Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

fcyıul ^Cumhuriyet Ali Nazima Beyin La Clef du Franças Kitabı Maarii Vekâletince bu sene programlanra da kabul edilmistir. Bütün ecnebi lisanı tedrisatında esas oldugu veçhıle kısnun muallimlere mahsus nüshası da mevcuttur. Birinci Kısım îkind Üçiincü , » 21 31 36 Kt » , her üç Fransızca Muallimlerine Lise ve Orta Mektep ıstanbul Evkaf Müdirıyeti ılânlan Eyüpte Fethiçelebi mahallesinde Gazanferağayı atik camii serif inin müezzinlik ciheti ve Yenipostane ittisalinde Hobyar camii şerifinin müezzinlik niyabeti chieti için 10/10/933 sah günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. Talip olanların şeraiti anlamak üzere Istanbul Evkaf Müdiriyetinde Tevcih kalemine müracaat eylemeleri. (5154) Numara 1 50 1 teşrinievvel 933 pazar 51 120 2 teşrinievvel 933 pazartesi 121 275 3 tesrinievvel 933 sah ' Hayrat hademesinin eylul 933 vazifeleri yukanda yazıh tarihlerde hizalarmdaki numara sırasına göre verileceği ilân olunur. (5155) I HASAN özlü UNLARf İRMİK PİRİNÇ YULAF ÇAVDAR BEZELYE NİŞASTA PATATES MERCİMEK BREKFAST ve Vitamini özlü . Rluallim , 150 . Toptan alanlara ve mektep idarelcrine iskonto yapılır. Matbaamızda ve her yerde bulunur. Giimrük Muhafaza Umum Kumandanhğı İstanbul Satınalma Komisyonundan: Saf, sıhhî didir. çok mel gayet en mukavvı ve mugad olan bn mükemunlar ile çocuklar zarfmda bulurlar. 1 Muhafaza kıtaatı için satm alınacak «666» adet arka çantasî kapah zarfla münakasaya konulmustur. 2 Münakasa şartları kâğıdının tasdikli suretleri Giimrük Muhafaza Umum Kumandanhğı İstanbul Satınalma komisyonundan alınacaktır. 3 Münakasa 18/10/933 tarihine rashyan çarsamba günü saat 14 tedir. 4 Münakasaya girecekler hangî ticarethane ve müessese sahibi veya vekili olduklarım ispat edecek vesaiki makbuleyi ve biçilen bedelin % 7,5 u iğreti güvenmelerile teklif mektuplarım ihaleden evvel komisyona vereceklerdir. 5 örnek Satınalma Kojnisyonundadır. lstkeliler orada göre • bilirler. (5054) çocukiar ve bilhassa tnetnedeki az zaman neşvünema Kemikleri kuvvetle nir, çabuk diş çıkanrlar, çabuk yürürler. Neş'eli, sıhhatli, olurlar. Her tombul nevi Hasan bububat unlarile yapılan mahallebi ve çorbalann lezzetıne payan maz. 25 olkuruştur. İstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Adet Kap Marka No. K. Gr. Cinsi eşya 1 S DKF 460 123 500 Az ipekli yün mensurat 1 > D.V.B 3463 3 500 Hoparlör Yukanda yazıh iki kalem mal 16/10/933 tarihinde arttirma ile isteklilere satılacağmdan o gün saat 15 te l&tanbul İthalât Gümrüğü 6 numaralı satış ambarında hazır olmaları ilân olunur. (5158) Hasan ecza deposu. Hasan Kuvvet Şurubu Zafı umumt, kansızlık, romatizma, sar'a, sıraca, kemik, sinir, damar, verem haıtalıklanna, yıirümeyen, diş çıkarmayan çucuklara, genç ve ihtivarlara. (5134) Akay Işletmesi Müdürlüğünden: Âkay hatlarî yeni seyrisefer tarifesi 28 eylul 933 perşembe gii • nünden tatbika başlanacaktır. Tarifeler iskelelere asılmıştn*. Cep tarifelerinin de gişelerde 3 kuruşa satıknakta olduğu muhterem ahaliye ilân olunur. (5178) Giimrük Muhafaza Umum Kumandanhğı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 Muhafaza kıtaatı içfn satın alınacak 753 adet ekmek torbası kapalı zarf ile münakasaya konulmustur. 2 Münakasa şartlan kâğıtlannm tasdikli suretleri Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı fstanbul Satınalma komisyonundan alınacaktır. 3 Münakasa 11/10/933 tarihine rashyan çarsamba günü saat 14 tedir. 4 Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve fabrika sahibi veya vekili olduklartm ispat edecek vesikai makbuleyi ve biçilen bedelinin % 7,5 u olan iğreti güvenmelerini teklif mektuplarile birlikte ihale gününden evvel komisyona vereceklerdir. 5 örnek Satınalma komisyonundadır. Istekliler orada görebi lirler^ (5017) Piyango Müdürlüğünden: Şartnamesi veçhile 600,000 adet kartpostal tabettirileceğinden taliplerir 26/9/933 sah günü pey akçelerile birlikte komisyona müracaatle (5134) RAAT \ K i YE Beyoğfa 3 SncS «uBb hukuk hâknnli» ğmden: 1 Htriye, Dürdme, Pembe Ha nimlarla Moıtafa Efendi ve Mustafa çavopn mutuamf olduklan 8080 lira kıyıueb muhaflvnenen Gaıatada Be> raketzade mahallesinde Yüksebkaldı . randa esld 2465 yeni 2865 mnıralı Sâ bap dükkâm miiştemil hanenin ta mamı $uyuunun izaleai amnında açık «rtiaımya Taoedihföinden 2810933 tarihîne musadif cnmarteri günü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğfa sulh maiu kemesinde bihnuzayede satılacakts*. Arthrma bedeli ktymeti muhammene • ran yüzde yebniş beşini buhrs* o gün ihale edüecektr. Buhnadıtı takdvde «o son artfaraıun taahhödü baki kal • mak sureb'le ikinci artbrma 15 ind gunüne tendof eden 1211933 tarihine musadif pazar ganü «aat 15 ten 16 ya kadar icra olonacak ve en çok arttı . rantn üstünde bırakılacaktır. 2 Mezkur bina en ustundeki çîni dosemeÜ açık tarasadan maada 4 kaL. hdr. Birinci katta 3 oda 1 halâ ve kapı Szermde ırfak bekçi oda» 1 sofa 2 kıci fcatta keza 3 oda 1 halâ ohıp 3 üncü kat ta btmun ayw ue de tavanı baaıkta". Bmanm cepbe ve arkasında birer dSkkân ve arka dukkâmn üzerinde 1 oda ve bir n^ennei1 sofa, halâ vardir. YSbsekkaldnn cthetinde mağazanm altmda bodram ve bir de aamıç vardır. Hane ve dSkkânTarm beyeti umumiyesi 85 İHaya icar edilmiştir. 3 Tarihi jha'eye kadarki vakrf icarai, T^'dîye reami, tellâliye hissedarlara alttİr. ^' 4 Aı+brmrya îsdrak edecekler kıytneti muhamnıenenin yuzde vedi buço§u nisbetimle temmM akcesi veya milH bir bankantn temmat mektubunu Sfcbı ıııelen sarltır* 5 Arttvma bedeli tarihJ ihale • den 5 gun zarfmda mahkem» tcasasma tednre edilecektîr. Aksi takdirde ihale fes9» ve farkı Pat zarar ve r»'ran. faîx bil»Küküm kendistnden tabsil edîle 6 2004 numaralı icra ve iflâs ka nununun 126 mci maddesine tevfiktn srayrimerdrul uzermdeki İDotek sahîbi alacakhlar ile di&er alâkadarlann gavrtmenkul uzerindeki haklarmı hunniie faîz ve masrafa dair olan îddialarmı îs»a* îc»n tarfKî îlând^vı J»^»»"»»» 9t\ nüt\ zarfmda evrakı musbitelerfle birlikte satm memuruna mSracaat e^'Hdir. Aksi takdirde haklan tsna sicfllJle «abjt olmıyanlar s^tr» Kedelinîn payla^ m»«»ndan harîr kahrlar. 7 Şartnacne mahkeme drvanhane. sinde herkesin görebileceği bir yere asılmıstır. Fazk tafsilât almak istiyenlerin 9337 mımara 3e başkâb'be mii racaatleri ilaa olunur. (7784) Urfa Gümrük 2. Taburu Kumandanlığından: Kilosu Cinsi 5400 Mercimek 5400 Pirinç 2500 Sade yağ 1150 Sabun 25000 Odun 22000 Saman 500 Zeytin yagt Muhafaza ikinci tabur efradmın iase ve hayvanatmîn yemleri için cin« ve miktarı yukanda yazıh yedi kalem erzak alenî münakasa suretile mütaahhide ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle mü • nakasaya konulmustur. İhalesi 5/10/933 te yapılacaktır. Şartna meleri görmek ve izahat almak istiyenler Tabur Kumandanlığvna müracaat edebilirler. (4949)' Sıvas Erkek Lisesi Müdürlüğünden: Sıvas Erkek lise binası ile müştemilâtında yapılacak inşaat ve ta mirat 13/9/933 ten itibaren 21 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmustur. 3/10/933 sah günü saat 15 te Maarif idare • sinde Lise müdürünün riyasetinde ihalesi yapılacaktır. Be*deli keşfi 17500 lira olan bu işe miiteahh.it olmak için mühendis veya mimar olnıak ve yahut diplomalı mühendis veya mimarın nezareti altında yaptırılacağından gösterilen kefalet senedi verilmek lâzımdır. % 7,5 teminatı 1312 lira 50 kuruştur. Şartnameler mektep müdürlüğündedir. Istiyenlere bir lira mukabilinde suret gönderileceği gibi pazar ve çarsamba günleri müracaat edenlere inşaat kontrol mimarı tara fından yapılacak işler ve yerleri hakkmda izahat verilecektir. Talip olanların yukarıdaki tarifata göre teminat makbuzlannı ve diğer evraklarını zarf içinde vermeleri ilân olunur. «5113» îzmir Vilâyeti Nafıa Basmühendîsîigînden: 25107 lira keşif bedeli bulunan ödemiş Çatal, Çatal • Tire, Çatal Baymdır yollarmdta yaptırılacak menfez ve köprülere isteklf çıkmadığından ötürü bu kere pazarlık suretile ve bir ay müddetle tekrar münakasaya konulduğundan isteklilerin 20 eylul 933 tarihinden itibaren 661 sayılı kanuna göre hazırlıyacaklan teminatlarile birlikte her pazar ve çarsamba günleri saat dokuzdan 12 ye kadar Vilâyet Daimî Encümenine gelmeleri bildirilir. (5120) BiRiKTiDEN RAMAT ç DER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog