Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

8 ıCamTiurîyet= 26 Eylul 1933 li Terakki Lisesi 55 sene evvel Seiânikte tesis ve 1919 da İstanbula nakledilmiş, Türkivenin en e>ki hususî mektebidir. Re$mi Liselere maadeleti ve muamelâtmın düzgünlüğü Maarifçe mutaddaktur. K.7 ve erkek talebe için vanyana ve geniş bahçeU iki binada ayn leylî teşkilân ana ilk orta lise sınıflan Fransizca altnanca ingilizce kurlan vardır. 45 kişilik bir Maarif encümeninin nezaret ve himayesine ınazhardır. Mektep hergun saat 1017 arasinda kavit işlerine bakar. Nisantasında Tramvay ve Şakayik caddelerinde Cinsî cazibenin esrarı Güzel dişlerdir Leylî Neharî Kız Erkek ~ ' Telefon: 42517 < 4 ^ H İ ^ H H ^ H I * * 7073 ~ f> Cildiye ve zühreviye ^ hastalıkiarı tnütehassısı Tam devreli leylî ve nebarî, muhtelittir. Ayrıca: Lise ve Orta YENI BAKALORYASINA I Dr. • Güzel dişlerin Bütün esrarı d6 ihzar eden akşatn derslert vardır. Kayitlere devam edılmektedir. Adres: Ca£a1o£lunda Sıhhiye müdürlügü bitişiginde. Tel: 23303 < * • • • • 7430 or. BAHATTiN ŞEVKi | Radyolln Babiali caddesi Meserret Oteli karşı |sında No. 125. Sabahtan akşama kadar. |Fıkaraya pazartesi giinleri meccanen \ (6970) Beyoglu Asmalı tnesçit Atlas han | 2 inci kat zühreviye tnütehassisı +f Cildiye ve Tel. 43353 (6907) ÇiPRUT I Oldugu gibi.. Liseler Alırn Satım Komisyomından: Komîsyomımuza merbut Istanbul Erkek Lisesinin «250» ton Kriple ma^en kömürile Kız Muallim mektebi talebesi içrn «700» metre elbiselik yünlü kumaş ile mektepteki kalörifer kazanlarından birinin tebdil edilmesine lüzum hâsıl olmuş olduğundan 18/10/933 tarhine musadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin kumaşm nümunesini ve keşif ve şartnameleri görmek üzere Istanbul Erkek lisesindeki komisyon kaletnine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaatleri. «5086» ^ Teşviki Sanayi Hanımlar ÜYAKTERVEKDKUSII ile derhal geçer. 40 kurustur. (6894) HİDROL RADYOLİN tstnbul S inci icra memurluğundant Mahcuz olup 2/10/933 tarihine mu. sadif pazartesi günü saat 14 ten İÜ baren küpe ve üç yüzük ve bir iğne Utanbul Belediyesmm Sandalbedesteninde satılacağından müsterflerin yevm ve saati mezkurda mahallinde hazır bulunmalan ilân olunur. (7757) Bu sırra ermek istersen^z KULLANINIZ Gazi Hasan Paşa Vakfından: Emlâk Mahallesi Sokağı Ecri No. misli 5 Gazihasan Kışla 14 paşa yolu 3/1 Gazihasan Kışla3,5 paşa yolu Yukarıda yazıh 2 dükkân 20 gün müddetle müzayedeye ko nulmııştur. Taliplerin Kasımpa • şa Vakıf idaresine, 2 teşrinievvel 933 çarsamba günü saat 14 te Evkaf Encümenine müracaatleri. Zayi Para cüzdanımla Bcşiklaş Aiızıasker Şubesinden aldığım terhis tezkerem ve nüfus tezkeremi zayi et tim. Yenilerini alacağıtndan hükümle. ri kalmadığı ilân olunur. Ortaköyde Çayır sokakta mukim ö m e r ogrJu Yahya Muhterem müşterilerimizin nazan dikkatine! Beyoğlunda sergisi açıktır. Talebe kaydine başlamışt IVlezun olan hanımlar staj görmeden mektep ve atelve de açarlar BiÇKi DiKiŞ MEKTEBİ Çemberlitaş Tel. 22994 f f r 7190 DAVİD I Sabık Istiklâl BAROUH caddesinde Galatasaray Lisesi karşısında 178 nuraarada MOTOLA, halihazırda Gdmlek ticarethanesi Göztepede Çifte Havuzlarda: Istanbulun en sihhî ve cn güzel bir bilgi yurdu olan Veeibi Hayat Llselerl Oniversitenin her şubesine muvaftakiyetle talebe yetiştirir. Mektep her türlü terbiye ve tedris vasıtalannı hazırlamiştır. Talebe yalnız dimagile degil bedenile de fennin emrettigi şekilde işleyecektir. Gömlek, kravat, çorap, ipekli ve yünlü rop dö şumbrları en müntahap ve son modada çeşitlerinin vürut ettiğini mubterem müşterilerine tepşir ve bu münasebetle Beyoğlu'nda i s t i k l â l c a d d e s i n d e hiçbir şubesi olmadıgim ilân eyler > j ^ ^ ^ ^ »( B 7 3 7 ) KIZ Gece yatısı ve gündUzfU, ANA, İLK, ORTA ve LİSE ve ERKEK için ayn daireler istanbul Beletfiyesi ilânları HAVA, KARA, DENİZ, Sporlan için lâzım olan vasıtalann hepsi vardır. Kayit işleri her gün saat 10 dan 1? ye kadar yapılır. Yerler mahduttur, acele edilmek lâzımdır Izahat edenler tarifname isteyebilirler. 1 İnci tesrln lptidasında derslere başlanacalrtır. TEL : 32 . 2 aızu (7542) Keşif bedeli 2441 lira 9 kuruş olan Fatihte f ilim deposn ittihaz edilen medresenin tamiri kapalı zarfla münkaasaya konulmuştur. Talip olanlar keşif evrakını görmek ve sartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 183,5 liralık temmat makbuz veya mektubile teklif mektuplannı 16/10/, 933 pazartesi günü saat on bese kadar Daünî Encümene veımelidirler. (5176): 1 Barut Inhisarı Umum Müdürlüğünden: tdaremiz depo bekçileri için idarei merkeziyede mevcut nümuneye göre elli altı takım elbise «ceket ve pantalon, kasket ve dolak» ve elli altı adet kaput ve ayni miktarda kundura «potin» pazarhk sure. tile yaptınlacaktır. tstekliler sartname ve nümuneleri görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak için 30 eylul 933 cumartesi günü saat on beşte yüzde yedi buçuk temmatlarile beraber idaremizin Galatada Bahtiyar hanın • daki merkezinde mubayaa komisyonuna müracaatleri. (4837) 933 Kumbara kur'alarmın ikincisi ay başında çekiliyor Bu kur'adan itibaren mükâfatlar bir misli tezyit edilerek senede 10.000 liraya iblâğ edilmiştir Inkılâp Liseleri A N A İ L K O R T A ve L İ S E SINIFLARI Müessisi: Nebi Zade Hamdi Kayit ve kabul muamelesine başlanmıştır. Resmî mekteplere muadeleti Maarif Vekâletince tasdik edilmiştir. Güzide ve muktedir bir talim heyetine maliktir. Ecnebi lisanı tedrisatına ilk kısmın son iki sınıfından başlanır. Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurlan vardır. Cumadan maada her gün saat 14 ile 16 arasında müracaat olunabilir Cağaloğlu Yamksaraylar caddesi Tel. 20019 < > 7706 • Levlî Neharî Kır Erkek Posta T. T. Umum Müdürlüğünden: 1 Yirmisi maroken kaplı olmak üzere 4000 adet telefon rehbe • rinin tab'ı 30 eylul 933 tarihinde saat on beşte Ankarada ihalesi yapılacaktjr. 2 Taliplerin sartname ile icap eden izahatı almak üzere Anka rada Telgraf İşleri Müdürlüğüne, İstanbulda Yenipostanede Binalar ye Levazım Müdürlüğüne müracaatleri. «5102» Beştktaş sulh 2 inci hukuk mahkemesmden: Bebekte Fransız yetim mektebinde mnkim küçük Jozefm ve Elizavetin a. na ve babalan olmadığından mezkur mektep siîrlerinden Agavni Hanımın vasi tayin edilmiı olduğu alâkadaran ca malum olmak üzere ilân olunur. <7766) Sanyer kazan nöfus memurlutun . dan: Bâyükderede Damasko sokağında 7 numaralı hanede sakin ve ayni hane üxerine nüfus kutüğünde yazıh bulunan 8IS Kosti kızı Zoiçanm ismi olbaptaki mahkeme ilâmına binaen (Robina) o. larak tasbifa edilmiş olduğundan bu taıhih keyfiyetinden mutazarnr olanlar varsa bir sene içinde tebdil karanna itîraz eyiemeleri ilân olunur. (7749) Doktor Bevliye mütehassısı iKöprübaşında Eminönü han(6906)| Zayi Kandilli vapuru ile Sıraselvi sokağı arasında müstatil şekilde ve merkezinde yakut taşlı bir pırlanta broş kaybolmuştur. Bulan zat Fransız se . farethanesinde Madam Cosmee gön derdiği takdirde 50 lira mükâfat ve . rilecektir. (7781) Sahip ve Başmuharrtri Yunus Nadi ümumi neşriyatı idare eden Yazı işleri müdürü: Abidln Daver Uatbaactitk ve Nefrtyat Türk Anonim Şirkett . Istanbul MEHMET ALi Bu keşidede 207 kumbara sahibine 5000 iira mükâfat verilecektir. Birinci mttkâfat İOOO Lira ikinci mükâfat 25O 10 kişiye (100 erden) İOOO 20 „ ( 5O şerden) İOOO 99 175 „ ( İO ardan) 1750 Tevzi edilecektîr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog