Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

\ Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütüphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. Onuncu sene: No. 3351 umhurıyef İSTANBUL CAGALOĞLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhunyet, Istanbul Posta fcutusu: Istanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366, Tahrlr müdurü: 23236, tdare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 Hayat Ansiklopedisi Pazartesi 4 Eylul 1933 39 uncu cüzü çıktı Pasaport, Gümrük ve polis Visi: 29 (Basmuharririmizden) hemmiyeti üzerinde çok ısrar edegeldiğimiz turizm yürüyebilmek için kolaylaştınlacak ve ba işe göre tanzim edilecek şubelerin birkaçmı ba makalenin başlığtnda sıralaımş buhmuyoruz. Turizm bir tek keKme ama onun tahakkuku diğer birçok kelimelerin yeni bir zihniyete göre canlandrclmasma tevakkuf ediyor. Burada hasta olan çocuğunu tedavî ettirmekte olan Mısırh bir hammefendi bugünlerde tstanbul yolile memle • ketine dönecektir. Kendisi evvelâ bü • tön aüesini tstanbula gebrmis, diğer çocuklanm Boğaziçmin bir yaltsma yer leştirdikten sonra hasta olan oğluna beraberine alarak buraya gelmiş. Şim8i tstanbola avdetle oradakileri de alıp Mmra dönecek. Gitmesi yaklasan ba • günlerde kendisi pasaporta etrafında ' bize tel&sh telâşlı bazı snaller sormakta fdî: EvveM, pasaportunun vizesi tâzmı ta? Pasaportöna tetkik ederek bunon Franiada bulunan bir konsoloshanemizden tekrar vt*e edflmesi lâzrnı geldiğini gördük, ve soyledik. tkmd soal: Acaba ba vfeeyî almak Ca mSşküIât çeker mi? Biz herhangi bir zorluga hîçbir sebep gormediğirmzi soyledik, ve ba hasasta kendisini temin ve tatrnîn et inek îçm bir hayK çene çalddk. Ama o, şüpheli vaziyetmi uzun müddet muha faza etmek için daha evvel ba yolda gorduğü bazı muamelelerin tesiri al t n d a idî, ve birer birer onlari yadedi yorda. Bizce muamele, hannn zaten baraya gelirken noksan yapılmıs. Mısırh ^Mnnm, çocoğoDan Avrupada tedavisinHen tonra tekrar tstanbala avdet edefceğine ve •ahsivetintn marufiyeti husu• nmda elbet polisimizce kanaat hasıî fedilmiş oiacağma srore, bu pasaport •rvdeta de samil olmak özere vize e OIIITBSS OIHMULIJPOI» Yunan meclisinde mühim bir hâdise Muhalifler içtimalara iştirak etmiyecekler Âyan Reisinin iki meclisi birleştirerek ekseriyetin muhaliflere geçmesini temin edeceği söylen^vor Atina 3 (Hususî) Muhalif fırkalar reisleri toplanarak, M. Venizelosa karşı yapılan suikast meselesi hakkm • da M. Çaldarisin mecliste izahat ver • mek istememesi üzerine tahaddüs e • den vaziyeti müzakere etmişlerdir. Bu müzakere bir saat kadar sürmüştür. Muhalefet rüesasL, hükumetin kuvve • tine güvenerek tenkitlere cevap ver memesfni gayrikanunî bulmuslar, hfikumete şiddetle hücum etmişler, vaziyet bu sekılde devam ettiği muddetçe muhaliflerin meclis içtimalanna gitmetnelen'ni kararlaştırmışlardır. Muhalefet rüesası halka hitaben bir beyanname nesrederek mecliste kelâm hürriyeti mevcut obnadığraı, bnndan dolayı meclisten çekndiklermi bildirmtşlerdir. Âyan meclisindeki mahalifler mözakerelere iştirak edeceklerdir. Söylendiğine göre Âyan reisi M. Gonatas, âyan nizamnamesinin bir maddesine istinaden meb'usan ve âyan meclislerini tevhit ederek ekseriyetin muhaliflere geçmesmi temin eyliyecektir. Atina 3 (A.A.) Atina Ajansi bildiriyor: Muhalefetin meclis mesa . isine iştirak ebnemeği kararlaştırması üzerine Başvektl M. Çaldaris, gazete cilerin suallerine su cevaplan vermis tir: « Muhale . fet parfa'sinin tebIiğindeJd beyanat doğra değildir. Ba beyanata rağ. men hükumetm kanun lâyihalan L çin alelâcele ve müzakereye kon madan rey almak istemediğil tesbH edilmistir. Hiiku . met almıs oldu * ğu tedbirler için .meclise o kadar Ayan meclisı rcısi M Gonatas geniş bir miinakaşa ve rey serbestisi vermiştir ki bunlar Cemal Hüsnü Bey dün sabah geldi Maarîf Vekili olacağı şayiaları devam ediyor Dünkü nüshamızda Bern sefiri, eski Maarif Vekili Cemal Hüsnü Beyin hiikumet tarafmdan Ankaraya davet edildiği, ba davetin Maarif Vekâ letrne tayini ile alâkadar olduğu hak . kmda çıkan şayialardan bahsetmiş tik. Cemal Hüsnü Bey dün sabahki ekspresle Avrupadan şehrimize gelmiş ve dostlan tarafından karşdanmıştır. Cemal Hüsnü Bey kendisile görü . şen gazetecdere memlekete davet e dilmeden, sırf senelik mezuniyet miid. detini geçirmek üzere geldiğini, Ma arif Vekâletine getrrileceğmden haberdar oimadiğını toylemiştir: Bern sefirhniz tsviçre ile olan mü . nasebatımız etrafmda da şunlan söy • lemiştir: c tsviçre ile manasebatunız iyi ve tabiî şartlar içinde devam ediyor. L ki memleket arasmda ıktısadî münasebetlerin inkişafı için de çalisılmaktadır. Bu hususU tkhsat Vekili Ceiâl Beyefendinin Ankaraya avdetlerinden son . ra tsviçre sefuüe müzakerelere baş • lanaeaktır.» Cemal Hüsnü Beyin Maarif VekillL ğine tayin edileceğmden haberdar olmadığını söylemesme rağmen çıkan şayialar devam etmektedir. Söylendiğine göre Cemal Hüsnü B. münha] meb'usluklardan birine nam . zetb'ği gösterilecek, ve intihap neticesinde Maarif Vekâletine getirilecek . tir. Cemal Hüsnü Bey, dün aksam Ya lovaya gkmiştir. za fer dah f Cumhuriyetin himmeti Akdenizle Karadenizi Dünkü gazetelerin son haberler sütununda diğer haberler arasında kaybolan şöyle küçük bir telgraf vardı: Ankara 2 (A.A.) Kayseri Ulukifla Demiryolu bugün tantam • lanarak Karadeniz • Akdeniz şi • mendiferleri birbirine bağlanmıştır. Eskiden arapca bir darbımesel söylerledi: Ricalin himmeti dağları devirir manasına gelirdi. Biz şimdi bu sözü biraz değiştirerek ricalin himmeti denizleri birlestirdi, diyebiliriz. Filvaki Büyük Gazi ile İs birlestirdi met Paşanın himmetleri, işte Akdenizle Karadenizi birbirine birleş • tirmiştir. Bu birleşme, bir kanal üe değil ,bir çelik damarla vaki ol muştur. Bu büyük muvaffakiyet Cumhuriyetin Türkiye topraklannı çelik ağ ile örmek siyasetinin yeni bir eserid'ir. Büyük Harpte memleketin bir köşesinden öbür köşe«ine vatam müdafaaya koşan ordulanmızm bit* mek tükenmez bilmez yollarda (yol da yoktu ya ne Ue) na«il eri * Mabadi S inci sahifede M. Çaldarisin beyanatt Yinan muhalefet reisterfhiSen M. Papanastasyu dan başlıcalannm muzakerestnde b3 . tön hatipler söz söyUyebilsinler diye celseleri ertesi güniine bnaktırmıshr. Muhalefeti meclis mesaisini terke sevkeden sebep bunlar değildir. Mu halefet, suikast hakkmda verdiği sual takririnm müzakerelerini acemice yapnuş olmasmdan dolayı kendi ken . dine ve efkân umumiyeye karşı bir sebep göstermi» olmak için bu karan aL rmstır. Cuma celsesi muzakerelerinde hiikumet iki vaziyet karsısmda kaldı: Ya temyiz mahkemesi muddeiuma misinin müzakereyi tehir hakkmdaki talebini kabul, yahut muhalefetin derhal yapıhnasmı istediği müzakereleri ka . bul. Hükumet medisin kontrol hakkmı reddetmek istemedi ve müzakereler Mabadi 5 inci »ahifede Esrar perdesi yırtılıyor Zincirlikuyu hâdisesi tabkikatmın ilk neticeleri Alâettin Beyin alevhinde... Klişeci Alâettin Beye ait otomobilin Lala birahanesi önünden çalmması ve Zincirlikuyuda bir jandarmayı çiğniye. rek öldürmesi hâdisesi etrafındaki tahkikata devam edilmektedir. Tahkikatı üzerine almış olan mü"1 deiumumî muavinlerinden Salim Bey Beyoğlu merkezinde dün de geç vakte kadar bu isle mesgul olmuştur. Şimdiye kadar yapılan tahkikattan alınan neticeler bu karanlık hâdisenin bazı noktalarmı Alâettin Beyin aleyhmde aydınlatmaktadır. Alâettin Bey v*k'a gecesi Beyoğlu polis merkezine müracaat ederek Lala bîrahanesinde oturduğu sırada oto mobilinin çalınmıs olduğunu bildrrmis. ti. Kazantn daha evvel vuku bulduğu, mumaileyhin bu saatten sonra Lala birahanesine giderek oturduğu anlaşü . maktadır. Hâdiseden sonra kaza mahalline ilk gelen şoför tsmail Ef. isminde biri dir. tsmail Efendi; kaza mahallinde bu. lunduğu bir sırada bir taksi otomobi l;nin de ayni yere geldiğini, içinden L ki erkekle dört hanımın indiğini, bu erkeklerden brrinin hâdise ile alâkadar olarak iandarmanm hastaneye kaldınlması liizumunu söyledijmi anlatmış . tir. Bu ifadenin mabadi ve en şayanı dikkat noktası sudur: tsmail Efendi «bu adam bu sözleri jandarmanın cesedini görmeden söy . ledi. Vaziyet e nazaran görmesi imkâ. m da yoktu» demektedir. MiMiıııııııııııı nııııııııııııııııııı ' UçuncB «nJs A'caba avdet vfcesî için de muöaka para alırlar rrn, yoksa ba vkenin meccanen yaphnlmasma tmkân buhmabiur mi? Zannediyoruz ki hayir. Biznn pasaport vizelerimrzm fclâstiki kabiByetten mahrum olduğu anlaşılryor. tnsanm, gide gide, bizde pasaport tsi bir irat meselpv haline $TP1tnistir diyeceği rottryor. Meccanî vi • feeler, o da befld bmbir merasbnle, pek falrir ve nacarlar hakkmda vapılmakta olsa gerektir. Aksi takdirde, vire yapmak salâhiyetini harz merrrunm narcsız vîze vapmak salâniyeti hiç yok gibi birseydir. Ba meccanî vize meselesmin bir Mınrlı gazetecmm siddetli bîr tenkidm] davet etmis olduŞrmi' ba münasebetîe hahrlamıs bulımduk. Üc dört sene ev veî bazı Misırn grazeteeiler Sariye ta rikile bir tstanbul sevahati vanmçığa karar vermisler. Bunîardan simdi is mrni hahrlıyamadiffTimz biri «evahati mtibaîarinı mektur>larla erazete«roe v»zdıktan sonra bunlan toplıvarak bir kîtap halmde de bashrmıs. Ençok mev • zularmı Türkiyeden alan ve memleketimiz hakkmda muhabbetli intibalardan toolanan bu yazılann birincisinde Mı «ırlı meslektastrmzm pasaportuna vize ettirirken bizim kon«oloshaneden tes hilât görememis olması o dediğimrz şiddetlice tenkit mevzuunu teskil ediyordu. Seyyah, gazeteci olduğu için her yere ait vizesmi meccanen yaphrmağa tmkân bolmus, fakat bizim konsolos baneye geldiği zaman oradan: Maatteessüf kanrnıî mevzuahmız meccanpn vizeye müsait değil. Cevabile karsılanmıs. tste bir türlü bunu havsalasma sığdıramıyor ve bunu bizim memîeketim'z hesabma mühim bir noksan olarak kaydediyordu. Hakikaten mühim bir noksandır. Memleketimize gelecek msanlar ara smda pasaportlarmı pekâlâ ve hatta memıraniyetle vize edebüeceğimiz baB kimseler bulunabilir. Konsolosrıanelerimizin takdirile pekâlâ yapılabile cek olan bu meccanî vizelere kanunî bnkan hazırlamış olmaklığımız el^mdir Sonra pasaport vizeleri harç rtibarile mütekabiliyet sarhna tâbi olmakla beraber birçok müterakki memleketlerin yalmz harcı değil, hatta vizenin ken dismi bile kaldırmak yolunda oldukla rmı nazan dikkate alarak bizim de vizeyi azaml mikyasta kolaylastırmağa ait tedbirlernnizm yanıbasuıda harc larm asgari miktara indirilmesi fribi bir plân yürühnekliğimiz icap ehnektedir. Pasaportlarm çüranlar ve girenîere samil olmak ürere polisçe srörülmesi maamelesi de, b'zde bir taraftan ko laylashrılmağa, diğer taraftan nazik leşthilmeğe ihtiyaç arzeden diğer bir mevzu teskil ediyor. Pasaportlarm gö rüîmesi muamelesi gayet ağır yürüyor, ve beraberinde bir sürü kayitler taşı Rumen, Yugoslav Hariciye Nazırlan Ankaraya birlikte gel meğe karar verdîler Sofya (Hu susî) Bük reşten ahnan malumata na zaran Roman • ya Hariciye Nazm M. Titules • ko Cumhuriyet bayramımn o nuncu yıldÖnü mimde Ankara • ya gidecektir, Roman ya Hari • ciye Nazırının Ankarayı ziya • V Titulesko retme çok ehemmiyet verilmek tedîr. Ayni tarihte Rus Hariciye Komiseri de Sovyet ricalinden diğer bazı zevat ile birlikte Ankarada bu • lunacaktır. Bu karsılasmada Rus ve Rumen ricali ara«ında iki memleketi alâ Mabadi S inci sahifede 1836 kilo esrar yakalandı Gemlikte tutulan kaçakçılarla kaçak eşya dün sabah şehrimize getirildiler Alâettin Bey Diğer taraftan kaza mahaHinden geçenlerden diğer iki kişi, Cevdet ve Hayati Efendiler de Alâettin Beye benzer birini orada gördüklerini söy • lemişlerdir. Maamafih Alâettin Bey kazayı ken. disinm yapmadığmda, otomobiknin ça« lındığında ısrar etmektedir. Bu vaziyet karsısmda müddehımu . mî muavmi Salim Bey hâdisede alâkası olanlarla Alâettin Beyi karşılaştır • mağa lüzum gbrmüştür. Bu rübarla ha. kikatin anlaşılması kısa bir müddet i* çin daha gecikecek demektir. ıııııııııtıiMiıııımn ııımımı İsmet Ps. ~emlikli Raçakçilar ve esrar çuvaffarı Istanbul rıhtımında Gümrük muhafaza teşkilâtı tarafmdan Gemlikte 1836 kilo kaçak esrar yakalanmıştır. Muhafaza memurları Gemliğe ..^siieâe Daniş Beym çiftliğinde ansızın arastırma yapmışlar, neticede çiftliğin ambarlanndan birinde altı torba i • çinde 136 kilo esrar bulunmuştnr. Bu esran yapanlarm Mustafa Kâhya üe kır bekçisi Yusuf olduğu anlaşılmış, her ikisi de yakalanmıstır. Bir gece sonra gene Gemlkte Kürt Mehmet isaıinde zengin bir Gemliklimn evinde de araştırma yapılmıs böcekhanede bulunan büyük bir imalâthanede 1700 kilo esrar bulunmuştur. Böcekhanede esrar yapmağa mahsus alât ve edevat ta ele geçmistir. Esran yapanlann Kürt Mehmet olduğu anlaşılmış, kendisi yakalanyor. Bu iş, pasaport sahibinin farkına varmıyacasfi veçhıle süratli yapılmak gerektir. Bu sürat polisin kendisine ait vazifeyi çrk d3ikath yapmasına asla mâni değildir. Bilâkis bu yoldaki is leri seri fcörecek bir zabıtanm ken4i sini alaka'L'i eden vazifenin ifasınJi o nisbette eh1;yet ve kabiliyet sah'b oldu^una hülî'nederiz. Gümrük meselesine gelince, bu hususa ait olarak bugün için söyliyebile • mıştır. Kaçakçılar dün sabah 1836 kilo esrarla birlikte şehrimize getirilerek sekizinci îhtısas mahkeme • sine verilmişlerdir. Ajanstn verdiği malumat tstanbul 3 (A.A.) Dün aksam Gemlikte tstanbul gümrüğü muhafaza başmemurluğu teşkilâtı memurlan tarafmdan 1836 kilo kaçak esrar yaka • lanmıştır. Suclular ve esrarlar, tstanbul muhafaza basmüdürlüğüne gethihniş, son • ra suçlular ihtisas mahkemesme gön derilmistir. Suclulardan biri, Gemlikte Kürt Meh' met Efendi ismile tanınmıs zengin bir Kîccardır. öteki de Tuzla ciftliği sahibi Danis Beydir. Esrann 130 kilosu Daniş Beye, üst tarafı Kürt Mehmet Efen diye aittir. mııııııı ıııııııııııııımıııııııııımfiııııııııııııııııııııııııııııııımıııiHm ııııııııııııııı ıııtııııınıııırıııııııııııııiıııiNHiMiiMMiııııııııııııı Bugün Yalovadan gelerek Ankaraya gidecekler Çok kuvvetli olan İtalyan takımmda olimpiyatlarda ereceler almış maruı jampiyoniar vardır Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin bugün Yalovadan şehrimize gelmeleri beklenmektedir. tsmet Paşa Hazretlerinin bu aksam Ankaraya hareketle ri muhtemeldir. ttalyan millî güres takımının şehrimize geleceğini yazmıştık. İtalyan gürescileri evlulün 13 ünde Bulgar ya vapurile tstanbula geleceklerdir. ttalyan güres takımı, Türkiyeye ilk defa gelen bir spor kafilesi olmak itibarile en kuvvetli bir sekilde hazırlanmıştır. ttalyada sporun her şubesine ve bu meyanda güreşe de büyük ehemmiyet verildi&i malumdur. İtalyan güreşçileri geliyor M, Venizelos Ayın 15 inde İstanbula geleceğini bildirdi Sabık Yunan Başvekili M. Venizelosun şehrimize geleceğini, Başvekili mizin misafhi olarak Yalovada birkaç gün kalacağuu yazmıştık. M. Venizelos tenezzüh maksadile şehrimize gelmiş bulunan Yunan meb'usu M. Spanudise yazdığı bir mektupta eylulün on be şinde tstanbula gelmek niyetinde ol duğunu bildirmiştir. M. Venizelos memleketunizde bir buçuk ay kadar kalacak, bu müddeti kısmen Tarabyada, kısmen Yalovada ge çirecektir. Sabık Yunan Basvekilinin birkaç gün kalmak üzere Ankaraya da gideceği haber verilmektedir. ıııııııııııııııııııııııııınııııııııııııınııuıiHMnııiMiıiMiiıııııııiMiııııııııı ceğimiz söz yolcularm, umumî suret te, kaçakçı gibi telâkki olımmalarınm asla ve kat'a muvafık olmadığından ve muvafık olmıyacagmdan ibaret tir. Yolcular arasında kaçak esya ta sıyabilecekler şüphesiz pek nadir bu lunur. ö azlığın yüzünden yolcular ekseriyetini iskenceye koymakta bittabi isabet olamaz. YUNUSNADİ Bunun içindir ki, ttalyanlar, Türk güreşçilerile boy ölçüşmeğe gelrr ken, olimpiyatlara iştirak e**i\ş ve dünya üçüncülüğünü ve dördüncü lüğtinü kazanmış sampiyonlarını da getirmektedirler. ttalyan spor kafilesi, yedisi gü • resçi, biri antrenör ve biri de kafile reisi olmak üzere dokuz kişiden mürekkeptir. Güres taknnında serbest güreş ve greko Rumen sampiyonlan vardır. ttalyan sporcular, burada gayet samimî merasimle karşı lanacaklardır. tlk müsabaka tstanbul Roma temsilî maçı mahiyetinde ya • pılacak, ikinci müsabaka da Türki • •Şehrimize gelecek italyan güreşçilerden ikisi: 72 kiloda Fidel Gusto, 56 kiloda Trepicciont ye Italya millî takımları karşıla • şacaklardır. Güreş federasyonucnuz, ttalyan Lutfen sahifeyi çeviriniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog