Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

3 Eylul • Cumhuriyeİ' j Haftalık radyo prögramı | ( Bu akşamki program 1 I İSTANBUL: 18 gramofon 19 alaturka saz: Mü. serref Hanım, Faik Bey ve arkadaşlan20 Belkis Hanım . 20,30 tanburi Refik Bey ve arkadaşlan . 21,30 gramofon 22 Anadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayan. VİYANA: 20,15 konser: Şubertten parçalar 21,20 senfonik konser 23,05 haber. ler . 23,20 çingene orkestrası . PARİS : 20,05 haberler ve gramofon21,05 orkestra ve teganni konseri. TULUZ : 20,05 askeri bando 20,50 teganni konseri . 22,05 senfonik konser 23,35 opera parçalan . 23,05 senfonik or kestra • 24,05 muhteEf parçalar • 24,35 opera parçalan . 24,50 Viyana orkestraa . 1.10 armonik 1,20 tangoiar. BÜKREŞ t 20,25 dans havalan • 20.45 ders 21,05 saksofonla konser . 21,25 konser . 22,10 halk musikisi. BELGRAT : 20,05 musahabe 20,35 konser n 21 5 teganni konseri 22,05 konser. 23,50 çingene orkestrası. PRAG : 21,10 konser . 2 1 , 4 0 şarkılar23,05 haberler 23,25 gramofon. BUDAPEŞTE: 20,20 operet . 22,50 haberler 23,05 piyano konseri • 23,55 çmgene orkestrası. VARSOVA t 21,05 hafif musiki parçalari . 22,05 Lembergten naklen dans havalan. Çarşamba: 6 eylul I Sıhhî muayenede hatamı var? Çok ehemmiyetli bîr mesele ANKARA MEKTUPLAR11 Kayseri dokuma fabrikası İSTANBUL: 18 gramofon 19 Cennet Hanım . 19,45 Hazım Bey tarafmdan kara göz 20,30 udî Salâhattin Bey ve 1"manî Nobar Efendi refakajtile Herci . yet Hanım 21,30 gramofon 22 A . nadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayar.ı VİYANA: 20,05 konser musikili «Binbir ge • ce» masalı . 23,20 gece konseri. FRANKFURT: 21,05 piyano konseri . 21,50 tiyatro 23,50 gece konseri. STRASBURG : 20,50 gramofon . 21,35 senfonik konser: Visi kazmosundan naklen • 23,40 konser. TULUZ : 20,35 koro konseri: Rus havalan . 20.50 askeri bando, operakomik parçalan, Viyana orkestrası, sesli filimler. den parçalar 22,05 büvük konser . 24,05 dans havalan 24,50 operet nar. çalan . 1,10 opera parçalan 1,20 VL yan? musikisi. BÜKREŞ: 20,25 gramofon: Rumen havalan 20,45 ders 21,05 keman konseri . 21,50 konser • 21,50 konser . 22,50 piyano konseri. BELGRAT j 21,35 askerî bando 23,05 halk sarkılan . 23,35 çingene orkestrası. PRAG : 20,15 teganni ve mizah 21,10 ti . vatro • 23,05 haberler. Sanayileşmemiz davasının bellibaşlı bir eserî olacalc Çürüğe çıkarıîan talebe İstanbul limanı günden olan Kayseri fabrikası parlak bir istikbal vadediyor güne sönüyor Vekil Beye müracaat etti Ankara, a • Tahsil için Avrupaya gönderilecek talebe için açılan müsabakaya talip olan Istanbul lisesi mezunla rından Baha Bey Diin Maarif Ve kâleti vekili Refik Beye bir istida ile müracaat ederek Avrupaya gönderilecek talebenin sıhhî muayenelerinin iyi yapılmadığını bildir • mistir. Baha Bey, evvelce Askerî Tıbbiyeye girmek üzere daha büyük bir heyeti sıhhiye huzurunda ya pılan muayenede sağlam çıktıği halde, Avrupaya gönderilecek talebe için Pertevniyal lisesinde mektep doktoru ile bir sıhhiye müfettişi tarafmdan icra ed*ilen muayenede çürüğe çıkarıldığını, kendisinde bu son muayenenin yanlış olduğu zan ve şüphesi olduğunu ileri süre rek tenvir edilmesini istemiştir. Vekil Bey, talebenin müracaatini çok alâka ile karşılayarak mesele • nin tahkiki için Orta Tedrisat umumî müdürlüğüne emir vermiştir. Baha Bey, kendisne ancak mü • sabaka günü, çürüğe çıkarıldığı bildir i ler ek emri vaki karşısmda bırakıldığını, muayenede ne gibi has talık bulunduğunu bile hâlâ öğrenemediğmi söylemiştir. Birinci Mthifeden mabat nilmeğe bile lâyık olmıyacak derecede ipb'daî vaziyette bulunan, diğer is kelelerimizde vaDUrlardan alınan muhte. lif resimlerin, Pire ve Triyeste limanIanna nazaran, birkaç misli daha yüksek olduğunu tesbh eylemis; limanlanmızda faalliyet görmek islenîliyorsa herşeyden evvel liman hizmetlerinin azamî kolaylıkla yapılması ve bu yüksek resimlerin indirilmesi lâzım gele ceğine işaret etmişti. Hâdisat maalesef ffün geçtikçe doktor Müllerin mütalealarmı teyit etmek te ve bizi telâfisi günden güne güçle • şen vaziyetlere sokmaktadır. tstanbul limanmm faaliyetinde en dişeyi mucip bir tenezzül görülmediğini iddia edebilecek bir khnse çıkamaz. Bu hususta en kuvvetti delil liman faalivetindeki mhitab gösteren asağı . daki rakamlardır. 1928 senesinde tstanbul limanından 11 milyon tonluk gemi gelip geçmis • tir. Bunlann 5,700,000 tonluk miktan transit, 5,300,000 tonluk miktan da İstanbul limanuıda muamele görmüş gemilerdir. 1932 senesinde limanımız • dan gelip geçen gemilerin mecmuu 8 buçuk milyon tona inmiştir. Bunun 6 milyon tonu transit, 2 buçuk milyon tonu da Ihnanımızda muamele gören gemilerdir. Son dört senenm vaziyeti hu lâsaten şudur: ğustos (Husu sî) Kayseri de açılacak bü yük dokuma fabrikasuun tesis hazırhklanna son günlerde hara retle devam e • dildiği görülü • yor. Ziraat Ve kilinin Sümer Bank umum müdürü ile birlikte tnahallin de yapbğı tet kikleri takiben şimdi de bu işle meşgul olmak üzere Kayseri ı Pazartesi: 4 eylul r c Talebe akını devam ediyor Birinci nahifeden ve basmuavin tzzet Zeki Beyin de is münhale de tayinler yapılacaktır. Talebe kaydü kabulü ikmal edil . dikten sonra açılması mukarrer yeni şubelere ait mualHmlerle birlikte bu üç mahalle de tayinler yapılacaktır. Vazifesinden istifa eden Eyüp orta mektebi miidürü Ibrahim Bey, ayni mektepte riyaziye rmıs»ni"*!" '»rsk kalrruşhr. İSTANBUL: 18 gramofon . 1 9 Kemal Niyazi B. ve arkadaşlan . 20 Nebil oğlu Ismail Hakkı Bey 20,30 kemanî Resat Bey ve arkadaşlan refakatile Vedia Rıza Hanım ve Muzaffer Bey 22 Anado lu ajansı, borsa haberleri, saat ayan. VtYANA : VtYANA : 20,30 Makbet: 4 perdeKk opera, 20,05 meşhur operetlerden parça Viyana opera binasmdan naklen23,20 lar . 21,50 senfonik konser 23,10 » » •dans havalan: Palmhof kazmosundan ce konseri. naklen. BRESLAV ı PARİS \ 21,05 konser . 22.15 opera: ben 20,05 gramofon 20,35 cazbant . kral olsavdım 23,35 Berlinden nak. 21,05 teganni konseri 21,35 tegan . len: buyük dans gecesL ni: koro 22,15 konser. TULUZ : STRASBURG : 20.35 operakomik parçalari Viya20,50 hafif musiki parçalari . 21.50 na orkestrası, sarkılar, orkestra kon . ' sala konseri: Visi kazmosundan nak • seri, sesli filimlerden parçalar . 22,05 len. operakomik: bey»x kadın 22,35 senTULUZ t fonik orkestra 22,50 operet parça . 20,35 senfonik konser . 20,50 operakordJr parçalan 21,05 askeri ban. lan. do 21,35 romanslar 21,50 sesli fi . BÜKREŞ : limlerden parçalar . 22,05 senfonBc 20,25 hafif musfci oarçalari . 21,05 konser 1.20 orkestra konseri. teganni konseri 21,25 senfonik kon LAYPZIG : ser . 22,20 komerin mabadi. 21,05 Dresdenden naklen halk mu. ROMA : sikisi 22,05 tiyatro • 23,35 haberler, 22,50 komedi 23,35 kanşık kon. sonra gece konseri. ser • 24 haberler. BÜKREŞ : PRAG : 20,25 teganni . 20,45 ders 21,05 2?.O5 konser 23.05 hsbe^er.23,20 konser: Brahmsten parçalar . 21,50 lcuçük salon orkestrası tarafmdan kon. konser: Senssanstan parçalar22,20 cazser. bant BUDAPEŞTE : BELGRAT ı 21,20 konser 22,40 çingene or 20,05 konser 23,40 çingene or . kestrası . 23.50 salon orkestrası tarafmkestrası. dan konser. BUDAPEŞTE : VARSOVA : 22,35 opera orkestrasî tarafmdan 21,05 konser . 23,45 dans havala konser . 23,40 piyano konseri 24,25 cazbant İSTANBUL : ' 18 gramofon . 18,30 fransızca ders (ilerlemis olanlara mahsus 19 Hikmet Rıza Hanım 19,45 Sevim Hanım . 20,30 Münir Nurettin Bey ve arkadas lan . 2 1 , 3 0 gramofon 22 Anadolu ajansı, borsa haberi, saat ayan. J Perşembe: 7 eylul Anadoluya nakledilen hocalar. Üç mualKmin tstanbul kadroların • dan çıkanlarak Anadoluya nakledil diklerini yazmıstık. Erkek muallim mektebi türkçe mu. allimi Etem ve coğrafya muallimi Ce • vat Beyler de Anadoluya nakledilen muaHimler arasında bulunmaktadırlar. Orta tedrisat umumî müdürü Fuat Bey, kadrolardaki değişiklikler üzerine vaki itirazlarm varit olmadığmı söyle • mistir. Muallim mektebinin tstanbul lise sme ilhakı üzerine muallimliğe nakle . düen mektebm müdürü Saffet Beyin müfettisiumumîliğe tayini için vekâlet nezdinde yaphğı teşebbüs tetkik edflmektedir. Ecnebi ve ekalliyet mekeplerinde Şehrimizdeki ecnebi ve ekalliyet mekteplermin kadrolarınm ihzanna başlanmıştır. Bu mekteplerfn türkçe muallimleri arasmda mühim değişiklikler olmıyacağı temin edilmektedir. Ecnebi ve ekalliyet mektepleri bu se. ne ikfasadî vaziyet dolayuile meccanî talebe kaydedemiyeceklerini vekâlete bildirmişlerdir. r Sab: 5 eylul r Cuma: 8 eylul Cumartesi: 9 eylul İSTANBUL : 18 gramofon . 18,30 fransızca ders (müptedilere mahsus) 19 Rifat Bey ve arkadaşlan • 20 Bedayn Mus3d heyeti . 21,30 gramofon . 22 Anadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayan. VtYANA: 20,30 sarkılar . 21,20 operet 23,45 gece konseri. STRASBURG : 21,35 tiyatro gecesi: fransızca23,40 dans havalan. TULUZ : 20,35 senfonik konser . 20,50 sesli filimlerden parçalar 21,05 senfonik orkestra 22,05 konser: Offenbachen meşhur eserleri . 22,35 Viyana orkestrası 23,05 operet parçalan 24 dans havalan 1,10 org ve orkestra kon seri. LAYPZÎG : 21,05 operakomik: «Güzel Gabete». 2320 haberler, sonra dans havalan. BÜKREŞ : 20,25 gramofon 20,45 ders.21,05 teganni: operet parçalan 21,50 konserf. BELGRAT: 20,05 millî havalar . 20,35 musa . habe • 21,05 piyano konseri 21,35 teganni konseri 22,15 piyes . 22,45 radyo orkestrası . 24,05 gramofonla dans havalan. BUDAPEŞTE : 21,15 operet, sonra gramofonla dans havalan. VARSOVA : 21,05 hafif musiki konseri 22,35 Polonya musikisi 23,05 dans hava . lan. İSTANBUL: 18 gramofon . 18,30 fransızca ders (ilerlemis olanlara) 19 Mahmure Handan Hanım 19,45 Fazüet Hanım20,30 Eftalya Hanım, Sadi Bev arka . daşlan . 21,30 gramofon 22 Anado • ln ajansı, borsa haberi, saat ayan. VİYANA: 21,25 konser: Suppeden parçalar 22,50 haberler . 23,05 gece konseri. PARİSÎ 20,05 konser 20,35 konser: Şimal rousfldu • 21,35 teganni ve orkestra kon. seri. TULUZ : 20,35 operet parçalari • 21,05 şar. kılar, askerî bando, Viyana ©rkestrası, Brammel operetTiden parçalar 2?,50 konser, armonik . 24 05 dans havlan. opera parçalan • 1,10 operskomifc par. çalan 1 , 2 0 viyolonsel konseri. BÜKREŞ: 20,25 grunofoa 20,4* ders.21.05 tegannl kor^eri . 21,25 rsdjo ortte» hası 22,20 kfHtser. BELGRAT t 21,05 tiyatro . 2 1 , 3 5 konser 23,05 gramofon • 23,45 dans havalan. PRAG : 20,30 askeri bando 21,30 tiyat ro 23,05 haberler . 23,20 Çek bes tefcarlannm yaptıklan dans havalan. BUDAPEŞTE: 21,05 gitar.. konseri • 21,35 kon . ser: Berlinden naklen 23,05 haberler, sonra çingene orkestrası . 24,05 caz jbant Ankara Radyosunun eylul ayma mahsus pcogramı henüz gelmemiştir. İSÎANBUL: 12,30 alaturka plâk neşriyah . 1 8 gramofon . 1 9 stüdyo saz heyeti • 20 Osman pehlivan 20,30 hanımlar he yeti . 21,30 gramofon 22 Anadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayan. VİYANA : 20,05 orkestra konseri 22,05 musikili pives . 23,50 dans havalan. PARtS : 20,35 konser 21,10 gramofon . 21,35 Viyana musikisi. STRASBURG : 20.20 gramofon 21,35 srala kon seri: Viv kazmosundan naklen. TULUZ Î 20,35 armonik, operakomik parça. lan, sesli filimlerden parçalar . 21,20 operet parçalan, Viyana orkestrası, operakomik parçalan 22,05 senfonik konser: Biyariç kazmosundan naklen, sarkılar 24,05 dans havalan, operet parçalan 1,10 Havayyen gitar, as . kerî bando. LAYPZIG : 20,05 opera: Köningsbergten nak • len 21.05 konser. BÜKREŞ: 20,25 ders 20,45 «Madam But . terfly» operası: gramofonla. BELGRAT : 17,35 konser . 2 3 , 1 5 çingene orkestrası. PRAG t 20,35 millî tiyatrodan naklen piyes ve ooera • 23,05 haberler. BUDAPEŞTE : 21,05 tiyatro . 23,10 radyo orkestrası tarafmdan konser • 23,45 çingene musikisi. de mühendis Büyük bir sanayi merkezi haline gelecek olan den, mütehas Kayseriden bir manzara sıslardan mürekkep bir heyet göndeteren şu adetlere bakmak kâfi ge rilmiş bulunmaktadır. lecekir: Alâkadarlar bu büyük isin heyeİthalâta canı içindedirler, daha doğrusu nlsbeti % MMyon lira Seneler kendilerini onun heyecanına kap 37,25 53,940 1933 tırmış bulunmaktadırlar. Bu da pek 32,83 83,571 1924 tabiidir. Çünkü Kayseri fabrikası 32,71 74,205 1925 tasavvuru bile insanı mütehassis 30.62 71,879 1926 erfen muazzam bir eser olacaktır. 24,04 50,830 1927 Bu eserrn büyüklüğünü tebarüz et21,53 52,449 1928 Inrebilmek için nevi rtibarlle ben 23,35 59,865 1929 zeri olan Bakırköy Bez fabrikasmi 21,93 32,371 1930 m : kyas tutmak kâfidfir. Bakırköy 26,18 33,165 1931 fabrikası senede 2 milyon metre 23,93 20,558 1932 (Milyon ton heıabile) bez dokumaktadır. Kayseri fabri • Muamele Yukarıdaki mutlak rakamlarla kası ise 24 saatte üç posta amele gören gemiler Transit Yekun nisbî adetlerde görülen temevvüç çaJıştırmak suretile azamî randman 1928 5.3 5,7 11.0 burada izahları uzun sürecek olan almak çaresine de baş vurarak se 1929 4,8 9,2 14.0 birçok sebeplerin tesiri alhnda hunede 30 milyon metre bez imal e1930 4,1 15,2 19,3 sule gelmlşrir. Ancak değişmiyen decektir. 1932 2,5 6,0 8,5 bir hakikat varsa o da pamuk ma • Göriiluyor ki, Umanımızda muamele Fakat Kayseri fabrikasımn ve mulâtınm kı&men iplik şeklinde gören gemilerin tonajı 1928 de 5 milonu Nazillide ve Adanada takip eolarak Hhalâtınnzın beşte biri ile yon küsur tondan, 1932 de yandan decek diğer fabrikalarm ehemmi üçte biri arasmd'a bir yer tuttuğufazla azalarak 2,5 milyona düşmüştür. yetleri yalnız bu azametlerinde d'edur. Transit geçen vanurlann tonası da çok ğildir. Memleket bu fabrikalarla Gene yukarıdaki rakamlara dikdüşmüştür. Meselâ, 1929 da dokuz muhtelit bir ziraat ve sanayi devkat edilrrse görülür ki ihracat malmilyon tondan fazla gemi geçtiği halresine girmek üzere kuvvetli bir aIanrmzm kıymetli olduğu ve dolade 1932 de bu miktar 6 milyona düsdun atmış olacak ve halled lmesi yısile halkımızın satmalma kudre müşHir. Fîlvaki 1930 senesinde transit lâzım gelen hayatî ehemmiyette bir tinin »arsılmadığı senelerde pamuk gemiler 15 milyon tonayı mütecaviz • davanın anahtarını ele almış bu mamulâtı ithalâtmnz çoktur. dir. Fakat o sene Rusyanın bilhassa lunacaktır. Demek k« hayatın nisbeten mü • damping yaphğı bir sene olduğu için Bunu kaydetmi» olmakla beraber reffeh olduğu senelerde memJeke gayritabiî bir vaziyet vardır. derhal ilâve edelim ku Türkiyenm tin pamuklu ibtiyacı yuvarlak ra • sanayileşmesi davası, yeni fabrikatstanbul limanmm bir taraftan trankam olarak 75 milyon lira, daha ların ona nisbetle ancak mütevazı sit faaliyeti daralmış, diğer taraftan doğrusu onun tekabül ettiği milyon bir merhale teşkil edecekleri kadar limanımızda muamele yapan gemiler atondur. zalmışhr. Bunlar da rüsum ağıruğınm te büyük bir davadır. O halde Türk dokuma »anayianin Cumhuriyet hükumeti bu büyük sirleri olmakla beraber ikfasadî buhra ilk hedefi bu 75 milyon olacaktır! davayı halletmek için, hep bildiğinm aksülâmelleri oldugunu da kabui Halkımızın refahı ve satmalma miz veçhile, himaye ve teşv!ki kâfi etmek ikhza eder. kudreti arttıkça hedefin de o nis bette uzaklaşarak günün birind'e iTransit faaliyeti azalmışhr. Zira, Rus görmemiış, bir taraftan millî sâyin kârlı çahfması için lâzım gelen ki misli mesafeden bizi kendine çayanın mübadelâtı çok tenakus etmiş • sartları sistemli bir surette yara ğıracağına şüphe yoktur. tir. tktısadî buhranm tesirleri alhnda tırken diğer taraftan da hususî teBu hedefe ırişen bir millî dokuBulgaristanm Karadeniz yolile Iima şebbüslerin irisemediği sahalarda macıhk sana.yiinin memlekette is nımızdan geçen ticareti de daralmış • millî samayiin büyük şubelerini kurtihsal ve mübadele sahalannda uhr. mak vazifesini üzerine almıştır. yandıracağı geniş mikyastaki ha Harpten sonra Karadeniz limanlarmreketi tasavvur edebilhiz. Adana Şimdi, bu isabetli görüşe bağlı odan Avrupaya doğrudan doğruya ih • ovası, Mend'eres boyları, Sakarya racat baslamıştır. Halbuki, Karadeniz lan programın tahakkuk ettirilmesi ken>r!arı baştan başa pamuk zirasevahili evve'ce tstanbul ümanile ihraiçin teve*jül edilen esaslı tedbirle atine tahsis edilecek, yetiştireceğicahnı yapmakta ıdi. Dahilî ticarete a • rin başmda «Sümer Bank» ı görü miz ıslah edilmis pamukların ken k olan bu kısunlar İstanbul limanmm yoruz. Her türlü salâhiyetlerle teçdi sanayii'.mizin ihtiyacından fazlafaaliyetini hiç şüphe yoktur ki mahsus hiz ed/ilerek kudretli bir müessese sını dünya piyasasına bugünkün derecelerde tahdit eyliyen sebepler • den çok daha kıymetlenmiş olarak halinde vücut verilen ve idaresme dir. arzedeceğiz. Bu büyük ziraat hâ • Bunlardan başka limanrmızın faali de Nurullah Esat Bey gibi cidrfen disesinin diğer bir neticesi olarak yetfni tahdit eden en mühim sebepler okıymetli ve enerjik bir iktısatçı geziraat mıntaıkaları itibarile istihsallarak şunlan ele alabiliriz. tirilen banka, doğar doğmaz, bahde ihtısaslaşma doğacak, yayla kıs1 Limanımızdan transit geçen »ettiğimiz büyük çaptakı programı mmdaki ovalar müstahsı'linin pa vapurlar için karantina ve gümrük mutahakkuk ettirebilmek için azamî muk ve pancar ve diğer ham mad1 ameleleri müskülâtla doludur. Geceya. deler z ; raatile geçinen müstahsil gayretlerle çahşmak yoluna girmiş nsı Iimanımıza gelen bir vapur pratikalere buğday sattığı ve dolayısile bubulunuyor. smı alabilmek için sabaha kadar bekgün ziraî istihsalin en büyük şu lemek mecburiyetindedir. Su ve kö • Salâhiyettar bazı zevatın fikir besini teşkil eden buğdaycılığm mür almak için ayni intizar vardır. lerine göre Türkiyemizin az zaananmıntakası darlaşarak rasyonel bir 2 Liman, fener, karanHna üc . da muhtelit b : r ziraat ve sanayi hale geldiği görülecektir. Yani paretlpri pahalıdır. tstanbulda bizim kenmemleketi halina alabilmesi için en muklu dokuma saırayü yüzde yüz di Zonguldak kömürümüz bile vapurteessüs ettiği zaman ovalanmızda az 25 30 milyonluk bir sanayi lara Midilli adasmm arka tarafında Yuhareketli ve neş'eli bir hayatın uprogrammın tahakkuk ettirilmesi nanlılarm tesis ett'kleri kömür tevzi yandığına ve coşkun bir ırmak hamerkezinden çok daha pahahya malolu lâzımdır. Bu programm esasını teşlinde çağlayıp durduğuna şahh oyor. Tahmil ve tahlivemiz o nisbette kil edecek olan ve süratle teessüs lacağız. kulfetli ve pahalıdır. tranlılar bile tranetmek kabiliyetinde bulunan sanaPamuklu dokuma davasmm bellî sit işlermi, evvelce transit olarak burayi şiîbelsri, başta pamuklu dokuma ba«iı ilk eseri olacak olan Kayseri ya celbedip sehrimiz tüccarlarüe mu • sanayi i olmak üzere, keten, kendir, fabrikasımn vadettiği parlak istikamele yapbklan mallannı ve is meryünlü dokuma san'atlarile ziraî abalm manzarası budur! kezlerini yavaş yavaş Hamburga ve letler, kimya sanayii manzumesine sair Avrupa limanlanna nakletmekte AÜ SÜREYYA dirler. dahil bazı sanayi kısımları, niha tstanbul gibi mevkii coğrafisi çok yet cam ve kâğıt sanayiidir. Millî mümtaz olan ve şarkın büyük ve tabiî ihtiyaçların büyük bir ktsmına yüzbir limanı olmak seraitini haiz bulunan de yüz cevap verecek bir millî sa tstanbul limanma lâyık olduğu mevSümer Bankm Ankaraya nakli ioin nayi ise daha geniş mikyasta ve kii verememek cidden acmacak bir • hazırlıklar ikmal edilmiştir. Bankadatahakkuku daha uzun zamanlara şeydir. Alâkadar makamlann bu Sa ki şubelerin nakillerine önümüzdeki mütevakkıf bir program ile kuru yatî mesele ile ehemmiyetli surette meşhafta içmde başlanacakür. gul oimalan ve tstanbul limanmın molabilecektir. Nurullah Esat Bey dün bir muharriridern bir liman halme ifrağı neye müteYeni dokuma fabrikalan bu iki mize nakil işi hakkmda şunlan soy vakkıf ise ona göre tedbirler almalan dereceli sanayi programı kadar lemiştir: memlekete yapılacak en büyük bir devletçi sanayi politikamiz hesabı!«*zmet olacaktır. « Hazırlıklanmızı bitirdik. Bu r*a da çok iimitli ve erken meyva H. Ş. ayın on beşine kadar nakil is'ni ikmal verecek bir başlangıç olacaktır. etmek üzere tertibat almmıştır. BankaÇünkü pamuklu dokuma mamulâtı mız Ankarada Cumhuriyet Merkez Bandışarıdan getirmek suretile karşılaTayyareci kardeşim Mehmet kasının boşaltacağı Ziraat Bankasındadiğımız ihtiyaçların en büyük madki kısma nakledilecektir. Ahmedin şehiden vefatı dolayı • desini teşkril ettiği gibi ham mad sile gerek cenaze merasiminde desi de memlekette mebzul olarak hazır bulunan, gerekse tahriren yetişmeJrtedir. önümüzdeki cuma günü Sezare Ba. beyanı taziyette bulunan bilcümtisti isimli ttalyan vapurile şehrimize Dokuma fabrikalannın birinci Ie dostlanma ben ve kardeşlerim 1000 ttalyan izcisi gelecektir. plâna almannn nekadar isabetli olbeyanı teşekkiir ederiz. İtaîyan izcileri şehrimisde birkaç duğunu kestirmek için on senelik Doktor: Salim Ahmet gün kalacaklardır. I pamuk mamulâtı ithalâtımızı gös (6939) Sümer Bank Ankaraya naklediliyor TEŞEKKUR 1C00 italran ızcisi aeliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog