Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyeİ' 26 Eylul 1933 Dmliyorum, Aleksi Baba? Adı Baba Aleksi idL Bir ormanm Sana simdi bir şise su verece • yanuıda, küçiik bir kulübecikte, yalnızğim. Akfamlan kocan kapıdan içeri gibasına yastyordu. Bona rağmen memrince o sişeden ağzma bir yudum su lekette onu tanımıyan kimse yoktu. alacakstn. Eğer bu suyu yutmadan agDoktorlarm çare bulamadıklan hasta . nnda yarun saat tutabflirsen kocanm lıklan iyi ederdi. Hayvan sürülerini çarçabuk iyi olduğunu göreceksm. mahveden sari Oletleri geçirirdi. îyi * * * mahsul almması için tedbir öğretir, aile Kadın su dohı şiseyi alarak gHti. Bir geçnmizliklerim kökünden kuruturdu. ormanın yaıundaki küçök kulübecik hafta sonra tekrar geidiği zaman yüru îste bu sebepten hergün yiizlerce, bingülüyordu. lerce insan tarafmdan zryaret edilirdi. Ah Aleksi Baba, sen ne büyük Derman olmadıgı dert yokta. A n » adammışsm. ne keramet satar, ne büyüklük taslardı. Bu fözleri bnak ta olup bkenleri Hatta getirilen hediyelerle verilen paanlat kızım. raları bffe kabul etmezdi. Kimd»? Ne Peki Akksi Baba! tlk akşara ko. reden gelmişti? Niçin böyle ya'.nızbacam ber zamanki gtbi suratı bir kanş şma yaşıyordu? Bunlan pek arayıp soasfc eve geldi. Kavga etmeğe bahane ran, arayıp sormağa cesaret eden olaradtğı belli oluyordu. Kendisine gösmazdı. Peygamberler gibi mubarek bir termeden verdiğm su üe ağzura dol adamdı. Baba Aleksi... Herkes ona durdum. Bir hayli bağınp çagırdı. Ken»evdiği kadar ondan korkardı da... disine cevap vermek için kuduruyor *** dom ama ne çare ağzımda su vardı. Baba Aleksi bir sabah uzak köyleria Bir müddet sonra ilâç tesirini göster. birinden gelmis genç bir kadmın ayadi. Kocam sakinleşti. Benden söylediretiru kabtH etti. ği sözler için ozür düedi. Kadm iki gözü ici ceşme ağlıyordu. Aleksi Baba, bilsen bana ne büyük Ah Baba Aleksi, bana merhamet iyilîk eHîn. dt, beni kurtar. Kmm mademki bu ilâcm tetmni Nen var kmm? Otur bakahtn. gördün, kuHanmaga devam et. Pek bedbahbm. Kocam ryi yü * * • rekli, çalıskan bir adamHır. Çok seveKöylü kadm bir ay sonra gene gelrim onu. Fakat gelgelelim smirli mi dî. Nesesinden agn ktılaklanna •an sinirlidir. tste ne çekiyorsBm ben bu sL yordu. Kocasüe bir aydanberi bir defa nir ynsünden çekryorum. Beni dövüyor olsun kavga etmemislerdi. Çok rahatBafca Aleksi! b. Evine daha iyi bakıyor, yemekîe . Haw iyi yüreidi bir adamdır diyordtm ya! rini daha iyi pisiriyor ve kocasmı da Yalan deği hakikaten iyi yürekha cok seviyordu. Bdir. Yaphftna sonra pisman olur ama Baba Aleksi: bir kere yapnus bolunur. Memnun oldum kız»m! dedi. Ar En Pazîa ne zamanhr kavga ed.er tdt bir daha buraya gelmene hacet yok. Snvet kocan günun b«'ri»de senî vene Akaamlan kten dönünce. dövmeğe kalkışacak olursa eski ilâa Eve hiddetU mi «relir? kullantrsm. Hayır neşesiz gelir. Münasebet Verdiğm İlâç bkti Aleksi Baba! m bir «ey söyler. Ben de dayananuım.. Şise de kınMı. • Cevao verrrsın. Zaran yok. Evinde su var ya k f Tabö detü mi ya? nn, çe^me suyn... O da dtnr. Yalnı* Ktzrm bana bak. Kocam bu ko. tenbihimi unutma! Kocan kapıdan gi . tfi hoyundan vaz geçjreceğimi zanne rer girmes agzma almalısm! divorum. Yhhttz sözlerimi can kulağile Nakleden: ö. F. drnle. Askerî Tekaüt şubesinde muameleleri bitenler Muameleleri Tekaüt 5ubesince, ikmal edilerek resmi »enetleri Munta • zam Borçlar Müdurlii • ğüne gönderilenlerin lia teleri: Tekaüt zabitan kısmı 5 6 tüfekçi Abdil B. Denizli emvalinden resml senedi 33/29639 No. 7/9/933 S. 6 demlrei KâmJJ B. Hendek emva linden resml senedi 33/28304 No. 7/9/933 S. 3 kâüp M. Hakkı B. Fatih emvalinden resnü senedi 33/26491 No. 7/9/933 Plyade yuzbası 7/9/933 Pıyade jrüzbaşı Kâmll B Bursa emvallnden resmi senedl 33/26210 No. 7/9/933 Eczacı M. Ramazan B. Enündnü emvalinden resml senedl 33/26566 No. 7/9/933 S 6 tüfekçi Hıfzı B. Inegöl emvaünden resml senedl 33/26510 No. 9/9/933 Topçu mülâzlm Bllâl B. Usküdar emvallnden resml senedi 33/20633 No. 9'9/933 Topçu mülâzim M. Nusret B. İzmir emvallnden resml senedi 9/9/933 Kaymakam Osman B. AnJtara emvallnden resml senedl 33/29556 No 11/9'933 İmam İsmail Hakkı Ef. Bursa emvallnden resml sendi 33 '29930 No. 11/9/933 Hakim Ahmet Ata B İstanbul emvaUnden resmî senedl 33/18896 No. 11/9/933 33/23928 No. Ahmet B. Eskişehir emvallnden resnü senedl 33/28110 No. ıstanduı borsası kapanış ' fiatları 2 3 9 933 N UKUT Alış 652 133 166,50 222 116 24 817 24,50 83 118 36 24 17 48,50 23 30 22,50 55 45 921 36,25 248 l Sterlin ! I Dolar 20 Fransiz fr. ao Lıret • 20 Belçika fr. 20 Drahmı •20 Isvıçre fr. 20 Leva I Horın 20 Çek kronn '• lsveç kronu '• Avusturya şıl. l Peçeta Mark Zlou 2() Lev ı 2 J Dıcar 1 Ruble Yen 1 Turk altını Mecıdiye Banknot Os B Satıs 657 148 168 224 119 24,50 822 25,50 85 122 38 25 18 50 24 32 23 56 48 922 37 250 Kapanıj 657.5U 0,7185 12,06 8,9725 3,3625 82,935 2.4360 66,44 1,17 15,9225 2,9325 4,3725 5,6425 1,9715 4,2275 3,8175 79,805 34,975 2,6123 Kapai'ş Karilerimize hizmet As. Tekaüt Şubesinde işiniz varsa bize bîldiriikiz, takip ve intaç ederiz Şu cetveli doldurarak gönderiniz : 1 Müracaat eden zatın muvazzah adresi: ' 1 Londra NevYork Parıs Mılano Bruksel Atına Cenevre SoN'a Amsterdan Hrag Stokholm Viyana Madrıt Berlm \ arşova Budapeşte Bukre; Belgrat Yokohama Mosknva ÇE KLER Açılış 658,75 0,72035 12,06 8,9825 3,3825 82,935 > 2,4360 66 44 1,17 15,9225 2,9425 4,3725 5,6475 1,9761 4,2275 3,8175 79,£05 34,975 2,6125 Açı ış 2 Niçin müracaat edildiği: 3 Müracaat evrakmın ilk kayıt numarası ve terihi nedir? ' 1 4 Evrak son defa olarak hangi makamdan, hangi tarih ve numara ile tekaüt subesine gönderilmiştir? ES HAM r Deniz ktsmt Güverte ydzbaşı Salih B. emvaünden resml senedl 9/9/933 Oüverte blnbası Kânm B emvalinden resml aenedl 11/9/933 Makine yüzbaşı İ. Kâmil B emvalinden resmî senedl 11/9/933 Güverte yüzbası 11/9/933 emvallnden resml senedi Emlnöntt 33/26234 No. E2minönü 33/27133 No. 5 Zabit ise sicil veya kayıt numarası, »ınıf nedir? Ve hangi kıt'adan tekaüt edilmiştir? ve rütbesi t; Bankajt fıâmfl. 1 Iş Bankası oam. A. iim. 60 oo . „ :oo o'o Şirketihayriye Tramvay BomoLtı Nektaı Terkos Ralya Aslan çlmento * İSTİK 193) ikrami\e1l Ist krazı tstıkrazı Dahıli Şark simendıferi ı Duyunu Muv. Gumrük Savdı Mah) Ba^dat Askeriye RAZLAR Açı'ıs Kapanış 9i Adalar 33 29643 No. Unden resmi senedi 33/23713 No. 11/9 933 ismail oğlu Ramazan Karaman emvaKocaeli linden resmî senedi 33/24984 No. 11/9/933 Mehmet oğlu Halim Üsküdar emvalinden resmî senedi 33/26131 No. 11/9/933 HalU oğlu Mehmet Kadıköy emvalinden resmî senedi 33/24773 No. 11/9/933 Osman oğlu Hasan Beyoğlu emvalinden resmî senedi 33'25271 No. 11/9/933 Azml oğlu A. Nurl Fatih emvalinden resml senedi 33/24560 No. 11/9/933 Abdullah oğlu O Nuri Fatih emvallnden resmî senedl 33/25553 No. 11/9/933 Salih oğlu Ibrahim Üsküdar emvalinden resmî senedl 33/25142 No. 11/9/93S Salih oğlu Ali Edremit emvallnden resmi senedi 33/25756 No 11/9/933 Mehnnet oğlu Muharrem Eminönü emvallnden resmi senedi 33/25143 No. 11/9/933 Süleyman oğlu Ramazan Aydın emvalinden resmî senedi 33/19781 No. 11/9/933 Mehmet oğlu Mustafa Denizli emvalinden resmî senedi 33/23675 No. 11/9/933 Memiş oğlu Zübeyir Tekirdağı emva linden resmî senedi 33/23174 Nc. 11/9/933 Hüseyln oğlu Osman Kadıköy emva linden resmî senedi 33'26530 No. 11/9/933 Mehmet oğlu Ali Burdur emvalinden resmî senedi 33/9608 No. 11/9 933 Ali oğlu Mehmet Aydm emvalinden resml senedi 33/24966 No. 11/9/933 Abdü&settar oğlu Mehmet Beypazarı emvalinden resmi senedi 33/24394 No 11/9/933 Abdullah oğlu Mustafa Kilis emvalinden resmi senedi 33/21829 No. 11/9/933 Gemlikte bir stadyom yapıhyor Ahmet B 33/27295 No Zabitan eytam kısmı Miralay Talât B ailesi Beşiktaş emvallnden resml senedl 33/28073 No. 9/9/933 Binbaşı M. Necatl B. ailesi Fatih emvallnden resmî senedi 33/26572 No. 11/9'933 Kaymakam Saim Bey ailesi Üsküdar emvallnden resml senedi 11/9/983 Yuzbaaı tsmail B ailesi Bolu emvallnden resml senedi 33/26085 No 9/9/933 Yuzbaçı Nusrat B ailesi İzmir emvalinden resml senedi 33 26594 No 9/9'933 Yüzbaşı Refik B. ailesi Üsküdar emvallnden resml senedi 33/29146 No. 9/9'933 Yüzbası Ali B. ailesi Bursa emvalin • den resmi senedi 33/26619 No. 9/9/933 Yüzbası M. Nazif B ailesi Bergama 33/23367 No. Bmln oğlu Bektaş aüesi Soma emva TAHVİLÂT linden resml senedi 33/21416 No. 10/9/933 | Kapanış Hasan oğlu Hasan ailesi Biga emvalinAçıhş den resml senedi 33/22328 No. 10/9/933 Elektnk şirketi Tramvay » Hürrem oğlu Mustafa ailesi Hgaz emvaTunel , linden resml senedi 33/24929 No. 10/9/933 Rıhtım , Mehmet oğlu Mehmet ailesi Cankın , .Anadolu f ! ) Anadolu (2) emvallnden resml senedi 33'20119 No. < Anadolu (a) 10/9 '933 \nadolu. Mümessi ^*î,40 51, '0 Osman oğlu İbrahim ailesi Düzce emvaMülga Hazinei Hassadan müdev\er linden resmi senedi 33'22361 No 10'9'933 Muharrem oğlu Salih ailesi Adapazarı emvalinden resml senedi 33 25445 No. 13/9/933 Dr. thsan Sami ÎSTAFİLOKOK AŞISI tstafilokoklardan mütevellit (ergenlik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, arpacık) ve bfitün cilt hastalıklarma karşı pek tesirli bir aşıdır. Divanyolu No. 189 (6965 Gaip aramyor Gemlik gpor kulübanün yenı idare heyeti Gemlik «Hususî» Gemlik Metruk Tersane meydanı BeHalk Fırkası himayesinde bululediye tarafından tesviye ve tan* nan Spor kulübü yeni idare hezim edilerek bir stadyom halins yetî seçilmis, jeishğine Seyfi Bey getirilecek, Gemilğin rüzgârlaıgetirilmistir. Kulübün ^ençler dan emin, göl kadar durgun ve den terkip eden bir orkestra he temiz denizinden istifade edilerek yüzme ve yelkencilik şubeleyeli de vardır. Orkestranın şefrine kuvvet verilerekti»' liğini pîyanist ve rruharrir Zi/a Vehbi Bey üzerine almıştır. tstanbul îkmci tf^aret mahkemesinden: 2300 adet (Araasra kömürü Is tismar mıntakası Türk Anonrim Şirketi hUse senedinin) mahkemece satilmasına karar verilmiş olduğundan satis 5/10/933 perşembe günü saat 10 da esham ve kambiyo borsasında icra edîlecektir. Talip olanların muayyen olan gün ve saatte mezkur borsada hazır butunmalan ilân olunur. (7769) Tefrika: 34 Reşit Süleyman tstanbul altincı icra memurluğundan: Merhun ve paraya çevrilmesi mukarrer hane esyası ve saire 26/9/933 sah günü saat 1617 de Beyoğlunda Kâtipmustafaçelebi mahallesmde Telgraf sokağında 2/4 numaralı apartımanm altıncı dairesinde açık arttnma ile satilacağmdan taliple rin mezkur gün ve saatte mahallinde memuruna müracaat eylemeleri ilân olunur. (7768) Moris Dökobradan naklen emvallnden resml senedl 11/9/933 33/26760 No Yüzbası M. Kâzım B ailesi Kadıköy emvalinden resml senedl 33/24916 No. 11/9'933 Hesap memuru A. Mümtaz B. ailesi G. Antep emvalinden resml senedi 33/24261 No. 9/9/933 Eczacı A. Rıza B. ailesi EminSnü emvallnden resml senedi 33/26567 No. 11/9 933 Cerrah M. Yaver B. ailesi emvalinden resmi senedi 11/9/933 Hesap memuru 11/9/933 Şukrü B ailesi İzmir 33/24849 No. emvalinden resmî senedi Besiktaş 33/23724 No. Efrat eytam kısmı Ahmet oğlu Mehmet ailesi Nazilli emvalinden resml senedi 33/20718 No. 10/9/933 Ahmet oğlu Kerim ailesi Soma emva linden resmî senedi 33/21417 No. 10/9/933 ismail oğlu Mehmet ailesi Soma emvallnden resml senedi 33/21415 No. 10/9/933 Ahmet oğlu Abdurrahman ailesi Trabzon emvalinden resmi senedl 33/22956 No». 10/9/933 Malul efrat kısmi Salih oğlu Durmus Susehir emvallnden resmi senedi 33/23195 No. 11/9/933 Abdülkerim oğlu Ahmet Urfa smva linden resmî aenedi 33/23171 No. 11/9/933 İsmail oğlu İbrahim Kadıköy emva I Akıl hastalığma müptelâ kırk yaslarrada zayıf, siyah mantolu Firuevt isminde bir hanım evvelki gün aksam üstü Beya^ftta Soğanağa mahajle«indeki evinden çıkarak koybolmustur. Rasgelenler insaniyet tstanbul ikinci icra memurluğundan: namına Sirkecide Yenipostane sı • Merhunen mahcuz ve satilması murasinda Bolu Kastamonu oteline karrer gardrop, somyalı bronz karyola, haber vermeleri rica olunur. tuvalet, çocuk karyolası, komedin, çL Haber veren memnun edilecek • tir. (7770) ni soba borularile 28/9/933 persem be günü saat 8 buçuk, 9 bucuk arasmda Pangaltıda Halâskârgazi caddesi 219 numaralı hanenin ah kabnda ikin. ci açık arttırma suretile satılacağmdan Birinci sınıf mütehassıs talip olanların muayyen gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak memuru . Bâbıali Ankara caddesi N 60 ö na müracaatleri ilân olunur. • MMÜIHBHHl! Tasfiye heyeti idaresinden: AHdeki hususat kararlasınlmak üzere alâkadaranm teşrinisaninin üçiincü cuma günü saat ikide Orta • köyde GUrcükızı sokağında 4 ve 6 numaralı tasfiye îdareai binaâinda toplanmaları ilân olunur. Ruznamei müzakerat: 1 Tasfiye memurlannıh istifalannın kabulü ile ibranamelerinin itası. 2 Yeniden tasfîjre memurlan tayini ile iicret ve salâhiyetlermin tesbiti. (7764) ECİRLER TEKAÜT ve MAZULİYET SANDIfi! Dr. S.Şükrü Göz Hekimi KANSIZLIK ido yeganc deva Kani mya eden D etibba taraftndan tertio edümlotir. CIDAD OİIVUr NöratfeoJ, «aflyet ve Chlorose .PARIf Aşkın Kudreti Ama, böyle bir ölüm!... Bhi daha evvel, öteki biraz daha »onra... Ayni randevu mahallinde bulusacak olduktan sonra . Fakat bir adama: «Sen ihti • yarlamadan öleceksin» demek, çok vicdansızca bir hareket... Ha*ta büyük bir mütehassıs daha nekadar yasıyacağmı bile söylemis kendisine! On on beş sene mi ?... Hayır, azam! bh* sene! Demek bu genç, giizel ve sıhhatli görünen adam bir sene sonra ölecek oyle mi?... Maatteessüf evet!... Maahaza umurunda değil... Şarklılar mukadderata boyun eğmesini severler... Kadınlann ikisi de fevkalâde müteessir olmuslardı. Cna candan acıyorlardı. Hele Dafne, ağlıyacaklı olmustu. İki elile yanaklannı sık mif, doktorun yüzüne bakakalmıs h: Onun gibi giizel bir erkek... Bir sene sonra ölüme mahkum ol sun... Düsündükçe aklıma fenalık geliyor!... Halbuki hiç halinden belli değil, değil mi Lulu?... Doktor • dan baskası söyleseydi kat'iyyen i namazdım. Btma rağmen ne gam • Sofra kaptan köprüsünün altin sızlık!... Ne nes'e!... Ne sabır ve da kurulmustu. Uzun masayı ren tahammül l... gârenk abajurlar, bu abajurlarra Şomberg, sigarsının külünü gü altında pınl pırıl parıldıyan gümüs muş taplaya hafifçe silkerek mınltakımlar, fevkalâde kıymetli Sevr dandıt Kadere nzayı ecdadmdan te • variU etrais... 7 Hava gayet sıc&ktı. Günes, kizgın yanaklannı Akdenizin soğuk sularma yavaş yavas daldırıyordu.. Nihayet büsbütün göz'ien kaybeldu. Ufuk kipkırmızı bir renk almiştı. Beyaz marti glb;, dalgaların üzerinden kayan Andromedin lekesiz be yaz bordalarm? çırpınarak kınlan dalgacıklar, püzel renklerin hepsinden birer parça çalarak süslenmiş Ierdî. Makinelfrm mımtazam ve muttarit sesi, ekşamm hüznünü artırıyordu. Yatın keskin burnu, rri bir yatağan gibi sulan tkiye bölerek kosuyor, koşuyor... mamulâtı tabaklar, tazyin ediyordu. Yemek esnasmda Şomberg ile Kont dö Montrşan Kızıl Sultanın teşvikile tstanbulda patlıyan ve vatanperverlerin galebesile neticelenen ihtilâli münakasa ediyorlardı. Söz dö'ndü dolaştı, garp ve sark mede • niyetlerine intikal etti. İbrahim Bey, münakaşaya iştirak ertmiyor, yalnız dinliyordu. Kont, şarkm ve sarklılann faza • ilini methederek garbin telkita et • tiği fikir cereyanlanrun şarkm samimî ve. asude hayatım zehirlediğini iddia ediyor. Şomberg ile garbin yardımı olmasa idi, »arkJılarm sefaletten, hastalıktan kırilacaklanni, atalet ve meskenetin tesirile hiçbir te rakki gösteremiyecekierini anlatı • yor ve: Kakir pördvkleri iimimizle onları kolera ve veba ill<>tinden kur tardık, seytanî ve gayriahlâkî telâk ki ettikleri raedeniyeimizle onlara yaşama tarzını öğretttik. Şombergin bu mütecavizane ve kat'î ifadeleri İbrahim £e>in sarkh ruhunu galeyana petirdi: Affeders:niz... dedi. Garp filhakika, sarka kolera ve veba aşısını öğreterek, ası iie önüne geçilen in aan zayiatını başka suretle telâf i etmeği de öğreiti Lettonyalı M. Berenz, tabağın daki son lokmayı agzma attıktan •onra: Maahaza çark ta, garbe af • yonu öğreterek intikamını aldı. Hükrnünü verdi... tbrahim Bey mukabele etfti: Garp medeniyetini istediğiniz kadar göklere çıkarabilirsiniz... Süveyç kanahnm ötetarafında yirmi sene yaşadım. Garbinizin ne demek olduğunu sizden fazla değilse hiç olmazsa sizin kadar bilirim. Garp medeniyeti dediğioiz bu korkunç makinenin bir gün makinistlerihi ezeceğini gördüm... Buna kanaat getirdim .. Garpte hürriyet, öyle mi?.. Hangi hürriyetten, hangi serbes^i den bahsediyorsunuz... Hürriyet mefhumunun garpte olduğu kadar hiçbir yerde suiistimale uğradığı vâki değildir... Garpli bir esirden başka birsey değildir. Refah deıiilen seraba irişmek için yapıytığı kürekleri havada çekerek nefsini körletmek • ten başka ne iş yapiyor?... ibrahim Beyin ahenktar Te mu • kanna sözleri kontesi teshir ediyordu! Şu halde Mösyö Elkâzım, de di, sizin hesabınıza göre elektrif fab. rikalarını yakmak, moda mağazalannı yıkmak ve hali bedeviyete rücu etmek lâzım gelecek. Ne dersin sen Dafne, bu nazariyeye? Mersü... tptidailik, hali bedeviyete rücu!... Ben geçen yaz dersimi ve ağzımm tadını aldım... 'Mabad'ı var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog