Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Otomobil ve makınıst mektebı Taksim Cumhurıyet abidesi karşısında 16 dan 60 yaşına kadar her arzu eden amator yalnız 24 lıra mukabilinde otomobil kullanroasını az zamanda ve kolavca öğrenebilır. Tiirkiyede ilk defa bır Ford otomobili üzerinde viicade getiriien bn çift direksiyon tertiban talımlerde FiKRi TEVFİK •Cumhuriyet g Şişli Terakki Lisesi 55 <ene evvel Selânikte fesis ve 1919 da îstanhuia nakledilmiş, Tıirkivenin en eski hususî mektebidir Resmi Liselere maadeleti ve muamelâtmın düzgünlüğü Maarifçe musaddaktvr. ve erkek talebe için y a n y a n a v e genış bahçeü iki bınada ayn leylî teşkılâtı ana ilk orta lise sınıflan Fransızca almanca ingılizce kurlan vardm 45 kişilik bir Maarif encümeninin nezaret ve hımayesıne roazhardir. Mektep her^iin ;aat 1017 arasında kayit işlerine bakar Kız • Nişantaşında Tramvay ve Şakayik caddelerinde Umanımızdan hareket edecek Leylî Neharî Kız • Erkek Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkecı Mühürdaızade han Telefon : 22740 Telefon: 42517 < 4 M H M H M H H * > 7073 Saraçhanebaş» Münir Paşa konaklannda TEREDDür • TEHUKE ZAMAN KAYBETMEK yerme KOLAYLIK • EMNİYET MUVAFFAKiYET temin eder. Şoför o'acaklara; üç aylık yeni ders devresi teşrinievvelin II inde baş! yacaktır. Ücretler yalnız nazarî ders ( 2 0 ) 12 talim üe ( 4 0 ) 18 taütn ile (50) liradır: program isteyiniz Adresinize gönderelim. Amatörlere; kayit muamelesi 15 ten sanra. Telefon 42508 her zaman açıktır. Fazla tafsilât için henüz tabettirilen amatör programınj talep ediniz. Müracaat saatleri saat (7644) Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 1 Paşabahçe fabrikası için sartnanaesi mucibince maateferruat bir telefon makinesi «11» postalı. 2 Şartn&mesine tevfikan mezkur fabrika için bir düdük. 3 Cibali fabrikası için listesi mucibince ampul ve mütemmimatı. Yukanda yazılı üç kısım malzeme pazarhkla satın alınacaktır. Ta • liplerin şartname ve listeleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 terainatlarını hamilen 9/10/933 pazartesi günü saat 14 te Galatada mubayaa komisyonuna müracaatleri. «4988» Tekmil sınıflan mevcut resmî muadeleti haiz tam devreii lisedir. İlk «ınıflardan itibaren ecnebi lisanı mecburidir. Fransızca, almanca ve ingılizce kursiarı vardır. Leylî talebenin sıhhat ve gidasina azaml itina edilmektedir. Talebeler sabahlan mektebin hususî otobüslerile evlerinden alınır, akşnnı gene ayni vasita ile evlerine gonderilir. Talim heyeti memleketin en yükselr mualliroierinden müteşekkildir. Kayit muamelesi için hergün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Hayriye Liseleri .Tel: 205304|HHH^ Kız, Erkek Leylî, Neharî Ana, ilk, Orta ve Lise Akdeniz Aralık postasıl CUMHURİYET vapunı 24 eylul pazar 18 de Galata nh • tımmdan kalkarak Zonguldak, Inebolu, Ayancık, Samsun, Fatsa, Giresun, Tirebolu, Gö • rele, Trabzon, Rizeye dönüşte bunlara ilâveten Of, Pulatha • ne, Orduya uğnyacak yalnız Zonguldağa uğramıyacaktır. «5109» Vapuı culuk Türk Anonim Şirketİnden: Esas mukavelesi Heyeti Vekilece tasdika iktiran eden şirketin tesis he yeti umumiyesi 8 teşrinievvel 1933 tarihine musadif pazar günü saat 14 te şirketin muvakkat merkezi olan Sirkecide Yalıköşkü caddesinde kâin vapurcular birliğinde aşağıdaki ruznameyi müzakere etmek üzere topla nacaktır. Müessislerin mutasarrıf olduklarî gemileri içtima tarihinden bir gün ev veline kadar şirkete devir ve ferağ ederek tesis heyeti umumiyesine işti rak etmek üzere hissedar varakaları almaları lüzumu ilân olunur Ruzname: 1 Takdirikîymethakemininnihaîkararîha nazaran kesbikat'iyet eden gemi kıymetlerile şirket sermayesinin tesbit ve tasdüa 1 Murakıp tayin ve ücretlerinin tesbiti. 3 Tesis masarifi umumiyesinin tesbit ve tasdikı. 4 Idare Meclisi azasınm esamisinin tasdik ve huzur ücretlerinin tesbiti. 5 Iadre meclisi azalarına ticaret kanununun 323 ve 324 üricü maddelerinin icap ettirdigi salâhiyetlerin verilmesi (7641) Ayvalık Sürat postası MERS1N vapunı 24 eylul pazar 17 de idare rıhtımından kalkar. Gidiş ve dönüşte Ça nakkale, Edremit, Ayvalık, Dikili, Izmire uğrar. «5108» Manîsa Vüâyetinden: 1 Demirci kaza merkezinde keşif tutarı 7782 lira 16 kurus olan mektebin inşası kapalı zarf usulile münakasaya konulmustur. 2 Ihalesi eylulün 30 uncu cumartesi günü saat on altıda Manisa Vilâyet makamında yapılacaktır» 3 Münakasaya gireceklerin ya mimar veya mühendis, veya ehliyeti Nafıa Basmühndisliğince tasdik edilmiş bir fen memuru olma • Ian ve yahut bir mühendis veya mimar veya yukanda yazılı sartlan haiz fen memuru ile birlikte teklif yapmaları sarttır. 4 Münakasaya gireceklerin kanun dairesinde hazırhyacaklarî zarfın içine diplomalarile Manisa Nafıa Başmühendisliğinden ala • caklan ohliyeti fenniye vesikalannı ve yeni yıla ait Ticaret Odası vesikalarım ve 661 numaralı kanunun yedinci maddesine göre hazırlıyacaklan teminatı muvakkatelerini koymalan sarttır. 5 Kesifname, şartname ve sair evrakı görmek istiyenlerin Ma • nisa Vilâyetine müracaatleri ilân olunur. «4691» Mersin Aralık postası KONYA vapunı 24 eylul pazar 10 da Galata nhtımından kalkar. Taşucu, Anamur, Ku • şadası ve Geliboluya yalnız dönüşte uğrar. «5107» kARTAL HUTCHINSON En «aglaro LAstlkleridlr ARKA Moreno Algrantl Ittaabut Sirfc««» V J * a Ş *^ 8»AHEUWT51Î ile derhal geçer. Memeleri kurutur, ka. nı keser, emsalsic ilâçtır. (6894) tstanbol birinci ticaret m&hkeme smden: HEOENSR tstanbulda Sirkecide Nur Hanında 2/3 numaralı yazıhanede mukim iken evvelce iflâsuıa karar verilmiş olan Andon Tokatlıyan Efendinin alacak • Iılan aktettiği konkordato üzerine if . lâs idaresince tanzim kılınan son rapor ve bittün evrak berayî tetkik mah. kememîze tevdi kılmmıştır. Bu iye bir karar verilmek için 30 eylul 933 cu martesi günü saat 13,30 da bir celse yapılacak ve Hirazı olanlar haklannı müdafaa için bu celsede hazır buluna. bileceklerdir. tcra ve iflâs kanununun 296 mcı maddesi mucibince keyfiyet iolunur. (7625) Zayi Uzunköprü Askertik Şube. sinden almıç olduğum terhis tezkere mi kaybettim. Yenisi alınacağından hük. mü yoktur. 318 doğumlu Abmet oğlu Osman (7636) Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: ldaremiz ihtiyacı için «300» kilo % 40 dereceli formalin satın alınacaktır. Taliplerin nümune«ini gördükten sonra pazarhğa iştirak edebilmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 7/10/933 cumartesi günü saat 15 te Galatada Alım, Şatım komisyonuna müracaatleri. «4990» M1R ve KOTRO haleH 55 KURUŞA KİLOSU KUŞTÜYÜ Istanbulda Çakmakçilarda kuştüyü fzbrikasında kuştüyü yasiık .75 kımıştur. Şilte 10 lira, yorgan 12 liradır. Salon yastıklan, kuştüyü kumaşı ucuzdur (7640) Yüksek Mühendis Mektebi Rektörlüğünden: 22 eylul 933 akşamîna kadar yapılacağı ilân edilen kaydi kabul muamelesinin göriîlen lüzum üzerine 23 eylul 933 cumartesi akşamına kadar temdit edildiği ilân olunur. (5066) Terzihanesi Beyoğlunda Istiklâl caddesinde 257 No. Istanbul Palas binasma naklettiğini muhterem müşterüerinin enzarı ıttılama arzeyler. (7629) NAKIL J. PiLiURiS 1 Posta T. T. Umum Müdürlüğünden: 1 Yirmisi maroken kaplı olmak üzere 4000 adet telefon rehbe rinin tab'ı 30 eylul 933 tarihinde saat on beşte Ankarada ihalesi yapılacaktır. 2 Taliplerin şartname ile icap eden îzahatı almak üzere Anka rada Telgraf Işleri Müdürlüğüne, Istanbulda Yenipostanede Binalar ve Levazım Müdürlüğüne müracaatleri. «5102» Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonilîi Şirketinden: FabrikamızJa çıkarrfmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az o!mamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalarımız eskisi gibidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda Bolu hukuk hâkimliğinden: Bolunun Akpınar mahallesinden Molla Osman oğullanndan Mehmet tarafından hemşireleri Dorakçı karyeli Molla Osman oğullanndan ölü Nazlf kızlan 310 doğumlu Müfide ve 306 doğumlu Fatma aleyhlerine ikame olunan gaiplik davasının cari muhakemesinde: Mezburetanın 35 sene evvel tstanbulda hizmeçilik yapmak üzere Boludan gidip sim diye kadar hayat ve mematlanndan bir haber ahnamadıği cihetle her ikisinin gaipliğine hüküm verilmesi iatenilmesme binaen mahkemece ilânat icrasına karar verilmiş olduğundan mezburetan Müf îde ve Fatmanm hayat ve mematile mahalli ikameti hakkmda malumata olanlan n bir seneye kadar Bolu asliye hukuk mahkemesine ihban keyfiyet eylemeleri, aksi takdirde gaiplik lerine hüküm verileceği Uâo olu • nur. (7646) Istanbul iiçüncü icra memurluğun • dan: Mabcoz ve paraya çevrilmeri mukarrer bronz karyola, gardrop ve saire Aksaray caddesi Mimar Kemalettin ma. hallesi Şeref sokağında 7 numarah hanede 26 eylul 933 tarihinde saat 9 dan 10,30 a kadar birinci açık arttır . ma ile satılaeaktır. tlân oltmnr. (7634) Üsküdar icra memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevribnesi mukarrer bir adet hali faaliyette Ford kamyonunnn 2 5 / 9 / 933 pazartesi günü saat 9 dan İ l e kadar Üsküdar Araba meydanında Şile oteli yanında açık arttarma suretile sa. tılacağuıdan talip olanlann mahaDinde bulundnnılacak memura müracaat etmeb r i ilaa olunur (7627) Rristal Toz Şekerin Kilosıı 3 6 , 7 5 Saodıkta Kup Şekerin Kilosn 3 9 , 5 0 Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başma beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittîr. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına s'gorta ettirilir. S'pariş bedelinin tamammı gcnderen'er için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s'pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 30 Telgraf adresi : Istanbul, Şeker Telefon No . 24470.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog