Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Hayat &nsiklopedisi 40 încı cüzü çıktı •i """""" U» 007U HO. öüll umhuriyel İSTANBUL CAĞALOÛLU Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No. 24« Telefon: Basmuharrır: 22386, Tahrlr müdurü: 23236, Idare müdurü: 22365, Matbaa: 20472 Hayat Ansiklopediai Biyik bir kıtfiphaneyi Mr arada evinize gefireı M faydali eserdir. Her evde bir lane bulunmak lâzımdır. İ 25 EVİÛİ 1933 Ismet Paşa Bu Sabah Varnadan Geliyor """"""""»"•"»""»"•»mınııımmnn ! ıı nmnıııııınmımımnııııııııı , nıunıııınııııt •ıtıııuııııifmnııııııııııııııiHiııııııııııtnııınııınııııııı TürkBulgar dostluk muahedesinin beş sene daha temdidi protokolu dün imza edildi Harp Akademileri ün, Büyük Erkânı Harbiye Reisi Müşür Fevzi Paşa Hazretlerinm hururlarile Harp ve Dendz akademilerinde bu senenin mezunlanna diploma tevzii merasi mi yapıldı. Harp akademisi, eski Erkânı Harbiye mektebinin mütekâmil şeklidir. Deniz Harp akademisi ise Cumhu riyet devrinin, deniz zabitlerine yüksek askerî tahsil vermek üzere tesi« ettiği bir müessesedir ki geçmiş de virlerde mevcut değildi. Eski bahri ye zabitlerimiz, erkânı harbiye tah >ili görmezlerdi. llim ve fen ilerle drkçe harp san'ati de gittikçe geniş lediği, güçleştiği yüksek bir ihtısas işi haline geldiği için Cumhuriyet idaresi, vatanın deniz kuvvetlerini ellerine vereceği erkânı harplerin ve kırmandanların yüksek tahsil gör • melerini kat'î bir zaruret addederek Deniz Harp akademismi de tesis etti. Bu akademi bu sene ilk kıymetli meyvasım verdi. Simdi Harp akademisi, ordunun muhtaç olduğu erkânı harp zabit • lerini ve müsakbel kumandanlarını yetiştiren iki yüksek müessesemiz dir. Ordu ve donanmaya zabit yetiş tiren mektepler, bu memlekete yal nız zabitler ve büyük kumandanlar değil; bîrçok ilrm ve fen adamı, ve pek çok hoca da yetlştirmişlerdir. Memleketin birçok simalan bu mekteplerden feyîz ve nur almışlardır. Türkiyenin Büyük Kurtarıcısı Gazi ve onun bütün silâh, harp ve in kılâp arkadaşlan, başta Fevzi ve tsmet Paşalar olmak üzere, Harbiye ve Erkânı Harbiye mektebinin en kıymeÜi ve güzide simalandır. Bu memleketin tarihinde, askerler dai ma eh büyük rolü oynamışlardır. Çünkü garbin fennine ve tekniğine ilk önce ve en yakından onlar temas etmişlerdir. Kara ve deniz ordulanna zabit yetiştiren mekteplerhniz, ayni «a manda millete hoca da yetiştirmiş lerdtr. demiştik. Bu hocalar, askerî ve sivil mekteplerde biîfiil mual limlik ettikleri gibi zabit olarak orduda çalıshklan zanvan, kendilerine ^ teslirn edilen vatan yavrulannı ta lim ve terb'ye etmişler, okuyup yaz ma oğretmişler, saf ve bilgisiz bir köylü olarak ellerme gelen Mehmetçikleri babayiğit ve gözü açık Meh met çavuşlar yapmışlardır. Hayatta, Mehmet çavuşlann kıymetmi anla • tnıyan yoktur. Memlekette nice va zifeler, nice işler vardır ki ordu ve donanmadan yetişen çavualar tara fradan büyük muvaffakiyetle ifa e dilmektedh. lşte o Mehmet çavuşlann mürebbileri, muallimleri, kara •e deniz zabiftierimizdir. Ordu ve donanmaya zabit yetiş • lıiren mekteplerimiz, birçok ilim ve fen adamı da yetijtırmıislrdir, de miştik. Filvaki, edip, müverrih, mü hendis, sanayicl, dofctor, eczacı, baytar, kaptan, «*eroi, mşaiye mühendisi, şimendiferci, makineci, elekrikçi, muhaberecî, idareci hulâsa ilim, fen ve san'at şubtlermin hepsinde bin lerce ve bmlerce Türk, hep bu as • kerî mektepîtrden yetismiştir. Harp aka^emilerinin yetiştirdiği erkânı harp zabitleri ise, yalnız harp f ennini ve kumandanlık san'atmi öğrenmiş insanlar değildirler. Yüksek tahsil görmüs zabitler, hakikaten kıymetli birer üim ve fen adamı, gehiş bilgili yüksek ve güzide münev verlerimizdir. Çünkü harp fenni ve kumandanlık san'ati her türlü bilgi^ ye muhtaç işlerdir. Yalnız fenni harbin sevkulceyiş, tabiye, baskın, çe *irme, hututu dahile veya hututu harioeden istifade ilâ gibi kaide va • »aslarmı Bğrenmek, eski *ül"erlerin «arihini tetkik etmek kıyroetli #*• «rkânı harp, yüksek bir kumandan olmak için kâfi değildir. Hemen he men herşeyi bilmek ve eskilerin «insanı tam» dedikleri gibi bir adam olmak lâzımdır. Birçok askerî bil gilerden başka, siyasiyat, coğrafya, ABİDtN DAVER Mabadi 3 üncii sahifede » ^ ı ^ • Yavuz Varnadan dün gece saat 10 da hareket etti Teşyi merasi mi samimî oldu, Ismet Pş. ve M. Muşanof nutuklar söylediler Kahraman ordumuzun yarınki kumandanları Varna 24 (Hususî muhabirhniz telefonla bildiriyor) tsmet Paşa HaZTetleriIe refakatmdeki zevatı ve Bulgar ricalini hacnil olao hususî tren bu sabah saat 10,50 de Varnaya geltniştir. Varnada, Türk ricaline karşı yapılan tezahürat, Bulgaristanra diğer şehirlerinde yapılan tezahüratm çok fevkinde olmuştur. Ismet Paşa Hz. trenden iner inmez ş«hir namı • na vali tarafmdan karşılanmışlardır. Varna Valisd, heyeti murahh&samıza beyani hoşamedi etmiş, Başvekilimizde güzel Varnanm Vali ve Belediye reisine teşekkür eylemiş*îr. tsmet Paşa Hazretlerine buketler akdim edilmlş ve nutuklar söylenmiştir. fîarp Ahademisinden çıkan kara, deniz ve hava zabitlerimiz tnrarada Fevzi Pş. Hz. dün Harp Akademisinin yeni mezunlaroa clolomalarım verdiler Bu sene Har> Akademisinin ka ra, deniz ve havı kuımlannı muvaf fakiyetle ikmal e den 33 kara, denis ve hava zabiti mizin diplomalar dün saat üçte Yıl. dızdaki Harp Aka demkinde mera simle verilmiştir Merasi mde Büyüt Erkânı Harbiyei U. mumiye Reisi Mü ŞÖT Fevzi Paşa Hz. Ordu Müfettişleri mizden Fahrettn? Cevat, Akademi Kumandanı AV Fuat ve Uçünc'1 ı'ıarp Akademisinin deniz kumtndan ilk defa Kolordu Kuman danı Şükrü Naili diploma alan bahriye zabitlerimiz Pş.Iarla büyük rütbeli birçok kara ve mezun olan zabitlerimiz Yıldız sara • deniz zabitlerimiz de bulunmuşlardır. ymm büyük salonunda geniş bir halka Saat tam üçte Harp Akademisinden Mabadi 5 inci sahifede Bu meyanda Türk gençleri Turan Cemiyeti rei»i lrfan Kâşif Bey tsmet Paşa Hazretlerîne ve M. Muşanofa hitaben türkçe ve bulgarca ateşin bir nutuk söyliyerek Türk • Bulgar dostluğundan bahsetmiştir. tsmet Paşa Hazretlerine müteaddit teşekküller namına verilen buketlerin sayısı on besten fazladır. Gardan çıkıldıktan sonra oıtomobille Vaksimyof sarayına gidilmiştir. Bu saray, bütün Varnaya ve Kara • denize hakhn bir yerdedrr. Bu sırada Yavuzla iki torpidotmrz Mabadi 4 üncü sahifede Sofyadaki Türk Bulgar müzakerelerînden bir intıbat ve Bulgar neafî thv+akere esnasında Protokol Varnada saat beş buçukta imzalandı . . .^« I» • Muallak mesaili halletmek üzere Istanbulda yapılacak müzakereler için kararlaştırılan esas Varna 24 (Telefonla) Türkiye ile Bulgaristan arasında 1929 da aktedilen dostluk, brtaraflık ve hakem muahe desini beş sene daha temdk eden pro • tokol bugün saat beş buçukta Varna istasyonunda Türkiye namına tsmet Paşa Hazretleri ile Tevfik Rüştü Bey, Bulgaristan namına da Başvekil ve Harici . ye Nazın M. Muşanof tarafmdan im . zalanmıştır. ttnza merasiminde Sofya seFk'.mtz Tevfik Kâmil Bey, Bulgaristanm An kara sefıri M. Antonof, Türkiye Cum. huriyeti Hariciye Vekâleti müdirlerinden Cemal Bey, Bulgar Hariciye Nezareti Teşrifat umum müdürii M. Stoilof ve teşrifat memurlarmdan M. Naumof ta bulunmuşlardı. Protokolun metni çok kısadır. Yalnız dostluk, bitaraflık ve hakem muahedesinin daha beş sene temdit e dildiği yazılıdır. tki memleket beyninde muallâkta kalan emlâk mesaili tstanbulda teşkil n'r. Bu hususta cereyan edecek miiza . olunacak muhtelif bir komisyon tara • fından iki üç ay zarfında halledilecek . keratın esası tesbit edilmiştir. Bu esas şudur: Bulgar Makedonyasından hicret e decek olan Türklerin emlâki Bulgar Mabadi S inci sahfede ıııııııııııiMiiMiıııııııımııımııımııııııııııııı Yeni takas talimatnamesi Iktısat Vekâleti kontenjan kararnamesine göre bir talimatname hazırladı Talimatnamenin ana hatları Ankara 24 (Telefonla) Reisi . cumhur Hazretlerinin tasdiklanna arze. dilen yeni kontenjan kararnamesmm ta. kasa müteallik ahkâmı hakkında tktı . sat Vekâlednce bir talimatname hazırlanmışbr. Bu talimatname eski vaziyete göre tanzim edilmiş olan talimatnamenin yerhn tutacaktır. Talimatnamenin ana hatlan şun lardır: 1 Halı, kilim, tiftik, gülyagı, pa. Mabadi 3 üncü sahifede Muşanof gazetecilerle konusurken Adlî kanunlar ve teşkilâtta tadilât Tadilât esaslarını hazırlamak için memlekette geniş mikyasta teftîşler yapılıyor Ankara 24 (Telefonla) Adliye Vekâleti on beş gündenberi merke zî ve garbî Anadoluda geniş mik yasta bir teftiş yaptırmaktadır. Bu teftişin gayesi bugünkü adlî teçkilâ tın, mahkemelerin, hâkinalerin, mev> cut umumî kanunlarla usul kanun lanaın ihtiyaçlara n« dereceye ka dar tekabül edebildiği hakkında e sash bir fikir edinmektir. Teftiş =lerin bir buçuk ây sonra biteceği ümH edilmektedir. Mufettişlerin raporları şimdiden Vekâlete gelmeğe başla nuştar. Raporlar, Vekâlette teşkilât bakımmdan ve umumî noktai nazardan tetkik edilerek teşkilâtta ve kanunlarda lüzırmlu tadilât esaslan hazırlanacaktır. Kanunlanmız, bütün dünyada tatbik edilen hukuk prensiplermi ihtiva ettiğinden esaslı tadilâta ihtiyaç görülmiyecegi zannedilmektedir. Mecliste bulunan son teşkilât lâyi hasmm geriye istenip istenmiyeceği, Vekâlette başlamış olan teftişat neticesinde belli olacaktır. Vekâlette hapisaneler hakkındaki Gümüş paralar Nakit İşleri Müdürii Istanbula geldi Maliye Ve kâleti Nalit tş leri müdürü Sırn Bey, L:man şirkctinin bugün kü heyeti umu miye içtimaında na hazt. Lulun mak ve Vekâlet« ak muhtelif işierle meşgul ol mak üzere dün Ankaradan M. Venizelos bugün geliyor Atina 24 (Hu susî) Bundan birkaç gün evvel Avrupadan Yu nanistana dönen M. Venizelos bugün Romanya va. purile tstanbula hareket etmistir Türkiye Başvekiü T smet Paşa Haz . retleri, Varnadan tstanbula vâsıl ol duktan birkaç saat sonra, tahm^nen 4 raddelerinde Romanya vapuru1 da tstanbula mu • vasalat edecek, bu suretle M. Venizelos, tsmet Pş. Hz. ile ayni günde görüşmüş olacak hr. Sabık Yunan Başvekilinin Başvekilimizle yapacagı mülâkatlara ehemmiyet veriliyor Sırrı Bey'dün.bâtsiKÎa *ne?gUl olmuştur. N«kit t^eri müdürü, ya rmki heyeti umumiye içtimaından sonra yeni gümüş paralar meslesi için Darphane müdürü Fuat Beyle görüşecek ve ağlebi ihtimal çar şamba günü Ankaraya dönecektir. Eski gümüş mecidiyelere hüku • met tarafmdan 37 kuruş fiat tesbit edilmesi ve bunları satın almak için bazı külfet ve fedakârhklara kat lamlması sırf halkı sıyanet maksadmı istihdaf etmektedir. Adliye Vekili Saraçoğln Şükrn B. Şark vilâyetleri de dahil olduğu halde memleketin her tarafmda bu ıslahat tasavurları da kat'î şeklini teftişlerin hitamında alacaktır. Mabadi 3 üncü sahifede M. Venizelos, 7,1. Venizelosun zevcesüe birlikte Istanbuldan Türkiyede bulun Ankaraya giderken çekilmis bir resmi Bununla beraber sabık Başvekil ile dugu müddetçe tsmet Pş. Hz. nin mi. tsmet Paşanın göriişmelerine bura si safiri olacaktır. M. Venizelosun seyaha. yasî mehafili büyük ehemmiyet ver . tinin bittabi resmî bir mahiyeti yoktur. mektedirler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog