Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Bu akşam B Ü Y Ü K D E R E LUNAPARK'ın BLUBELS CAZ VE Mevsim sonu Bmiik Balosu Tropikal Ekspres artistlerinin iştirakıle. Hava muhalif oldugu takdirde balo vapur iskelesi üzerindeki büvük salonda icra oinnacaktir umhuriy NO. 3 3 6 8 İSTANBUL CAĞALOĞLU . relgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta taıtusu: tstanbul, No. 246 PerŞ8mD8 21 Eylul 1 9 3 3 Telefon: Başmuharrir: 22366, Tahrlr müdürü: 23236, tdare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 1 Hayat Ansiklopedisi "ıncı cüzü çıktı Başvekilimiz Sofyada Hararetle Karşılandı Türk ve Bulgar ricali arasındaki müzakerelere dün başlandı, müzakereler bugün de devam edecek, M. Muşanof beyanatta bulundu Yeni kararnamenin Faydaları ^n II 4859 numaralı kararnamefletakas usulünün 20 ağustos tarihinde ilgası üzerine, piyasada itiraf et • mek lâzım gelir ki büyiik bir hoşnut cuzluk hâsıl olmuş ve üç ay evveün • den ihbar edihneden takas usulünün ansızın kaldmhvermesi, yalnız tstan • bulda primleri verilmiş ve Hhalât ya . pılmak üzere ihracatçılardan alınmış 2,5 milyon lirahk ihracat vesikasımn tedavülde kalmasını nracip olarak hem ihracat hem de Hhalât tadrlerini şaş Sofya 20 (Sureti mahsusada gönkm ve miitereddit bir hale düsürmüşderdiğimîz muhabirimizden) Baş tür. vekil Ismet Paşa Hazretlerile refi kalan Hanımefendi refakatinde Hatktısat Vekili Celâl Bey Avrupadan riciye Vekili Tevfik Rüstü, Cumhu • avdet edince, ilk iş olarak piyasada göriyet Halk Fırkası kâtibi umumiti rülen bu şüphe ve emniyetsizliği izale Recep, C. H. Fırkası grupu ikinci reederek memleketin iktısadî faaliyetini isi Ali Bey ve diğer zevat bulunduğu daha ziyade emniyet akına almış ve halde bugün saat 11 de buraya gelpiyasada bu kararname ile büyiik bir diler v e istasyonda Basvekil M. Mumemnuniyet ve ticarî rauamelâtta desanof, Sobranya reisi M. Malinof rfn bir huıur ve itimat husule getirmişKral Hazretlerinin yaverleri, Bul tir. gar nazırlan, sefirler heyeti, mat • Takas sistemi kaldırüdığı gün, sa buat mümessilleri, Türk kolonisi talâhiyettar mehafil de dahil olduğu halrafından karşılandılar. de, birçok yerlerde esasen artık taka . İki hükumet Başvekillerî karsılassa lüzum olmadığı, »ahlamıyan stok tıklan zaman refikalan hammefen mallann tamamen ihraç edilerek temizdileri ve müteakıben refakatlerinde lendiği ve birçok ecnebi memleketler . bulunan zevatı birbirlerin* takdim le karsılıklı mübadele esasuıa müste ettiler. nit ticarî anlasmalar yapıldığı cibetle; bundan sonra ihracat ticaretinin vi Basvekil tsmet Pasa Hazretlerile kayesi için takasa haoet kalmadıği kaTevfik Rüstü Bey Basvekil M. Muşanaati hâsıl olmuştu. nof ve Bulgar nazırl&n istasyon salonunda kısa bir görüsmeden. sonra otomobiUere bînerek Türk elçiliğinc gJtiler. Basveki] tsmet Paşa Hazretlerile Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştii Bey ve refakatlerindeki meb'uslar öğ . le yemeğini hususî suretîe Türkiye se. faretinde yedüer ve saat on alhda saraya giderek defteri mahsusıı imzaladılar. Bundan sonra Basvekil Haz retlerile Hariciye Vekili Bey ma kamlarında M. Musanofu ve müteaki ben Sobranyada M. Malinofu ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında Sobranya reis vekilleri ile divan riyaset azası da Sob ranyada bulunmakta idiler Pasa Hazret. lerile Vekil Beyin sefarete avdetlerin. de M. Muşanof ve Malinof iadei ziyaret ettiler. Saat 20,30 da M. Muşanof Ismet Paşa Hazretlerile rüfekası şerefine Unyon kulüpte bir akşam ziyafeti veTdi ve ziyafeti bir süvare takip etti. Bul . gar Nazırlan, Hariciye Nezareti ve Türk sefareti erkânı kordiplomatik, Mabadi 6 ıncı sahifede Takas ne kazandırdı, Bulgar Başvekili dün gece bir ziyafet niçin kaldırılıyor? verdi, M. Muşanof ve Ismet Paşa Yeni kontenjan ka rarnamesile piyasa samimî nutuklar söylediler ferahlamağa başlamıştır Ankara 20 (Telefonla) Yeni kontenjan karamamesi ve bu kararname ile alâkadar vaziyet etrafında îsten an. lıyan muhtelif zevatan mutalealannı aL dım. öğrendiklerimi bildiriyorum: Yeni kararname ile ticaret pîyatası ferahlamağa başlamış, bu suretle hü kumetten halka ne söylenmişse harfi yen icra oJunmuştur. Piyasada istikrar gayesi tamamen mahfuz tutulmaktadır. Yeni kararname bir tasfiye muamele si mahiyetmdedir. Takas işinin faydalı olup olmadığmı miinakasa etmek za manı değildir. Amelileştirilen takas i . şi mallanmmn sürümünü temin için faydalı olmuştur. Takasa tâbi eşya için evvelce büyük tereddütler vardı. Takasta istikrar olmadığı için tacirler bu işe yanaşmıyorlardı. Yeni karaname. de, takastan kaldınlacak eşyanın üç ay evvel ilân edümesi, bu mahzuru ortadan kaldırrruştır. Halı, tifttk, pala • .mut, iizüm, gülyağı, zeytinyağı gibi birçok stok malımız vardı. Bugünkü takas sayesinde bu stoklar kalmarrus, memlekette iş hayatı büyük mikyasta ge • Sofyada geçen ilk gün İktısadî işlerimiz Filvaki, basta tütün olmak üzere, birçok maflanmızın geçen senelerden el lerimizde kalmış büyiik stoklan takas sayesinde hemen hemen tamamen de. necek derecede elden çıkanlmış ve raemlekete epey para girmişti. Fakat, bu neticenin mahiyeti ne olursa olsun, iknsadî ve ticarî faaliyetlerm hersey den evvel istinat ettiği emniyet ve Hi . mat mefhumu ilga karannm aniyen tatbikı hasebile müteessir olmuş ve piyasada mevcot birçok müktesep haklann ihkak edilememesi ticarî muameleleri şaşırtmıstı. Ayni zamanda miitereddit vaziyet karşısmda hayatuu ezelî ve e . bedî ikısadî nizamı olan arz ve talep kanunu hükmünu icra ederek bir taraftan satılması zorlasan ihraç madde • lerimizin fiatleri düşmüs, diğer taraf „ tan da Hhalât eşyası fiatlerinde bunun aksine olarak mahsus bir yükselme gorülmüştü. Tam ihracat mevsiminm başladığıj ve köylünün eline para geçeceği bir nrada tahaddüs eden bu vaziyet hem müstahsili hem de müstehliki büyiik bir nes'esizliğe giriftar eylemişti. Miistahsil üıülüyordu. Çünkü, zaten beynelmilel rekabet şartlan akında pL yasalara nüfuz etmenin günden güne zorlastıgı bir sırada, sattıği mallann sürumüne büyük yardımı dokunan mühhn bir takas primmin birdenbire kal dınlması, elindeki mahsulün daha az, para ile satılmatına kendislni mecbur bırakıyordu. Ayni zamanda bu vaziyetin çok geçmeden devletlerle yaptığımız klering Kilâflan dahilinde Hhal mevzuunu teşkü eden bazı muamelâtı da iş kâl eylediği gSrüldu. Çok şayanı memnuniyettir ki; mena . leketin iktısadî işlermi derin bir vu kuf ile bilen ve çok nazik olan piyasa. nm haasasiyetini yakından takdir eden Jnymetli tktısat Vekilimiz metnini dünfeü nushamızda neşrettiçimiz müzeyyel bir kararname ile bu mahzurlarm kâf i*Jesmi bertaraf etmis, ve piyasanın emniyet ve huzurunu tesis eylemiştir. • Yeni kararname evvelâ takasın 2 0 „ ağustostan itibaren taahhüt edildiği veçhOe üç ay müddetle mer'i olduğunu ve bu suretle müktesep haklann mahruzfyetmi tesbit eylemiştir. Bu hükum, derhal piyasada hüsnü tesir icra etmis, takas mevzuunu teşkil eden ihraç mallannuzm fiatleri 4 . S kuruş bir • den yükselmiştir. En çok ihracat yap . tığımız bu aylarda 4 5 kuruş tereffü • ün memlekete birkaç milyon lira ka sandnacağı kendiliğinden tezahür eder. Türkiyenin en mühim ihraç mad • deleri olan bilcümle madenler (ko • mSr bariç) 20 teşrinisani tarihine ka • dar % 100 o tarihten sonra % 50 oL mak üzere bir seoe müddetle takasa tâ. bi tutulmuştur. Baslıbasuıa bir servet Mabadi 2 inei sahifede Türk ve Bulgar Ba^veküleri ile Sofyadan bir manzara Iktrıat Vekili Celâl Bey nislemiştir. Madenlerimiz de eskisins nazaran ySzde iki yüz istihsal fazlası olMabadi 4 üncü sahifede Dünkü miizakereler Türk Bulgar dostluk muahedesinîn tecdit ediemesi bekleniyor Bulgar gazeteleri, Bulgaristanın Türk Yunan misakına iştirak etmiyeceğini yazıyorlar Sofya 20 (Sureti mahsusada gönderdiğimiz muhabirimiz den) Türk ve Bulgar ricali arasındaki müzakerelere bugün öğleden sonra Hariciye Nezare tinde başlandı. Akşam geç vakte kadar süren müzakerelere bugün de devam edilecektlr. Başvekili M. Muçanof, öğleden sonra Bulgar gazetecilerine şu beyanatta bulunmuştur: « tsmet Paşa ve Tevfik Rüştü Beyle görüşüyoruz. Görüşmemize yarın 9,30 dan İ l e kadar Hariciye Nezaretinde devam e deceğiz. Şimdilik yalmız şunu söyliyebilirim ki Türk Yunan Mabadi 6 ıncı »ahifede tll IIIIIIMIK llt III IIIMrillMIIİIIIM t (IMIIIIII1 If Mllll llllll IIMI irPIIIIIIIİl Iran Hariciye Nazırı Şehrimizde bulunan Nazır şerefine dün bir ziyafet verildi, Nazır bugün gidiyor M. Muşanofun beyanatı Sofya 20 (A.A.) Bulgar •• • • > • • • • < • • • • • •• • ,, Tokathyanda dün verüen ziyafetten bir inttba Bir müddettenberi memleketimizde bulunan Iran Hariciye Nazın Kâzım Han şerefine Hariciye VekâleH Vekili Şükrii Kaya Bey tarafından dün To katkyan otelinde bir ziyafet verilmiş tir. Bu ziyafette tran sefiri Sadık Han Mabadi 4 üncü tahitede Tavşancıldaki hâdise esrarını muhafaza ediyor Ray sökülmemiş; civataları çıkarılarak yerinde bırakılmıştır; bir heyet tahkikat yapıyor Geçen pazar gecesi, Anadolu Demiryollarm da Tavşancıl U« Dil iskelesi ara • sında bir rayın çıkanldığı ve bu ârızanın hat bekçisi tarafından vaktinde görü lerek vâki ihbar üzerine tamirat yapılmak sure tile bir kazaya meydan verilmediğini yazmış tık. Dün zabıta IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIl'lllllilllllKiMiMilllillııııııiMiııiMiııi Cemiyetî Akvam içtimaı Necmettin Sadık Bey bugün £İdiyor Cetniyeti Akvam 26 eylul • de toplanacak tır. Bu içtimada devletimizi Ha • riciye Vekili Tev • fik Rüstü Bey ile Bern sefiri Cemal Hüsnü ve Srvas meb'usu Necmetltin Sa • dık Beyler tem sil edecekler dir. Cemal Hüsnü Necmettin Sadik Bey Bey birkaç gün evvel tsviçreye gitmiştir. Necmettin Sadık Bey de bu sabah ttalya vapurile ve İtalya tarikile İsviçreye gidecektir. Hariciye Vekili Tevfik Rüstü Bey de Bulgaristandan avd'etinde, içti maa iştirak etmek üzere Cenevreye hareket edecektir. nıuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııınıııııııııınııiıiııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılıııııııııınııri'iııl Afyoncuların şikâyetleri İnhisar idaresi fiatları spekülâsyona meydan vermemek için tedricen yükseltmektedir Tavşancd mümessiller i I e Devlet Demiryollan fen me murlarmdan mürekkep muhteli* bir heyet arıza yerine giderek geç vakte kadar tahkikatla meşgul olmuş tur. Salâhiyettar zevattan aldığıtnız malumata göre, ihbar edilen ânza, iki rayı birbirine rapteden civata ların sökülmesinden ibarettir. Bu surele bir rayın hatla htibab kesil • şimendifer istasyonu mistir. Şayet, civataların eksikliği anlaşnlınıyarak hat ârızalı iken tren geçmiş olsaydı çok müthis bir kaza olacaktı. Civataları sökülerek bir raym hattan ayrılmasnna sebebiyet Verenler arastmlmaktadır. Dikkate sayan görülen bir nokta da, yalnız civatalar çıkarılarak ârızalı rayın sanki hatla irtibatı Mabadi 3 üncü sahifede Dün mubayaa edilen afyon maayene olanuyor Ruslar bizden mal alacaMar Ankara 20 (Telefonla) tktısat Vekâletile Rus ticaret miimessilliği arasında memleketimizden 3ci üç milyon ltrahk mubayaat yapılması hususunda müzakerat cereyan etmektedif. Ali Sami Beyin Yeni beyanatı Uyusturucu Maddeler tnhisarı afyon satın almağa devam etmek • tedir. tnhisar idaresi dün de 60 sandık afyon almıştır ki bedeli 40 bin lira kadar turtmaktadır. Bu afyonlar, Vakıf hanm altındaki mah • zenlere depo edihnektedir. Şündi • den bu mahzenlerde mühim mik, • tarda afyon buluîimaktadır. tdare meclirinin dünkü içtimca Uyusturucu Maddeler tnhisarı Lutfen sahifeyi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog