Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyuk bir kütüphaneyi bir arada evinize getiren en faydah eserdir. Her evde bir lane bulunmak lâzımdır. Onuncu sene: No. 3369 umhur i y et ÎSTANBUL CAĞALOGLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyct, İstanbul Posta kutusu: Istanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrlr müdürü: 23236, tdare müdurü: 22365. Matbaa: 20472 Hayat , Ansiklopedisi Cuma 22 Eyiu! 1533 încı cüzü çıktt 40 ııııııııııııiMiımı Türk Bulgar müzakereleri bugün bitecek ™ ™ ^ '"""""""""""""""»"»''"'"i'iııınnııııınııııııııııııınııııııııııııııııııııııı HfiıııııııııiHuıııiHiniiııııııııu(uııııuiiiiMiıuıı»tMitıiHinıııttııiMitıııııııııiHiıııııııııntııi)iıııııııııııııtHiıııııiHiııııin;MiıiıutıııııtnınMimnnıınııtnuııııııııın ıııımımııiıiımiMintı JVlüzakereler dün de akşama kadar devam etti, ç esas üzerinde görüşülüyor, netice bugüne kaldı Vatan için olen Çocukların hatırası (Basmuharririmizden) urada oturduğumuz otelm yaher tarafında ağaçlar yülMelmi, küçük bir meydanın ortamna hk abide d&ümiş: Daha ziyade müstatile yakın üç dört metre yuksekliğmde granit bir kaide üzerin d« kmndan çtkanhnş yabn kıbcı, hâlâ elmde, mağrur ve muvaffak bir genç kahraman, geçirdigi beyecanlı mace radan hâla töyleri ürpermiş gibi bir vanyette ufka bakıyor. Kaidenin ön ktam sathmda kabartma ve alegorik bir hikom kit'an ve bunun altmda buyok harflerle su yaztlar: Fransa içm * olen Vişi çoculdan. Ve kaidenin diğer yüzlerinde birer btrer bu çocuklann granit taşa oyulmuş isimleri. Abide vatanı tehdk etmiş bir teh Kke karşısmda ayaklanmış ve işini muvaffakiyet ve heyecanla görmüş civanmert bir gençliğin ifadesidir. Yerinden hızla hrbyarak yan çtplak vocudunii kan ve ateş tellerine siper etmiş bir gençlnc, ki badire bktikten sonra ayakta kalmtş ama boğuşmanm şiddetm den hâlâ tirtir tkriyor gibi görünüyor. Bu savaşın neye maloduğunu granit kaidenin cidarlarmdaki isimlerden öğrenıyoraz. Bununla beraber, meydanın etrafndak} sokaklardan W..\r«=ü Frannz olan însan kalabalıklan, canh, müteharrik ve herkesBi kafasmda bir «ISfSince, bergım mütemadiyen akıyor ve alnyor. Bu beykel sanki o kalabahk ieinden yüfcseJmiş bir tmsaldir, yahn kmcı elmde onlara bakıyor. Biz geçen •ene onu bu halde görmüstük, bu sene ise hiç tstifini boemadan hâlâ öyle bakryor bulduk. Ve o, vatanmt müdafaa etmiş, yalm ktlıcı elmde daimî bir ih tar işareti olarak iste böyle durtnakta ve bakmakta devam edecek. Onun samut dilinde sanki miistakbei nesillere bağıran bir hitabetin belâgati vardır. Bu manzaranm dalgm ve derin tema şası kıdaklarmızda şu sözleri çınlatıyor: Vatan için ölenler ebediyet için yaşarlar. Bulgar Kralı dün İsmet Pş. ile uzun müddet görüştü Başvekilimiz müzakerat safahatını telefonla Gazi Hz. ne bildirdi Sofya 21 (Su . reti mahsusada gönderdiğimiz muharririmizden) Başvekil İsmet Ps. Hx. ve Hariciya Vekili Tevfİk Rttf. tü Bey bu sabah Kral Boris Haz . retleri tarafından kabul edilmisler • dir. Resmi ka . bulde Bulgar Baş • vekili M. Muşa . nof ta hazır bu • lunmuştur. Başvekfl ve Hariciye Vekilimiz, Kral Hz. tun neztle . rinde uzun müd det kabnıslardir. Kral Hz., TürL . Bulgar dostluğu na karşı çok ya Bayrağımızın nizami ve re$mi sekli budur (Siyah çızgüer izahatı ıtmam için konulmuçtur.) Millî Bayrağımız Bayrağın nizamî şekli nasıldır? Millî bayrağın nizamî şekilde olması hakkında yazdığımız yazılann kari . lerimizm büyük bir kısmı tarafından nazan dikkate alındığmı memnuniyetle göniyoruz. Cumhuriyet bayramı için yaptadacak bayraklan nizamî şekilde yaptırmak arzusu umumidir. Hemen her gün gazetemtze müracaat ederek nizamî şekli öğ renmek istiyenler var. Karilerimiıi bu zahmetten kurtarmak ve bayrak yapanlarla satanlara ve alacaklara bir kolaylık olmak üzere millî bayrağın aksarru esasiyesi arasmdaki nisbetleri, Devlet Salnamesinden aynen alarak oradaki, resmile beraber neşrediyoruz. Millî bayrağın ahtamı esasiyesi arastndahi nisbetler 1 Türk bayrağının rengi parlak aldır. 2 Bayrağı teşkil eden müstati Mabadi 4 üncü sahifede Yeni Türk Yunan mişakı ve M. Venizelos Başvekilimizle Harij^e Vekilimizin Sofya ialtuyonatiia ittikbafteruCffen bir intiba kmdan alâka gös termis, bilhassa Gazi Hazretleri nin selâmlanndan çok mütehassis oL duklannı söylemişler, kendi selâmlannın da bildiriimesini rica etmişlerdir. Bulgar Kraliçe» Hazretleri de Iamet Paşa Hazretlerinrn refikalan Hananefendile Tevfik Rüştii ve Recep Beyefen. dinin refikalan Hanımefendileri ka • bul etmiştir. Eski Başvekil, M. Çaldaris ile görüştü, aldıgı malu mattan çok memnun oldugunu söyledi M. Venizelos ile M. Çal daris dahilî meselelerde uyuşamadılar Atina 21 (Hususî) M. Venize . los buraya gelir gelmez, muhalif fır kalar reislerile istişarede bulunarak mu. haliflerin Âyan meclisinde ittihaz e . decekleri hattı hareket hakkında ken. dilerine talimat vermistir. M. Venize los bundan sonra kendi fırkasına mensup bir meb'usun evinde M. Çaldarisle göriişmüş, Ankara seyahati hakkın . da tafsilât rica etmiştir. Başvekil, Ankara müzakerelerine ve Türk . Yunan misakına ak bütün tafsilâtı vermistir. M. Venizelos, aldıgı malumattan çok memnun olmuş, yakında İsmet Ps. ile vnku bulacak mülâkatında bu mesail etrafında görüşeceğini söylemiştir. M. Venizelos . M. Çaldaris miilâkatı esnasında söz, dahilî meselelere intikal edince, Başvekil, muhalif meb'uslann tekrar meclise devam etmelerini istemiştir. M. Venizelos, bu temenni:tl<ı ta Dönkö müzakereler Sofya 21 (Sureti mahsusada gonderdiğimiz muharririmhden) Bastdîsat Veküi, Mahımrf Celâl Bey, vekil İsmet Paşa Hz. ve Hariciye Vekiarkadaşunu bu seneki Avrupa seya • K Tevfflı Rüştü Bey, Bulgar Kralmın hatmde yer yer bmbir çesidine tesa • nezdlerinden çdktıktan sonra M. Mu • îdüf ettigi bu türlü abidelerin manahlıkşanofla beraber Hariciye Nezaretine gitarîna dikkat etmiş, ve onlarm terbivederek müxakerelere devam etmişlerdir. ismet Pş. Hz. M. Muşanof ile beraber Sofya sefarethanemize girerken Vî tesirlermrn ölçüye stğmıvacak kadar İsmet Paşa Hz. bir aralık tele b&yük olduRuna manrmş. Burada is fonla tstanbulda buluna Gazi Hz. Brahat ettigi gunlerde, bu müşahede ile görüsmüiierdir. Başvekil Paşamn ye kanaatm terirleri altmda bize: Reisicumhur Hz. ne Türk Bulgar ' Hiç olmazsa İstüdâl Cidali se müzakereleri hakkında izahat verhitlerimtz içm memlekette bunu biz de diği tahmin olunmaktadır tetbik edebilseydSc. Bulgar Hariciye Nezaretindeki mü1 Dedi. tnsan ve cemryet hayahndaki zakereler öğleye kadar devam etmis ve yökseklîkleri ancak san'at tasvir ve öğleym Türk sefaretinde bir ziyafet veteapK edebinyor. Turkün taribi doldurilmiştB. Bu ziyafette Bulgar hiikumeti Iran harikalan, onun Sğünmeye tenezSofya 21 (Sureti mahsusada gön evvel tekrar konuşuruz.» erkâmndan baska Sofya siyasî meha • kül etmiyen büyuk ruhu önünde, zâBulgar gazetecileri îsmet Paşa ffline mensup birçok zevat ta buîun derdiğimiz muhabirimizden) Baş. nîrf bir alâmetle tebarüz etmekten is • muşlardır. Ziyafet saat bese kadar deHazreftlerine birçok sualler sor • vekil İsmet Pş. Hz. bugün Hariciye liğna eyliyegemvsse de büyük ve em muşlar, Başvekilimiz bu suallerin cevam etmiştir. NezareJ nden Türk elçiliğine dönünce balslz Icahramanlıklarm ihyast dvan • vaplan beyanatiarmda mündemiç olkendilerin! bekliyen Bulgar ve ecneZiyafetten sonra M. Mırsanof, kendi tnert ölülerden ziyade, onlarm bol bol duğu için beyanatlannı teyitle iktifa evinde hususî mahiyette bir çay ziyabi garetecileri tarafından karşılanmışhkmii* fedakâr kanlarî sayesinde ya • feti vermistir. Bu ziyafet esna*ında da etmişlerdir. lardır. •yabilenlere ak b r şükran vazifesidir. Basvekih'ımzin nezdine Bulgar gamüzakerelere devam edilmiştir. Mii • Basvekılimiz adetleri otuza varan Ve yalmx şükran vazifesi degil, kendizetecilerile Dİrlikte dahil olan Yu . zakerelerin kat'î neticesi yann anlaşılamatboat mumessillerinden evvelâ Bul. lerl îçîn ve kendflerinden sonra gele nan Ajansmm mümessili Bulgar matcaktır. gar gazetecilerini kabul buyurmuşlar, fcekler içnı gidilecek yo'un saşmaz is • buatmuı neşriyatı hakkındaki intıba* şu beyanatta bulunmuşlardır: dbametini gösteren bir işaret, yani lannı sorunca tsmet Pş. Hz. demişler« Bulgar matbuatını selâmla •Celâl Beyin dediği gibi esacen ter • dir ki: Aldığm malumata göre Türk ve makla bahtiyanm. Memleketlerimiz İNyevt bir keyfryettir. « Bulgar matbuatı arzu ederse iki Bulgar ricali arasmdaki müzakereler belarasmdaki dostane münasebatın tak. memleket arasındaki dostluğu tak libaslı üç hal sekla üzerinde tetnerküz viyesi milletimizin hakikî arzusudur. viye vazifesini ifa edecektir.» Celâl Bey tzrmr kurtulusunda Baa • ebnektedir: Bulgar milletinin de ayni arzuda olBaşvekilimiz bundan sonra ecnebi mabaae semtmden şehre girerken pu 1 Bulgarlarm Türk Yunan miduğuna kaniiz. Bulgar matbuatı bu gazetecilerini kabul etmiş, onlara da «ndan atdmsş kurşonlarla düsen Türk sakına dahil olmalan. dostlugun inkişafında mühim vazi . ayni sekilde beyanatta bulunmuştur. •tskerleri icin orada yaptlmıs olan harimi Mabadi 5 inci tahifede feler almıstır. Biz buna ehemmiyetBulgar ve ecnebi gazeteciler gft lıatrladı. Biz de beraber. O neferler le dikkat ettik. Bu rolün ehemmiyetitikten sonra İsmet Pş. Hz. beni de İçm, dört duvarla çevrilerek bîr iki hucurlanna kabul payurmak lutfun f n e w ve JPİE^ sujtunlar! UBBUII içm mu* : mîsaftri fcadyÂes olmiâr'odafe bariz bft >arca«ı, 4a bulundttU1^ "<• f.**s ?î ' 'i'n mütehassis oW»b. brava <«exl^cj^|ıfflriiefc; ,^ fstenîlmiştır.' Cereyan eden " mü*akeratın, eBurayfeg4lmiş olmaktan çok memnurhaflelşet çok litrzeldir, ve pek sasları hakkında malumat rica etnuz. Yüksek devlet adamlanmzla iki tim. Dediler ki: takdire lâyıktn*. Fakat ayni zamemleketi alâkadar eden işleri dos. < Ne yapmak istediğimizi manda su neticeye de varrms bidunduk tane bir hava içinde konuşmakta dedün akjamki nutkumda sarih olaki küçük ve tema bir mezaristancık &• vam ediyoruz. rak ifade ettim. Nutuk iyi tetkik bi muhafaza olunan bu yerde hâdiseBunlardan henüz netice alınmaedilirse bundan lâzım geien mana yl bntün anatile ifade edecek pekâlâ masınm sebebi misafirperverlıiği i*tihraç olunabilir.> bir abidedk te yükseltmiş olabinrdik. nizin bizi mütehassis eden tezahüBasvekilimiz bundan sonra muhBu orası için nmayet bir san'at ifadesi rat içinde devamh surette meşgul telif suallerime cevaben müzakefarkıdır. Ve malumdur ki san'atm ifarelerin Sofyada bitip bitmiyece olmağa vakit bırakmamasıdır. Her desme hudut yoktur. Cihanm esrarmı ğini bilmediklerini, neticenin yahalde iyi nerticelere varılacağına onu örten alacakaranlığmdan çıkararak rm belli olacağmı söylediler. ı inanmak lâzım gelir. Ayrtlmadan Tevfik Rüştü Bey ve Bulgar M 'is bütÜB şümul ve vüsatile, olduğu gibi, M. ÇaUarî, M. Vemzelo» ismet Pş. nın beyanatı Başvekilimiz «müzakerelerde iyi neticelere varılacağına inanmak lâzım gelir» diyor hakkuk etmesi için, Plâstras vak'asında methaldar olan zabitlerin ordudan ih. racı, muhacir mahallelerinin şehir belediyelerinden tefriki hakkındaki ka . nun lâyihalannın Âyan Meclisinden geri alınması ve suikast işinin biran evvel neticelendirilmesi lâzım geldiğini söy. lemiştir. M. Çaldaris, bunlara müspet cevap vermediği için muhalifierle hü • kumetin anlaşma tesebbüsü yanda kalmışhr. IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIimtNIMIIIUIIMIIIIIIIIIIIı IIIIIIIIIIIIIIMIIIMIItllllllllllllllllllllinillllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIin Cıvataları sökülen ray Tavşancıldaki hâdisenin tahkikatı devam ediyor, neticenin bugün alınması muhtemel Anadolu Demiryollannda, Tavşan . cd ile Dil iskelesi arasında bir rayın civatalannm meçhul kimseler tarafından söküldüğünü yazmıştık. Bu hâdise et rafında mahallinde dün de geç vakte kadar tahkikat yapılmıştır. Tahkik he. yeti azalan dün akşam şehrimize dönmüşler, yalnız Devlet Demiryollan İs. letme müfettişi Abdullah Bey tahki kata devam için Gebzede kalmıştır. Heyet hâdisede bir ka»t veya ihmal eşeri mevcut olup olmadığını tesbite çahşmışMr. Ağlebi ihtimal vaziyet bugün tavazzutedecektir. Bir rayın civataları çıkanlarak ânza. ya uğratıldığı, Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin Sofyaya gftmek üzere Ankaradan İstanbula hareket ettikleri gün hat bekçisi tarafından raylar kon . trol edilirken anlaşdmış ve derhal İş letme müfettişi Abdullah Beye bildiriL miştir. Ayni zamanda zabıta da vazi yetten haberdar edilmiştir. Başvekil Paşay, almak üzere Derinceye kadar yatla g.den Gaz, HazretlemahaMn e Neler göröşülüyor? j t a h k i k a t ^ YUNUSNADl Mabaâi 2 inci sahifede üeisi U. Malinof Sokranyadan çıkarlarken Mabadi 2 inci sahifede Demiryollan Isletme müfettişi Abdullah Bey
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog