Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

26 Eylul 1 33 misakı Başvekilimiz dün sabah TürkYunan itilâf ve Küçük Bulgaristandan döndü Ismet Pş. Hz, tezahüratla karşılandılar, doğruca Dolma • bahçe sarayma giderek Gazi Hz. ne Sofya müzakereleri hakkmda izahat verdiler Birînct sahifrrlen mabat kadar gelen Bulgar Başvekili M. Mu şanof, Bulgar sefiri M. Antonof, Bul . gar Devlet Demiryollan müdürü ve Emıuyeti Umumiye müdürü, Varna Valisi Bulgar matbuat cemiyeti reisi M. Tanef ve Bulgar gazetecileri hazır bu . lunmuşlardır. Sahilde toplanan halk uzun müd det güzel harp gemilerimizi seyretmiş lerdir. Bulgar Başvekili M. Muşanof Başvekil İsmet Pş. ile birlikte Yavuza geldikleri zaman top atılarak selâmlanmış ve güvertede bir bölük asker se. lâm durmu.jtur. Mızıka evvelâ Bulgar mütealnben tstiklal marşını çalmıştır. Geminin her tarafı misafiriere gezdirilmiştir. •Cumhuriyet' Pire ve Atinada 3 saat Vapur rıhtıma yanaşırken sahildeki . ameleler, çocuklar türkçe bağırıyorlar: «Hoş geldiniz... Hoş geldinîz!» Atina 15 (Hurasî) Vapurumuz Pire litiMiıım^ yaklaşıyor. Uzakta Falero ufak beyaz evlerile bütün sahfl boyunca uzanmtş, parlak güneşin akmda pml pmi yantyor, Yunanistanın bü tün sahilleri tabiî birer plâj halinde... Müthiş sıcaktan bunalan halk denizi doldurmof. Liman gemi dolu... Büyük trans atlantikler, posta vapurlan, irfli ufaklı şüepler üzerinde her ımHetin bayrağı dalgalanıyor. Bunlarm arasmda kırmızı bayragımızı da görüyoruz. İskenderi • yeden dönüş seferini yaparken sayılı bir fırtmaya tutulan ve 18 saat dalga • larla çarpışan Ege, nhtıma yanaşmış dinleniyor. Limanda hummalı bir faaliyet göze çarpıyor. Kalkan vapurlar, yük alan silepler, öteye beriye koşan romorkör Jer, vTzn vıza' îşliyen vinçler... Takdîr ve gıptaya lâvık bir görâs, küçük Pi reyi her Hirlü tekn3c tesisah mevcut asrî bir liman haline koymus... Va purun EÜvertesinde yüzlerce vapur bacasile srarip bir ormanı andBan lima • nrn kalabalık manzarasını ve bu basdöndürücü faaliveti seyrederken üzerinde küçük bahkçı kayıklarile hurda bir iki gemi parçastndan, ve boyunlan bükük öksüz çocuidara benziyen boş samandıratardan başka birşev eöremedîgimiz tstanbul timanmı dtişünüyo rum. b» miknaıtu gibi dvarm bütân *eyvahlannı Yunantstana çekratş, toplatmş. Bu mevsim Yunanistana yainız Mısırdar altı bin seyyah gelrrriş. Kifisyanm botün otelleri ecnebt seyyarlarla dolu... Ay lardanberi burada otoruyor, yiyor, içL yor, eğleniyorlar... Ve neticede Yunanistan para kazanryor. Onlar turizm meselesini halletmişler. Simdi zabmetlerinin semerelermi top luyorlar. Danst bizim başumza... Yurranistanda en çok gıpta ettiğim şey yollar oldu. Pireden Atinaya, Atinadan Kifisyaya, Faleroya ve diğer bütün civar sayfiyelere uzanan yol ların hepsi tamamen asfalt... En dar yo 15 metre genisliğinde... Şehrin iç so . kaklan da gene asfalt... Göz abşık • lığile merak ettim, aradım, taradmı bir kans bozuk veya kaldmmlı yol bulamadım. Kilometrelerce devam eden bu düz ve mücellâ yollar üzerinde bmlerre otomobil gidio geliyor. Bu yollarm bir lasmtnı hükumet yaptırmıs. Bir kısrm için de Yunan z«nginle^i hünmet etmisler. Dışarda çalısıp, cabalıyarak kazandtklan milyonlan Yunantstana getirmisler. Her biri ba paralardan bir kısmile va vol yapbr . mıs, ya gemi alrmş, yahut fabrika mşa ettirmis, bfr kısrm da mektepler vücude getirmi*Ier. Sonra bunlarm heosînî hükumete hediye etmişler. M. Veni zelosun Atinadan Kifisyaya giderken sıra ile uç tane bvbîrinden güzel, bir • birinden büyük villâsı var. Bunhv da hükumete hediye edilmis, Meşhur Yunan zenginâ Averofun yaphrdığı stadf çok Rtükemme] bir spor sahası. Bizim zenginlerimiz ibret alsm!ar. Atmada, Pirede muthiş bmr imar fa. aliyeti var. Hükumetm gösterdigî yw • dım ve kolayMtlarla binlerce ev yapi hvor. Bu evleraı hepsi koç6k küçük vilfâlar tarrmda, modem, sık, iki kath binalar... Her bmnm arasmda lâakai effiser metre mesafe var. tmar faaliyet] hükumetrn resmî Droaramma istmaden icra edîHyor. Gelişigüzel ev yapbr mak yok . Hele devaja apartman . lara tesadüf ebnek mamkun deffl... Bir banka, memurlara raksftle ev yap • mağa baslamş. Bütân ba evlerkı ar* larmdak! bo» yerlerde gfizel bahçeler vücude getiririyor; herkee ajaç yetfş • teTnege mecbur tutuluvor* Son Dtrlnç sene içmde o kadar çok ev vapdnm» kî Atrna üç mtsli büyümüş. Muhacir mahalleleri Pireyl Atinaya tamomen ha$. larms... Yenl yan^lan «avfive evleri de vakm sarr^rh*» Arîrmvî Kifîsya île btr. Ve*n*m' konfora, zarafete U W t «d«n M nrofrrr^/< Yananfstan gîttflcçe güzeneafyor.. Böyle gl derse, bnraai ecnebfler için sarkm en güzel sctyfryeai haftnâ alacak. Burayi gördükten sonra Nevyorkun on sekszİA d sâmf mahalklethıiu en kötü nBma nfeu baonı sjfan CSnAimvlBf TaKsvnm yabancdar kân ne dereeeve kadar nw> ntka şayan olacagım daşönavor ve tstanbura yangnknn degfl, yapı kalfalannan, aoefnı IIIIUIIMIMTU mahvetüguıl söyliyen Falm Rrfkı Beye bak verfjro îçtimada Ismet Paşanın nutku gözden geçirilecek Yavuzdan ayrılma Misafirler Yavuzda hazırlanan büfede izaz ve ikram edildikten sonra Bulgar Başvekili bir nutuk söylemiş, iki memleket arasmdaki münaseba • tın dostluk muahedesinin temdidi su. retile lakviye rlunduğunu izah ettik ~ ten tonra: c Ben Türk dostuyum ve öyle kalacağım. Bulgar milletinin selâmını Gaziye arzediniz» demiştir. Başvekilimiz ba sözlere ayni hararetli cümlelerle cevap vermiş, iki mem . leketin daima dost kalacaklannı söylemistir. Büfenin bulunduğu salondan yukan çıkan misafirler kahraman bahriyeli . lerimizin sancak indirme merashninde bazır bulunmuşlardır. Misafirler gemiden aynlırlarken asker hep bir ağız . dan «yaşa» diye bağırmışlardır. Sofya ile Varna arastnda bir istatyonda Başvekilimiz Türk çoçuklarile görüçuyot Varnadan hareket Saat sekize doğru Yavuz demin'ni almağa başlamıştır. Başvekilimizle diğer heyet azası başta Donanma Kuman • danı Şükrü Bey olduğu halde deniz zabHlerimiz tarafmdan kamaralara yer . lestirilmişlerdir. Donanma zabitanı emsaîrne ender tesadüf edilen bir şekilde misafirperverlik göstermişler, kendî kamaralannı kâmilet misafirlerine ter. ketmişlerdir. Yavur'â Kocatape ve Tınaztepe Istanbuldan Varnaya gelir lerken şiddetli bir hrtmn geçirmişler dir. Varnadan dönüş gecesi de hava nuı sert olmasından endişe edilmişse de saat sekizde gemi limandan hareket edince riizgâr hafiflemiş ve oldukça iyi bir havada yolculuğa devam oltmmuştnr. Saat onda limana muvasalat arzu edildiği cihetle Yavuz ancak on, on iki mil süratle seyretmiştir. Varna yolundaki istasyonlarda Basvekilimizi karsıltyan Türk köylüleri Boğazda Heyettmîzin Yavuzla geleceğıni haber alan bahkçılar kayıklannı süsle . mişler, saat «ekiz buçukta Bağaz açıklannda bekler*teğe başlamışlardır. Gemi yaklaştıği z&man küreklerini havaya kaldırarak ve yaşa diye bağırarak Basvekilimizi selâmlamışlardır. Boğaz haricfnde yaman bir yiizücü yüze yü . xe denizin ortasına geîmiş, yaşa diye bağirmışhr. Yüzücünün herhangi bir teh. likeye maruz kalarak gemmin perva nesine kapılmaması için Yavuz bir müd. det yolunu kesmiştir. Boğaziçinin sahilleri ve iskeleler donanmış, halk sandallara binerek de . nize dökülmüştür. Yavuz sahillere yakm geçmiş, Ismet Pş. Hz. gemmin güvertesinde halkı selâmlamışlardır. Varna yolundaki is tasyonlardan birtnde Haydarpaşa önüne gitmiştir. Bu sırada Gazi Hazretlerinin Kâtibnımumileri Hikmet, Riyaseticumhur muhafız alayi kumandam Ismail Hakkı ve yaver Nasit Beyler bir istimbotla Yavuza gitmişler, Reistcumhur Hazretleri namına Baş vekil Paşa Hazretlerine beyanı hoşa . medî etmişlerdir. İkfnci bir istimpotla da B. M. Meclisi Reisi Kâzım Paşa Hazretleri gelmişler ve Yavuzun mızıkası tarafmdan marşla ve bir bölük askerle istikbal edilmişlerdir. katleri, bilhassa güzel gemilerini temiz tutmak hususundaki dikkat ve itinalan Paşa Hazretlerinin çok takdirlerini mu. cip ohnuştur. Yavuz telsizi sabaha kadar Başvekâlete ait muhaberatla mesgul olmustur. Şaziye selâm Saat onda Dolmabahçe önüne mu • vasala* edilmistir. Yavuz top atarak ismet Paşa Hz. nin Yavuzdan M. Muşanoîa gönderdikleri telgraf Vapur rıhhma vaHaşırken uzak tan kulağımıza türkce bazı bagnsnM . lar çeldi. Vapurlan boyayan işçiler. sahilde toplanan çocuklar türkçe bağı nyorlar: Hos geldiniz, hoş geldiniz! Rıhhmda da etrafımızı yalmavak bir sürü çocuk sardı. Kimî sigara satiyor, kîmi dileniyor: BeyJm, birkaç kuruş ver, sana dua ederiz. Beyefendi. fyi, ucuz sjgaralar var. Baska bir memlekette baskilannm Konferans yarm bu meselelerî g» • agzından Hlrkçevi duymak irsanın hem rüsecek, çarsamba frimü mozakereye hjhafVa, hem de hoştma gidiyo Ma. devam edecek ve cok kuvvetli bir m amafiK, bni Inrsdiyanlar pek vaban • tiroale 5?öre çarsamba ak^arm ba me runıı def^î .. Hepsi tstanbuflu Pcmlar.. seleTer hakkmda ahnan kararlan bfldiA*în*da msan kendmi hic te yabana ren resmî b v tebför uesroluna»ktır. bir yerde addetmivor. Çünku soforle Romen «rasî mahatfUiaiU TSrkYu. t&rkçe paxartık edilebiüyor, lokantada nan misaknun euzel te»Tn gSn g«çt3rçe ganonlardan târkçe vemek istenebfli daha iyi h!awdIlmekV ". yor. Çünkü heosi rörfcçe Kffivorlar. Bir taksiye atladık: bütün Pirevi, Atmayî M. Titulesko Atinaya da videcek ve cfvar koylerl dolastık. Saat birden M. Tituleskonun Ankarayt riyaretinr^orde kadar mâtemadiyen devam eden den sonra Atinayı da «ryaret edecegi Dtı geznvtımrzclen soni'a şorore ne ver* kuvvetie muhtemeldir. *ek beğemrsmiz. Bizim paranuzla beç Romenlerle Rulgarlartn anlasmarıra... stna imkcn voktmtş Yunanîstan pek ucuzluk.. M. Tituleskonun, Bulgar bükumerJnm En fvi sarabm okkası sekk kurus, en urarlarma rağmen Sofyayı dyaretmden simdilik vaz geçilmiş ve gayrimuayyen lüks Makedonva sigaralan 15 koroş, bir zamana bırakılrmş olması, Romen mezelerile birlikte büyuk duble bira mehafilînde Bulgarlarla her hangi bir 5 ktruş, en iyi cins ayakkabı 3,5 lira, anlasma yapmanm bugunkü vazîyetle • birmci sntıf bîr terride d'kilmek ve ki> rine göre hemen hemen imkânsız oldu. ma«î en fyi kafeeden olmak nzere bâr gtma kani buhmmalarr sebebme atfe • kat erkek elbtsesJ 25 lira... Bantar hep dilmektedir. Kral Aleksandr Romanya mareşalı bizim paralaria... Büyük, konforu mükemmel oteller, temiz, lüks lokantalar... Bükr*s 25 (A.A.) Kral, bugân Her smf icin türfâ tfiriü eğrlence yer Yugoslavya Kralı Aleksandra Romanleri, barlar, tiyatrolar, kafeşantanlar, ya ordusu maresal rütbesmi vemıişüı. modern bahçeler. Her sokakta, her Misak ve Romanya köşebaşnda atzi kendme çekiyor. U Bükreş 25 (A.A.) Balkan hususî cuzhık, rahat, bol eğlence kuvvetli muhabirimiz bildiriyor: Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi Bey, Avrupadan avdet eden Romanya Hariciye Nazın M. Tituleskoyu dün ziyaret A»ar ve ef'alile hayırla yado ederek kendilerüe üç çeyrek saat mülâlunan ecdadımın hayrülhalefi ve katta bulunmuştur. ancak onun evlâdı olmakla iftihar Bu mülakat esnasmda Romanya Ha. ettiğim tüccardan muhterem ba • riciye Nazın, Türk ve Yunan misakm bam NEMLİZADE HAMDt Beyedan hararetle memnuniyet beyan et fendinin ebediyen zıyaı dolayısile miştir. vicahen ve gerek tahriren elemle • B'*inci sahifeden mabat Küçük İtilâf konferansmnı asıl mtrza. kerelerine yarm başlanacaktır. Salâhiyettar mehafilden yaptığım tahkikata ve mevsukan haber aldığıma görüşülecek meseleler bes grupmana aynlmışhr. Birrnci grupman: Almanyanm takip ettiği haricî siyaset münasebetile tahdidi teslihat meselesinin son vaziyetidir. tkinci grupman: Fransa, İtalya yak . Iaşmasınm Avusturya üzerindeki tesir leri bakımmdan Avrupayı merkezî meselesidir. Üçüncü grupman: M. Kanyanm Paris müzakereleri ve bu esnada Von Papenm Peşteyi zrvareti bakımlarmdan Macar meselesidir. Dördüncü grupman: Balkan mese lelerine tahsîs edflmiş ve bu grupman da aynca üç tâli kısma avnlmıştır. 1 ind kısım: Fransa ttalya yaklaşmasnnn Yugoslavya ve Bulgaristana son zaTnanlarda empoze ettiği vaziyet neticesinde Bulgar Kralmm Belarrat istasyonunda Yugoslavya Kralı ile yaptığı mülâkattan doğan (Detente eertpn • liğin eksilmesi) vazfyetinin tetkifeı. 2 inci kısım: Türk Yunan misakınm bir Balkan lokaraosu vücude ge tirmek noktasından doğurduğu vaziyet le Türkiye Başvekilinin nutlnaıun açhgi, Balkanlarda soDıu takvrye ve daha iyi anlaşma faa'''vetlprine ait (perspek tiv) in müzakeresi. 3 Sncu kısım: Romanya Haricfye Na. m M. Tîhdeskomm Ankaraya yana cağı zfyaret dola^ısile bu ziyaretm se bepleri ve hedefleri ve bir Karadeniz konferansı ve Romanya • Rus müna sebetleri meselelerine dair verece^i izahat. Bu izahat bir Balkan devleti o! mak dolavraiie Yugoslavvayı ve Roman. yamn rmittefSri ohnak dolavnüe de Çeko^'ovakvayı alâkadar etmektedîr. Besmci grnoman: Cemiveti Akvam göruşülen meselelere tahsis İHSAN ARtf TESEKKÜR TESEKKÜR Nemlizade Hamdi Bey merhu « . mun irtihali dolayısile gerek tah • rhen tees«ürlerimize iştirak eden, gerek cenazesinde bulunmak zahmetmi ihtiyar ederek tesellimize ftitap e • den resmî ve hususî müessesata va Cumhuriyet Halk Fırkası tstanbul merkezine, İstanbul Ticaret ve Sa^ nayi Odasile Balkan Ticaret ve Sanayî Odası Cemiyetine, dost ve ehrb bamıza bütün ailemiz efradı en kalbî minnet ve teşekkürlerimizi arza muhterem gazetenizi tavsit ederiz efendim. Nemlizade ailesi (7772) ismet Paşanın gemiden ayrılışı îsmet Paşa Hazretleri Sofya rethanemizde Sofyalı gazeteciler arastnda Gazi Hazretlerini »elâmlamişhr. Gemi Dolmabahçe önünde demirlemek istemaşse de bir akşam evvel buralara ke reste gemileri demirlemif oldugu için Başvekil tsmet Paşa ve refakatindeki zevat gelen muşlara binerek doğru Dolmabahçe sarayına gitmişlerdir. Bu sırada Ismet Paşa Hazretlerini karş'ıla mak istiyen binlerce halk sandal ve mo. törlerle Dolmabahçe sarayı önünü doldurmuşlardı. Başvekil Hazretleri mus la saraym nhbmına çıkarken binlerce elin aflaş seslerme «yaşa!» avazeleri kanşryordu. Maiî Türk Talebe Birliği Do'mab?h çe nhtırmnda Başvekilimize ve Tevfik Rüstü Beye bir buket takdim etmistir. İsmet Pasa Hazretleri ve Hariciye Vekili Bey Reisicumhur Hazretleri tarafmdan kabul edilrrdslerdir. Gerek Basvekil, gerekse Hariciye Vekili Gazi Hazretlerine Sofya mnzakeratı hakktnda izahat ve tafsüât vermislerdir. İsmet Pasa Hazretleri dün öğleden sonra saat ikide Perapalas oteline gi derek istirahat etmişlerdir. Başvekil ve bahriyelilerm'z tsmet Paşa Hz. seyahati esnasmda Donanma Kumandam Şükrü Beyle ve diğer deniz zabitlerfmtzle görüşmüş, kendilerinden izahat almışlardır. Bahriyelilerimizin terbiye, nezaket ve liya Sofya 25 (A.A.) Bulgar ajansı bildiriyor: Türkiye Başvekili tsmet Paşa Hazretlerile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey Yavuz zırhhsından Bulgar Başvekili M. Muşanofa şu telgrafı göndermişlerdir: «Bulgaristandan tmutuimaz hatıralar götürüyoruz. Gerek Bulgar hüku meti gerek Bulgar milleti tarafmdan hakkımızda gösterilen samrmiyet ve â'icenaplrk nişaneleri bizi çok mütehassis ve minnettar kılmıştır. Bundan dolayı bir defa daha zatı devletlerile BuL gar hükumetine ve dost millete hararetle tesekkür ederiz. Sofyayı ziyaretinvzin, iki memleketi biIb:rine bağhvan sağlam ve derin dostluk bağlsrının kuvvet bulma«<na çok yardım ettiği ve Bulgaristanla Türkiye arasmdaki musli hane teşriki mesaiye daha kuvvetli bir ham'e ermis olduğu bihakkm ümit edileH'V. Hasmetlu Kr?l ve Kralice Hazeratına hakkımızdaki göstermek lutfunda bu • lunduklan ve bizi fevkalâde mü'.ehassis eden cok nüvaziskâr kabulden dolayı derin minnettarlığımızın hürmetli ifadesmi gözetmenizi zatı »l'lerinden rica ederiz. Refikam ile Tevfik Rü«*ü Beyefendmin refikalan hanımefendi yüreMen gelen muhabbet hislerin'n Madam Mu Ranofa arzını zatı devlet'erinden rica ederler. Bu hissiyata biz de tazimabmı . zan ifadesini terdif eyleriz. Asil Bulgar milletinin saadet ve re . fahı hususundaki hararetli temennilerimizle birlikte yüksek hürmetlerimizin ve samimî dostlugumuzun teminatmı kabul ey'eminizi rica ederiz. Başvekil h»7retleri. Cumhuriyetm yıfdönnmö ve Bulaar radyosu Sofya 25 (Hususî) Türkiye Cumhuriyetinin onuncu yıldönümü şenlik Ierinde radyoda verilecek konser ve konferanslann, Bulgar radyosu tarafmdan mem!eke':in her tarafına nesredilmesi i. çin tstanbul radyosu ile bir mukavele aktedilmiştir. Bu münasebetle Bulgar memleket rad. yosu îstanbul radyosuna bağlanacak ve Osmaniye telsizmin neşriyatı Bulgaris tana nakledilecektir. Bulgar Millî Müdafaa (Rodna Zaş. tita) teşkilâtının bu seneki kongresi, teşrinievvelin ilk günlerinde Eski Zağ rada toplanacaktır. Bu teskilâtın gayesi: Bulgaristandan ecnebilerin ve ekalliyetlerin kovulma sı yalnız Bulgar milletine mensuo va tandaşlardan alışveriş edilmesi, Bul garca yazılmıyan tabelâlann, reklâm ve afişlerin menedilmesi, cebren Bulgar . ca konusturtmak ve saireden ibarettir. Rodna Zaştitanın ülküsü şudur: «Bul. garistan Bulgarlar içindir.» rimi tahfife şitap eden nüvazişkârdostlarıma arzı şükran için, mute ber gazetenizin lutfen tavassutunu istlrham eylerim. İstanbul Vergiler Temyiz Ko misyonu İktısat Vekâleti Ce lilesi azasmdan NEMLİZADE SITKI Podna Zaşt'ta konqresi Sevgili refikamın vefatile kalbim . de açılan derin yaranın elemini, ta Kâbile kadar yazdıklan taziyet mektup larile gidermeğe calışan muhterem ve sevgili dost ve tanışıklanma bu müşfik ve emil hareketlerinden dolayı borçlu olduğum teşekkürü ayn ayn yazmağa imkân göremîyorum. Şu satırlarla minnet ve tesekkürümü izhara müsarea'. ederim. Kâbil: 18 ağustos 933 Doktor Rebi Hikmet TESEKKÜR KARlLERtMİZE KOLAYLIK Aylık abone Hususile vilâyetlerdeki bir çok karilerimiz gazetelerini tmmta zaman kendi adreslerine alabil • mek için bizden bazı kolaylıklar i» temektedirler. Bu aziz karilerin arzularmi yerine getirmek Sıere Cumhuriyet için aybk abone osulü ittihaz etmeğe karar verdik. Ay > lık abone bedeli yalnız ! MEVLiDi NEBEVt Fenerler idaresi müşaviri mer hum Neş'et Paşa ile Adliye başmüfettişlerinden Talât Beyin torunu merhume NERMİN ARİF Hanı mın ruhu masumanes'ne ithaf edilmek üzere eylulün 29 uncu cuma günü öğle namazım müteakıp Ka dıköyünd'e Osmanağa camii şeri fînde mevlidi nebevî kıraat edile ceğinden arzu eden hanım ve be yefendilerin teşrifleri rica olunur. Büyük validesi Fatma Neş'et 150 kuruş... tan ibarettir ve tabiî pesin olarak gönderilmek lâzımdır. Bu usul idarece fazla raesaiyi icap eden külfetli bir meşgale olduğu îçin abonelerinin inkıtaa ngramamasını istiyen karilerinJOTn Dars'annı idareve vaktinde yeb • şecek veçhile göndermekte devam etme'eri iktiıa edecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog