. Yunan ricali ile Ankarada neler görüşülecek? Ankara mükâlemelerinde Yunan Bulgar meselelerînin halli için de çare aranmsaı muhtemelcSr. Anlaşma için tavassutta bulunmamız her iki tarafça kabul edildi Yeni Türk Yunan misakı hazırlıklan Atma 5 (Hususî) Başvekil M. Çaldari* ve diğer Yunan ricali «Elli» kruvazörile yapacakları Türkiye seyahatine hazirlanmaktadırlar. Bu seyahatte Türkiyenin Atina sefiri Enis Bey de nazırlara refakat ede • cektir. Bura siyasî mehafili, iki memleket ricali arasmda Ankarada cereyan edecek mükâlemelere hususî bir ehemmiye* atfetmektedirler. Bu mü Yunan BafvekUi M. Çaldari» 9e Yanan ricalini memleketîmize kâlemelere iki memleketi alâkadar getirecek olan Elli kruvazörü eden bütün mühim mesail, mevzu Ankaradaki mülâkatlarda bu mi sailin halli çareleri arastırılacaktır teskil edecek, aylardanberi devam sak ın esas üzerinde değil, teferrü Türk hükumeti bu işte mutavassıteden müzakerat hüsnü suretle nfhaatı etrafında taatii efkâr edilecekth*. lık rolünü ifa edecektir. Bu ftibarla yete erdirilecektir. İki memleket aAnkaradaki mülâkatlar esnasında bu mülâkaitlara bir kat daha ehemrasında daha sıkı tesrikî mesaiyî Yunanistan Bulgaristan münase miv«t verümektedir. istilzam eden yeni ve mütemmitn hatı da mevzuu bahsolacak, iki memtsmet Pasa ile Tevfik Rüstü Bey bir misak hazırlanmıştır. leket arasındaki münaziünfih me • Mabadi 4 üncü sahlfede Ismet Pf. HT. Haydarpeşa tttasyonanda îsmet Pş. Hz. dün akşam Ankara y a hareket ettiler Yunan Nazırlarının ziyaretleri tarihi yaklaştıgı için Ankaraya dönen Başvekilimiz Haydarpaşada merasimle teşyi olundu Birkaç gündenberi Yalovada bulunan Başvekilimiz tsmet Pasa Hazretleri evvelki gün motörle Pendiğe gelmiçler, oradan Yakacığa giderek biraderlerinin evine misafir olmusl«rdı. tsmet Pasa HazreÜeri dün Ya • kacıktan tstanbula inmîsler, husust surette bazı ziyaretlerde bulunduktan sonra akşam saat beş buçukta Sakarya motörile Haydarpasaya geçmişler ve saat altıda hareket eden trenle Ankaraya gttmislerdir. •'Mabadi 3 üncü tahifede} Osmanlı Bankasında tutulan kaçak eroinler Dün büyük bir şebeke yakalandı Kaçakçılar bankada kasa kirahyarak depo yapmışlar Gümrük muhafaza teskilâti ve Emniyet müdürlüğii memurları dün çok mühim ve evvelce tutulanlar dan daha genis bir eroin kaçak çılığı sebekesi meydana çıkarmıs • lardır. Vaki ihbar üzerine üç aydanberi tarassut altına alınan bu şebeke mensuplan dün yakalanmışlar, kasalarma şebeke hesabına eroin konulan Osmanlı Bankasında bir cürmü meşhut yapılarak kaçakçılık resmen tesbit edilmiştir. Ikıtsat Vekili Celâl Bey Avrupadan . yarın geliyor Ikısat Vekili Mahmut Celâl Bey, yarın sabah ekspresle Avrupadan sfhrimize avdet edecektir. , Celâl Bey, Ayr»j>a4a bulundugu sırada, menvleket iktısadiyahna faydalı anlafmalar yapmaga muvaffak olmusiu. Avdtini tacil etmesi, burada kendisi bizzat tetkik etmesi ı lâzım gelen mühim bir kısım isleri neticelendirmek içrndîr. Bu arada, yeni iktısadî teşkilâta att bazı esaslı kararlarla, ikhsadî bir takım talimatnameler de vardır. Takas sistecninin lâğvi üzerine tktisat Vekâletince hazırlanmts o lan talimafname de Vekil Beyin tetkikinden gectikten sonra alâkad'arlara tebliğ edilecektir. Balkan Konferansınm tehirine karar verildi Tehire sebep bazı murahhasların 15 eylulde Selânikte bulunamıyacaklarını bidirmeleridir Sofya muhabirimiz dünkü nü« • hamızda münderiç bir telgrafında Bulgar heyeti murahhasasımn ey lulün on beşinde Selânikte topla nacak olan Balkan konferansınm tehrini istediğini bildiriyordu. Balkan konferansı Türk heyeti murahhajası kâtibi umumisi Ruşen Eşref Bey dün bu mesele hakkında bir muharririmize şu izahatı ver • miştir: < Balkan konferansı riyasetuıden alınan bir telgrafta Jördüncü Balkan konferansınm Selânikteki içtimamın teşrinievvel sonuna kaldığını bildirmişth*. Henüz mütem • mim malumat almadık. Fakat bu neticenin bazı memlekeıtler heyeti murahhasalarının içtima tarihi olan 15 eylulde Selânikte hazır bulunamıyacaklarını bildirmis olmaJann • dan ileri geldiğini zannediyoruz.» Türk Yunan Bankası MSşterilerine hiraladtğı kasalarda eroin bulunan Osmanlı Bankası Emniyet müdürlüğü teskilatı, Gümrük muhafaza memurlarile birlücte, alâkadarlan yakalamak için gece gündüz çalısıyorlardı. Mabadi S inci »ahifede ••fr<1 t l i l l f l l l I I l l t I V I l l l l f l l v l l I R l l V l t l V l l f V l l V I TTV * I I tfVTI llk füphe ve takibat Epeyce müddtteenberi bu şebeke tarafından ekseriya tren, bazan da vapurla Fransaya külliyetli miktarda eroin gönderîldiğ'i anlasılmı* ve çok sıkı tedbirler almmıstı. " " " " " • * * " " " * * " • " " * " * • * • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • •• • l l ı l l l l M I I I I I I I 1 1 l < l l * f * l " 1 Verdiğimiz haber teeyyüt ediyor Atina 5 (A.A.) Bir takım Türk ve Yunan bankalan birleserek bir TürkYunan bankası teskil edeceklerdir. Bu banka sayesinde iki memleket ticaret münasebetlerinin daha ziyade canlanacagı bekleniyor. CUMHURİYET Bundan bir müddet evvel sütunlarmuzda intisar eden bu haber diğer refoderimiz tarafından tekzip olunmustu. \ Balkan konferansı Türk heyeti m.urah hasası reisi Rujen Efref Bey Ergani dünyamn en ucuz bakırını çıkaracak * f ' • « * • > ••> ı v v T i a B v a a i V I I V f V I I I I | | | | | l l l l | l Gürültülü bir kongre , Gayrimubadillerin dür xü içtimaında cemiyet idare heyeti ıskat ve yeni bir heyet intihap edildi M, Heryo Fabrika temellerinin inşasına başlandı, fen müdiirlüğüne meşhur bir mütehassıs getirtiliyor «Rusyanm sulhperverliğine kani oldum» diyor Moskova5 (Hususî) Bu mda bulunan sa bık Fransız Bas vekili M. Heryo bngün yerli ve ecnebi matbuat mümessillermi kabul etmiştir. Sabık Pransız BasvekHi siyasete ait suallere cevap vermek ten imtina ederek siyasî maksatlarl * Rusyaya gelmedi M Heryo gini, bizzat sulhperver oidugunu, bü • tün hayatmı umumî sulh uğuranda sarfettiğini söylemiştir. M. Heryo Türkiyeden sitayişle bahsetmis, hususile tahsile ve mekteplere verilen ehemmiyeti kaydetmiştir. Fransız recülü siyasisi, Rus Fransız milletlermin yaklasması taraftarı olduğunu söylemi* ve Rus sanayünden bah»ederek son on sene zarfmda mukave(Mabadi 3 üncü »ahifede) Ergani baktr madeni safiasındaki faaliyetten bir intıba Ergani bakır madeni sahasında ya. pümakta olan islerin mühim bir kıs mının bitirildiğini yazmıstık. Ergani bakır şirketinden aidığımız malumata göre, maden sahasında, tesviyei turabiye için kaldınlması lâzım gelen 500,000 metre mikâplık kısımdan şimdiye kadar yapüan ameliyatla 380 bin metre mikâbı toprak kaldtrılmış ve mutebaki 118,000 mctre mTtâplık kısnun da bu sene zarfmda kaldınlabile • ceği anlasılmıstır. Arızalı yerlerden çıkarılan fazla kısımlarla çukur yerler dol durulmaktadır. Sahada, inşaat için madenler bulunduğu yerin sathı mail üzerinde iki set vücude getirilmektedir. Asağı sette, senede 20,000 ton saf bakır istihsali temin edecek olan, maden cevherlerini eritmeğe mahsus izabe ocaklarmı muhtevi fabrika ve yedi büyük depo yapılacaktır. Fabrika elekMabadi 2 inci sahifede Gayrimubadillerin dünkü içtimatndan bir intıba dağıbmslardır. Buna mukabil, mdctan pek mahdut olan idare heyeti taraftarlan da pembe bir liste hazırhyarak pro* pagandaya girifmislerdir. tdare heyeti rapont Cemiyetin reisi tmail Müstak Bey tarafından kongre açılıms, riyasete Tekirdağ meb'usu Celâl Nuri Bey mtihao ediMikten sonra idare heyeti raporu güriiHü'er arasmda müskülâtla okunabOmiştir. Mabadi S inci »ahifede Eski idare heyeti intihabı tanımıyor Gayrimübadiller cemiyeti senelik kon. gresi dün tstanbul Halkevi binasuıda toplanmış, çok gürültülü olmuşhır. Aylardanberi birçok şikâyet ve hücumlara maruz kalan cemiyet idare heyetin:n aleyhtarlan, kongreden evvel, bütün azaya beyaz bir namzet listesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog