Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahk Yunan Başvekili şehrimizde M. Venizelos geîdi, parlak merasimle karşılanch Bırinci sahifeden mabat den M. Spiro Mellas, M. Spanomis, M. Asimakopulos, M. Atnasiyadis, yüzbaşı M. Giparis ve ihtiyat zabitlerinden M. Metaksas da refakat etnaeketedirler. M. Venizelos ile zevcesi Galata rıhtıemnda Reisicumhur Hazretleri namına Kâtibiumumileri Hikmet ve Seryaver Celâl Beyler, Başvekiî Istnet Paşa Hazretleri ve refikalan Hanımefendi, Hariciye Vekili Tev fik Rüştü Bey ve refikalan Hanıme fendi, Vali Muhrttin, Basvekâlet kalemi mahsus müoürü Vedit, Hariciye Vekâleti kalemi mahsus müdürü Refik Âmir Beyler, Yunan sefiri M. Sakelaropulos İstanbul Türk ve ec nebi matbuat erkâm tarafmdan karfjlanmışlardır. Fakat bu dostluğu daha umumi bir noktai nazardan mühim yapan şey, hiç kimseyi tehdit etmemesi ve yalnız Türkiye ve Yunanretan için değil, fakat u. mumiyetle bütün yakm sark için cid • dî bir sulh zamânı teskil eylemesidir. tsmet Paşa Hazretlerile ben bundan bilhassa bahtiyarız. Çünkü daha Lozan sulhunun ferdasında her iki devletin daimî menfaatlertnin neyi icap ettirdi ğini doğru olarak farkettk. Ve bizi bekliyen suitefehhümlere lâkayıt kalarak bu dostlusru tahakkuk ettfrmek cesaretini gösterdik. Türk;venin büyük ıslahatrısı Reisi cumhur Hazretleri bu dostluğun ehem. miyetine tamamen niifuz ederek hüku. mefine kuvvetli müzaheretini bahşet mek suretile tahakkukuna imkân ver mistir. Pugünkü zivaretim kat'iyyen hususî mahiyettedir. tsmet Pasa ile Tevfik Rüştü Beyin dosiane davetine icabetle ge . çen sene güzel bir su sehriniz olan Yalovada birkaç gün geçirmek üzere zevcem ile gelmek fikrinde idik. Fakat 25 eylul umumî intihabatile meşgul oldu . ğumdan gelemedim. Ziyaretimizin bu seneye bırakılması sebebi işte budur. Bu derece dostane bir hava içinde birkaç gün kalmakta ve çok kıymetli dostlarla temasta bulunmaktan duyduğum sevmdn nekadar büyük olduğu nu ilâveye lüzırm görmüyorum.» Üskücîar tramvayı Hattın temdidı için istikraz yapılıyor Şehir Meclismin gecen içtima d«v resinde Usküdar tramvay hattmm Ka. dıköyüne temdidine ve bunun için de bir milyon liralık bir istikraz yapıknasına ve bu istikraza Belediyenin kefa let etmesine karar verilmişti. Bu işle meşgul bulnnan komisyonun bir malî müessese ile bir müddettenberi yap malcta olduğu temaslar neticelenmek üzeredir. İstikrazm esas hatları üstün de ttilâf hasıl ojmuştur. Yakında is tikraz yapılacak ve hattm temdidi için insaata baslanacaktır. Sirket bu rnşa tı kendi vesaitfle vücude getirmek üze. re tertibat ahnaktadır. TürkBulgar protokolu ı^vıııro nasıl hazırlandı? [JSu akşamkî program ) Sofya ziyaretinin bilânçosu İSTANBUL : 18 gramofon 18,30 fransızca ders (ilerlemiş olanlara) . 1 9 Mahmure Handan Hanım (saz) . 19,45 Fazilet Hanım (saz) . 20,30 Eftalya Hanım, Sadi Bey ve arkadaslan 21,30 gramofon 22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat ayan. VİYANA: 20 avcdık şarkılan ve musikisi21,l< vatanî düşünceler . 21,35 radyo pot • porisj 23,05 gece konseri. PARtS : 20,05 gramofonla konser: Racntan parçalar 20,35 komedi 21,05 tagan m konseri . 21,35 Madam Tissiernin konseri. TULUZ : 20,35 senfonik konser • 20,50 opera parçalan • 21,05 Arjantin orkes • trası, şarkılar, askerî bando . 21,50 havaiyyen gitar • 22,05 konser 22,35 senfonik orkestra 23,05 sesli filmlerden parçalar . 23,35 konser 24,05 operet parçalan, dans havalan 1,05 haberler, şarkılar, Viyana orke*tra*ı. BÜKREŞ : 21,05 ispanyolca şarkılar • 21,25 radyo orkestrası 22,20 konser. BELGRAT : 20,05 halk şarkılan • 20,35 radyo orkestrası . 23,20 çingene orkestran. BUDAPEŞTE : 20,05 konser 20,35 tiyatro • 22,50 gramofon 24,05 çingene orkestrası. 26 EyTuI 1933 Malul^aziler Cemiyetlerinin ismini değiştirdiler Harp Malulleri Cemiyetinin yeni I . dare heyeti, geçenlerde toplanan kon gre kararma tevfikan cemiyetin ismini (Türkiye Cumhuriyeti Harp Malulleri Birliği) ne tahvil etmistir. Dün bu değişikliğin tasdik muamelesi icin Vilâyete müracaat edilmistir. Birlik ikinci reisi Berati Bey dün bir muharririmize demiştir ki: « Muaddel nizamnameye göre kazdınbnış olan (Türkiye Cumhuriyeti Harp Malulleri Birliği) yazılı yeni mühürün istimaline başlanmıştır. Sabık L dare heyeti reisi nezdinde kalan ve henüz iade edilmiyen eski mühürün hükümsüz bulunduğu ve badema bu mS. hiirle cemiyetin hiçbir suretle temsfl edilemiyeceği, Birliğin (Cemiyetin) birçok ünvanlarla icrayi ticaret ve faaliyet eden şirket ve teşekküllerle kat'iyyen alâkası bulunmadığı resmî ve hu susî bütün makamat ve müesseselere de ayn ayn bildirilmiştir. Muhterem halkımızı da bu hususlarda tenvir etmeği faydalı buluruz. Ye . ni nizamnameye göre idare heyeti aza. lan arasmda yapılan son seçilmede birinci reisliğe mütekaft mirajay Celâl, ikinci reisliğe Berati, kâtibi umumilğe Bahattin, umumî müfettisliğe Zihni Bey. ler getirilmisler, yeni vazif elerini deruhte etmişlerdir.» Vanurda Vapur *.am saat 7 de rıhtıma yana.smıştır. Başvekilimiz tsmet Paşa Hazretleri bu sırada rıhtıma çıkarak vapur a doğru ilerlerken rıhtım üze rini ve rıhtım caddesini dolduran b'nlerce halk tarafından «yaşa var oL>, 'yaşasın TürkYunan doitluğu» avazelerile selâmlanmışlardır. Basveidlimizle refikalan hanımefendi. Hariciye Vekilimiz ve refikalan hanımefendi, Vali Muhittn Bey ve dğer zevat vapur rıhtıma yanaştıktan sonra gemive çıkarak sabık Yunan BaavekilL r>» «hos geldiniz» demis^dir. Madam Vcnfzelosa tsmet Pasa Hz. ile Tevfîk Riijtü Bey ve Vali Muhittin Bey na nuna birer buket takdim edilmiştir. fsmet Pa#a Hazretlerile M. Venize Josun kar»ılaşmalan çok samimî olmuştur. tki etki dost ve kıymetli styaset adamı birbirlerile kucaklaşmışlardır. \farnada Yavuz zırhlımızda Bulgar rictdinin de huzurlartft yapılan sancak indirme merasimi Bîrinei aahifeden mabat ve bazı politika mehafilinde entrika çeviren, şuna, buna alet olan kimse lerle çesk çeştt ftrka adamiannm mevcudiyetine de inanmak lâznndır. U mumî Harpten sonra Bulgaristanı za yrf bulan bir takm» gizli eller, faaüyettedir. Bunlann tesvik ve tahrikîle son Türk Yunan mJsaktm ileriye sürerek «siz bu muahede ile bizim Akdenize mmek emeHerurnze mâni oldunuz. Bu hususta Yunanlılarla birlestmiz» diyenler var. Biz Yunanistanla bu misakı ak tetmeseydik Bulgarlar, Yunanhlardan cebren Akdeniz yolumı alabilirler mi? Eğer Cemiyeti Akvatn Dedeasraç ta Bulparlara bîr menfer temin eder ve Yunanlılar da buna muvafakat edecek olurlarsa Türkiye razı olmıyacak mı? tşte bu iki sualin cevabı tetkik e dilirse Bulgaristanda bazı müfrit ve yanlıs düşünen kimselerin hata ettikleri ve Türk . Yunan misakile Akdenizde Bulgaristana iktısadî serbest liman te. mini meselesi arasmda hiçbir münasebet ohnadığı meydana cıkar. Buigaristamn temas ettiğimiz hakikî ve samimî siyaset adamlan da işin doğrusu bu olduğunu itiraf ediyorlar. Gayrimemnunlar ara • smda Yugoslavya ile bir anlaşma temmî fikrini ileri surenler vardır. Bu iki mem. leket arasında öyle ihtilâflar mevcuttur ki böyle bir anlaşmanın vücut bulabilmesi bugün hayalden bile uzak bir şeydir. Bu takdirde ya Sırbistanın Makedonyaya muhtariyet vermesi, yahut ta Bulgaristanm senelerdenberi uğrunda kan akrrttığı Makedonya muhtariye. ti emelme veda etmesi zaruridir. Hal. bukî bunun ikisi de olamaz. Bulgrar Kralı Boris Hazretlermîn rehberliğile kıymeÜi Basvekil Mösyö Muşanofun azimkâr siyasetinin, bu işi hakikî mecrasma sevkedeceğine inanmak icap eder. Zira her iki memleke . tin şefleri buna taraftardır. Bulgar a halinin Sofyadan Varnaya kadar yol larda Türk heyetine yaptıklan tezahü rat ta bu hususta kâfi bir delil teskil eder. Dört, beş günlük Bulgaristan ziya reti esnasmda gördüğümüz hakikat bu. dur. İsmet Pasa Hazretlerile Tevfik Rüştü Beyin Sofya seyahatlerinde el. de ettikleri neticeler büyüktür. Kıy metli Başvekilimiz Sofyada çok iyi in . tıbalar bırakmış, efkân umumiyenin muhabbetini kazanmış, birçok yanlış fi kirlerin değişmesini temin etmistir. tsmet Paşanm Sofya seyahatinden son ra vaziyet tamamile değismiş ve sa . mimî bir hava esmeğe başlamıştır. Baş. vekilimizm ve Tevfik Rüştü Beyin Sofyada her iki memleket münasebetlerini takviye için sarfettikleri mesaiyi ifade çok güçtür. Bunu ancak yakından gör. mekle anlamak kabildir. Biz gazeteciler gece sabahlara kadar devam eden bu faaliyeti bizzat gördük ve pek yakından takip ettik. tki memleket Basvekil • lerinin bu samimî ve ciddî dostluklan Varna halkmın gösterdiği dostluk te zahürah arasmda semeresini verdi ve protokoi imzalandı. ALİ FUAT BaşveVilimizin ziyafeti Basvekil tsmet Paşa Hazretleri dün aksam saat 9 da Perapalas otelinde M. Venizelos şerefme hususî bir akşam yemeği ziyafeti vermistir. Ziyafette Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü ve Vali Muhittin Beyler de bu Iunmuylardar. Türkiye Norveç ticarî münasebatı Norveçe fazla ihracat yapmak mümkündür Türkiye Isveç ve Norveç gîbî si mal memleketlerile olan ticaretini öteJenberi Almanya ve sair garp memleketlerinm tavassutlarile icra etmektedir. Bu memleketlerle d'oğrudan doğruya münasebat tesis edilecek o lursa buralara ihracatımızın epey artacağı tahmin edilmektedir. Şimal memleketlerinm bizden al dıkları başlıca seyler iı\cir. üzüna, fındık, zeyinyağ, tutun, atyon ve halıdır. Norveçle olan ticaretrmizi kısa ca gözden geçirecek olur isek gö rülürki; bu senen:n ilk yedi ayında Norveçin bizden mubayaatı 47,000 bizim onlardan mubayaatımız 187,000 liralıktır. Bu miktarlar geçen senenin ayni aylarına nazaran çok daha azd'ır. Bununla berabe» Norveçe ihracatımızı çoğaltmal mümkündür. Zira, Norveç bizim i&tihsal etti ğimiz aşağıdaki maddelerden mü him miktarda ithalâtta bulunmak ta ve fakat ihtiyacın çoğunu bas ka yerlerden tedarik etmektedir. 1932 (Kilo olarak) ümum ithalâtı Türklyeden Incir Fmdık Zeytınyağ Üzum Tütur. 696.000 536 000 Dünyada ne kadar Vapurdan Ismet Pa»a Hazretleri Madam Venizelosla, M. Venizelos ta Ba«'vekll Hazretlerinin refikalan hanıme ~ müslüman var? ferdile kolkola «kmtşlardır. Bu çok samimî manzarayı sören halk lsmet Ps. Hz. ile M. Venizelosu uzun uzadıyı ?Jkışlamı*hr. Rıhüm salonundan çıkı'dığı vakit sene tsmet Pasa Madam Venizelosla bir otomobile ve M. Venizelosla da İsmet Pasa Hazretler.'nin refikaları hammefendl ikmct otomobile btnmUler. doeruca Perapalas ote"n«» 2itmi»lerdir. Vapurdan cıkış Yeni tanzim edilen bir istatistik Ahiren tanzim olunan bir ista • tistrğe göre dünyada mevcırt müslümanların adedi 259 milyonu mütecavizdir. Bu raüslümanların bu lundukları mentieketler ve umum mevcuda nazaran nisbetleri ber veçhi atidir: Yann akşam Ankaradaki cemiyetin bir teşebbösö Ankara Malulgaziler Cemiyetinden: Ankara Malulgaziler cemi yeti ge rek ferden ve gerek birçok malul te »ekküllermden, malullerin bir merkez etrafmda toplaomalan hakkmdaki te. mennüeri havi mektuplar alması do Iayisile bu arztmun heyeti umumiyede tetkikine karar vererek 299933 cu ma günü Ankarada Ordu evi salonla nnda saat 14 te bir içtima akti için he. yeti umumiyeyi toplantıya davet etmistir. ARTİSTİK Sineması 933 934 sinetna mevsimine cazip ve sevimli M. Venizelosun beyanatı SaSık Yunan Baavekili nece Pera palas otelinde kendtsüe sörüfen bir muharririmize su beyanatta bulunmuştur: « Bundan üç sene evve', Türk Yunan dostluğru kuru^dufu vaklt her iki tarafta da bu dost.u^un esAslarmm s?plamIığ'mH''n şüphe eden çok kim seler vardı. O zamandanberi geçen vakitler bütün bu şüpheleri tamamen rzale etmistir. Türk Yunan dostlugu yalruz her iki memüeketin bütün siyaset adamlannm idrakine değil fakat avni zamanda her iki milletin de suuruna istinat etmek • tedir ki, i*te bu daha mühkndr. Henüz birkac gün vardır ki Yunan Başvekili Türk hükumetile Ankarada yeni bir dostluk misakı imzaLamıstır. Bu misak ile, beklenildiği gibi, ilk dostluk muahedesi senişletlmistr. Esasen bu dostluğun, kendsinden nxkh olarak beklenebilecek bütün »emereleri vermis oldusru zannedümemelidir. Bu semerelerin ilerde sünden süne daha mebzul olacasma mutmam bulnnmalıyız. Her iki devlet, arasmdaki dostluk ve tesrüci mesainm kendileri için çok ctddî bir sulh ve emnlyet zamâm teçkil ettiğine ve dahilî ihya eserlerinde en disesiz calısmalartna imkân verdiğrne lllî 5,12 7,14 37,26 19,28 7,86 7,71 5,01 3,20 3,08 1,16 1,02 0 57 0,52 1,07 Turkıye Cumhuriyeti Sovyet Rasya Ingıltere Imparatorluğu Hollanda Fransa Çın Mısu Iran Efganistan Habeşıstan Irak Italya yugoslavya Dığer memleketler Yekun 13,269 18,529 96,629 50,000 20,405 20,000 13,000 8,300 8,000 3,000 2,640 1,482 1,363 2,716 (Blnar hcsab Artistik sineması önümüzdeki perşembe günü açıla • cak olan «Artistik» sineması yeni mev. sim için programını kuvvetli bir şekil. de hazırlamıshr. tstanbul halkı muhteIif çeşitteki bu mutena filimleri hiç süphesiz takdir ve memnuniyetle sey . redeceklerdir. Bunlnrdan bazılarımn isimlerini veriyoruz: Fransızca filimier arasmda !âtif ve sehhar Anny Ondra tarafından oynanan (Alavm Kızı) fOtel Atlanh'k); Marie G'^rynin (Madam Çacuk tstemiyor) u; Charles Boyer ve Annabella tarafmdan temsil edilen Claud Farre rein cihansümul eseri (Harp); bu . yük reiisör Jearques Feyderin idaresinde sevimli Marie Bellin en büyük filmi (Büyük Oyun) ; Marie Glorynin Mö Mm ve Bibi filmmden daha mükem mel (Çıldırtan Kadm> ı; Pierre Be . noitnin Spinelli, Jean Murat ve Chakatoni ile (Lübnan Melikesi), Güstav Fröhlich ve Annabellanın (Güneş Doğarken) şaheseri; Charles Boyerin (Gö. nül Avcısı) ; Abe! Ganzın (Ana Istırabı); Betti Amann tarafından (tstiklâl Kahramanlan): Jeorges Ohnetnin ta. nmmıs eserlerinden büyük trajedi ar . tisti Gaby Morleyin temsil ettiği (De mirhane Müdürü); Jacques Barincelli. nin hazırlamakîa olduğu Roma İmparatorluğuna ait büyük bir filim. Bunlardan maada geçen sene bütün tstanbul halkmın birkaç defa seyretmekIe doyamadıklan Paprikamn ateşin, unutulmaz yıldızı Franziska Gaalin (Veronika) tı; merkezî Avrupanın tanın . mış tenorlarını gölgede bırakan Joseph Smhhin (Dünyayı Dolaşan Şarki) sı; sevimli Martha Eggertin temsil ettiği Paul Abrahamın sevimli opereti (Bir gün sana geleceğim); Liane Haidin (Senin Gibi Bir Kadm) filmi ve sa . ire... Fransızca sözlü ve şarkılı filmi ile başlıyor. Donizetti'nin nefis musikisi. 259 333 100,000 Ilâveten: FOX JURNAL Filimden evvel ve perde aralannda Maestro Poliansky'nin salon orkestrası ( 7771 ) Hırisiiyan memleketleri içinde en çok müslüman ahalisi olan memleketler sırasile tngiltere, Hollan da, Fransadır. En az müslüman a halisi olan memleketler de ttalya ve Yugoslavyadır. Dünyanın umum nüfusu Cemi yeti Akvam tarafından 1932 sene sinde yapılan en son hesaplara göre 2,012,000,000 olduğuna naza ran müslümanlar dünya nüfusunun % 13 nü teskil etmektedirler. 103,000 5,000 hiç almamıştır 238,000 3,856.000 1,905,000 2,184,000 67.000 28 eylul perşembe akşamından itibaren: TfJRk sinemasında Bir sinema harikası Aşk ve dehşet sahneleri yapılan Norveç incirin çoğunu tspanya dan, fmdığın çoğunu Ispanyada ve Italyadan, zeytinyağını tamamen Ispanyadan almaktadır. Norveçle doğrudan doğruya münasebetler tesis edüdiği takdirde bu mallarımızdan fazla miktarda satıs yapılması temin edilebilir. A lâkadar müteşebbis tacirlerimizin bu mahrece hususî bir ehemmiyet vermelerini tavsiye ederiz. İlk defa olarak filtne çekilen Gemlikte 150 kil o esrar yakaland1 deniz canavarlanle insatılann boğuşması Aşk ve kıskançlık yuzünden vabşiyane mücedeleler ı Fransızca sözlü muazzam bir şaheser E D W A R D ROBINSON ZITTA JOHANN RICH\RD ARLEN l'âveten 2 kısimlık kotnik ve revü filmi Manzara (7?r Tipi Dindi ^ İPEK 1 Muazzam bir film : Yeni programı SİNEMASI için neler hazırliyor ? Edebiyatımızın en güzel eseri Yazan: MAHMUT YESARt Macar aşkr M a c a r da n s l a n M a c a r şarkıian ile süslenmiş bıiyük ve raaazzam filim d M k M ÇA R D A Ş Oynıyan: R O Z E B A R S O N Y 2 Paramount dünya havadisleri gazetesi ve 3 BUylik sanatkfirımız Muhlis Sabahattin Beyin 40 kişilik bOyük revü heyeti, en gUzel şarkılar, danslar, tarihî ve modern kostUm lerle tlsrcn çuvaüan [stanbul limanında Gemlikte Demirsubaşı mahal motörleri tarafından dün şehri lesinle, bir evin zemin katında mize getirilmiştir. Bu kaçakçıhk150 kilo esrar yakalandıçını yaz ı la, Gemlikteki înhisar memurlamıştılr. Esrar çuvalları Muhafaza j ından biri sucludur. Tevfik Remzi Seyahatten dönmüş, hasta kabulüne başlamıştır. Doktor revüsünü gösterecektir. Dttn Bugün Yann Orkestrayı bizzat Muhlis Sebahattin Fiatlerde zam yoktur. Biletlerinizi şimdiden aidırın T E L : 4O28O B. idare edecektir. TİPİ DİNDİ, edebiyatımıza bir çok kıymetli eserler ve • ren Mahmut Yesarinin en son ve en çok beğendiği eseridir. Mufaarrir, bu eserinde sevinç ve ıztırapla geçen bir hayatı safha safha göstermiştir. TİPİ DİNDtnin kıymeti bütün oku yanlar tarafmdan müttefikan takdir edilmistir. FİATI: 65KURUŞTUR (7778 ) î Bütün kitapçılarda bulabilirsiniz. Taş. radan siparişler «Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi» adresine yapılmahdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog