Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet ! Yunan gazeteleri ve Miilî bayrağîmiz Iktısat işleri nasıl yapılacak? Fransanm buğday mübadil rumlar Bazı gazeteler mübadil Tiirk bayrağmın şekli vaziyeti 22 Ey uI 1933 T T Bu akşamkî program J İSTANBUL : '• * 12,30 alaturka gramofon plâklarî 18 gramofon . 1 9 stüdyo saz heyeti • 20 tanburacı Osman Pehlivan 21,30 gramofon 22 ajans, borsa haberleri, saat ayarı. VİYANA: ^ 20,20 konser 21,05 taganni ve orkestra konseri 23,05 haberler . 23,20 gramofonla dans havaları. BRESLAV : 21,15 konser 22,15 tı'yatro • 24 eğlenceli musiki ve dans havalan. PARİS : 20,35 konser 21,10 gramofon . 21,35 operakomik parçaları • 23,20 haberler. TULUZ t 20,35 opera parçaları 20,50 Viyâna orkestrası . 22,05 senfonik kon ser • 23,35 konser 24,05 Arjantin orkestrası dans musikisi 1,10 senfo. nik orkestra. LAYPZİG t 19,50 gramofonla konser 21,05 tî« yatro . 23.20 haberler. BUKREŞ : 20,05 ders, sonra yramofon 21.05 opera. PRAG : 21,30 konser 22,05 konser • 23,05 haberler. MÜNİH : 21,05 senfonik konser 22,15 ge. ce konseri 23,25 haberler. BUDAPEŞTE : 21,05 tiyatro . 23,05 haberler 24,0? çingene musikisi. VARŞOVA : 21,05 senfonik konser 23,05 ka • fekonser havaları. G. Saray meydan okuyor Galatasaray yüzücülük kaptanı, Fenerbahçe Vaterpolo takımını müsabakaya davet ediyor Vaterpolo şampiyonluğu mese • lesi hakkmda Fenerbahçe Yüzücü lük kaptanımn dünkü nüshamızda mimderiç mekrubuna cevaben «fiin Galatasaray Yüzücülük kaptanı Suat Beyden bh mektup aldık. Bu mektupta Galatasaray, nizamî »urette sampiyonluğu kazanmıs ol masina rağmen, Vaterpolo şampi • yonluğu için Fenerbahçeye meydan okumaktadır. Fenerbahçe kaptanı da dünkü mektubunda bir cuma günü maçın yapılmasını iatemekte oUluğuna göre Fenerlilerin Galatasaraylıların hu davetini memnuniyetle kabul edeceklermi tabiî addediyoruz. Mesele d e bu suretle gazete sahife lerinden maç sahasına intikal edecek demektir. İşte Galatasaray Denizcilik kaptanının mektubu: c Bugünkü nüshanızd*. Penerbahçe Denizcilik kaptanıtun Su topu şampi yonlugu hakkında bir mektubu oteundu. Hakiikate uzak olan bu yazüarın mektubumuzu neşir suretile tekzibini rica ederiz. 1 Su topu final maçırun 18 ağustoe tarihinde oynanması hakkında hiçbir karar verilmlş değildir. Türkiye birinciliklerine iştirak eden atletlerimizin bazılarının orada bulunduğunu ve bir hayli müsabakalara girerek yorgun olduklarını ve birincilikle alâkadar olnu • yanlann hazır bulunmadığını gören Fenerbahçe kaptanı bu vaziyeti fırsat bilerek bugün bu müsabakanın yapüma sııu teklif etmiş ve bittabi o gün yapılmaaının Imkâm olmadığı kendisine söylenmlîtir. Esasen o gün Türkiye birin cillklerinin yapılmakta olmasından ve yüzücüleTimiz müsabakalarda İstanbulu temsil etmekte olduklarından bu vaziyet ve hakikati bilen Denizcilik heyettain bu müsabakanın o gün icrası için bir karar vermesine de imkân yoktu. Binaenaleyh Fenerbahçe kaptanının bu lddlası tamamen hilâfı hakikattir. Kaptan Bey, o gün hemen Su topunda oynıyan atleUerimiaden Türkiye birinclliklerile alâkadar olmıyanlarının orada bulunmadıklarını ve hazır bulunanlann da müsabaklara girerek yorgun olduklannı görerek şöyle kölayca bir şampiyonluk kazanmak ümidlle hemen orada maçın yapılmasını tasarlamış olması maçın o gün yapılmasına karar verilmiş addoluna maz. Bunun böyle olup olmadığmın teksip ve tevsiki alâkadar heyete aittir. 2 Yüzme blrinciliklerini takip eden gunlerdeki gazeteler gözden geçirilecek olursa Su topu müsabakasmın hemen o günlerde oynanması lâzım geldigi görülür. Gazetenin yazdıgı günde takımı mız Lidoya gitmiş. fakat Fener takımını bulmak nasip olmamıştır. Oene şifahî WT teblige nazaran müsabakanın ya püması icap eden bir günde takınumız LWoya gitmiş, müsabakanın yapılacağını bilen hakem ve antrenör de orada hazır bulundugu halde Fenerbahçe takımın dan iki kişinin eksik olduğu görülmüş ve kaptanımız Fenerbahçelilerin ricası üzerin* maçın tehrini kabul etmiştir. O gün yapılan antrenman maçı takunımızın 110 galibiyetile bitmiştir. 3 Fenerbahçenin bu maçı mütemadiyen tehir etmek istemesi. hatta bu maçı patırdı ile ortadan kaldırıvermek tetemesi nazari dikkatimizi celbettiğüıden kürek yarışlan günü hakem motö ründe bulunan Fener murahhası Kemal Beye bu maçnı yakın bir tarihte hemen yapılması lâzım geldiğini ve cuma, pazar günü Yunaniı yüzücülerin müsabaka yapacaklarma nazaran bunu takip eden günde bu müsabakanın yapılmasını soyliyen murahh&sımız Mehmet Beye Kemal Bey muvafakat cevabı vermis, bunun üzerine murahhasımız heyet re isine bu maçın paaartesi günü oynan masında bir mahzur olmadığını söyle miştir. Bunun üzerine heyet riyaseti 12 eylul T. ve 52 No. lu mefctubile 18/9/933 tarihinde saat 4 te oynanacağmı tebüğ etmiştir. Kulübümüz mensupları da tebliğatı nazari itibara alarak iş ve güçlerinl bırakıp oraya gitmişler, hakem de orada bulunmus, fakat Fenerbahçe takımından eser görülenssmiştir. Lidoya pek yakm olan Fenerbahçe kulübüne haber gön derilmiş iae de sporculardan bazılarının orada bulunmalarına rağmen, dave te icabet etmedikleri görülmüştür. Bunun üzerine hakem usulü veçhile seromoni yaptırmıştır. Mağlubiyeti hâzmedemiyenlerin nvuğalatalı neşriyatmm esası budur. Ve o gün muhakkak bir mağlubiyete uğrıyacaklannı bildiklerinden, bu itirazları yapabilmek için sahaya çıkmaktan çeklnmişlerdir. Tayin edilen günün hafta ortası olması mucibi itiraz iae bu itiraz hakkı aynen bize de varittir. Kendi sporcuları L ve güç sahiş bidir de Galatasaray mensupları böyle degil midir? Blnaenaleyh böyle bir itiraz varit olamaz. Kazanüan şampiyonluk, nizamname nin bahşetınis oldugu bir haktır. Bu husustaki karar alâkadar heyete aittir. Maamafih sunu da yâve edelim ki maç yapmadan kazanılan bu şampiyonluk bizi hiç te memnun etmemiştir. İstenilen gün ve saatte kendiierile karşılasmağa amade oldugumuzu. gazetelerde fuzulî münakaşalara lüzum olmadığını hatır latarak işin yazı ile değil, filiyatla hal ledümesini tercih ettiglmlzi ilâve eder ve gün geçirmeden bize bu fırsatı bah şetmelerini muhterem Fenerbahçe kaptanından rica ederiz.> Galatasaray yüzücülük kaptanı Suat lerin Anadoluya iadesin hakkındaki nizamna İstihsalât ihtiyaçtan 1 meyi neşrediyorm den bahse başladılar milyon ton fazla Birinc'ı sahifeden mabat Atina 20 Hükumet taraftarı E • lefteros Antrepos gazetesinden sonra gene hükâmete taraftar Akropolis ga. zetesi de, Yunanistanda bulunan Rum mübadillerinin Anadoluya muhacereti lüzumuna dair uzun bir başmakale yazdı. Akropolis gazetesi, Rum mübadil. lerinin ikamet müddetleri Türkiye hükumeti tarafından bilâmüddet temdit e . dilmesi ihtimali de dahil olduğu halde, Türkiyeye ticaret için iki ay müddet le gidebilmeleri fevkalâde ehemmi • yeti haiz ilk müsaade oldugunu yaz . dıktan sonra diyor ki: « Yunanistanda işsizlik, ekilebi . lecek topraklann kifayetsizliği yüzün . den bugün malf ıstırap ve sıkınb içmde bulunan yüz binlerce Rumun Anadoluda tekrar iskânı için iki hükumet ara. sında daha geniş mahiyette bir itilâf aktedilmek lazımdır. Anadolunun muktedir ve çalışkan kollara muhtaç olan hudutsuz arazisi, Türkiyenin iktısadî meselesini hallettikten başka, Yuna . nistanı da arazisinin genişliğile telifi kabil olmıyan fazla nüfustan kurtaracak. tır. İki memleket adamlan, kararlaştırdıklan ikhsadî elbirliğinin müphem ve nazari veçhesine daha geniş ve daha müspet bir mana vermekte tereddüt göstermemeudirler.» Akropolis gazetesi, mübadil Rumla. nn tekrar Türkiyeye muhaceretinden guya Türkiyece elde edilecek iktısadî faydalan saydıktan sonra makalesinin sonunda diyor ki: « Ancak bu suretle Türkiye ve Yunanistandaki halk tabakaları, bu • gün iki memleketi idaı<e eden adam • lann yekdiğerile eğlenmediklerine ka. ni olacaklardır. Aksi takdirde misakın heyecanlı imza merasimi, ziyaretler, resmi kabuller, hararetli nezaketler boş bir edebiyattan ibaret kalmak tehlikesine maruzdur. Halbuki yaşadığımız devrin şakası yoktur. Bu devir, rf»' Vtler ve millet . ler arasmdaki dost't arm, münasebetlerin mümkün mertebe daha amelî, daha realist ve daha müspet olmasını icap ettirir.» lin tulü arzından 1i Fransız Ziraat Nazırı tarafından yeni mahsul hakkında verilen mü him izahat üzerine Fransanm buğday vaziyeti iyice anlasılmış bu lunmaktadır. Geçen seneden kalma yerli ve ecnebi buğdayı stoku miktan 11 ağustos 933 tarihinde 1,200,00 tondur. Bu yekuna o tarihte elde mevcırt olan 270,000 ton unu da ilâve etmek icap eder. Yeni buğday rekoltesinin nefsi Fransada 9,300,000 ton olduğu resmen tesbh edilmlstir. Cezayir, Tunus ve Fastan gelecek buğday miktarı ceman 250,000 ton tahmin ediliyor. Bu suretle, un hariç olmak üzere, geçen seneden müdevver stok île bu seneki Fransa mahsulü ve Cezayir, Tunus> Fas muvaredatı ceman yekun 10,750,00^ tondan ibarettir. Harbi (Jmumiden sonra Fransa da ekmek sarfiyatı hayli azaldığı için Fransanm senevî buğday sar fiyatı son senelerde 7,800,000 ton arasında dolasmaktadır. Fransada bu sene buğday mahsulü normal zamanlardan bir ay evvel idrak edHdiği için bu hasattan gelecek hasat zamamna kadar ge çecek istihlâk devresinin 12 ay yerine 13 ay üzerinden hesap edil • mesi daha doğru olacağına göre, gelecek senenin mahsulü kaldırı lmcıya kadar Fransanm buğday sarfiyatı 8,400,000 tona baliğ olacak demektir. Bu yekuna 1934 zeriyati için lâzım olan 1,050,000 ton to • humluğulu ilâve edersek, umum ihtiyacın 9,450,000 tona çıktığı an • lasılır. Ağustos 1934 iptidasında 200 bin ton kadar buğday ve un devredilebilmesi mutat olduğuna naza • ran, bu seneki istihsalâtın umumî ihtiyaçtan 1,100,000 ton daha fazla olduğu tezahür etmelctedir. Ziraat Nazırının beyanatına göre, Fransada 10 temmuz 1933 ta • rihindenberî tatbik edilmekte olan buğday kanunu sayesinde kısmen ihraç, kısmen de hayvanata ye dirilmek mecburiyeri akmda 800,000 900,000 ton buğdajnn pi. yasadan kaldırılmasi memuldür. Ayrıca, asağı malların değirmenciler tarafından üvütülmesini me neden 6 eylul 933 tarihli kararna me fazla buğdayın 400,000 tonunu beledeceği Ziraat Nazırının beyanatile de teeyyüt etmiştir. defa büyüktür. 3 Ay ile yıldızın renkleri beyazdır, merkezleri müstatilin tulânî hattı munsafı üzerinde bulunur. 4 Ayın uçkurluktan mesafesi müstatilin arzının ^ ine 9 müsavidir. (Uuçkurluk, bayrağın direk tarafına gelen arzında içerisine uçkur, geçiril mek için boydan boya bırakılan oluk . tur. Bu kısım asıl bayrak sathınm ha ricinde kalacak ve beyaz renkli bir kumaştan imal olunacaktır.) 5 Ayın büyük dairesile küçük da. iresi nısıf kuturlarının birbirine nisbeti şudur: 4 kuçuk daire nısıf kutru â bü\ ük daire nısıf kutru 6 Uçkurluk mesafesinin büvük daire nısıf kutruna nisbeti şudur: J uçkurluk mesafeM 5 büvük daire nısıf kutnı (Yani, bu iki maddeye göre, küçük daire nısıf kutru uçkurluk mesafesine müsavidir.) 7 İki dairenin merkezi arasında. ki mesafe büyük daire nısıf kutrunun ğ üne müsavidir. 8 Yıldızın tersimine esas olacak dairenin nısıf kutru ayın iki dairesi arasmdaki azamî açıklığa (yani ayın en geniş mahallindeki arzına) müsa vidir. 9 Yıldız dairesi ayın iki ucunu birleştirecek bir hatta muntasıf nok . tasmda mümas olur ve yıldızın beş şu.. aından birinin resi noktai temasta bu. lunur. 10 Yıldız bir daire dahiline res medilen bir muntazam muhammesten istikak eder; binaenaleyh beş şualıdır. Mühimme Bu nisbetler dahiün de imal edilmemiş olan bayraklar mil . lî bayrak olmıyacaklan cihetle istimalleri şiddetle memnudur. S Bayrak mutlaka «şali» denilen bir nevi yün bezinden imal edilmelidlr. Bu bez dayanıklıdır ve rengi de sabktir, solmaz. «Şali» alelekser «50» santimetre arzındadır. Yünden başka maddelerden yapılan bayraklar çarça. buk solar, ve iyi dalgalanmaz, görünüssüs olur. $J Nümune olmak üzere nisbet da. hilinde bir kayrak şekli tersim edilmiş ve rengile nisbetleri gösterilmiştir. Ankara Halkevi neşriyatı Ankaxa Halkevi Köycüler şubesi köylüler için çok faydalı bazı eserler neş retmistir. Bunlar İsîendiyar Esat Beyin «Gübre ve Ağaç>, Celâl Davut Beyin «Kazanç Yollan», M. Cemal Beyin «Hayvan Nasü Beslenir?> ve cHayvan Yemleri>, doktor M. Vamık Beyin «To humluk», Kerim Omer Beyin «İnkılâp BUgİ£i», Ekrem Ruştü Beyin «Sütçülük> isimli küçük kitaplandır. Kit aı ,ia. rını hepsW,köylunün anlıyacağı »ç»kı • birdiile yttzılnuştır. Ankara Halkevinin Dil. TMih, Edebiyat şubesi de iki kıtap bastırmıştır ki bunlarm biri Ishak Refet Beyin «Karaca Oğlan» isimli eseri, dığeri de A. Avni Ali Candar Beyin «Ankaradan Nevşehiro isimli bir memleket tetkikkiir. Bu kltap 36 fotoğrafi ile 1 harita, 3 kitabe ve 8 krokiyi üıtiva etmektedir. Oene Halkevi Köycüler şubesi, Kerim Ömer Beyin ıBozkır Haznesi) isimli eserini de bastırmışür ki bu kitapta Ankara Vüâyeti hakkında cografî, ziraî, İktLsadi roalumat. Ankaranın onnancı lıfına, hayvancılığına ve köy içtimaiyatına ait birçok tafsilâtı ihtiva etmekte dir. Ankara Halkevinin Köycüler şubesi ile Dil, Tarih ve Edebiyat şubesini tebrik ederiz. Bugünkü müsabakalar Atletizm müsabakalarına bugün Fenerbahçe stadyomunda devam edilecektir. Bugünkü mü»abakaların programı fudur: 14,30 da 200 m. seçme, 14,45 te 800 m., 15 te 5000 m., 15,20 de üç adım, 15,40 ta 200 m. final, 15,55 te cirit, 16,10 da 4 400 bayrak, 16,25 te 400 mania, 16,40 ta sınkla yüksek, 17,10 da 4X1500 bayrak. Bugün ayni zamanda Fener stadında Beykozla Anadolu kulübü arasmda <Ia terfi müsabakan yapı lacaktır. ALEMDAR SINEMASINDA Arzu ve talebi umumf üzerine Istanbuldâ son defa olarak Bugün Uün akşam Bu senenin tiftik rekoHesi Bu sene tiftik rekoltesi 40 bin balyadır. Her balya 80 kilodur. Geçen seneden elde 4 bin balya stok vardır. Rekoltenin 18 bin balyası İstanbula gelmis, 22 bin balyası Anadolunun muhtelif yerlerinde ikinci ellerde kalmıştır. Bir balya tif tik bugünlerde 50 liraya satılmaktadır. Bu sene kuşyemi rekoltesi de bereketli olmuştur. Almanyaya mühim miktarda ihracat yapılmaktadır. Satışlar umumiyetle Fransız frangı üzerinden yapılmaktadır. S A R A Y C Eski GI.ORYA ) Sınema> nda G R E T A G A R 8 O 1 O A N C R A V FO RD |OHN B A R R Y M O R E W A L L A C E B E E RY L t O N E L B A R R Y M U R E L E W t S S T O N K J E A N H E R S H O r . T Yelken yarışlan tehir edildi İstanbul mıntakası Denizcilik heye tinden: 23 eylul 933 cuma günü bütün ama törler için yapılması mukarrer yelken yanşı is'an ahlre kadar tehir edilmişUr. KARIM BENİ ALDATIRSA filmi opereti gösterilmektedir. Gi3i 7 büyUk artist tarafından temsil edilen Metro Gold v. yn Maverin frap«ızca sözlü hakiH Karagümrök kulübünün kongresi Karagümrük İdman Yurdundan: Kulubümüzün nizamnamei esasisi mucibince eylul ayı zarîında inikadı icap eden senelik umumî kongre 28/9/933 tarihine musadif perşembe günü akşamı saat 21 de aktedileceğinin ve mezkur nizamname iktizasınca aylık taahhüt lerini ifa etmiyen azanın reje hakkı iş.tiraki olamıyacağı ilân olunur. Darülbedayi artistieri tarafından oynanmiş TÜRKÇE sesli ve sozlü Bugün matineler: 2 4 6 gece 9 , 4 5 ••^•^•^••^•^••••»' 7682 ^aa GRAND OTEL Emsalsiz süperfılrn. fevkalâde muvaffakivet kazanmıştır. (7650"l Holivuv Holivut sinema mecmuasının 39 uncu sayısı güzel resimler ve yeni sinema haberlerile çıkmıştır. İtalyan talebesi Emir geldi TÜRK sınt ması (SabıkMajik) SiLViA SiDNEY MELEK Sinemasının önümüzdeki çarşamba akşamından itibaren traesine başlıyacagı İRTİHAL Dilberzade Süleyman Sıtkı Beyin haremi Nimet Hanım kısa bir hastalığı müteakıp şifayap ola mıyarak irtihal eylemiştir. Cenazesi bugün saat 10 da Beşiktata Valideçeşmesi civarında Taşlıktaki hanesinden kaldırılarak Usküdarda aile kabristanına def nolunacaktır. (7632) Dün akş.imdan itibaren gayet zengin bir programla mtvsimini küşat etmiştir. Dün İzmire 350 kişilik bir İhracat eşyasmm kıymeti nasıl takdir edilecek? İalyan talebe grupu kmir 21 (A.A.) Bugün saat 15 te limanımıza İtalyan bandıralı Pieri Poskari vapurile 350 Universite talebe. si gelmistir. Seyyahlar şehre çıkar çıkheykele çelenk koymuşlar ve heykel ömaz doğruca Gazi meydanma giderek nünde bir geçi tresmi yapmışlardır. Kafile reislernden mürekkep bir grup da Vüâyete giderek Vali Pasayı ziya. ret etmişlerdir. Talebeler Gazi heykeli meydanında otobüslere binerek Bor. nuvaya ziraat mektebine gkmişlerdir. Avdette Halkevini, Erkek Muallim mektebini re panayır mahallini gezmişler. dir. Halkevinde seyyahlara yerli mahsullerimizden incir ve üzüm ikram e dilmistir. Kafile ayni vapurla akşam ü. zeri Istanbula hareket etmişlerdir. Hükumetinuzle klering esası dahi • linde mukavele yapmış olan Avusturya ve Macaristana gönderilecek mal . lann, kıymetlerinin takdiri lâzım gelmektedir. Zira mukabilinde yap;lacak Rhalâtı tayin için bu kıymetlerin bilm. mesine lüzum vardır. Kıymet takdiri vazifesi evvelce ihracatı tetkik komisyonlanna verilmişti. Fakat bu komisyonlar vekâletin emrile lâğvcdildikle. rinden, o zamandanberi Lu iş yapıla mıyordu. Ticaret Odasının bu nvJnasebetle İk. tısatVekâletine yapbğı müracaate cevap vermiştir. Vekâletten gelen lan bir telgrafta, badema bu ışi Ticaret Oda. idare heyetlerinin yapmalan bildirilmiştir. 1 Zeynebin Öünahı ADAM BUTTERFLY L (BAPOUD) Fransızca sözlO PIERRE BATCHEFF ROSITA GARCIA COLETTE DARFEU1L ÎNGRAM'ın muazzam şaheseri Şayanı hayret Fransızca sözlü fllmindeki meşhur rolünde en bllyOk yildızlara tefevvuk ediyor. (7654) MELEK ilâhî yıldız tarafından fransızca büyük san'atkânn Bütün istanbul halkı bu hafta sinemasının büyük filmirHen memnuniyetle bahsediyor. 2 2 kısımlık Fatty'nin yeni komiği 3 W a n z a r a : (İVIaggiore gölü> 7655 REX BR i6 i TT E sözlü olarak HELM temsil edilen VALANSYA YILDIZI hiç şüphesiz en güzel filmidır. Tipi Dindi Edebiyatımızın en güzel eseri Yazan: MAHMUT YESARt TİPİ DİNDİ, edebiyatımı. za bir çok kıymetli eserler ve ren Mahmut Yesarinin en son ve en çok beğendiği eseridir. Muharrir, bu eserinde sevinç ve ıztırapla geçen bir hayatı Z safha.safha göstermiştir. TİPİ DİNDİnin kıymeti bütün oku yanlar tarafından müttefikan takdir edilmiştir. FİATI: 65 KURUŞTUR Bütün kitapçılarda bulabilirsiniz. Tas. radan siparişler «Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi» adrestne yapılmahdır. DEMİR EDWARDO ROBiNSON Franstzca sözlii PENÇE (7649) llâveten: Paramount dünya havadis'eri • M. Çaldarisin avdeti ve: YALNIZ SUAREDE büyük san'atkâr Münir Nurettin B. Bugün HliLLİ sinemada 2 muhteşem filirn birden kemali muvaffakiyetle devam edyor. Henry Garat, Meg Leroonnierin fransızca sözlü, şarkılı şaheseri sahnede en güzel tango şarkılarını bizzat söyliyecektir. ^ i ^ ^ ^ " ^ Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine vardır. •• 7647 *^ Uşakta bir tren kazası Uşak 21 (A.A.) Bu sabah Af . yondan gelecek olan po»ta treni Yıldıdmıtı Kemal istasyonunda makasın a çık bolunmasından raydan çıkmıslır. Zarar yoktur. Trenm altı saat gecik . •tesinden Uşakta bekliyen tzmir yol • cuUn ajrn bir trenlc gıtmiflerdir, Yaralanan yol amelesi Fatih Belediyesi yol amelesin den 28 yaşlarında Erzincanlı Hüseyin oğlu Ismail Balatta köprü ba • ' şında yol tamir etmekte iken şoför | Osmanın idaresindeki 2610 numa • raiı otobüsün altında kalmış, yarar. Şoför yakalanmıçtır. TERSiNE DÜNYA Ayrıca: T A R Z A N tarafından (7608) TUrk sinemacılık sanayiinin zafferini görmeğ s alkışlamağa geliniz ! Baştan nihayete kadar TÜRKÇE JOHNY WEiSMULLER Bu harikalı ffilim S GÜN DOĞARKEN ĞARKEN t sözlü muazzam ve müttrş şaheser BUGÜN Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine vardır. I IV Sınemasında (7648)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog