Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

22 Evlul ı933 En Halis, En Nefis, En Ucuz: KAHV KURUKAHVECi Daima ve Ancak MEHMET EFENDi MAHTUMLAR! ticarethanesinde buSabilirsiniz Bu müessesenin hiç bir yerde şubesi ve hiç bir firma ile alâkası yoktur. Satış yeri yalnız: Mısırçarşisı kapusu karşısı Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumları <T9) Yemeklerinizin Nefaset re lezzetini yalnız TOccar terzi J. İTKİN PARDESULERi Vücnduouzun konforunn temin eder, bundan başka: Şehir, seyahat ve spor pardesülerinin bütün evsafını da catnidir ve kat'iyen de su geçirmez. Istiklâl caddesi No 405 Tel: 40450 Istant t.l Müstace! siparişler 24 saat zarfinda teslim olunur. 7410 Sigara iç'yorsanız mutlaka RADYOLİN Kullanınız *•• BAKTERiYOLOJi LABORATUVARI Dr. İHSAN SAMİ "^"1 RADYOLİN Tütünün ağızda 6ıraktığı acılığı, kokuyu ve dişlere verdiği sarılığı izale eder. Ağza, sıhhat, temizlik ve ferahlık verir. Beşiktaş : Yıldız Tel. 4.228 ^ Umumî kan tahlilâtı, freng! nokta nazarmdan (Wasserman ve Kahn teamülleri) kan fcüreyvatı sayılması Tlfo ve ısıtma hastalıklan teşhisl. ldrar. balgam, cerahat. kazurat ve su tahlilâtı, Oltra mikrosfcopl, hususî aşılar istihzarı. Kanda üre. şeker, KlorÜT. Kollesterin miktarlannın tayinl. Divanyolu No. 189 Tel: 2098 Zayi Tekaüt maa» cüzdanım za. yi olduğundan yenisini çfkaracağun, eskisinin hükmü yoktur. Amedî Hülâfayi mütekaidinden Abdülkerim 7018 babaratını knllanmakla temin edebilirsiniz. ÇAPAMARKA Beşiktaş: Dikiş Yurdu Biçkiyi en son metodla mukemmelen öğTetir. Muailitn ve makastar yetıştirir. Diplomalan Maariften musaddaktır. Şapkaalık, yapma çiçek ve boya dersleri de vardir Kavit başlamiştır. GavrİTnüslimler de aiınir. Sergi açıktır. Akaretler 64 TİCARET İŞLERÎ UMUM MÜDÜRL ÜĞÜNDEN: 30 ikindteşrin 330 tarihli kanun hükii şirketlerinden Alman tabiiyetli 300,000 zelşaft Akıiyen gezelşaft • Persischen Tep firketi ba kere miiracaatle Tiirkiyedeki oldağu vekâlete nihayet verdiğini biidir Mezkur firketle alâkası bulunanların »irke racaat eylemeleri ilân olunur. mlerine göre tesçil edilmif olan ecnebi altın mark sermayeli (Perzişe Tepih Gepich gesellschaft, Aktiyen gesellschaft) muamelâtına ve Zipkin Efendiye vermiş miş ve lâzım gelen vesikayı vertnistir. te ve icabında tstanbul Ticaret M. mii ŞEMSÜLMEKÂTİP Istanbul içinde kırk yıldan ziyade en kuvvetii bilgi ve saygı ışıkları açıp duran mektebimiz 933934 tedris senesi için çok büyük fedakârlıklarda bulunarak evvelkilerine böstütün üstün b;r talim ve tedris heyeti teşkil etmiş terbiye işine de fevkalâde ehemmiye ve bu hususata Istanbu'un en kök'ü ve görgülü afif ve fedakâr mürebbilerinin taahhütlerini temin eyleraiştir. Yavruiarına en iyi Orta, Ilk, Ana, mektep'eri tahsil ve terbiyesi kazandırmak istiyen velilerin bir defa me'itebi teşrifle derslerimizi bizzat görmeleri muddeamızı takdirle tasdika elverir. Leyiî ve Neharî ücretleri pek mutedii ve kolaylıkhdır. Hergün Leylî ve Neharî taîebe kaydolunur. ^^ (753^) Cildiye ve zühreviye mütehassısı ^ KAHRİ ABDÜLVAHİT Gü>la(& Fo'tmen Htmriti MaJ; or. BAHATTiN ŞEVKi Maarif Vekâletinden: Seyhan ve İçel vilâyetlerindeki aşiretler arasında açılacak Yürük mekteplerine mualHm seçilecektir. Şartlar Maarif Müdürlüğüne bil dirilmiştir. Bu vazifeyi yapmağa istekli olanlann mensup oldukları maarif idaresine müracaatleri. «5063» (7153) Türkiye Ziraat Bankası Istanbul şubesinden: Bankamız, kiralık kasalardan herkesin istifadesini temin için 14/22/50 eb'adındaki kasaların senelik kirasını beş lira olarak tcsbit etmiçtir. (499?) r Babiali caddesi IVIeserret Oteli karşısında No. 125. Sabahtan akşatna kadar| ^Fikaraya pazartesi günleri meccanen 4 (6970) Fuat Paşa Operatör ve kadın hasta'ıkları mütehassısı Cumadan maada hergün Sah gıinu muhtacıni mcccanen tedavi eder Beşiktaş Trarmay yolu Süreyya apartimam 11 Ooktor Kulak, Boğaz, Burun mütehassısı Etıbba Odası Riy asetinden: Müddeti hitam bulan oda idare heyeti ve haysiyet divanı aza ve yedek azası intihabı odalar nizamnamesinin 3, 4 ve 5 inci maddelerine tevfikan 22 teşrinievvel 933 pazar giinü saat 13 ten 14 e kadar Ca ğaloğlunda etki Düyunu Umumiye binası karşısmda Süreyya Bey apartmanına bitişik oda namına »atın ahnan binada yapılacağından azayı muhteremenin teşrifleri lica olunur, «5103 r Dr. Ihya Salih Cağaloglu: Hamam sırası No. 24 Camadan başka ber gün saat 15 ten itibaren hastalannı kabul eder. lı Sahıp ve Başmuharriri Yunus Nait Vmumi neşrıyatı idare eden Yazı i$lert müdurü: Abidin Daver Siatbaacıhk ve Neirlyat Türk Anonim girkett . İstanbui
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog