Bugünden 1930'a 5,418,512 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet 3 Eylul 1933 Dersim Hatıraları 10Yazan: SADI Nesturî isyanı Irak hükumeti isyanı f tamamen bastırıldı Bağdatta çıkan <Yeni Irak* refikimiz yaznıor Hükumetin aidığı şiddetli tedabir ve kuvvei tenkilenin gösterdiği fedakâr lık sayesinde kıyam tamamen bastı nlmıştır. Nesturilerden bir kısmı Su riveye iltica etmiş, büyük bir kısmı si lâhlarile hükumete teslim olmuşlardır. Alkus dağına çekilen az bir kısım ise pevderpey teslim olmaktadır. Bu suretle barekâtı tedibiyeye nihayet verilmiş ve ordu Musula avdet eyle miştir. Aile ve çocuklannı köyler'nde bırakarak Suriye hududuna geçen ve isyan eden Nesturilerin köylerini bazı mücavir köylerin ahalisi tarafından yağma edilen mallardan bir kısmı polis müfrezeleri tarafından istirdat ve sa hiplerine iade edilmistir. Diğer kısmı nm hükumet tarafından teşkil oluna cak bir gniD tarafından yardım ve muavenet top'amak suretile tavizi kararlaştinlmıstır. Bağdatta bulunan Nesturî rüesasından Mar Şem'un ve bazı rüfekası Irak tâbiiyetinden iskat olunarak hudut harici edilmislerdir. T Takasın ilgası Tütün satışı . Iktîsat Vekâleti bir Bir ay zarfında ehemmitaîimatname hazırlıyor yetli alışverişler oldu Takas sisteminin ilgası üzerine ellerinde takas vesikası bulunan birçok tacirlerin ziyan ettikler mevzuu bahsol • muştu. Aldığımız malumata göre, İk • t\?at Vekâleti bu kararnameyi izah e rien bir taîimatname hazırlamaktadır. Bu taîimatname ile mevcut hakkı mük tesepler tanmacak ve zarara mevdan »erilmiyecektir. Alâkadarlar da, bu talimatnamenin yakında geleceğinden bahisle şimdiden telâşa mahal olmadı • ğını söylemektedirler. Diğer taraftan, takas sisteminin lâğvile, takas komisyonunun da lâğvedil miş olduğu yazı'mıstı, komisyon evvelce, kararname ile değil, tktısat Vekâ leti tarafından teskil edilmiş olduğundan lâğvedilmemiştir. Bu komisyon elvevm muamele yaomamakta ve dev lete ait takas işleri de şimdilik intaç edilmemektedir. Taîimatname geldikten sonra, ko misyonun da vaziyeti anlaşılacaktır. Yeni bir para siyaseti mi? Amerika ile Ingiltere mutabik kaldılar Ben Mazkirtte artık bu tna ceralardan usanıp bıkmıştım. Vali paçanın lutfu eseri olarak vilâyet idare meclisi başkâtipliğine tayin olundum. Bu suretle Mazkirtten ayrıl mak lâzim geldi. Turuşmek yolu Hozata gitmek için kesthrme ise de Haydar oğlunun oralarda dolaşmakta olmasından yüzde doksan tehlikeli idi. Zira küçük büyiik birimiz ,Veli Ağanın eline geçecek olursak tıal müşkül olurdu. Bu sebeple Hoaata Çarsancak yolundan yani Hacı tshak Paşa tarafından gidilmek zarurî idi. Zaten Ishak Paşa da kö • yüne yani Çarsancağına döneceğinden o civarda yolun aynlacağı bir taoktaya kadar beş altı saat birlikte pidflmek daha münasip olacakti. Benimle Hozata gidecek iki kişi daha vardı ki biri vilâyet tapu müdürü Salim Efendi isminde yetmişlik, fakat bir Yeniçeri ustası gibi iri, sağlam vücutlü gayet hos sohbetli bir ' zat, diğeri de Hozat Belediye reisi Mihail Ağa isminde gene yaşlı, terbi yeli bir adatn idi. Bunlardan başka yanımda pederimin uşaklarından elli yaşlarmda Osman Ağa isminde bir adamımız ile kumandan beyin mahsusan terfik eylediği tbrahim pehlivan namında bir çavuş dört kadar da zaptiye süvarisi vardı. tbrahim çavuş gerçek bir oeblivan ve kahraman adam idi. Biz bunlarla ve tshak Paşanm alayile Mazkirtten hareket ettik. Tehlikesi az olan bir yolla on dört saatte Hozata gidecektik. Beş »aat sonra bizim o akşam konuk olacağımız tshak Paşa köylerinden Paşavenk köyünün bi raz alt tarafındaki değirmenden tshak Paşa, konağma gitmek üzere (selâmetle gidesiniz) diyerek veda edip bizden ayrıldı. Akşam hulul ediyordu. (Paşavenk) değirmenden bir çeyrek saat kadar ileride idi ki biz hemen köye yaklaşacağımız sırada, arkadan on beş kadar atlı sıkı iizengi bize yetiştiler. Bunlar, Hacı Pasanın sekbanlanndan olup »ek bar<başı Yahya Afca da içlerinde idi. Yahya Ağa: Paşa sizi merak e*ti, bizi gönderdi, bir de bu gece Paşevenkte kalacağız. dedi. tshak Paşa bir haber mi aldı? Yokea bir histe mi bulundu? Fakat biz bu adamlann gönderilmesme bir sebep görememiştik. Her ne ise o akşam kalmak üzere köy ağasına misafir oiduk. Hava yaz ve sıcak idi. Hane sa hPoi evin geniş bir tahtapoş gibi mahallini döşeterek bize ikram ve riayette bulundu. [Şurasını söylemek lâzımdır ki Dersim Ağalan misafire pek riayet ederler.] Yemekten sonra yol yorgunluğile gene oraya serilen yataklara Salim Efendi, Mihail Afra ve ben uzanıp tatlı bir uykuya dalmıştık. Uyku sırasmda iptida rüya görüyorum zannettim.. Köyün etrafı ateş almış tüfekler atılmakta bulunmuş bizim Osman Ağa ile tbrahim çavuş yatağımın yanına beni korkutmadan uyandırmak içfn gelmiş oldukları halde gözlerimi açıp rüva değil işin hakikat olduğunu anladım. Meğer Veli Ağa bizim o gece oraya geldiğimizden, belki de gele cespmizden haber alarak evvelâ köyün alt başındaki değirmeni tutuş turduktan sonra köyü sararak harmanlara ates vermiş ve bazı kulü belere girerek içindekilere hücuma başladığı gibi misafir olduğumuz köy ağasınm konağma da sağdan soldan kursun yağdırmakta bulunmustu. Sekbanbaşi Yahya Ağa arkadaşla rlle köyün bir tarafında muhare beye tutuşmuş ve köy halkından eli silâh tutanlar da öte tarafta müdafaaya girişmişti. Köy ağası yani hane sahibimîz, evin düz olan damına çıkarak buradan kumanda eder gibi bağırmakta ve aralıkta tüfek bo şaltmakta idî. Bir ara damdan se yirtip bize: Aman kapıyı muhafaza ediniz! Fenbihinde bulundu, sonra da: Korkmayın ben ölmeyince size ıa»ar gelmez, dedi. Tekrar dama çıkan ağanın orada bir kurşunla isi bitip giderdi. Bunun için bizi kendîsile tesci etmesinin ehemimyeti yoktu, fakat ka pının muhafazası ehemmîyetli idi. Buiunduğumuz hane geniş bir avlu içinde olup bu avluya haneden hemen yirmi metro kadar ileride bulunan iki kanatlı büyük bir tahta icapıdan girilir idi kî kapının sol tarafında sıra ile hayvan bağlanacak, üstü kapalı yemlikler ve bu çatır>tn üzeri toprak döşelî ve şu ahırın uzunluğuna kadar gider bir tarasa vardı. Bu tarasa kapuya kadar uzanırsa da buradan kapının dış tarafı yani hariçten gelen görülemezdi. Biz îse köye gelmce yanımızdaki zaptiyelerln k8y ağasına ve kSylüy» yük Veli Ağanın bir gece baskınına uğrıyarak sabaha kadar süren bir mücadeleden sonra kurtulduk olmamalan için kendilerine yiyecek Bir baskın ve havanlarına yem parası verip o gece köyde bir yerde kalmalannı söylemiştik, yalnız İbrahim pehlivan yanımızda alıkonulmustu. Köy ağasının ıhtarı üzerine İbrahim çavuş silâhmı alarak konağm kapısma bitişik tarasaya seyirtti. Fakat dediğim gibi buradan kapının dış tarafı değil; yalnız iç tarafı görünebilirdi. Osman Ağa da, bizim bir Vinçister tüfeği, bende eîjer tak'mı üs>tünde küçük kıt'ada iki rovelver, Mihail Ağa da gene bövle tek bir tabanca oIUD Salim Efendi merhumda ide (Dyojenin sopası gibi) kalın bir bastondan baska silâh yoktu. Vincisterin fiseklerile benim kii<*ük rovelverleri Osman Ağa, yemlikte bir kenara koydueu eğerler üstünde birak mısti. O rıaskm ve muharebe sıra sinda gidip tabancalan getirmis ise de Vinçisterin fiseklermi bir türlü bulamıvordu. Tüfek atesleri harmanlarm yanma si, köy idndeki vavevlâ. koşuşmalar, bağnşmalar devam ederken avlunun kapısı şiddetle vurulmağa basladı. Haydaroğlunun adamlan bu kapıvı zorlavıp içeriyjs girerlerse, evin baska kapm oL madıemdaa merdivenden doğruca M. zîm buiunduğumuz sundarmava sal dıracaklannda süphe yoktu. Yanımızdaki bir iki tabanca ile merdiv=nHaşında bunlara karsı dormak faydasu ve me?buhane bir hareket ise de bizim îcîn 1 merdiven >asnu beklemekten başka. da çare yoktu. Kapı muttasıl vunılmakta, hane sartibimis csakm asmavnvl» diye damdan bağırmakta, tbrahim Çavuş ta elindeld martini tüfeğine fisejnni sür . müş, kasaturasmı takmıs olduğu halde khndir o ? Bu xamanda kapı açılmaz! dive s**leptnekte idi. Halbuki selen . ler b;rkn zaptiyeler rmis. Fakat bir bunlan da içeriye almayrp kamyı dısardan beklemelermi ve geleck vab»ncvı yanaşhrmamalannı söyledik. Galiba bunlar orada durup beklediler. Gece baskmı ve muharebesi ild 8ç saat kadar sürdü, sabah vaklasırken silâh seslerî azaldı, sonra da kes'ldi. Hücum edenler cekilmi», fakat bizim ta . rafa ve köye hayii zayiat ve hasarat vermtslerdı. Bu vak'ayi boyleca atlattılcta» sonra, büyük bk alay tedkil ederek Hozata hareket ettik ve sağ salim oraya var . • •* Ya sonradan ne oldn? Yapüan ikincî takip hareketi d» muvaffaldzetsiz • Iikle netkelendi, iHı muşademede bi • zim taraf geri çekildi, Vali Pasa. bizzat gitmek isterken bu habrr almdı. Bir müddet sonra Osman Pasa merhum Dersimden infkal ejtti, yerine gelen va. linm ilk yaptığı is Veli Ağanm affile ge. ne eski yerine iadesi oldu, Veli A?a yerine geçti, fakat yeni vah" Osman Pa sanm yerini tutamadi. Ben bu yeni valinin zamanmda vüâzet nüfas nazıri tayin olunmuthım. L»ldn ax ııaıum sonra istifa ederek tstanbula döndüm. Bundan birkac «ene »onra da Haydar oğlu Veli Aâanm bir rmıademede maktul düstüğünü haber aldım. Aradan yirmi üç sene kadar daha sonra ben oralardan memuren bir daha jrectim, içinde o kadar maeeralar secir. diâim Mazkird, Veli Ağanm bize zi • yafet cektisî Turuşmek sene eskisi gibi idi. Dağ eteğinden dolaşan o küçük su gene taslardan sekerek bir sümüs serit ffibi uzaniD akmakta idL Benim oralarda rnülâki oldugum însanlardan kimse kalmamıs, yerlerine tantmadık larrm gelmişti. Eskiler ölmüs, vamız ta. btat eskisi gibi yasamakta bulunmuş . tn. Eski halleri, uzun bir rüya gibi hahrladun! Küçük bankaiar birleşecek İstanbul, Türkiye yelken şampiyonu oldu tzmir 2 (Hususî) tstanbul ve Izmir arasinda yapılan yelken yanşları dün hitam bulmuştur. tstanbuldan Şeref Bey Türkiye birnciliğini, Detnir Turgut Bey Türkiye ikinciliğini ve tzmirden Tayyar Bey de Türkiye üçüncülüğünü almışlardır. Fenerbahçe takımı Eskişehirden geldi Eskışehire giden Fenerbahçe takımı dün avdet etmiştir. Eskişehirde yapı • Ian ikinci maçta Fenerbahçe takımının Eskişehir muhtelrtine 2 0 mağlup olduğunu yazmıştık. Aldığımız mü • temmim malumata göre Fenerbahçe takımı bu maça su kadro ile çıkmış hr: Saim Ziya, Fazıl Ekrem, Şekip, Esat Reşat, Sedat, Şevket, Necdet, Lebip. Bu kadroya nazaran mağlup olan Fenerbahçe takımının, birinci takım olmayıp B takımı olduğu anlaşılmakta dır. Mevduatı koruma kanunu tnuci bince merkez ve şubelerinin bulundukları şehirlere göre tamamlan ması lâzım gelen mecburî ve asgarî sermaye miktarını henüz vazede miyen küçük bankaiar hakkında tetkikat yapılmaktadır. Bu tetki kata, bankalann Vekâlete gönder dikleri beyannameler esas îttihaz edilecektir. Tetkikatın sonunda her bankaya tebliğat yapılacaktır. Şehrimizdeki bazı küçük ban kalar, şehrimiz için mecburî olan asgarî bir milyon lirahk sermayeyi tedarik edemediklerinden, Vekâiet kendilerine birleşmeyi teklif etmiş • tir. Nevyork Heralt gazetesi tarafından telgrafla bildirildiğine göre Ağustos ayı zarfmda memleketimîzde Amerikanm Ingütere 3e mutabık ka • tütün pivasası müsait «artlar içinde geçlarak bir nevi enflâsyon tarikile yemistir. Nefsi Samsunda son on beş gün ni bir para siyaseti takip edeceği içinde 1932 senesi mahsulü zurra tS . " anlaşılmaktadır. Böyle bir anlaşma tiinlerinden, tüccarlar tarafından tafc • temini içm geçenlerde Amerikaya riben 30,000 kilo sataı abnm^tH. Bu gkmiş olan tngiltere bankası mudurS tütünlerin kilo mubayaa fiatlan 10 Mister Montagu Norman Ame kurusla 162 kurus arasmdadır. rika maliye müsteşan Dean AcBafrada da 1932 senesi mahsulön " heson ve bütçe müdürü Lewis den 40.000 kilo tütün sahlrmstır. Bu Doughu 3e Reisicumhur Mister Ruzhavali tütünkrmm kilo fiatı 10 kurus. velt arasında bir konferans aktedila 140 kuruş arasmdadır. leceği resmen tebliğ edilmiştir. Alaçam rmntakasmda da 10.90 WuBu konferansta tngiliz ve Ame rm arasmda zürra tütünlermden 15,000 rikan paralan arasmda bir İtilâf zekilo satılmışhr. mini bulunacaktır. Amerika hükuTokat mmtakasmda Erbaada 1932 meti tngiliz Iirasim 4,85 dolardan senesi zürra tütünlermden 3000 kîlo (yani 87,78 frank veyahvt paramız1050 kurusa kadar tüccarhtr tarafm la 728 kurustan); tngiltere ise, dan mubayaa edilmistir. •terlini 4,25 dolardan (yani 76,90 tzmir mmtakasmda ödemîş ve Tor. frank, bnzim para ile 639 kurustan) bal'da 1932 senesi mahsulünden zürra «ftabilize etmek istiyorlar. tki hü malı 9000 kilo 2035 kurus arasnda sa. kumetin noktai nazari an arasında tılmıshr. Satılan bu tütünler, mezkâr bir tngiliz lirasinda 89 kuruş fark mmtakasmın ücüncü sınıf engin mahvardır. sulünfi teşkil etmektedirler. Geçen hafta Amerikaya vasıl oTütün zürraı niyasa vazîvetinden Ian tngiltere bankası müdürü umumernmm görünmektedirler. öiğer mınmlsi Mister Montagu Normamn tek^'>rda tütünler tamamen sahlmış mutat olan Oıtiyatkâr vaziyetini bıgib'^V. rakmış olmati para meslesinde tn • gilere ve Amerikanm uyuşmak üzere olduğuna en kuvvetli bir delil teşkil eder. Fransada yeni kontenian kararnamesi Çukurova pamuk mahsulfl Geçen ay zarfında Mersin Çukurova sahasına yağmur yağmamışhr. Ekseri pamuk mezruati yağmur suzluktan arzu edilen bir şekilde büyümemiştir. Umumiyetle kozalar çiçek açmış ve son çapalama ame liyesi de nihayet bulmuşur. Fransa hükumeti 17 ağustos tarihli bir kararname ile yulaf, çav dar, dan, kuşyemi tanelerile, bun • lann unlarıni kontenjana tâbi tut • tnuş ve miktarlannı tesbit etmişirtir. Bu kararnameye göre Fransaya üç ay içinde 90 bin kental yulaf ta nesi, 90 bin kental çavdar tanesi, 2500 kental dan ve kuşyemi, 18 bin kental çavdar unu ithal olunacaktır. Melek sineması 6 eylul gOnO yeni sinema mevsimine başlıyor 6 eylul çarşamba akşamı şehri • mizin en şık ve kibar sineması mevsime başlıyor. Her sene en güzel filimleri göstererek san'at zevkimizi tatmin eden bu sevimli sinemamn bu mevsim için hazırladığı eserler her seneden daha güzel ve zengindir tlk başlangıç haftasında gösterile cek olan ve sevimli artist Henri Garatnin temsil ettiği (Tersine Dünva) filmi, Melek sinemasınm güzel filitn lerinin ilk müjdecisidir. Bu büyük filmi, Melek sineması müdiriyetinin çok diklAtH %lr ihti mam île seotiğî ve hepsi btrbtrlnden güzel eserler takip edecektSr. Halkımızın çok sevdiği (Marlene Dietrich) ve (Maurice Chevalier) nin çok güzel filimleri Fernand Gravey Brigitte Helmin en güzel eserieri Lilian Harvey ile Charles Boyernin beraber çevirdikleri (Ben ve tmparı toriçe) filmi, Marie Bell ve Jean Muratnın (Deli gönül), Marie Glor} nin (Çareviç), Klark Gabl ve Ka • rol Lombardın temsil ettikleri «Fent tnsanlar» şaheseri, meshur komik Armand Bernardın (360 kanlı adam isimli muazzam filmi hep Melek sinemasının bu mevsim zarfmda göstereceği yüksek eserlerindendir. Bu güzel filimlerden başka Melek sineması koltuklanndan bir çoğunu tamamen değiştirmiş yeni ve rahat koltuklarla sinema müdavimlerinin istirahatini temin etmiştir. Memleket'mizde 8 milyon tavuk var Yapılan istatistiklere göre memleketimizde kümeslik hayvanat artmaktad'ır. Memleketimîzde yalnız tavuk miktannırt 8 milyonu mütecaviz olduğu tesbit edilmistir. Avusturyaya gönderilen özOmlerin başına gelenler tzmirden Avusturyaya iki vagon yas üzüm ihraç eden bir tacir th racat Ofisine müracaatle, üzümle rinin Macaristandan geçmesine müsaade edilip edilmediği noktasm da tetkikat yapılmasını rica etmiştir. Filhakika Macaristandan bir mahsulün transit olarak geçmesi için dahi evvelce müsaad'e alınmak lâzım gelmektedir ki, mevzuu bahis tacir bu noktaya drkkat etmeden malım ihraç etmiş, sonra dan da endişeye düşmüstür. İhracat Oafisi, bu münasebetle, tacirlerimize şu tavsiyede bulun maktaıdn*: « Her memleketin muhtelif döviz ve konten jan kararlan vardır. Tacirlerimizin, bir malı ihraç et meden evvel, bize müracaatle malumat almalan hiç şüphesiz ki menfaatleri iktizasındand'ır.> Yunanistanda tutön satışları Yunanistandan alâkadar maka • mata gelen malumata göre Fransız rejisi, Yunanistanın Golos tütün lermden 12,000 balya satın almıştır. Çekoslovakya rejisi de Yunanistandan 78,920,000 drahmi kıyme tinde 500,000 kilo tütün almak için bir itilâf aktetmiştir. Diğer taraftan Fransız rejisi memleketimizden son aktedilen ticaret mukavelesi mucibince bir buçuk milyon frankhk tütün alacaktir. Bu tütünleri verecek olan müesse seler yeni sene mahsulü için hanrlanmaktadırlar. Çekoslovakya rejisi de memleketimizden 700,000 kilodan ibaret yeni bir parti mubayaa etmek üzere bu ay nihayetlerine doğru bir mü nakasa ilân edecektir. M. Heryo Moskovada Moskova 2 (A.A.) M. Heryo ile M. Alphond ve beraberlerin deki zevat, dün akşam saat 9,40 ta buraya gelmişler ve istasyonda M. Litvinof, M. Krestin»ki, M. Kara han, Moskova meclisi reisi M. Beuganine, Sovyet Rusya ile ecnebi memleketler arasmdaki harsî mü nasebetler cemiyeti ikinci reisi M. Lerner ve başlannda sefaret müstesan M. Payart olmak üzere bu • gün Fransız sefareti erkânı, Hari ciye komiserliği ve Sovyet matbuatı ile ecnebi matbuatı mümessilleri tarafından karşîlanmıştır. tstikbal pek parlak ve dostane olmu^tur. Moskova 2 (A.A.) M. Molotof M. Heryoyu kabul etmiştir. ihracat Offisinin bir tebliği tstanbul 2 (A.A.) îhracat Ofisinden tebliğ olunmustur: Fransa hükumeti yulaf, çavdar, dan ve kuşyemi tanelerile urJannı konten. jana tâbi hıtmuş ve üç aylık konten jan mmtakahmı tesbit etmiştir. Alâka. darlar bu hususa ait kararnameyi ofisten öğrenebilirler. Kasaplar şirketi Birinci sahifeden mabat de mü&tahdem iken, amele ve me • murlan greve teşvik ve komünist liğe tahrik etmesinden dolayı vazifesine nihayet verilen bir memu run marifetidir. Bu memur, tekrar şirkete gir • meğe muvaffak olamayınca hüku • mete müracaat ederek şirketimizin guya 170,000 liralık bir kazanç vergisini sakladığını iddia ve ihbar etmiştir. Bu asılsiz ihbar üzerine hüku • met tarafından tahkikat yapılmış ' .. Tahkikat bundan iki ay evvel bitirilmiş, fakat bize hiçbir tebliğ yapılmamıştır. Bittabi böyle bir verginin mek tum olduğu anlaşılmış olsa bize tebliğ edilirdi. Tebliğ olmadığına göre itiraz ettiğimize dair neşriyat ta asılsızdır. Zaten şirketin ciro mîktan ve sermayesi bu kadar kazanç vergisine müsait değildir. Şirketin geçen seneki kazancı 50.000 liradan ibarettir. Bu kazancın vergisi 170,000 lira olur mu?.. Meselenin, şirketin nakliyat is lerinde kullanılan hamallara ait kazanç vergisinden çıktığını zannediyoruz. Bu hamallar seyyar tezkere ile çalıştıkları için 1930 senesine ka dar kendllerinden kazanç vergisini kesmemiştik. Fakat sonra daimî surette şirket hizmetinde bulunduk larını nazari itibara alarak, hatta kanunen icap etmediği halde sırf hazineye menfaat temini için vergi bu hamallara da teşmil edilmiştir. Şirketimiz hakkmdaki asılsız ihbarını, bir gazeteye kadar ihbar ettiren memur hakkında takibat yaptıracağız.» Üniversite kadrosu Birinci sahifeden mabat Üniversite idare heyeti, dün Emin Doktor Neset ömer Beyin riyasetinde toplanarak kadroya yeni alınacak muavin namzetleri ve asistanlar mesele . lerini görüşmüştür. Neşet ömer Bey, dünkü içtimaı müteakıo Vekfl Beyle uzun bir mülâkatta bulunmustur. Meksikada bir facia Meksika 2 (A.A.) Ver a Gruy hükumetinde Paso del Macho ırmaği kıyılannda, yanlannda oynıyan ço, cuklan olduğu halde çamaşır yıkamakta olan kadınlann üzerine et • raftaki dağlardan anî surette mu azzam bir sel inmiş ve on beş canın mahvolmasına sebep olmuştur. Meksikada, son günlerde, yağan yağmurlardan çok zararlar olmuştur. Meksikanın dış mahallelerinin hemen hepsi su altinda kalmıştır. Küçük ahşap evleri su alıp götür müştür. Yüzlerce insan açıktadır. Vekil Beyin beyanati Vekil Refik Bey, dün akşam bir mu. harririmize asağıdaki beyanatta bulunmustur: « Birkaç gundenberî gazeteler de gördüğüm istifalar, tahviller, veya ecnebi profesörlerin adetlerinm tenkisi hakkmdaki havadislerin hiçbirisi ha . kikate mutabık değildir. Elyevm Uni • versitenm ders prosramlarının tanzimi, tesisatm nakli işlerile uğrasılmaktadır. Kadroiarda herhangi bir tahavvül yoktur. Şayet olursa gazetelere derhal haber verîlir. Yeni Üniversite ders programlan 3. zerinde fakültelerin ve onlara merbut mektep, enstitü veya seminerlerin takip edecekleri yol, buralara memur olan lardan sorulmustur. Almacak cevaplar Vekâletçe tetkik edilerek tedrisat başiayıncıya kadar esaslı bir ders programı, hazırlanmış oIacaktır.» Aldığımız malumata göre, Üniversi. tenin eylul devresi ikmal imtihanların da profesörleri tayin edilmiyen derslerin imtihanı tahriri olacak ve evrak mün tahap bir heyet tarafmdan tetkik olu ~ narak not verilecektir. Talebe kayit ve tedrisat harçlanna ait taîimatname idare heyetince biti . rilerek fakültelere tebliğ edilmiştir. Fransız Bahrıye Nazırı öldü Paris 2 (A.A.) Havas ajansı bildiriyor: Bahriye Nazoı M. Laig vefat etmiştir. SON YENİ SiNEMA MEVSİMİNE "ALTIN PROGRAMIN,, İLK muazzam filmile başlıyor: Neşe Zevk ve musıki saçan çok eğlencelı büyiik tılım. Binncı rollerde: MELEK sineması Önümüzdeki çarşamba günü akşamı Havacılık ve Spor Her sene 30 ağustosta, mecmuacılık âlemlnde alâka ve takdlr uyandıran fevkalâde bir bayram sayısı nesreden (Ha vacılık ve Spor) nıecmuasınm bu »eneki 30 ağustos nüshası da herkesin kiatüpanesinde ve salonunda yer alabilecek blr güzelllk ve olgunluk taşımaktadır. Bas kıdakl tenüzlik, yazı ve reslmlere veril miş olan itina bu güzel eseri bütun okuyuculara sevdirecektir. (AJqa Gündüz, Abidin Daver, Behçet KemaJ, Pıkret Âdü, İffet Halim, Nüzhet Haşim, Orhan Haydar, Peyami Safa, Sadri Etem, Server Ziya, Şakir Hazim, Yusuf Ziya) Beylerin bu sayıda yazılan varda:. bir kere srör meği ihmal etmeyiniz. Tersine Diinya HENRi 6ARAT 60 58 M E 6 LEMONNıER S A R A Y (Eski Giorya) Sineması YILDIZ MUSABAKASI Bugün başhyan bu müsabakaya he rkes iştirak edebilir. Müsabakaya gire bilmek için yapılacak şey Saray (Es ki Glorya) sinemasınin öniine gitmekten ibarettir. Orada camekânlarda 1933 34 mevsiminde bu sinemada gösterilecek olan güzel filimlerin yıldızlannın resimlerini göreceksiniz. Mesele bu yıldızlann kim olduklarını bulmaktır. Bu yıldızların hepsini tanıyanlann bir liste yaparak tstiklâl caddesinde 1101 12 numarada Saray sineması müdiriyetine göndermeleri lâzımdır. Listeyi t am ve doğru olarak yazıp gönderenler verilecek olan hediyelerin kur'a ile çekilişinde hazır bulunacaklardır. 6957 Poliklinik Tıbbın her şubestoden bâhls olarals ayda bir defa nesredilmekte olan Poliklinik mecmuasuıın 2 inci saıyısı çıkmıştır. Konyada «Konya Ticaret Gazetesi» lsmile Ticaret Odası tarafınd.\n bir gazete neşredümeğe başlanmıştır. Yeni refıklmize uzun omurler dıleria Konya ticaret gazetesi .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog