Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Camhuriyef ASKERLİK lŞLERt ! 22 Eylul 1933 Davet Fatib Askerlik şubesi reislığinden: Esami Doğum Kayit tarihi No. sı Mustafa oğlu Celâl 310 1453 Ibrahim oğlu Omer 308 8510 Rıza oğlu Memduh 308 1036 Hallt oglu Hasan Tahsin 307 470 Hacı Salih oglu Ömer Hıfzı 308 580 Ziya oğlu Hasan Fehmi 307 22 M. Sabri oğlu M. Agâh 304 4 Halit oglu Nedim 306 047 M. Faik oğlu İhsan 306 1650 Fuat oğlu Şemaettin 307 4071 lamail Hakkı oglu Cemil 306 70S Ali oglu Şerefettin 306 838 Tahir oğlu Mahir 307 1135 Şevki oğlu Muhlttin 308 3475 Şükrü oğlu Hayrettin S06 1806 Rifat oğlu Nadlr 306 2341 Hüseyin Haydar oğlu M.Reşit 300 2107 Mehmet oğlu Remzi 309 3536 Osman oğlu Ömer Nedim 309 4146 Ferhat Kemal oğlu A. 30» 546 Bahaettin İsmail oğlu Rıza S10 2759 Bektr oğlu Ahmet 307 1638 Rıza oğlu Fahri 305 3028 Ömer cglu Sallh 308 3833 CelAl oğlu Mustafa 1753 Ömer oğla İbrahim Ef. ler «059 Yukanda isimleri ve kayit numaralan yazüı (C) fıkrasına tâbl zabit namzetıeri stajlannı yapmak üzere acele şubeye müraoaatlerl ilân olunur. ıstanbul borsası kapanış j tiatları 219933 ' NUKUT I Sterlin , 1 Oolar , 20 Fransız fr. *0 Lireı 20 Belçika fr. 2U Drahmı 20 lsviçre fr. 20 Leva 1 Klorin 20 Cek kronn lsveç lcronn Avusturya sü. Peçeta Mark Zloti ) Lev j Dlnar 1 Roble 1 Yeo 1 Turk alttnı Mecıdiye Banknot Os B. Ahş 655 133 166.50 222 115 24 814 23,50 83 50 118 36 24,50 17 48,50 22,50 30 22,50 56 45 921 36,25 255 Açılış 666,25 0,7142 12,06 8,98985 3.3825 83,24 2,435 64.15 1,1695 15,94 2,9275 4,41 5,6565 1,9765 4,2275 3,895 80,415 35,055 2,6185 1075,25 >atı; 6fO 135 169 224 117 24,50 818 25 85 122 38 25,50 18 50 24 32 23 58 47 922 37 256 Kapanı? 650 0,7140 12,06 8,99 3,3825 83,24 2.435 64,15 1,1698 15,94 2,95 4,41 5,655 1,9753 4,2275 3,89.) 80,415 35,055 2,6185 1075,25 Göz Hekimi 6 Aip ARAHIYOR 13 sene evvel Vefa yansmında hem. şirem Manastınn tgri Değirmen mahallesinden Ali Ef. kızı Nedime Hanun hâlen kaybolduğundan kendisinin ha . yatta olduğunu bilenler tarafmdan a şağiki adrese haber verflmesini rica ederim. Kadıköyünde Rıza Pasa No. 3 bakkal Eyüp Efendi (7616) Dr. S. Şflkrü Birinci sınıf mütehassıs |3âbıali Ankara caddesi N 60 b ı j Londra NevYork Pans Milano Brüksel Atina Onevre Sofya Amsterdara hraj; Stokbolm Vıyaoa Madrit Berlın Varşova Budapeşte Bükres 1 Belgrat I Yokohama Moskova ÇEKLER *** Kadıköy Askerlik subesi riyasetinden: 1C76 No. lı kanunun muvakkat maddesinin (C) fıkrasına t&bi ve emsali Ih tiyat zabitl yetismek üzere staja sevki imp eden 308 doğumlu ihtiyat zablt namzedi Hüseyin Efendl oğlu Mehmet Beslm Ef tstanbulda ise hemen Kadıköy şu laesine, hartete tee btüunduğu mahal Askerlik veya en büyük mülkiye memurluğu vasıtasile şnbeye müracaati, aksi takdirde hakkında muamelei kanuniye catbik edilecegi. ESHAM 1$ Bankası hâmıl. t$ Baokası oam. A. Sim. 60 o'O » . 00 O/O Şirketıhayrlye Trtmvay Bomoijtı Nekuı Terkos Balya Aslan çimcnto Acıiıs tSTİKRAZLAR 1933 ikramlyell Istlkrarı tsükraa DahUI Şark jımeodlferi Döynnn Mov. Gflmriık Saydı Mahl Ba|dat Askenye 95 Şubeye davet Kadıköy Askerlik subesinden: Şubemiz ihtiyat zabltan defterlnin 38 298 sayısında yazılı ihtiyat makinelı tüfek mülâslmi Süleyman Efendi oğlu 316 doğumlu Ispartalı Ali Rıza Efendi (2790) 30 eylul 933 ve 160/1274 sayısında yazüı ihtiyat hesap memur vekili İstanbullu Ahmet Nuri Efendi oğlu 313 do ğumlu Mehmet Hilmi Efendl (1913) ve 96/762 sayısında yazüı ihtiyat hekim birinci mülâzim Hüaeyin Efendl oğlu İstanbullu 315 doğumlu İsmall Hakkı Efendi 30 eylul 1 933 tarihine kadar Kadıköy çubesine, haricte bulunuyorea bulundufu mahallin Askerlik fubesi veya büyük mülkiye memuru vasıtasile şubemize müracaat etmesi, aksi takdirde hakkında muamelei kanuniye tatblk edileceği bfldiriliyor 54,10 54,10 TAHVÎLÂT Açüij KlektrU firkeü Tramvay . Tünel . Rıhuro . Aoadoln ( Q Anadolo ( 2 ; Aaadoln ( 3 ) \nadolu Mömessıl Kapanı; 48,15 48,15 51,40 48,15 48,15 51,40 Yeni çıktı Olüler Evinin Hatıraları Yazan: Dattayev$kî Bir tashih Evvelld günkü nüshamızda münderiç Eminönü Askerlik »ubesinin tebliğindeki birinci satırda «sınıflanna aynlmamıs» denilecek iken cayrümışı şekilde çık mıstır. Tashih ederiz. Tercüme: Haydar Rifat B. Şafak Kütüpanesi, 125 kuruş . tstanbul mahkemei asliye 2 inci hukuk dairesinden: Dahiliye matehassis\ 6/9 hissesi mahlulen Evkafa rücu e. Cumadan maada her gijn saat den Kuruçeşmede Zincirlikuyu cadde(2,30 dan 5 e) kadar tstanbul'da sinde kâm Beyazıt Vakfından atik 4 numaralı köskün müteveffa Şakir PaDfvanyolu'nda ( 118 ) mımarah şa veresesinden Sabiha Hanımın bor . hususî kabinesînde hastalannı kabul cundan dolayı dairei icraca bümüzayeve tedavi eder. Telefon U. 22398 de füruhtu mukarrer bulunması hase . bile tedbiri ihtiyatî obnak üzere icranm Usküdar hukuk hâkimliğinden: tehırine ve isbu davanın veresei mezUsküdarda Seltmiye kıalası cad kure aleyhine bu mahkemede ikame desmde 10 No. lı hanede sakine Dur eylediği 39/127 numaralı dosya ile sun Hanım tarafmdan ayni hanede tevhidine ve verese yetlerinde bulu . sakm kocası Kadir Efendi aleyhine nsn senetlerin iptaline karar ıtas» ta • açılan boşanma davası üzerine mahlebüe tstanbul Evkaf Müdiriyptine i • kemece kanunu medeninm 132 ve zafetle yüzbaşı Arif Bey ve Edip Bey 134 üncü maddeleri mucibince bo . zevcesi Belkis ve Şakir Paıa zevcen sanmalarına karar verilmekle müdSabiha ve kerimesi Safiye Hanımlar a. deaaleyhin ikamdgâhmın meçhuli • leyhine 930/456 numara tahtrada ikayeti ha?ebîl« tebüğ makamına kaim me olunan davanın esnayi rüyetinde olmak üzere ilânm bir sureti mahke Norvecte Befer şehrinde Türkiye he . m« divanhanesine talik kıhndıfı griyeti askeriye reisi miralay Edip Bey bi ayrıca gazete ile de ilân olunur. nezdinde bulunduğu beyan edilen tnu(7617) maileyhin zevcesi Belkis Hanıma teb • ligat ifa edilmediğinden mumaileyha Beşikta» icra dairesinden: hakkında ilânen tebligat ifasma tah • kikat hâkimliğince karar verilmif ve Mahcuz olup paraya çevrilmesi kadshi rarlastırtlan hâlen Hasır iskelesinde bağ. bu baptaki davetiye varakası mahkeme divanhanesine talik küm . h Geyret namı altındaki motorun nımıs ve tahkikat günü olarak 17/9/933 sif hissesinnm tellâliye ve ihale pul saat 13,30 a tayfn kılmmıs olduğu halresimleri müfterisine art olmak üzere de yevmi muayyende ispati vucut ey . lemediğinden tahkikat 31/10/933 sa30/9/933 tarihine tesadüf eden cnmarat 13,30 a talik ve hakkında gıyap tesi günü saat 10 dan 12 ye kadar tstanbulda Hasır iskelesinde satılaca . karan ittihazla bunun da ilânen tebli . ğmdan talip olanlann o gün ve o sa • ğine karar verilmiş olduğundan mu • maileyha Belkis Hanım yevmi muay . atte ve o yerde hazır bulonacak olan yenede dahi hazır bulunmadığı veya memuruna müracaatleri ilân olunur. vekfl göndermediği takdirde hakkmda (7631) giyaben muamele cereyan edeceği malumu olmak üzere keyfiyet usulün 141 Zonguldak asliye mahkemesi hukuk inci maddesi mucibince flân olunur. daresi riyaıetinden: ^7626) Davacı Zonguldakta Terakki mahaL tstanbul asliye mahkemesi birinci tilesinde mukim Boşnak oğlu Yusuf E care tdairesinden: fendi ile dava edilen mahalli mezkurda Türkiye Sanayi ve Maadin Bankast mukime anasıl Gümüshanenin Camiike (Siimer Bank) avukatı Halil Fevzi B. bir mahallesinden tskender Efendi ha . tarafmdan Sirkecide Halep Hanı al . fidesi Vasfiye Hanımın kanunu me • tında 14 numarada tüccardan Haa Mehmet Debbağ Efendi aleyhine açı • deninin 132 înci maddesi mucibince bo. Ian iflâs davasından dolayı bulundu . sanmalarına ve Vasfiye Hanjmm mezğu mahallin belli oimamuı hasebile ikur kanunun 142 inci maddesi hîik . lânen yapılan tebl'p • rağmen müd . nrane tevfikan bir sene müddetle ev • deaaleyh Mehmet Debbağ Efendi gellenmemesine ve kendisinin ikametgâ • memis ve muhakeme 6/11/933 pazarhı hâlen meçhul bulunmasına binaen tes^ günü saat 13,5 a talik kılmmıstır. ilânen tebligat ifasına davacı Yu . MuhakemeWın talik kılındığı ifbu günde müddeaaleyh gelmediği ve ban. suf Efendmin vicahında dava edilen ka tarafmdan talep olunan üç bm seVasfiye Hanımın gıyabında karar verilkiz yuz yetmis beş lirayı mahkeme vez. mis olmakla tebliğ makamına kaim nesine depo eylemediği takdirde iflâ olmak uzere ilânen tebliği keyfiyet o . sına karar verileceği tebliğ makamına Iunur. (7645) .kaim olmak üzere ilân olunur. (7642) • Teşviki Sanayi w • Hanıml ar Dr. Hafız Cemal Ali Nazima Beyin La Clef du Françaîs Kıtabı Maarif Vekâletince bu sene programlarıra da kabul edilnoiftir. Bütiin ccnebi lisanı tedrisatında esas oldugu veçhıle her üç kısmın muallımlere mahsus nüshası da mcvcuttur. Birinci Kısım 21 Kr. lkinci , 31 „ Üçiincü „ 36 , !\ ualliro . 150 . Toptan alaniara ve ınektep idarelcrine iskonto yapılır. Matbaamızda ve her yerde bulunur. Fransızca Muallimlerine Lise ve Orta Mektep Liseler Alırn Satım Komisyonundan: Komisyonumuza merbut tstanbul Erkek Lisesinin «250» ton Kriple maden kömürile Kız Muallim mektebi talebesi içrn «700» metre elbiselik yünlü kumaş ile mektepteki kalörifer kazanlarından bîrinîn tebdil edilmesine lüzum hâsıl olmuş olduğundan 18/10/933 tarhine musadif çarsamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usu lile münakasaya konulmuştur. Taliplerin kumasın nümunesini ve keçif ye şartnameleri görmek üzere Istanbul Erkek lisesindeki komisyon kalemine ve münakasaya iftirak edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaatleri. «5086» |~ Emlâk Ve Eytam Bankası ilftnları | Satılık Mutena Arsalar E»a» 555 Mevkii ve nev'i Teminat Sultanahmette Binbirdirek mahallesi Atmey Lira danı atik 58 cedit 76 numaralı 76 metre murabbaı arsa. 38 377 Tesvikiye mahallesi Bostan sokağı 4/8 kapı ve 29 harita numaralı 230 metre murabbaı arsa. 140 Balâda yazılı arsalar bedelleri pesin tesviye edilmek sartile bilmüzayede satılacağmdan taliplerin ihaleye musadif 9 teşrinievvel 933 pazartesi günü saat on altıda şubemize müracaatleri. «5112» Tam devreli leylî ve neharî, muhteîittir. Ayrıca: Lise ve Orta YENI LISE Tel: 23303 4 H ^ ^ » BAKALORYASINA eden akşam dersleri Adres: CsjfaioSiunda ihzar vardır. Kayitlere devam edılmektedir. Sıhhiye müdü*lii£ü bitişiginde, 7433 Sıvas Erkek Lisesi Müdürlüğünden: Sıvas Erkek lise binası ile müstemilâtında yapılacak insaat ve ta • mirat 13/9/933 ten itibaren 21 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 3/10/933 salı günü saat 15 te Maarif idare • sinde Lise müdürünün riyasetinde ihalesi yapılacaktır. Bedeli keşfi 17500 lira olan bu işe müteahhrt olmak için mühendis veya mimar olmak ve yahut diplomalı mühendis veya mimarın nezareti altında yaptınlacagından gosterilen kefalet senedi verilmek lâzımdır. % 7,5 teminatı 1312 lira 50 kuruştur. Şartnameler mektep müdürlüğündedir. İstiyenlere bir lira mukabilinde suret gönderileceği gibi pazar ve çarsamba günleri muracaat edenlere insaat kontrol mimarı tara fından yapılacak içler ve yerleri hakkında izahat verilecektir. Talip olanlann yukarıdaki tarifata göre teminat makbuzlannı ve diğer evraklarını zarf içinde vermeleri ilân olunur. «5113» Erefili kOylerinde cinayet ve sakavet çoğalıyor Ereglinin Yedigelli köyünden Köroğlu Mehmet îamînde bir şerir ayni köyden Mehmet oğlu Halil ve oglu Aliyi av tüfegi 3e yaralanoş • ttr. Mehmet oğlu Halilin yarasi tehKkelİdir. Ereğli Devrek yolunda amele lîkle ealışan Hamzafıkihli karye • smden Hibeyin oğlu Haaanm kö yüne giderken Sürmeneli Hakkı ve Mehmet Ali kmmde Iri şalri tara fından yolu kesilmis, sağ ayağmdan bıçakla yaralanarak on iki lirasi aImmiftvr. Yaralı haotaneye, şakiler hapisaneye kaldırılmıstır. Ereğiinin Hasbeyler köyBnden Hakkı ismmde bir delikanlı Boğma dağınm Karacaoluk denilen orma nmda ağaçta asılı olarak bulun • mufhır. Mahallen yapılan tahki katta başkaları tarafmdan ipe çekildiği neticesine vanlmıs, cinajre • tm failieri benüz bulunamamıstır. Tthikat 30 Millî Türk Talebe Birliğinden: İtalyan Üniversite talebesi bugün saat 18 de Galata nhtımına çıkacak . lanndan mezkur saat ve mahalde ar kada^Iann bulunmlan. 23/24 gecesi ttalyan Üniversite talebesi serefine Şehir Tiyatrosunda ve* rilecek olan müsamerede kapılar 20,30 da kapanacağından davetlilerin muay. yen zamanda hazır buiunmalan rica olunur. DOKTOR Talebe Birlijın n tebligi sergisi açıktır. Talebe kaydine başlamıştır. Mezun olan hanıınlar staj görmeden mektep ve atelve de açarlar BiÇKi DiKiŞ MEKTEBi Çemberlitaş Tel. 22994 < 4 | > > 7190 Zonguidak amele birliği riyasetinden: Ereğlideki dispanserimiz için ( 8 0 ) seksen lira maaşlı bir eczacıya ihtiyacımız vardır. Suretile vesaiki lâzimenin Zonguldakta birlik riyasetine serian irsal edilmesi (7413) İN6İUZ HIGH SCHOOL ERKEK MEKTEBİ Kayit ve kabul başiamıştır. Cuma ve pazardan maada heıgün saat (10) dan (12) ye kadar raüracaat TedrisaU 25 eylul pazartesi bajlanacaktır. Tel : 41078 (6891) Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğündent 1 Enstitü için satın alınacak 700 • 900 ton yerli kok kömürü kapah zarfla münakasaya konulmuştur. 2 İhale 12 teşrinievvel 933 perşembe günü saat 15 on beşte Enstitüde icra edilecektir. 3 Talipler şartname sureti musaddakalarmı her vakit Rektör • lük Muhasebesinden alabilirler. 4 • Teljpleria hanei raüessese sahibi veya vekili olduktarını ispat edecek vesikayı ve % 7,5 muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden evvel komisyona getirmeleri. «5064» Kont dö Montrsan iskelet kadar tun eski ve asü ailelerinden. Arması nedir?.. zayıftı. tnce değnek gibi bacakla • Zannedersem Hazreti Alinîn rını sanki birbirine dolastıracak • sülâlesinden!.. mif gibi korkarak, tereddütle yii Amori basını salladı. Ç&tı penrüyordu. ceresi yıkık Juvardan düftü! Seyrek beyaz taçlari, itina ile ta Demek Hazreti Alinln ahfa • ranmış ve kozmatikle şakaklarına dından... Müslümanlar boyunla • yapiftırılmıs, yüksek ve sert yakarında müselles seklinde bir muska lığınin içinden çıkan damarlı ve utaşırlarmıs ve rivayete nazaran zun boynunun müskülâtla tuttuğu Hazreti Alinin göğsünde de mü • iri bir kafa... Derin çizgiii, solgun sellesüscekil bir ben varmış... Hazve uzun suratındaki tek gözlüğü. reti Alinin mürttleri bu beni tanzir harap bir binanın yıkık duvarına etmek için ayni sekilde muska kulaçılnuş çatı penceresini anrfırıyor.. lanırlarmı»! Bakayım bu Suriyeliye Lulu seslendi: aorayım, söyledikleri doğru mu? Bak Amori... Doktor Şom • Kontes, kocasmm sözünü kestiı berg neler anlatiyor... Bu gece ya Ye*er arhk bu tıra» Amori!.. ta yeni bir misafir almıs.. İstanbulda Lulu bir taraftan kocasım bu tesadüf ettiği eski dostlanndan bhn budalaca sözleri için tekdir eder knis. ken, diğer taraftan Dafne, vücu • Kimdir bu zat, muhterem dUnü Şomberge yaslıyarak kulağıdoktor? na fıtıldıyordu: Cemil Elkâzım Bey... Beyru(Mabad'ı var) Osman Şerafettin Cağaloğla Nurosmamve caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada oğleden sonra (Yenibahçe hattaneti) dahilî, sarî hastalıklar mötehassisi Moris Dökobradan naklen Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: Pazarlıkla «12» adet beyaz ketenden mamul iş gömleği satm ahnacaktır. Taliplerin % 7,5 teminatlarını hamilen 7/10/933 cumar tesi günü saat 14 te Galatada Mubayaa komisyonuna müracaatleri. «4979» temekle beraber meraklannın bir an evvel tatmin edilmesi için sa bırsizlanıyorlardı... Doktor alay etti: Hahha!... Canbazhaneye yırtıcı bir hayvan daha geldi!.. Bra • vo!.. Kokuklarım kabardı... Vaziyetinizden anlıyorum ki erkek ler yer yüzünden henüz manasız ve lüzumsuz birer mahluk olmak menzilesine düsmemişler... Gemiye yabancı bir erkeğin gelmesi hassasiyet voltajınızı hemen yükseltiverdi!.. Yeni misafirim genç, zengin. zeki, güzel bir Suriyelidir... Dafne, doktor Şombergin elini avuçlarının arasına alarak: Benim canım doktorum... Benim cici doktorum... Benim minimini doktorum... Çabuk kamara • sının numarasını söyle bana... Gidip hemen kıravatmın düğümünü koparayım... Diye Iâtife ediyordu. Şomberg gülerek mukabele etti: Acele etmeyiniz Mi» Dafne... Acele etmeyiniz... Bu genç Suri • yelinin kalbi kiralık değil... Ne vakit bize iltihak etti?. Bu sabah... Nereden geliyor? İstanbuldan Yata binerken görmeditn ben.. Şafak vakti bindi de ondan. İstanbulda iken ihtilâl ansızm zuhur ed'ivermiş. Gafil avlanmıs. İngiliz konsoloshanesinde kendisine rasgeldim... Şehirde idarei örfi • ye ilân edildiği için memleketine avdeıt edemiyormuf. Sıkıldıgını görünce, bize refakat etmesini teklif ettim. Kabul etti. Bu sabah safakla beraber Andromede miaafir oldu. Kontes, kütüpane<fen kaçarak güvertede nihayet biraz nefes al • mağa karar veren kocasını gördü. Aşkın Kudreti Annemin dostlanndan bir doktor bir gün bana: <Erkekte fena ne varsa, s«bebi siz kadmlarsmız!> demişti. Konte* kiraz etmek üzere idi ki doktor Şomberg güvertede görün dü. Kontes ona dönerek: Doktor, rfedi... Kadın ve er kelrten, eo fenası hangisidir?.. Sualinizi çok garip görüyo rura madam... Bu, tıpkı barut ve aaçmadan hangisi daha fenadır demefe benz«r... Ne o. ne de bu!.. Fenalık, ikisi birlesince zuhur e der... Tıpkı kadın v« erkek gibi... Yalnız başma ne kadın fenadır, ne de erkek .. Fakat yanyana gelince o vakk fenalık zuhur eder!M Hem, çapkm martılar geminin etrafinda ucufarak bizleri daha şen, daha suh mevzulara davet ederken böyle ağır ve şimdiye kadar hallolu • namamıa meselelere temas etmekte ne mana var?.. Mukadderat tarafmdan yalnız ıstırap çekmeğe mahkum edilen erkek leri bırakın bir tarafa... Size hazırladığım güzel bir sürprizîn nes'esile meşgul olunuz!.. Bu gece Andromed yeni bir yolcu daha kazaadı... Şimdi size takdim edeceğim... Sahi mi?.. Kim, kim bu yolcu?.. Konftes olsun, Dafne olsun, te • cessüslerini gizlemeğe muvaffak olamıyorlardı. LÂkayt görünmek is
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog