Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

'Cumhuriyet ' 22 Eylul 1933 IMARPTt ) YAVOZff 23 Yazan: G. KOPP M. Veniz«los, bu hatasmın Yunaıtisaaa ve müttef iklere pahahya mal olacağma anladığı zaman, mes'uK yeti kabmesinde hariciye nazm olan M. Steriete yüklemek i*tedi. Bu kartın fotograf i»i matbuatta intişar ettiği zaman, hakikati itiraf etmek ve bitaraflık vazifesinin icbarile hareket ettiğini «öyliyerek kendini müdafaa eylemeği tercih e*ti. Fakat bu bitarafhk M. Venizelo»a muharip dev letlerin gemdlerine, kendi en yakin Ihnanlanna gitmek içia lâzim gelen miktarda kömür vermeği âmirdi. Yoksa onlara 800 ton kömür vere rek kudreti harbiyelerim artbrma • ğı değil. CPek kurnaz ve akılh bir adam geçinen Sfr Basil Tomson burada hernedense pek gabavet gö* teriyor. Eğer M. Venizelorun iki Altnan gemisine en yakin Alman limanlarma gitmek için kömür vermesi lâztm gelseydi, bu miktar 800 tondan •ekiz misli fazla olmak lâzım gelirdi. Çünkü Yunan sularından Almanyadaki Vühelmshafen limanı bin lerce ton kömüre muhtaç bir mesafedir. A. D.) M. Venîzelos, Almanyanın Tür kiye ile müttefik olduğunu bildiği için, kömür veri!mesine müsaade ettiğî gemilerin Istanbula gitmekte olduklarından tega'ül edemezdi. Pire Iimanında bnlunan Bogabus vapuru, kömürü yüklediken aonra Kapa gittiğine dair sehte evrak tedarik etti ve kemali mehareths is • mini de değiftirio Odys»eus (Odiseüs) diye bir Yunan isnrri takındi ve Alman gemilerile karşılaşacağı Denusi adasına hareket etti. Bu andan Hibaren Almanlar, bilfül İstanbula hâkitn olmuşlardı. Osmanli kabinesinde kuvvetli bir ek »eriyet bitaraflığa mütemayildi, Padişah sulh istiyordu. Veliabt Yusuf İzzettin, açıktan açığa müttefiklere taraftardı. Sadrıâzaro, Almanyadan ziyade îngiltereye müteveccibti. Fakat o zaman, Türkler Yunanhlara karşı kullanılmak üzere, tngiliz husu»î gemi tezgâhlanndan birine ıs marladıklan iki barp gemisimin tn gütere hükumeti tarafmdan musa dere edilmâç olmaundan ton derec* ınünfail ve galeyanda idiler. Almanya $efiri Baron Vangenhaym, bir ta^iz olarak Göben fle Breslâvı Türklere takdim etti. Bu elçabukluğu ve iki geminin Türkiye tarafmdan »a tin abndığı hikâyesi kimseyi aldat madı. Beynelmllel kavaide göre, gemiler tstanbulda 24 saatten fazla kalamazlardi; fakat, Çanakkaleyi geçince Türk bayrağı çektiler, isimlerini değiştirdiler. Ve zabitan ile mürettebat ta sadece üniformala rmda küçük bir tebeddül yaptılar, Alman kasketi yerine Türk fe»i giydiler. O zaman Dahiliye Nazın olan Tal&t Bey, Amerika »efiri ile göriisürken gülerek gemilerm Türkiyeye ait olmadıklannı ve Alman sefirhrm bunlardan bahsederken «bizim ge miler> demekte olduğunu ve genrilerin her türlü masraf larını tesviye etmekte devam eylediğini söylemistir. Bu tki kruvazör, Almanyaya, Karadenizde hem Rus filosunu hare • ket»iz bırakmak, hem de tstanbulu bombardıman etmek tehdidile Türklerî de, isftenilen zamanda, Merkezî devleıtler lehinde harekete geçmeğe icbar etmek hnkâninı verdi. ( Çeviren: A. DAVER Şehir ve memleket haberlerî Katil Yani hâlâ bulunamadı j Siyasî icmal M. Venizelosun kiiçük ve miitevazı kartı, Büyük Harbin en mühim vesikalarından biridir! TariMe, hiçbir zaman, hiçbir mi, bu iki Alman kruvazörü kadar, mühim bir ro4 oynamamıştır. tçinde Alman mürettebat bulunan bir Türk torpitobotu, Çanakkale Bogazt haricinde bir tngiliz karakol gemt»i tarafmdan durdurulup muaye ne edildikten ve tstanbula dönmesi emredildikten sonra, Kanakkale mevkii müstahkem kumandanı olan Al • tnan jenerali Veber Paşa, Osmanlı kabineyinin reyini bile aJmadan Boğazı kapatti ve Çanakkale Boğazı bkr daha ancak harp bittilrten aonra açıldı. Bu •uretle Ru»ya yolu ttkandi ve Ruslar raürtftefiklerden cephane ve sdlâh aJamadılar, muzaffer ordulan mefluç bir hale geldi ve ihtilâlin önüne geçilemedi. Bu iki kruvazörün kendilermi kovalıyan gemilerden bef saat evvel, Boğazdan içeri girmiş olmaian, Türkiyentn harbe girmesini nrucip oldu. Harbin, dört »ene uzamasına sebebiye» verdi, yüz bmlerce fazla adam ölmesini ve azim m«lî fedakâriık • lan intaç etti. M. Venizelosun bu küçük ve mü tevazı kartı, Büyük Harbin en mühim vesikalanndan biridir. M. Venizelosun muazazm bir hata olan bu karan, onun omuzlanna dünyanm felâketlermi mucip olan oyle bir mes'uliyet hi**e»i yüklemistir Iri sabık Kayzerinkinden başka hiçbir mes'uliyet bunun kadar ağır degildir.» tngilis lntelligence Serviee teşktlâtimn sabık müdürünün Alman gemilerine Venizelos tarafmdan kömür verildigini gösteren bu ifşaatmdan sonra biz gene Göbenra teUiz mu • habere memurunun yazohklarmt takip edelim. Eroin kaçakçılan mahkemede Dün polis erkânı şahit olarak dinlendi Beyoğlunda gizli bir eroin fabrBcası işletmek ve fabrika mamulâtmı sat • maktan suçlu sapkacı Marko ve seril Landiros ile Artaki, Koço, Hüsntt, Şuk , rü Efendiler ve Natali, Eleni ve O sula Hanımlarm muhakemesine dün sekmnci ihttsas ntahkemesinde bakümifhr. H Şahk olarak dinlenilen polis ikJnd şube müdürii Demir, polisteki kaçak ttleri bürosu şefi Mennan ve memur lerdjm Lutfî Beyler, bu gizli rabrSca • nın nasıl meydana çıkanldığun anlat • rmşlar, maznunların hepsinin bu iste alâkadar olduğunu ve şebeke mensuplarnm, Avrupaya eroin sevkile meşgul bulunduğunu, maznunlardan Marko ve Landhosun, işleri idare etmek ve paralan toplamak üzere bir müddet Avrupada kaldıklannı söylemislerdir. Maznunlar, sucknnı mkâr etmisler ve yekdiğerinin üzerine atmıslardır. Maznun Koço, sebeke ile münasebetini inkâr ederek şunlan ileri sürmüstür: « Marko ile Landiros, benim namıma kiraladddarı evin alt katmı sa • deoe: «Afyon temizliyecegiz!...» diyerek eroin imalâthanesi yaptılar. O zaman eroin yaptıklannı bilmiyordum. Evin kunturatmda benim ismhn yazılı olmtJda beraber kirayı onlar vermis • lerdir. Nitekim Avrupada tken gönderdikleri 3ri mektop ta bu ism baymda ol • duklanm goateriyor.» Müteakıben Koço, bahsetti^i rum ca mektuplan mahkemflye tevdi etmistir. Maznun şaokacı ve seriki, bu mektuplarm kendilerme ait olmadıgmı ve imzalarmm tetkücile bu dhetin mey • dana çıkacağutı iddia etmtslerdir. Bundan sonra dinlenilen sahit Yanî, Madam Peruz, Ertni ve Anna, Marko ve Landirora Koçonon evme müteaddit defaflar gkeıkeıı gördüklerini ifade etmisterdir. Mahkeme, eizli fabrika haKne geti rilen evin sahibi Naum Efendir'n sahit olarak celbi, maznunlardan ikisine ait olduğu iddrasile verilen rumca mektuplann tercüme ettirTmesi ve mra • larmm (etk3d, mektuolar yaztldı^ı esnada, imza sahipIernHn Avrupada oKıp olmadıklannm sorulması kararile muhakemevi 28 tesrmievvele bırakmıshr. Zehirli gazlerden Korunma cemiyeti Rusyanın cihan siyaseti Bahçıvan Kiryako dün Cemiyetin teşekkülü için Vilâyet müsaade verdi tahliye edildi Topkapt ile Utro* köyü aracutda bahçıvan Recep Ağayı öldüren Yani nin araştmlmasma dün geç vakte kadar devam edilmiş ve mühim ipuçlan ele geçtrilmiştir. Katilin iltica edebileceği yerlerin gözden geçirumesine ba*lanrraşbr. Salâhiyettar makamlar, ntaznunun şehrirrazden kaçmadığmı ve yakmda yakalanacağmı tahmin etmektedirler. Istanbula geldiği Romanya vapu • nmun dönüs sefermde firara tesebbüs ederken polis nokta memurunun şüp • helenmesi üzerine buna muvaffak olamyan Yani, o zaman çok telâşa düş rnüş, karalcol'da bir baygınlık geçirnus, {akat henüz zabıta cinayetten haberdar olmadığı için meseieye ehemmiyet verilmiyerek serbest bırakılmıstı. Katilin karakoldan çıknktan sonra, Topane taraflanna doğru süratle gi derek gaiolere kanshğı anlaşıVrmstır. O vakit, kendisini sorguya çeken komiser muavimnin, sadece maznunun ifadesini almakla ictifa etmesi, pasa • portu olmadığı halde nhtrmda dolaşmasmı mucabi takip addetmemen ba • talı görülmektedir. Yani nhtımda geçen pazartesi günü sabah saat dört buçukta ele geçmif • ti. Bu kadar erken nhhmda dolasan bir şahsm, sathî bir tahkkle bırakılman, dnayete ait tahlukatın çok uzamasma sebep olmuftur. Katilin vak'adan bir gün evvel, LHros köyünün kahvesmde oturdugu anlasıldığmdan, kendisini görenlerin de ifa> deleri alınrhaktadn'. Geçenlerde yakalanan bahçtvan Kiryakonun cinayette alâkaaı oiduğuna dair bir delil bulunmadığı için tahliye e dilrmstir. Çanakkale önönde Göben ve Breslâv birdenbire canlaodılar. Mademki könrârümüz vardı ve mademki düşman yaklasıyodu; yüksek süratle »eyredebilirdik. U* kurlann boğuk gürüküsü tedricen arth. Her iki gemi bafif ve mun • tazam bir tHreme ile günesli dalgalann üttünde sekerek Çanakkaleye doğru gtdiyorlar. Çok geçmeden, rahat rahat kömür aldıgımız misafirperver flticagâhı mız, bir ziya tufanı içinde arkamizda kaybol«lu. Bütün gözler ufuklan dikkatle araştanyor. Hiçbirf«y görünmOyor, F.ge denizi, günesin oksay»«Ian al tmda, nihayetsiz uzamyor. Şkndi, sanki kıvılcımlar saçan bir hahmn üstünde kosuyoruz. Gözcüler, eftrafı, bilhassa gerilerî tarassut ediyorlar. Çünkü ufukta her an düşman gemîlerinin dumanlan görünebilir. Saatler geçiyor. YUksek süratie şimale^»bğru yükseliyoruz. Arkamiz dan görünecek dumanlardan ziyade önümüzde göreceğimiz muame • leyi düsünüyoruz. Çanakkale Boğazı afzında nasıl karşılanacagız? Ge • miler, hedefe yaklaştıkça, bizim de heyecanımız artıyor. Heyecanımız artıkça zihinlerimizden «Çanakka • lede nasii karşılanacagız ?» tuali çikıyor. Kendi kendimize, birbiri • mize mütemadiyen bu ruali soruyoruz. • Mabadı var • Cumhuriyet bayramında verilecek konferanslar Cumhuriyet bayramında, şehrin muhtelif meydanlannd'a hatipler, halka konferanslar vererek, cum huriyetin yaptığı büyük işleri kısaca anlatacaklardır. Bu münasebetle hazırlıklarda bulunulmak üzere, bugun öğleden evvel Halkevinde bir toDİantı yapılacaktır. Dsleril Şişli BöyOkdere yolu tamir ediliyor Şifli Büyükdere yolunun Zin cirlikuyu ile tttinye arasındaki kısmmda bazı yerlerde asfaltlar bozu4mus olduğundan Belediye tara fından buraların tamir ettirilmesine baslanmıstır. Talebe Birliği yeni kasket yaptırdı Milli Türk Talebe Birliği azala rının Cumhuriyetin onuncu senei devriyesi merasimine iştirak eder • ken giyecekleri kasket için bir nü mune seçilmiatir. Kasketler bütün Birlik azası tarafmdan kabul ve siparis edilmiştir. Bundan sonra genç< ler büyük merasimlere bu kasket lerle istirak edeceklerdir. Oarölbedayide hazırlık Darülbe<fayi sahnesmde yeniden bazı tadilâlt ve tamirat yapfınl' mıstır. Kif temsillerine ait programlar hazırlanmağa baslamıştır. Musevilerin yılbaşı bayramı Dün musevilerin senebası bay ramı idi. Bu münasebetle Haham • hanede bir merasim yapılmış ve Hahamban tarafmdan bötun mu . sevilere hrtaben bir beyanname neşredilmiştir. Bu beyannamede cTürkiye vatanımızdır, türkçe de özdilimiz olmalıdır» denilmekte ve Gazi Hz. ile diğer hiikumet erkâ • nına saadetler ye muvaffakiyetler temenni edilmektedir. ransanın sabık Başvekfli, şcm dfci en büyük hükumet fırka> sımn lideri ve meb'usan mec • Usi hariciye encümeni reisi M. Heryo Bulgaristam ve Türkiyeyi ziyaret ettikten sonra Rusyada uzun bir seyahat yıptı. Ruslar M. Heryoya karşı büyük bb hüsnü kabul gösterdiler. Ziyafet üzerine ziyafet verildi. Sabık Fransız Hava Hücumlanndan Korunma ce. Başvekili M. Stalin mustesna, Sovyetler Birliğinin en maruf bü miyeti namile bir cemiyet teşkil edfl* kumet ve frka adamlarile görüs mek üzere bundan birkaç gün evvel tü ve mülâkatlarmda, nutuklann Vilâyete bir müracaat yapılmıştı. Vi . da Sovyetler hakkmda gayet mebzul lâyetçe bu müracaat muvafık görü • lerek cemiyetin teşkiline müsaade ve • ve cemilekâr sözler söyledi. M. Her • yonım Fransaya avdetinden sonra Fran rümiştir. Cemivetin umumî merkezi ts. sanm Hava Isîeri Nazm M. Kot berabe tanbulda olacak ve bazı vilâyetlerde de rinde maruf tayyareciler olduğu halde subeler açılacaktır. Mahallelerde de hava yolile Rusyaya gitti. Mumaileyh bu iş için yardımcı gruplar teşkili huRusyada hâlâ seyahat ediyor. susunda çahşılacaktır. Bu gruplar ken. Bu seyahatler, siyaset âlemmin na di mıntakalannda talim odalan açacakzarı dikkatini tekrar Sovyet Rucya ü • lar ve bu odada tecrübeler yapılacak . zerine çevirmistir. tır. Cemiyet şimdiden bu tecrübeler iSon zamanlarda Rusyanın haricî çin lâzım olan maskeleri siparis etmi»politîkası üzerinde bashca üç âmil müDiğer taraftan Belediye de zehirli sahede olunmaktadır. Birinci âmil Astir. yanın sarkında Japonvanm siyasi ve Diğer taraftan Belediyede zehirli askerî hiç bir manie ehemmiyet ver • gazlerden korunma maksadfle tesisi L miyerek mütemadiyen genişlemesi, Perrî Asyanm büyük bhr kısmmı nü • cap eden mahzenler hakkındaki tet kikatına devam etmektedir. Asan a • fuzu altına almakta olmasıdır. tkinci âmil Harbi Umumidenberi Rusya ile sitikadan bazı büyük mahzenlerden is yaset âleminde daima bir cephede ha» tifade ciheti de düşünüimektedir. BiL reket eden Almanyada rnillî sosyalist hassa Yerebatan sarayınm ahı, Binbir fırkasuun tekbaşına hâkim olmasi ve direk ve daha bazı bunlara benzer yerSovyetler hakkmda gizli ve astkâr bazı lerde tadilât yapılarak muntazam birer fena ntyetler izhar eylemesidir. Üçüncü mahzen vücude getirilmesini muvafık âmil beş seneük plâmn yirmi milyon görenler vardır. ameleden baska yüz kırk milyon çift • çiye de tesmil edilerek şehirde ve köy de sosyalizmin umumî surette tatbikın . den neşet eden müşkülâttır. İste bu ve emsali âmiller Rusyayi garp ve cenubu garbî hudutlarmda tviY ve müsalemeti temin etmek üzere gayEdebiyat Fakülte»i sabık reUi ret göstermesine sadc obnustur. NetiAli Muzaffer Bey Yüksek tkhsat cede garp komsulan ve bunlardan çomektebindeki tarihi »iyasf mual ğunun askerî müttefîki Fransa ile müIhnliğmden, istifa etmistir. Bu dernasebatı iyileşmistir. Rusya diğer tarafsin ikmal nntihanlarmı baska bir tan, Almanya ile münasebatmı ger muallim yapmiytır. ginîestirecek bir vaziyet ihdasmdan da Mütkiye mektebinde dersleri buçekinmittir. lunan bazı eski müderrisler de UtiBunun için M. Heryonun ziyareti fa etmişJerdir. Bunlar içinde hukuesnasında söylenen sözlerin üçüncü bir ku esasiye müderri.«i Mithat Bey de devleti huylandıracak bir söz ve işaret vardır. sreçmemesine çok dikkat edilrraştir. Hatta meşhur siyasi m u l m r M. Ra dek vaziyeti izah eden makalesinde Mektep talebelerinin lise ve orta Almanya fle Sovyetler birliği arasmda mektepler açılali bir haftayı geçtiği mevcut Rapello muahedesinin devam halde kitaplarma alamadıklanndan ve bakasını bilâkaydü şart iltizam eder görünmüştür. Vaktüe Abnanyayı beybabisle matbaamıza yaptıklan şi • kâyeti dünkü nüshamızda yazmı? • nelmîlel siyaset âlemindeki tecerrüt ve rnfirat halinden yalnız Rusya ile sıkı tık. Dün yaptığımız tahkikat a göre münasebah kurtanyordu. Halbuki M. bugün bulunamıyan khaplar Devlet Hkler hükumetin başma geçtikten sonmetbaasınca yeni tabettiri'mekte ora Almanya, ttalya gibi kuvvetli bir doı lan fen bilgisi, biyoloji, riyaziye give muzahir buhnuştur. Rusya iktısadî bi ortameldep kitaplanndan bazıcihetten dahi Almanyaya çok sıkı bağlarıdır. Bunlarm da birkaç güne kahdır. Çünkü bu üri memleket öteden • dar yetistirilmesine çalaşılmaktadır. beri ikttsadî sahada birbirlerini tarrvart Bu isle alâkası olan müessese, kendi lamaktadırlar. Esasen Rusyanın cihan bastığt kitaplan piyasaya mukavelesiyaseti çok ihtiyatkâr olduğundan M. lerinde tayin olunan müddetten iki Heryo ve Fransa Hava İşleri Nazm M. hafta evvel çtkarmağa muvaffak olKotun seyahat leri neticesinde Avrumuştur. panm siyasî ve ikttsadî ahvalinde ortalığı kanşttracak bir tebeddül vuku bulacağı sivasf müşahitler tarafmdan bek» lenmeıııeKtedir. MUHARREM FEYZf MaaHfte ve istifa eden muallimler Orfamektep kitapları Muhtarlıkların lâğvine hazırlık önümüzdeki kânunusani iptida»ından Hibaren mahalle muhtar lıklan lâğvedilerek bu vazife Belediyeler tarafmdan ifa edileceğin den bu hususta yapılacak teskilâta ait bir proje hazırlanmağa başla mıstır. Kadroya yeniden bir kısım memurlar ilâvesi icap eylediğin • den Şehir Meclisinin tesrinisani içtima devresinde bunun için mezuniyet istenecektir. Vatan için ölen çocuk ların hatırası Basmakaleden mabat ifadeye hjç imkân var mıdır? San'at, bu kalliyetten ancak cüz'iyetler çtka • rabiliyor ve derece derece muvaffak sayılryor. Bir mezartasi ile bir heykel arasmda ifte san'at ıfadesinin böyle bir derece farkı vardır. Burada san'at ifadesine bir nevi medenıyet merhalesi de dîyebüiriz. Filhakika medeniyet ol•a oba en ryi olarak nihayet güzel san'at eserlerile ölçölebtlir. Tabiatte insanm mustesna ve mümtaz bir mahlâk olduğunu ancak bu sahadaki kabiKyetm yüksek teceUtlermde «örüyo • Tavşancılda cıvatalan sökülen ray Birr'nci tahifeden mabat ri, meseleden haberdar olunca vak'a yerine kadar azimet buyurmuşlar, tahki. katm derinlestirilmesmi emretmisler dir. Istanbnldan giden heyetten baska Kocaelt Valisi de tahldkatla metgul olmaktadtr. Tahkikat esnasında hat bekçisi ile fen memuru arasındaki ge . çimsizlik, tahkikat yapan heyetin nazan dikkatini celbetmiş, civatalann ye • rinden çıkardması isinin hat bekçisi a, leyhme bîr netice almak için ika edildiği sSphesi uyanmısbr. Maamafih bu, bîr zandan ibaretb'r. nca ittîfak ettrk. Birer abide Iri vatan îçin ölen ve civanmerdane kahramanIriclarmda Cumhuriyete pifüvaUc et mis bulunan kahramanlan simdiki ve geiecek nesiUerm hürmet ve sükran hisleri ömmde daima canlandran, ve adeta memleketm istScbalinj tenvir eden meşaleler gibi millete daima gidilecek doğru yohı göstermekte devam eta'n dursun... Hakikaten bu obmyacak şey mi?... Niçin yapmıyalun, niçin? ^ YUNUSNADİ Polonyalı seyyahlar Polonya bandıralı bir vapurla tstanbula gelen 300 Polonyalı seyyah dün öğleden sonra Cumhuriyet abidesine bir çelenk koymuşlardır. Polonyalı seyyahlar içinde birçok hoca, talebe ve gazeteciler bulunmak tadır. Lehistamn Türkiye sefiri Kont Poteki Polonyalı seyyahlar şerefine dün Yeniköydeki sefaret binasmda bir çay ziyafeti vermistir. Seyyahlar dün aksam geç vakit sehrimizden ayrılmışlardır. Şehir mütehassısları raporlarını gönderiyorlar Şehrin mü»takbel plânı hakkında tetkikat yaparak memleketle rine grtmiş olan mütehassıslardan profesör M. Hergüç, M. Lambr ve M. Agaş birkaç güne kadar bu husustaki raporlarını göndereceklerdir. Diğer mütehassıs M. Prostun da tesrinievvel ortalarına doğru şehrimize gelerek tetkikat yapması beklen • mekte dir. Sümer Bank umumî müdürlüğünün Boğaziçinde Bristol otelmde sevgfliAnkaraya nakledüdiği malumdur. U . si Mehlika Hanımı öldürmekten nw«z . mumî »nüdürlük bürolan Ankarada nun Arif Efendinin muhakemesine ait safhalan, Ağırceza mahkemesinin mem Ziraat Banka»ı bina?tnda yeni daire nuiyet karanna muhalif olarak nesret. lerde işe baslamıştır. Bundan evvel tiği iddiasile Müddeiumumilik tarafmCumhuriyet Merkez Bankasma ait o dan Son Posta gazetesi aleyhine açı . lan gişeler Sümer Bankın Ankara fu. lan dava evrakı dün aksam Sulatnabbesine tahsis edilmiştir. met sulh ceza mahkemesine verihniştir. Bu davada maznun olarak yalnız, Yunanlı tacirlerden mütefekkil bir «Son Posta» nın neşriyat müdürii ça . seyyah kafilesi şehrimize gelecekti. ğınlacaktır. Ticaret Odasına gönderîlen ma * Dava, ceza kanununun 377 inci lumata nazaran bu kafile Selânlk maddesine tevfikan açıhnıştır. Bu mad sergisi dolayısile hareketini tehir dede tayin edilen ceza bir hafta ha . etmistir. Kafile Pireden ayra 27 sin« fif hapistir. de hareket edecektîr. Muhakemeye geiecek hafta içinde başlanacaktır. Son Posta aleyhine açılan dava SOmer Bankın Ankaraya nakli Yunanlı tacirlerin seyahati Adliye MOsteşarının tetkikatı Adliye Müsteşan Tevfik Nazif Bey dün tstanbul Adliyesinde tetkikatta bu. lunmuşhır. Müsteşar Bey, öğleden sonra, Ad liye erkânmdan bazı zevatın ziyaret lerini kabul etmistir. Konservafuvarda imtihanlar Teşrinievvelin birinden itibaren konservatuvar talebesinin şubelere secilmesi için imtihanlarma başla nacaktır. Simdiki halde müesseseye yüz elli kişi müracaat etmistir. Bunlar, kabiliyetlerine göre ayrı ayrı »ubelere ayrılacaktır. Ertuğrul Muhsin Beyle Azade Selim Sırn Ha nım da konservatuvar kadrosuna alınmıslardır. Vapurcuların itirazları tetkik ediliyor Vapurcuların rlirazlannı tetkik eden hakem Birinci Ticaret mahke mesi reisi Osman Nuri Beyle ehli vükuf azaları dün, aiâkadarlann vapurlarına ait liman kayitlerini çıkartarak gözden geçirmişlerdir. Bugün, cuma olduğu halde Ad Iiyede bir toplantı yapılarak tetki kata devam edilecektir. Seferde olmaian dolayısile mu ayene edilemiyen gemiler, birkaç gün zarfında Hmanımiza geldikleri takdirde umumî vaziyetleri görü • lecektir, Maamafih bunun yapılmaması hakem kararlannın gecikme sini mucip olmıyacak. çarşamba gününe kadar kat'î kararlarm yetiş tirilmesine çalısılacaktır. Özdil müsabakamız Netice bu ay sonunda ilân edılecek 1 CeMI Beye Çanakkaleden gecerken a l d ı g n » tahassâslen* söyiedik ve ayni hudyatm sevkî altmda bunun içra bir yazı yazrmç bdunduğumuzu da ilâve [ ettgc. Turkün orada tarıhi taklip eden smeri ve süngusu zamanm ebediyeti içmde bir abtde ile yükseltilmeee degeeek kadar büyuk btr macera idi. Bunda ihtflâf etmemekle beraber köyle • rimtze kadar olmasa bile kasabalan • mua kadar olsun, su Istiklâl Cidali kahramanlanmınn maddeten mtitevazı, fakat san'at ttibarHe manah birer abide üe tar» edilmeleri İGzumunda da ay • Bir kabadayı mahkum öldu Muharrem isminde bir gemiciyi ö . lümle tehdit eden sabıkalı Acem Kâzım dün Ağırceza mahkemesinde üç. sene dört ay ve yirmi beş gün hapse mahkum obnustur. Çöpleri Belediye dökecek Şehirde toplanan süprüntülerin denize dökülmesi isi Belediye ta • rafından her sene bir mukavele ile bir müteahhide verilmektedir. Fakat şimdİye kadar yapılan teerübelerden bunun iyi bir usul olmadığı anlasıldığından geiecek seneden itibaren Belediye bu işi de kendi teskilitı vasıtasile idare etmeğe karar vermistir. özdil müsabakamıza istiçarî hakem olarak iştirak eden okuyucularımızın sayısı tahminimizi çok aştı. O kadar ki, rey gönderme müddeti 10 eylulde bittiği halde bazı okuyucularımız hâlâ cevap göndenneğe devam ediyorlar. Postaya ve rilme tarihi 10 eylulü geçen I mektuplar muteber degildir • I Boğazlar komisyonu Fransız murahhası Boğazlar komisyonu Franaız murahhası M. Gazzi ve ticaret mü • messiH M. Pesero dün Ankor va • purile Avrupadan fehrimize gelmişlerdir. ler. I Hakem heyeti müsabaka yazılannı ve okuyucularımızın reylerini tetkik etmektedir. Son ve kat'î netice bu ay so • nunda ilân edilecektir. I f ff I I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog