Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kutüphaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bnfanmak lâzımdır. Onuncu sene: No. 3376 umhuriyet İSTANBUL CAGALOGLU Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu: tstanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366, Tahrlr müdürü: 23236, îdare müdurü: 22365, Matbaa: 20472 Hayat Ansiklopedisi J Cuma 29 Eylul 1933 mcı cüzii çıktı 40 Zavalhların kâfi Ormanları yok! ıj 24 (Başmuharririmizden) zaktan Franstz matbuatmı ta • kip edenler ParU şehrinin or mandan, ağaçtan ve meydan dan mahrum olduğunu zannederek kaiben Parislilerin bu yoldaki elem ve tsbraplanna ortaklık etmek mecburi yetini duyarlar. Filhakika Paris gaze teleri ikide bir vaktile nazari dikkate alınamamıs olduğu için Paris şehrinin şimdi kâfi ormanlıklan ve meydanlan olmadığım yanayakıla yazar dururlar. Halbuki bu şehrin nvamuriyet ve me deniyette çok ileri olduğuna ait riva • yetler kulaklan doldurmuştur. Bu kadar güzel bir şehrin ormansız ve meydansız oluşu onun için hakikaten acı nacak bir kusur teşkil ederdi. Halbuki orman dan mahrum oldu ğu iddia olunan Paris şehrinin içinde ve çevresindeki ağaçlann hepsi bir araya toplansa birkaç Uludağı doldura cak kadar büyük ve geniş ormanlar husule^ gelir. Parisin içinde ve çevre sinde bu kadar çok ağaç ve orman vardır. Parisliler, şehirlerinin güzelüği için bu kadarm» kâfi görmüyorlar demek t*. Burada biri diğerinden güzel, diğeri üçüncü ve dördüncülerinden daha mükemmel ormanlar içinden geçtikçe gözlerimizin önüne hep ağaçsız Türk şehirlerinin harap ve beyaban manzaBelgrat 28 (A.A.) Yugoslavya ralan geh'yor da kendi kendimize: Krah Aleksandr ve Kraliçe Mari Haze Ya biz ne diyelim? ratı Romanya Kraliçesinin Karadeniz Sualini soruyoruz. Hakikaten biz rk sahilindeki balçık şatosunda kısa bir idiyelim ki meselâ tstanbul şehrinde ikametten sonra, iki devletm yaklaş halkta ormanın değil, tek ağacm en ipmalan için Belgrat ve Sinaiada baslan tidaî fikri bile yoktur. tstanbul, Türk mış olan müzakerelere devam etmek üşehirlerinin en kalabalığı olduğu kadar zere Yugoslavya ve Bulgar Krallan en mamuru olmak kabiKyet, esbap ve nın 1 teşrinievvel tarihinden şeraitini haizdir. Orada hal böyle olunra buluşmalan Kral Alektandr Hz. nin Romanyayt ziyaretlerinden bir intiba: Romanya ca öteki şehir ve kasabalarumzdaki vamukarrer olan ve Yugoslavya Krallan askeri tef tiş ederlerken (Romanya Krah ziyeti kıyas etmek pek kolaydır. Bu ra" Varnaya gidecek sağda, Kral Aleksandr Hz. aoldadırlar) barla nekadar geri olduğumuzu ifade lerdir. edecek tabir bulunmaz desek cidden Yugoslavya Kramübalâğa olmaz. Iı Aleksandrın Türkîye Reisi Geçen gün Versaya gittik. Fransız cumhurunu kralhğmdan «rda kalmış olan bu meşres men ziyaret et hur saraylann bulunduğu yer asıl şehre mek üzere oradan yinni kilometre kadar mesafededir. Otstanbula gidece raya gitmek için evvelâ Paris şehrinm ği de temin edi' hemen içindeki Bulonya ormanın • mektedir. oulgar Krah Boris Hz dan geçilir, müteakıben Senklu ormanBükreş 28 (A.A.) Anadolu A« Küçük itilâf daimî meclisi son lan katohmur, zaten Versay havalisi jansının hususî muhabiri bildiriyor: zamanlar Balkanlarda cereyan eden baştanbaşa ormanlarla dolu parklardan Yan resmî Lupte gazetesi küçük idiplomatik hâdiseleri geniş surette mümüteşekküdir. Bu ormanların güzelli tilâf konferansının bitmesi dolayısile zakere etmiş olmasına rağmen küçük ğini anlatmak için onlarm en itinah çiKralı Aleksandr ve Kraliçe Mari bugün dikkate şayan bir baş yazı neşitilâf konferansının neşrettiği tebliğte çek tarhları kadar muntazam ve mü Hazeratının tstanbula ne gün gelecek • retti. ( Bir Balkan lokarnosunun tahakBalkan meselelerine hiç temas edil kemmel olduklannı söylemek kâfidir. Ierine dair resmi malumat mevcut dekukuna doğru) ve (Kral Aleksandr, memistir. Bu sükuhm sebebi, Balkan Kenarlan böyle olan Parism içi de a ğilse de önümüzdeki pazartesi günü lstanbulda Türkiye Reisicumhuru fle meselesinde elyevm bilhassa ehemmiğaçla doludur. Sokaklar, meydanlar, şehrimize müvasalat edecekleri temin görüşecektir.) Başlıklannı taşıyan bu yeti haiz bir takım vak'alann cere evlerin avlulan, büyük binalarm etrafedilmektedir. yazida diyor ki: Mabadi 4 üncü sahifede lan hep ağaç, hep agaç, alabildiçine Mabadi 4 üncü sahifede ağaçtir. Biz bütün bu ağaç tufanma bakıyoruz, bir de Fransızlann hâlâ ağaçsızlıktan şikâyet ettiklerini düsünüyo rnz da: Meğer zavallılarm kâfi orman • lan yokmus! Diye söyleniyoruz. Ağaçsızhğı gel meli de bizim memlekette görmeli. • ^ ı «^.* • , . Şüphesîz, Fransızlann sikâyetleri, ağaçlan kendilerininkinden daha bol olan diger memlekeüere nisbetle ola cak. Yoksa onlarm su befenmedikleri Paris şehrinde bile biz Türkleri hayretlere boğacak kadar çok ve güzel ağaç ve orman vardır. Ankara 28 Hükumetimiz, OsGeçen gün Brükselde idik. Orada manlı borçlan meselesini kendi öParismkileri çok bastıran emsalsiz der©deme kabiliyeti ile mütenasip bir cede güzel bir orman içinde saatlerce Geçenlerde memleketi olan tsviçanJaşmıya bağladı. Ancak yeni itidolaşarak adeta bir cenmet hayatı ya • reye giden Universite ıslahaıtina melâf name tasfiyeye muhtaç bazı heşadık. Hiçbir peygamber hiçbir zaman mur profesör Malşın tekrar vazifesi sapları muallâkta birakmıştır ki bu bu kadar güzel bir cenneti hatta tasavbaşina avdet etmiyeceği söylenmek . hesaplann tasfiyesile uğraşmak vnr dahi edememiştir. Brüksel Avru tedir. Filhakika kendisi ile aktedi hükumetimize terettüp etmektedir. panm güzel ve süslü, cidden mamur len mukavelenameye göre profesör şehirlerinden biridir. Fakat hkbirsey Muhtelif muahedelerle lehlerine mayis, hazîran, temmuz aylannda o şehrin mamuriyet ve medeniyetine Osmanlı devletinden arazi aynlmış yani senede üç ay mezun olacaktir. ormanlan ve parklan kadar revnak veolan bir kısım devletler, kendi heMumaileyhin zamanından evvel rememiştir ve veremez. Ağaç ve or saplanna tefrik edilen mürettebat memleketine gitmiş olmasmdan tek • man bugün hiç şüphesîz medeniyetin Mabadi 2 inci sahifede rar avdet etmiyeceği manası çıkanlen yüksek alâmetmi teskil ediyor. An maktadır. Hatta mukavelesinde takarada en iyi yaphğımız seyin ağaca yin edilen paradan bir kısınmın da atfettiğimiz ehemmiyette olduğunu bupeşinen itası suretile profesörün va. rada iftiharla kaydedebiliriz. zifesine nihayet verildiğini söyli Ancak bir gül fle bahar olmaz. Kal yenler bile vardır. Bu takdirde prodı ki Ankarada ya nakta olduğumuz fesör Malşın vazifesi Universite ağaççılık ta pek azth.. Başka şehir ve rektörü Neşet ömer Beyle Tıp Fakasabalanmızda, lstanbulda ve tzmirkültesi reisi doktor Tevfik Salün de tse ağacı henüz hatnımıza bile ge Paşa, Edebiyat Fakültesi reisi Köptirmemiş bulunmaktayrz. tstanbul da rülüzade Fuat, Fen Fakültesi reisi Adalarm üç buçuk çamını harap ol • Ali Yar Beyler ve Maarif Vekâleti maktan kurtaramıyacak haldeyiz. HalIktısat Veki Talim ve Terbiye dairesi reisi Ali th buki bu Adalan afaçlarm envamdan kili Celâl Bey, san Bey tarafından yapılacaktır. birer demet çiçek haline koymak ne güProfesör Malşın Universiteden dün saat on ber Dünkü faaliyet eel, nekadar kolay bir iştir. buçukta Ticaret çıkarken alınmış bir resmi Odasına gelmiş, I Vatandaşlar! Memleketlerimizi ye Universite müsavirlik heyeti rei« lacak derslerin programı te»bit e akfama kadar mîşli, yemissiz güzel ağaçlann orman thsan Bey dün Üniversitede toplanan dilmeğe başlanmışbr. orada meşgul larma garketmek mecburiyetindeyizj idare heyetine riyaset e*miştir. Topolmuşitur. hem üç be« değil, binlerle ve bmlerle, Mabadi S inci sahifede lantıda bu sene fakültelerde okutu Vekil B«y, bu yüz binlerle, milyonlarla ağacm. Çok tımıiMiıııııııııııııımiHiıııııııııııııııı ıı ıiMiııııtmıııııımııııııııiMMnıınıifitıırıtııııırnmmııııniMiııııııııırııııııııınıııuıınıııınrııiMiııın raç etrafı yeşiHiklerle örtülmelidir. müd<fet zarfm îyi bilelim ki medenî hayata girmenm larak kolayca tedaric edebiliriz. Bi • da Ticaret MınHer şehir ve kasabamız, hatta her köbrrinci ve en güzel sartı budur. zimkiler yetişinciye kadar Avrupadan taka müdürü yümüz yeniden itina ve ihtimama mazyok pahasına yüz binlerce fidan ge Bize hersene yüzbinlerle ağaç yavruMuhsin, Oda uhar küçük büyük ormanlarla süslen • drmekle bile işe başhyabiliriz. su verecek geniş fidanlıklan hemen temumî kâtibi Veh melidir; meyvalı ve meyvasız ağaçlann tstanbulda Alemdağı ve Belgrat or sise geçmek için kaybedilecek dakikaCe bi Beylerle, Oda *âl Bey her türlüsile. Ağacm meyvasızı meyvamanları şehre mdââlmeH, yani şehirle mız bile yoktur. Bunlann tohumlartm idare heyeti azasile görüçmüş, balnmdan daha az kıymetli değüdir. bu ormanlar arastndaki boşluklar ağaçdünyanm dört tarafmdan ve ezcümle YUNUSNADİ Mabadi 2 inci sahifede la doldurulmalıdır. İzmirin kurak ve kıAvrupadan ucuz ve alabildiğkıe bol o Gazi Hz. ile Kral Aleksandrın mülâkatında küçük itilâfm TürkYunan misakma iştiraki konuşulacak Kraliçesi pazartesiye geliyorlar Sulhun takviyesi bakımmdan "Misaka bütün Balkan milletleri girmelidir,, çok mühim bir hâdise M. Venizelosun Cumhuriyete beyanatı Başvekilimiz ve Meclis Reisimiz Yunan gazetecilerine mühim beyanatta bulundu Birkaç gündenberi şehrimizde bu Iunan sabık Yu nan Başvekili M. Vemzelo* dün bir rtTuharrinmızm suallerine şu cevap • lan vermiştir: TüA Yu. nan misakı hak kmdakî ihtısas ve düşünceniz neler * dir? Bu misakın aktinden dolayı kendimi mes'ul addedîyorum. Fikrmizcej bu misak, bir Türk Yunan k tifakı mahiyetinl haiz midir? Bu sual» misakı imza etmiş olan salâhiyettar şahsiyetler cevap •erebüirler. Anadolu AM. Venizetos dân patrTUhâneyi ziyaret eimiştir. jansına verdiği Resmimiz »abık Yanan Basvekilinin patrik • niz mülâkatta hane önünde nasıl karşılandığını gösteriyor. (M. Türk Yunan dostVenizelos beyaz daire dahilinde gorülmektedir) luğunun ve teşriki mesaisinin şundiye istemedim. Maksadım zamanla Türk kadar bütün beklenen semereleri ver Yunan dostluğumm daha zengin »emediğini söylemiştiniz. Bundan ne kas reler vereceğini ifade etmektir. tediyorsunuz ? Aktedilen misak Bulgaristan v« Bunu sorduğunuza çok iyi ettiniz. öteki Balkan devletleri üzerinde ne glO beyanabmla Türk Yunan dostlu bi aksi tesirler yapmıshr. ğunun geçmiş zamanla mütenasip su Bunu bilemiyorum. Çimkü ben rette aemere vermediğun ifade etmek Mabadi 3 üncü sahifede Yugoslavya Kral ve Yugoslav ve Bulgar Kralları arasmda yeni bir mülâkat Balkan birliğine doğru l l « l I» . • Romanya ve Yugoslavya Türk Yunan misakına iştirake hazırdırlar Kral ve Kraliçe nasıl karşılanacaklar? Hapisanelerin ıslahı •M<MV» • | Adliye Vekâleti, hapisanelerdeki izdihama mâni olmak için esaslı tedbirler alıyor Şehrimizde bulunan Adliye Müı ' teşarı Tevfik Na zif Bey, dün İstanbul Adliye işleri etrafında tetkikafcta bu • lunmuştur. Müsıteşar Bey tetkikatını he nuz bkirmedi ğinden Ankara ya hareketirA bir hafta son raya borakmış tstanbul hapîsanesinin hctrici manzctrast hr. Teşkilât kanununda, hâkimlerin Vekâlet, evvelce Meclise tevdi terfihi esaslan da bulundurula edilen Adliye teşkilât ve hâkimler caktır. kanun lâyihaları üzerinde esaslı taMabadi S inci sahifede dilâıt yapmaktadır. Profesör Malş Istanbula tekrar gelmiyecek mi? usulü değişiyor Profesörün mukavelesinde yazılı müddetten evvel Hükumet eski alacakları tsviçreye gitmesi birçok şayialara yol açtı tahsile çalışacak Üniversitede imtihan Osmanlı borçlan ile alâkadar alacaklarımız ' "lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllMIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIhllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllinilllllinillllllllMIIII Sanayicilerin taleplerî Dün bir içtima yapıldı ve Celâl Beyin avdetini müteakıp Ankaraya bir heyet izamına karar verildi Iktısat VekiH bu akşam gidiyor Takas komisyonu yarın faaliyete reçecek Sanayiciler dünkü içtimalarınd^ Dün sabah Sanayi Birliğinde bütün ( iptidaiye tarifesile iki defa alınan mufabrikatorlann iştirakile bir heyeti u amele vergisi meselesİ üzerinde tevakmumiye içtimaı aktolunmuş, müzakere kuf edilmiştir. Neticede şu talepler tes bit olunmuştur: öğleden sonraya kadar devam etmiş tir. İçtimada smaî müesseselerin ihti • Haziran 933 te tatbik edilmesi icap yaçlan görüşülmüş, bilhassa mevaddi Mabadi S inci sahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog