Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi incı cüzü çıktı 40 T • * umhuri Onuncu sene: No. 3371 ISTANBUL CAÛALOÛLU Telgraf Te mektup »dresi: Cumhuriyet, Istanbui Posta fcutusu îstanbul, N O 24fi Telefon Ba$muharrir. 22366 Tahrlr müdüru. 38236 tdare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 Hayat Ansiklopedisi J Pazar 24 Eylul 1933 Biyik bir kitöpfea»^ Mr arada avhıfze getirea « faydalı aterdlr. Rer «fde Ur tane bulonmak iâzımdır. Başyekilimlz dün sabah Sofyadan hareket etti I H Bır ecnebıntn MM ™ ™ ™ » « : • • " « * . HlmlMHIHHIIIH"«IIMIItHllllllintHtltllHtllUlltllMHMttlHltUIIIHIIIIMIHIIII 1 1 ItfimimtlllMHMlHMUHMtılJıtıııiîMiıt ••tııı*MiM*ıııaiMiuniHtiMMiııııııttaııııaııtkiıııı«)«ıııııiHiııııııuıiMiıaııııi(iiııııııııııılıııııııııııııııılıııııtııııııı rtııılıııııııtıııılııııııııııılıııııttllıııımııınıııııııiKimıııı^MinmnnHMiMi^iiniKKiıı!••••<nı»f 11 ıııuıiHHHiuıiHunııiHHiııtıınımnııiiniMiııiHittinMmııı»! n ^ ^ , ^ ^ , Hakkımızdaki Duyguları I : 18 (Basmuharririmizden) es sene evvel memleketmize gelerek tstanbuiu, Ankarayı ve Izmiri görmüş bir doctumuzla ahiren musahabderi her bahse tetnas eden bir iki saat geçirdik. Bu yaz Av nıpanın bir kısmında kuraklık oldu. tngiherede akar sulan kiautacdc dereceye varan bu kuraklık Fransanm bir kısmını da azçok müteessir etmistir. Susuzluk otsuzluğu davet ettiğinden Avrupanm yeşOUkkr içinde yasıyan hayvanlan bu yüzden pek büyük sıkm. tılara uğramtşhr. Filhakika burada ekseriyetle hayvanlara gıda ohnak üze • re ekilen yerehnaaı, pancar ve yonca tarlalarmm birçok yerlerde kurumaş olduklarmt bizzat kendimiz de görmüştük. Üç dört gikı evvel gazetenin biri bu kurakJik vaatiyelini Mbâye eden bir ftkrasmda hayvanlarma yedirecek ot bjıjjamıyan köylülerîn bunlan satarak elden çıkarmağı bir zaruret gibi tdâk ki ettîklerini yazıyor, et piyasasma fazla hayvan geldiğini söylüyor, ve ftk. rasm stı cümle fle bianyordat HaJ ve hakacat bundan Ibaret oldusu halde ne hBonetfar Id et fmt lerinde hiçbir değisiddc husule geJmemis bulunmaktadır. Kcodisile konustuğumaz dostumaz1A S0xleyislerimkd« soz ba kuraklıga da dpkundu. Bu vaziyet haklanda kendisinin de malumalh vardt. Kuraklığm İsailterede siddeti daha fazla olduğumı •nlattı. Bunlan söylerken bir arahfc cözleri uzak ufuklara dahnış gfci bir hal aldıktan sonra t Fakat, diye ilâve eHi, fakat bu raklık bmnisbe mahdut ve geçief şey • ierdir. Ekseriyetfe deroı satiundan çok yüksek olmryan memleketierîmiz her tarafta ormanhr ve ağaçlarla örtulüd&r. Buralarda lareiclık bötün bir kıfayi birden kurutamaz. Herhangi bîr semt • te kuraklık b a o verleri kurutsa d« o yerlerin gene yaramdan fazlaa yesü likten, ottan ve yaprak*»T» bfSrâTIîye mahrum kalmı* olamaz. Sonra bu ku rakbk denilen sey de bizde nihayet bîr iki aya mahsur bir vaziyet olur. Çok «eçmeden arkasmdan yağmurlar gelir, orfelık düzefir. Kürenin bazı lat'alan ve bazı memlekederi vardır ki kn . raklık oralarda omumî bir afet hük • münii yapar. Avrupada bu hal yokttnr. Meselâ benim gScdüğütn Türkiyede eser kureldık olursa bunun oraddd te•uleri mnhakkak daha fazla görülür diye tahmin ederim. B«nim pördüsfl me söre yurdunuz daha ziyade agaç •ıx denilecek memleketlerden biridir. Bu meyanda yayla aksammızn kurak bLian daha fazla teessur duyacak hu •UN y r vaziyeti vardır. Fakat «ami mjyetle %raf ve ifade ecfeykn ki roemleketinlz}» mebzulen ağaç yetisebtlecek mutedil ve mümbit aksammda dahi ba iuval lâzimeaHie Kjnk olduğu kadar ehefncm'yet verfhnemektedir... MetrJeketimiz hakkvkda çok hayîr hah olan doaturnuz ba yolda memleketimizt &k bazı m&>ahedelerini hikâye ettikten sonra bir aral* terJntte ileri fitmis bir vadyete duftağfinden «ndifeienerek: Ben, dedî, fahsan agae* karsî tapmacak kadar sevgfi taşmm da soz bna 0işt3coa iste boyle tasnnş olurum. Sözlerimde ajaç *ev?îsîra ibadet derecesîne götürmüs bir â<n|m gayriihtîvarî ve herhalde sahsî soylenislerinden baaka bîrsey gormemenîzi rica ederim. Doshımuzun olduğu gtbi hakikati ifade etmekten ibaret bulunan sözierinm mevzuu olan ağaçlılık veya ağaçsız . bğm simdi Türkivede gitdkce genifliyen bir edebiyat ohnaga doğru yuru idüğünü söyliyerek kendisinîn brzi rendde ebnek söyle dursun, bilâkîs memno^ebpcK lâzım gelen bir vadide ko . nuştagunu temâı ettik. Yanlıs bh U jrapmamu oldugtmdan mutmain simdi ,idaha coşkun devam etti: ^ Ben, dedi, hiç görmediğım za • ihan tzrrurinizi agaçlara müstağrak bir 4beldeniz olarak tas&vvur ederdim. Akdeomn haritada büe güzel görünen bir körfezi somrnda bu bülün dünyada meşhur sehrioizm etrafı kimbilir ne güzel ağaçlarm bir cennetidir diye düeünürdüm. Orayı görüp gelen bildik . lerim bana hep onun güzelliklerinden bahisler yaparlardu Hakikaten ne gü rel yer. Denizden git, güzel, karadan gel, güzel... Bir tek kusurcuğu var şa yarın gelıyor 1 zmit ' 9°lunda k i k a t sSkülen d ü n ra s i t t i b T a h b Hususı tren 16,45 te Tırnovaya vardı, sabaha karşı Varnaya hareket etti T a amele tevkif edildi h k i k a t d ü n b i t t i b e ş mevkufların hâdiseyi tasni ettikleri anlaşdmıştır Gebzeye gönderdigimiz Muharririmizin tetkikatr Gebze 23 (Sareti m&hsusad* gön • derdighniz muhanhiııuzden) Ray hâdisesi tahkikatı bugiin bitmiş, tevkif edflen suçlolar Adliyeye verilmişiir. Tah. kicat, hâdisenin içyüzünü tamamen aydmla mıs bulunuycr. Emniyeti Unramiye ıııüdvrO TevrBs Hadi, Devlet demiryollan isletme mufettisi Abdnllah Beylerle Kocaeü VaKsi bugân, öğleye kadar meşgol olduktan sonra, akşam iistii buradan hareket etmiçlerdir. Ba münasebetle Gebzeye getfıamiş olan aervu vagona da Haydarpaşaya don mÎMtiir. Evvelâ hâdısenin tamamen suçlotar tarafmdan tasni edibnis oldugunu ^"V detmek lâzımda. Bu münasebetle ileri aüriilen bazı tahminlerin külliyen ba idkatten uzak olduğtı bi daha tebeyyi'i etmistir. tşin bilhassa bir suikast ihtinv lile zerre kadar alâkası yoktnr. Hâdis> ^ #"o*o FtrtiTtbrahim Tırnovada bir zîyafet verildi Bulgar Kralınm Başve kileveHariciyeVekiline hediyeleri Sofya 23 (A.A.) t«net Pa*a H a t retlerOe Tevfik Rüftâ Beyefendi ve refikalan v« diğer Türk ricaS beraber lerinde Baçvekfl M Musanof ve zev • cesi, Türkiyenin Sofya ve Bulgaristanın Ankara sefirleri ve diğer Bulgar ricaH olduga halde bu mbmh . « * onda bu «usî trenle Tmovaya muteveccihen Sofyadan hareket etmişlerdir. Türk misafîrler, Sofya istasyoounda hokumet erkanüe Kral ve KraKç» hazreUerinin mamesatlleri, baa sefirler ve kalabahk bir h a k kütlesî tarafndan teşyi edftnif lerdv. Tonova 23 (A.A.) HUMU! muhaf â « ü bikfiriyor: Bafveki İstmet Paşa HazreÜerile Haridye Vekfli Tev fic Rüştu Bey ve diğer marahhashrı Mabadi 3 Oncü Mahifede ' ttkştm şehitntM <f0ncn 0 * miryollaT îfletme mifmttifi Abdaüah Bey Galatasarayın vaziyeti Merkezi umumî reisleri, kulübün mesaisini takdir I ettiler, «Sarı Kırmızı» ismile bir kulüp teşkiline müsaade etmiyeceklçrini söyledüer İdman Cenu'yetleri Ittifakı Merkezi amumî retsi Erzurum meb'usu Aztz ve adnd reisi Beyazıt meb'osu HaUt Beylerle Futbol Federasyonu reki Hamdi Emin B. in evvelki gikı Galatasaray ku. HibunS ziyaret ve teftis ettflderini yasnvfhk. Reis beyler, bu ziyaret esnasm, da kulübün idare heyetile temas ede • rek kulübün muhtelif isleri haklanda görüsmüsler, izahat almıslardır. Galatasary kulübü reisi Ali Haydar Bey kulübün basma geçtikleri buhranh v günlerdenberi nasJ çalıshklarmı e neler yapbklannı tzah etnus, muhtelif esbaptan dolayı zâfa uğnyan birind futbol takımmı ve umumiyetle futbol su> besini çalıstjrmak üzere Ingihereden bir antrenor getirdiklerini, kulübün dentzcilik subesintn bütün su sporlannda birnci geldiğini, basta Rusyada parlak muvaffakiyetler kazanan dört Galata • saraylı atletm ve diğer atlet arkadaslann bimmetile atletizm subesmin de Türkiyenin en kuvvetli ve muvaffakiyetli atlet heyetinin &inesinde topladı&mı, borulan dîsjplmin kat'i tedbirlerle iade edildi . ğmi izah etmistir. AK Haydar Bey rets beyler tarafın • dan vaki olan istizah üzerine, Galata. saray kulübünden ayruarak ekzersisler yapan ve henüz cemiyetler kanununa tevfikan müsaade almadan kendisine Baçvekîlimizle Hariciye Vekilimîz Bulgar meclistnden çtharloarken mtx ba aabah saat oada buHUÎ trenle Sofyadan aynlmtslardr. Başvekil M. Musanof, maarif ve dahiliye nasrlan, şimendiferler ve emniyeti umaniye mâdürü omumileri, tefrifat nmum müdürfi kendikrine refakat etmektedvler. Trende Tnrk ve Bulgar gasetecileri de bolunmaaktadır. Mezdra ve Plevne ve diger istuyonkrda Türk ahali kendflermi seUmla. mak için istasyonlara dolmuşlardı. Tren saat 16.4S te Ttrnovaya muva«lat etmistir. Tanovaınm sayanı temasa yerleri gezSmiftir. Trende bir dine veraecektir. Tren sbah « n t dörtte Varnaya hareket edecektir. Şumnaya bir saat mesafede Madara köyimde asari «bicadan bir kkabenin liyaretine gidilecektir. Sofya 23 (A.A.) Bulgar Ajann bfldiriyor: Bulgar Kralı Hazretleri amamt reisi Aziz Bey MertfeH ttmtmtl 2 inci reiri Halit B, ııııııııiHiıııııiHiınıııiııııınııııııııırıfıııuıııııııııınıııııııııııiNiHtııııııınmınııınımnınıııııiMimıııınııiMiıiiiuıııııı IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIllHIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIimilllllllllllllllllllllllllllHIIIIIII Mabadi 4 üncu sahifede Celâl Bey dün geldi Iktisat Vekili şehirimizde dört gun kalacak, takas işlerile muafiyet listelerini tetkik edecek Iktıaat Vekili Celâl Bey, ly Banbas Unram Mü « diir vekffi Muam • mer, tkbsat Ve . kâleb* Kalemi mah sus müdurii Cahit Beylerle birlikte dün sabah sehri • möe gelmiştir. Veldl Bey, Hay darpasa istasyo nunda, Vekâlet Deniz Müsteşarı Sadullah, Mer kez Bankact U mum Mödurü Salâhattin, Sumer Bank Umnm MüCelâl Bey kendisini karşıhyanlarla birltkte durii Nuruılah 'E • ttaydarpaşa garından çikarhen » * sat, PoKs Müdürii Fehmi, thracat I Vekil ^eym burada bilhassa Ofisi Müdurii Cemal, Ticaret MüdurS edeceği isler takas meselesile fabrik4 • Muhsm Beylerle diğer birçok zevat talara ait yeni üç milyon liralık mevaddi rafmdan karşılanmıs, bîr polis müf • iptidaiye muafiyet listeleridir. rezesi seîâm resmmi ifa etmistir. Mevaddı iptidaiye muafiyet lbte Celâl Bey, istScbalde bulunan zevatleri evvelce, Sanayi Müdiri Umumisi la ktsaca görüştükten sonra motorle Recai ve tstanbul Sanayi Müdürii Refik Topaneye geçmts ve oradan doğruca Beyler tarafmdan tetkikat yapılarak Ayaspaşadaki ikametgâhma gJtmiştir. hazaIanmısh. Fakat bunlann son şekH Vekâletçe tesbit edileceğinden Celâl BeVekil Bey, soğuk alguılığndan ra • yin bizzat vaziyeti tetkik ederek bu i|i hatsız olduğundan aksama kadar istiraneticeîendireceği anlasdmaktadır. haıt etmistir. Vekil Beyin, takas islermdeld yolsuz Celâl Bey şehrimizde dört gun kalaluklar ve suüstimaller etrafında da tetcakhr. Ticaret Odasüe Sanayi ve Ti caret müdnriyetlermi ziyaret ederek bas kikat yapacağı sayi olmus we de bu sayia henüz teeyyüt etmemistir. lıca ikhsadî meseleler hakkmda tetki • kat yapacaktır. '"'' ((Almanyanın işine karışmaym!)) Loit Corç, Hitleri • müdafaa ediyor Loit Corç dün Dormouthda i rmt ettiği nutukta funları söy • lemistir: < Alman yanın i&lerine kanşmamahdır. Eğer dünya devletleri Alman • yada HHlercili • ği yıkmağa muvaffak olurlar ftnulî surette «San K m z u knoini v*ren teşekkülün kulüpten neden aynl • dığuu bütün tafsüâtile ve vesaBca mik. teniden izah etmistir. Reis beyler, idare heyetinjn büyük gayret ve fedakârhkla çalıstığım görerek Ali Haydar Beyi ve arkadaslanm takdir ve tebrik etmjşler, u>e«ulekeüu ee eski spor kuKibü olan Galataurayı y«kmağa maıtuf herhangi bir teşebbuse tefkilâtm asla müsaade etmiyeceğmi, gerek teskilâhn, gerek teskilâtı hfcnaye eden HaBc Fırkasnm spor islerinde en büyük ehemmiyet verdiği şeyin disiplin (A.A) Londra M. 23 Mabadi S inci aahifede iMHiMMMnMinıııiMiııııııııııınııınMiıııııııııınııııııııııııııııııııınınııııiMiıııııınıınııııııııııiHiııımıııımıııııııııııııııiııipiııııııııııınııııııımıımıı Kanlı mektuplar Malkaradan gelen posta torbasındâki insan ciğeri bir çok dedikodu ve şikâyetlere yol açb YUNUSNADÎ Mabadi 2 inci sahifede Mabadi 2 inci aahifede Tekirdağ mmtakasındaki Malkara postahanesinden sehrimize gönderilen raektuplara mahsus torbaya, içinde insan ciğeri bulunan bir paketin de ka . Corç nsması birçok dedfltodulara yol acan sa bumı komün »tllk takip edecekbir mesele ohnuştur. tir. Esasen, bugiin, ayni şeyi Al • Ciğer paketinden yolda sızan kan. manyad'a mahkum çden milletlerin lar mektuplann mühim bir kısmile baA^rup^ıda. baçka 'bir milleti, diktazı resmfi ejrakh kirletiTHS^ Malkara postöflüc j*^jnirte«ia etmesi tçin teşvik teiıanesiıVBi ihmali yüzünden.Jhusnle ge& ^ i g«rüyor«îî.»r<k "J '** ' i*^ len ba'vaziye^ kanlı mektuplan alan zevatın haklı «ikâyetlerini mucıp ol mustur. tstanbul Posta Başmüdürü Hüsnü B. de böyle kana bulanmıs bir mektup aL nuştır. Mesele, vaki sikâyetler üzerine Posta ve Telgraf Umum müdürlüğünce e. hemmiyetle nazan itibara alınmıs, mek. YAZAN: M. TURHAN bir muharrirîmîze şunfan s8ytuplann insan kanile kirlenmesine selemistir: bebiyet verenler hakkında tahkikat ya. Büyük bir itina ile hazırlanan « Malkara postanesine, tstanbul pılarak tecziyeleri cihetine gidilmesi ve yeni tariHî tefrikamızı merakla, | böyle bir hâdisenin tekerrüriine im Tıbbı Adlisine gönderilmek üzere verilen paket, mektuplarla birlikte geti . zevkle okuyacaksınız. kân bırakılmaması emrolunrtiustur. Mabadi 2 inci aahifede tstanl»«J posta müdürii bey, hâdise Cengîz Han Büyük Türk Imparatoru neler yaptı? J\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog