Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi 40 mcı cüzü çıktı Onıınrıı UllUllbU umhuri ^, ÎSTANBUL CAĞALOGLU Telgraf Te mektup adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: tstanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrlr: 22366, Tahrlr müdürü: 23236, tdare müdüru: 22365, Matbaa: 20472 Çarşamba 27 Eylul 1933 Ha Ansiklo Böyük bir kotiphaneyi bir arada eviıize getireı en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. Türkiye ile Bulgaristanın Ticarî münasebetleri T •adî urkiye ile Bulgaristan w u m • daki alışverişleri ziyadeleştirerek üd mernleket beynindeki ıkh • ve ticarî münasebet ve ra M.Venizelos dün Reisicumhur Inhisar idaresile bankaHz. tarafmdan kabul olundu lar bir şirket yapacaklar Tütünlerimiz için mühim bir karar tütünlerimizin sürümile uğraşacak Sabık Yunan Başvekili, Başvekilimiz Hariçte mamulbir kanun projesi hazırlanıyor şirket için île de uzun miiddet görüştü Ankara 26 (Telefonla) Mamul Türk tiitününün hariç piya salarda ticarî zihniyetle sürümünü temin etmek için bir tütün limitet firketi teşkiline karar verilmiştir. Bu »irketin sermayesi şundilik bir milyon lira olacak, ileride lüzum görülürse tezyit ediie cektir. brtalann mkişaf ve takviyesmi temin •çm geçenlerde Sofyada murahhasları • tmzla Bulgarlar arasında başlıya» vetâ xakerelere yakmda tekrar devam o lunacakbr. Basvelril tanet Paşa Hazretleri Sofjra sefaretimizde verilen resmî btr çay ayafetinde gazetecilere beyanatta bofunarak, beş sene müddetle tecdk ve temdH edflen Türk • Bulgar muahedenatnesmm 8ri memleketin mtinaseba • IHH takviye ettigini, bunun ayn bir moabede olroamakla beraber Türkiye ile Bulgaristan arasmda mevcut bütün muhllâk meseleteri halletmekte oMugu • ha ve ticaret muahedesinin bilâhare sefîrmnzle Bıugar murahhaslan arasmda halledHeceğini, aktedilecek ticaret mofahedenamesinde ırfak bir banka he • fcabı meselesinden başka birşey kalmaUıgRM söylemislerdîr. ' Demek oluyor ki; dost Türk ve Bulfcar miDetleri arasmda ticarî ımmase betlerm genîşlemesme yarayacak böyle hir moahedenm alrti artık kısa bir zarnan meselesinden ibarettir. Cünku, her Ha metnleketm yüksek ricali bu husosla ayro" fikirde olup aralanndakî ticarî ratntalarî kuvvetlendirmek ve Bchsadî rmmaaebetlermi tevsi etmek arzusun • Öadırlar. M. Venizelos bugün Yalovaya gidiyor Evvelki güaı tstanbuU gelen sa. bık Yunan Basvekili M. Venixelo« dün saat üç buçuğa kadar Pera palas otelind'e kalmıstır. Kıymetli misafirimiz sabahleyin ayni otelde bulunan tsmet Pa*a Hz. ile görü* mü>, öğle yemeğmi Başvekilimiz ile bîrlUcte yemiftir. Madam Venizelot ta ögleden evvel Beyoğlunda ufak bir gezinti yapfakan sonra oiomobille Kapalı. çarçıya gitmis, bazı mübayaatta bulunmuştur. Madam Venizelos öğleden sonra M. Venizelosun eski dostlanndan olan Amerika sefiri Mr. Skiner ve zevcesile birlücte Boğaziçinde mo törle bir gezinti yapmifhr. Tütün tnhisar idaresile millî bankalar ve tacirler »irketin termayesini temin edeceklerdir. tnhisarlar Vekâleti çirketin teşkili için Mecliste müstacelen müza kere edilmek üzere bir kanun projesi hazırlamıstır. Kanun projesi busrünlerde Meclise veri lecektir. Inhltarldr VektR Hakem kararmı verdi Yenizeloa dün Dolmabahçe aaraytndan çtkarken retleri tarafmdan bana tahsis edilen koskte bir gün kalacağım. Avde*t« vaktim müsait olduğu takdirde bir günümii de Tarabyada geçireceğim.» Dolmabahçe sarayında M. Venizelos ögleden sonra saat dörde çeyrek kala Perapalas otelinden oiomobille Dolmabahçe sa . rayına gitmiş ve Reisicumhur Hz. tarafmdan kabul olunmuştur. Vapurcuların gemilerine konan ldymetlere itirazları meselesi busdin neticeleniyor Türk Vapurculuk şirketine girecek vapurculartn, takdai kıymet komis ' yonu tarafmdan gemilerine konulan fiatlere itirazlan üzerme meseleye va ztyet eden hakem birinci ticaret mahkemesi reisi Osman Nuri Bey dün mesaisini bitirmistir. Hakem, itirazlar hakkmda hazırlanan kararnameleri bu sa bah saat onda tebliğ etmek üzere alâkadarlan adliyeye davet etmiştir. Vazifesi hftam bulmuş olan ehli vukuf heyeti dün dağılrruştır. Hakem kararlan ikmal edilmiş ol makla beraber, henüz alâkadarlara bildirilmediginden gizli tutulmaktadır. Hakem kararlan kat'î ve nihaî ol doğnndan bunlara ıtkaz edilemiyecek, »irketin sermayesi bu kararnamelerde tesbit edilen vapur kıymetlerile tamamlanacaktır. Şirketin teşkiline yegâne engel olan sermaye meselesi bu suret le halledileceğinden, şirket mahkemece tesçü olunarak faaliyete geçecektir. Ismet Pş. Hz. nin sözleri Sabtk Yunan Basvekili sarayda saat 1 altıya kadar kalmif, bumı müteakıp beNitekhn, Bılgar Basvekili M. Mu • raberinde Riysetkumhur Umumî Kâ • (anof ta tsmet Paşa Hazretlerinin 9e • tibi Hikmet Beyle Seryaver Bey reflerine verdikleri Sofya »yafetinde bulunduğu halde saray bahçesine r «rdünyada hüküm sn*e« büyük ilrtisadî çıkmts, ve bahçeyi gezmistk'. buhraran tevlit ettiği jstaaplar bütün Sabık Yunan Basvekili bundan soa • teilletlere yeniden tesîs edilmiş bir itimat ra Perapalas oteline avdet etmiştir. Eçmde ve mütekabil tesnki mesaiye tnüstenît mfişterek g^yreUer sarffle M. Venizelos dün sabah kendUfle Ipmdiki müşküllerini fluHıom Hmek görüsen bir muharririmize so beyanatta bulunmaatur: igarelerini aramak mecburiyeti kat'tye M. Yenizelosun beyanatı Bafvekil tsmet Pasa Hazretleri dün gazetecilere M. Venizelosla gö. rüştügiinden dolayi çok memmm olduğunu «öylçmiş ve ezcümle demisbr kı: ^ « Gördügünüz veçhile dostum M. Vemzelo«La bir defa daha görüsmek 1'irsa.tınj elde ettiğimden dolayı çok memnunum. M. Venizelosun bu ziyareti tamamile hususî mahiy«t tedir.> Hariciye Vekilimizın sözleri smî tahmil etmekte olduğunu* ve «asîr$ d e flıtiîâflarla şimdîye kadar birbirînÖen aynlnus olan Bslkan devletlerinin ancak açdtkalpliEk ve mütekabii « n nfyet bavast içindedir ki iktısadî ve siyasî kaflnnmalanna müessîr bir tarzda çaltşabSeceğmi» beyan buyurmus!ard*. tki dost devlet mümessnieri tarafm'dan söylenen ba sozler Türk Bulgar knunasebatt ticariyesinin atisŞni kâfil kırvvetli temmatttr. Vaayet, dostluk muahedesinin daha beş sene uzatalmasfle mütekabilen sağlamlaştmldıktan sonra ticarî müzakereJerîn yakmda müsbet bir netice vereceğme muhakkak nazarile bakabiliriz. Bazı müdekkiklertn iddialanna göre Bulgar ve Türk ticarî menfaatlerinin te !ifî pek mütnkün göniİTnüyor. B«, ba noktai nazara iştirak «tmiyonır. tki memleketin ithalâh inceden inceye ayn ayn tetkik edilecek olursa göriil* • cektk ki Türkiye, Bulgartstandan it balâtta bulunabilecefi gibi, Bıdgaris • fanm da Türkiyeden birçok eşya alma«1 pekâlâ mümkündür. Bahusus, iki milletm yüksek mümes«aieri tarafeyn 3tt»adî menfaatlermin teltf ve tarsinine bu dsrece taraftar olduktan sonra bu menfaatlerin birleş drilmesi pek ziyade kolaylafmış de mektir. Türk Bulgar ikhsadî anlaşmasma artdc bk" emrivaki nazarile bakabiliriz. Bu anlaşmanm yalnız 3ci tarafm mü badelâhm tanzim ve inkişaf ettir mekle kalımyarak, birçok ihraç mad deleri biribirinin benzeri olan Türk Bulgar mahsulâtmm da hariç piyasa • larda söriim ve istihlâkmde yekdiğe rmîn yardımctsı bir zihniyetle ve müşterek menfaatler gözetilerek satılması hnkânlannı da temin eyliyeceğine şüp be edilemez. Bmaenaleyh, bu anlaşmadan sonra Türk Bulgar alışverişlerinnı son sene lerde 1,51,2 milyon lira arasmda do laşan ve 1933 senesmin yedi ayında 315,000 Hraya düşen kıymet yeku • nunun eski seviyelere yükselmesmi, hatta daha ziyade inkişaf edebilmesmi yakm bir îhtimal olarak telâkki ediyoruz. « Umıtmaymız ki ben hususî surette seyahat ediyorum. Benim de herkes gibi biraz istirahat etmeğe hakkım vardr. Bilmem dikkat ettiniz mi, dikkat etmemis iseniz ben size haber vereyim: Ben çok soz söylemekten hoslan mun. Size ne söyliyeyim, söylenecek her şeyi dün söylemiştim. Buna ilâve edecek bir şeyim yoktur. Bugün saat 16 da Foto Kıymetli misafirin dün alınan bir resmı Dolmabahçe sarayma gidecek, Reisi cumhur Hz. tarafmdan kabul edUe ceğim. Mevsim üerlemis olmasına rağ men yarın Yalav<ıya kadar bhr ge> zinti yapacak ve tsmet Paşa Haz Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey de demistir ki: « M. Venizelosla tekrar görüştügümüzden ve kendtsini hali sıh. hatte gördüğümüzden dolayı çok memnunuz. Muhterem dostumuzun bu ziyareti bizi çok sevfndirmiştir.» Bugünkö program M. Venizelos bugün saat 9 da pat rikaneyi ziyaret edecek ve öğleden sonda Yalovaya gidecektir. IIIIMIIMIIIIIIMUIIimillllllinillllllllllin nillllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIHIlllirHlllllllllllllllinillllllMlllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllHllllllllllllllHllllllllllllllllllH» ıTSkem Birfnei Ticaret mahHemen reisi Osman Nuri Bey •••nnuııiMMiıııuııııııııııııiMnıııııııiıııııııııııııuıiMlllllHlllllHllllllllllllHIMIIIIllınuılHlltınıl Müthiş bir kasırga Saatte 200 kilometre süratle esen rüzgâr Meksikada hesapsız tahribat yaptı, 1000 kişi öldü Güreşçilerimiz gitti Ilk müsabakalar Peştede yapılacak, sonra Viyana ve Praga da gidilecek Cengîzkimdir? Meksikanın payitahh Meksiko şehrinin arrramt manzarası ran Panueo nehri taşmış; binlerce kisi yersiz, yurtsuz kalrrustn. CluhdadVictorionun da feyezandan müteessir olduğu ve feyezanlann bütün bu mıntaka' yi tehdit etmekte bulundu|^ı söylen mektedir. Şiddetli yağmurlar tehlikeyi büsbütiin arttfmaktadır. Kasırganm Cenubî Meksikada da şehirîerde ve tarialarda hasarata sebep olmasmdan korkuhnaktadır. Meksiko 26 (A.A.) Kasırga neticesinde bîrçok kimseler boğularak ölmüşlerdir. Şehirde örfî idare ilân edilmiştir. Rüzgânn sürati saatte iki yüz kilometreyi bulmuştur. Meksiko 26 (A.A.) Tampico kasırgasmda ölenlerm mflctarı bine baliğ olmuştur. Maamafm bu hususta resmî malumata müstenK bir tahminde bulunuhnuyor. Zira Tampico ile mu haberat kesilmiştir. Bu mmtakadald tel siz istasyonu haber alabilmek için yegâne vasıta olarak kahniftır. Elde bulunan resmî rapor, Tampiconun dörtte üçünün tamamen harap ol muş birçok kimselerin ölmüş ve yaraIanmış olduğunu beyan etmektedir. Dahiliye Nazırı M. Vascancelos imdat takımlarile hâdise mahalline gitmis • tir. Hasaratm hesaba sigmaz derecede olduğu söylenmektedîr. Meksiko rasa tanesinin ahnıs olduğu bir telsize naza italyada şiddetli b r zelzele Londra 26 (A.A.) Röyter ajan smın Romadan aldıgı bir habere göre ttalyada vuku bulan şiddetli bir zelzele esnasmda en az 16 kişi ölmüş ve 15 kişi yaralanmıstır. Bu zelzelenin son seneler zarfında İtalyada vukuu kay dedilen sarsmtılann en şiddetlisi oldu • ğu söylenmektedir. Roma 26 (A.A.) Şimdi alman malumata göre bu sabahki zelzele ne • ticesinde 18 kişi ölmüştür. ; Daha düne kadar arapça, acemce ve osmanlıca yazılmış her hangi bir tarih kitabmı ele al&ak Cengiz için şu »ıfatlann sıralandığını görürüz: Zaiim, vahşî, barbar, dinsiz, kâfir!.. Eşsiz bir ci . hangir olan Cengizin bu suretle tavsif edilmesi onun bir kısım îslâm hükümdarlarını da Türk birliği uğrun da tarumar etmesinden ileri geliyor. Yakında başlıyacak olan «Cengiz» tefri kamız bu yıllanmış gafleti tamir edecek ve o büyük Türk tmparatoru büyüklü ğile gözleri kamaştıracaktır. Yeni tefrikamızın muhar riri M. Turhan Beydir. Güreşçilerimiz Sirkeci istasyonunda teşyi edenler arasında Güreş takımımız dün akşamki trenle Peşteye hareket etmiştir. Güreşçi lerimiz, Peste Vaşutaş kulübü güres çilerile maç yapacaklardır. Peştedeki müsabakalardan sonra Viyanaya ge • çilecek, burada iki müsabaka yapıla • caktır. Güreş takunımızm Viyanadan Praga gitmesi ihtimali vardır. Güreş takmumız şu kadro ile git miştir. Mustafa, Yaşar, Yusuf Aslan, tsmail, Saim, Hüseyin, Ahmet, büyük Mustafa, Çoban Mehmet. Heyete, Federasyon azasmdan Sa • duîlah Bey riyaset etmekte, antrenör Her Peter de refakat etmektedir. Güre^çilerimize muvaffakiyetler temenni ederiz. kendüerini Atinaya giden atietlerimiz Atletizm Federasyonu reisi Bür hanettin Bey Türk atletlerinin va . ziyeti hakkında Anadolu Ajansma. şu beyanaıtta bulunmuştur: « Atina oyunlarmda bu sen« alacağımız neticelerin bundan evvelki lere nazaran daha iyi olmasi için icap eden bütün şanslan topladık. Bu meyanda Pariste bulunup Fransız millî takınuna girecek kadar terakki eden atıcı Veysinin bile gelmesini temin efctik. Şimdiye kadar Türk atletizm k a filesi bu kadar kalabalık olmadı. Bundan evvelki oyunlara en fazla 15 kişi ile iştrak ertmiştik. Bu sefer 20 atletimiz Atina oyunlanna giri. yor. Bu sene geçen seneye nazaran birçok müsabakalara iştirak ediyoruz ve birçoklarma daha fazla üLutfen sahifeyi çevhiniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog