Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Buyük bir külüphaneyi bir arada evinize gefiren en faydalı eserdir. Ker evde bir fane bolunmak lâzımdır. y nO. u m h u r iyef o o e c iayat Ansiklopedisi JdDO ISTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf 7e mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta tutusn: Istanbul, NO. 246 PayarfPSİ 1 8 Evlul 1 " 3 3 t u V V Başmuhaırlr: 22366, müdüru: 23238, Uar» müdüru: VHMR MO+ha« «1475 l w q ı l M I ı w *"VW Telefon: Basmuharrir: 22366. Tahrlr mfldıirfl M9.a« tdare müAKrn 22365, Matbaa: 20472 ıncı cüzü çıktı 40 w """"' "'"''inn'iıımıınnııııııı """"" l " Misak Kimsenin Aleyhinde Değildir! ııımııııtıııunıniHimiiiiıiNmuinmııı: '»»""•««»nHnıııını.ı«ırıını«ııtmııııııııııııııtiHttıııııııııırııııını.ııımııınifiıııııııı«.,mı.. .„,.,..,.. W Çaldaris, Bulgaristanla Romanyanında TürkYunan mîsalana iştirakleri hakkında hiçbir karar* alınmadığmî söyledi Türkiye Yunanistan Itilâfının kıymeti enizden ve karadan en yakm komsumuz olan Yanam'stanm bir haftadanberi memleketnnize misafîr bnlunan Bafveküi öe Ha • ridye ve tkhsat Nazırlan dön selâm toplan ve alkıslar arasmda tstanbuldan aynldılar. Bu ziyaret, Türkiye Cumhu. riyetinin ve Türk mflletinin komsusu Yunan Cumhuriyetine ve Yunan mflletine karşı beslediği gayet «rnnintî dostluk duygularmm asikâr ve mB • heyyiç tezahürlerine vesile oldu. Yunan devlet ricalinîn ve haricî sivasette fırka düşüncesine kapılımyan Yunan mflletinin, bu satrâmî tezahürattan derin bir surette mntehassis olduklan tara . fevn devlet adamlan arasmda teati edîlen telçrafnamelerden ve Yunan gazetelerînin nesıiyatmdan anlasılıyor. YunanlstanRi mSmtaz devlet adamImnm Ankarayı «yaretleri Türk ve Yunan nvlletlermî yekdîğerme bağlı yan dostluk rabrtalarmı teyit eden bir nezaket rasimesinden ibaret kalmadı. f^î tarafm dirayet ve Iriyasetlerile ma . ruf ricali gayet müspet ve amelî kıymeti haiz anlaşmalar vücude ge tirdüer. Bu anlaşmalardan biri şim • diden bir misak seklinde tesbk ve ıra. za edilmistir. «TSrk Yunan anlaş ma misala» namı verilen bu rtflâfname, her türlü müphemiyet ve elâstikivetten ari, gayet vazih bir siyasî vesikadır, ki Avrupanm su Imruıtt •amanlm'in<ln bövIe bir misakm emsali görülmemiştîr. Avnıpaldar, Türkiye fle Yunanistan arasmdaki dostluk munasebatmm, M. Çaldarisle rüfekayî mesaisinm Anka rayı ziyaretlerinden mukaddemki şek. Hni bile kendfleri içm gıptaya sayan gornyorlardı. Bu mütıasebatm »on mütekâmil seklini ise bütün Avrupa tara» fmdan milletlerin uyuşması ve anlas ması ve <>mek birliği icm *avet narîak bir Bmek telâkki edflecektir. Tiirk Yunan anlaşma misakmm nesri arife . sinde Avrupa gazetelermde yap'lan neşriyat bu hususta asla şüpheye mahal bırakmıyor. Taymîs gibi her yazdıîh haber ve mütaleavı çok ince eleyip doknyan bir gazete bile Tiirk Yunan anlasma misalonı bir tedafüî ktifak mahiyetinde görüyor ki Avrupahlarra Ankaradakî yeni anlaşmaya nek?f'ar anvlî ve müspet bir bymet verdiklerine bir misal . dir. TSrk Yunan misaktmn birinci maddesi mucibince Türkiye üe Yunanistan müsterek hudutlarmra tecavüzden ma auniyetmi deruhde etmi?lerdir. Bu masoniyetten murat, ^üphesiz, herhangi ecnebi bir devletm bu hudutlara tecavuzü karswmda Türkiye ve Yunani» tanm, bu hodudu m&stereken müdafa aya girisecekleri ve birbirlerine yardım edecekleri demektir. TSrklerm Yunan topraklarîna ve Yunanlılarm da TSrk arazisme teca • vuz fTkri besîemel«ri varit olmadıâin dan mutekabîl taahbBde lüzum görültnemiştir. Bu taahbüt Lozan muahedeKÎnde yapılmışbr. Müsterek hudutlarin karalara munhasv olmaytp denizlere dahi şunfl oltnası îcap eylediginden yeni mîsakm birmd maddesintn nekadar şâmullü bldugu meydandadr. 1 Türk Yunan anlaşma misakmm birinci maddesile hudutlann müdafaasmda tesriki mesaiyi taahhüt eden iki komsu devlet, ikind maddesile de beynelmikl sivasette alâkadar bulunduk lan meselelerde kat'î teşebbüs ve hareketlerde bulunmadan evvel kendi aralarmda istişarede bulunmak husun. <3a mutabık kalmıslardır. Bu madde île Bri taraf bevnelmilel siyaset sahasmda sıkı bir tesriki mesaiyi kabul etmis o luyorlar. Misakm öçüncü maddesile 3d taraf dipiomasi sahasmda tevhidi mesaiyi kabul etmif bulonuyorlar. Çünkü fceynelmilel içtimalarda bir taraf diğer tarafm dahi menafüni temsil edecektir. Topraklarm mödafaası, beynehnflel nvaset ve diplomasi sahaJarrndaki tesrik ve tevhidi mesai hudutlarmı bir ğtabadi 2 inci sah'fede . MUHARREM FEYZİ Başvekilin ııııifiıırıııııııınııııııııuıııııınıııiMiıııııınııııııınıiMiıııiHtıiHiıııııiHiıınıımıı ınııııiııııııııııııııııiMiıııııuııııııııııııiMiıııııııııııınııııııınıııınııııııııııniMiııııııııınııı Sofya seyahati Ismet Pş. bu akşam Ankaradan hareket ediyor Ismet Paşanın Yunanistanla Bulgaristan arasındalrî itilâfın halli için tavassut edeceği haber veriliyor Ankara 17 (Telefonla) Basvekil Ismet Pasanm riyasetindeki heyet yann aksam posta trenile tstanbula hareket edecektir. Heyet ayni gün tstanbuldan hareket edecek ve carsamba günü Sofyada bulunacakhr. Elli kruvazoru bayrağtmtâ oe tstanbula topla •elâmlarken ismet Paşa tavassut mu edecek? Sofya 17 (Husost) Bulgar gmse. telermm verdikleri haberlere g3re t« • met Paşa, M. Çaldarise, Yunanistanla Bulgaristan arasmda sohur eden öıtilâflarm halli için tavassutta bukma • c&gmı vadetmistir. Yunanistanla Bulgaristan arasmda da bir misak ârazalan • ması için, M. Çaldaris Cenevrede Bulgar Başvekih* Gospodin Mufanofla mözakerelerde bulunacaktv. M. Çaldarisin mühim beyanatı Istanbul 17 (A.A.) Bazı Bulgar gazetelerinin tsmet Paşa Hz. nin Sofya seyahatlerinde, M. Musanof üe bu esnada orada bulunacağı söylenilen M. Titules kodan Bulgaristanla Roman • yanın da Türk Yunan misala na istirak etmelerini istiyecegine dair olan nesriyatı hakkında, Anadolu Ajanst muharrirlermden birisinin sorduğu suale, Yunan Basvekili M. Çaldaris, bu hususta Türkiye Basvekili üe hiçbir karar almamıs olduklan cevabını vermiç ve demlştir ki: < Eğer başka devletler de yeni Türk Yunan misakını kom~ falarjle olan münasebetleri için bir Srnek olarak almak isterlerte, ba Şarkî Avrupa aulhu için bir zâman daha olırr.* Türk Yunan misakının «Bulgaristan içm nazik bir vaziyet ihdas ettiğino dair «Le Jurnal» da tinişar eden makale hakkında i Yunan Basvekili Hz. demistir kit ' « Türk Yunan misakmm | Kimsenin aleyhine tnatuf olma I dığını tekrar ederim. Bu misaka, yalnız aralartnda esasen mevcut dostane münasebetleri arttk ve tamamen takviye etmeğe tnüstereken karar vermis olan Tür *• kiye <7e Yunaniatanı alâkadar der.* Yunanlı dostlarımız dün Istanbuldan aynldılar Tezahüratla teşyi edilen M. Çaldaris muharrirîmize «recip Türk milletini bir daha selâmlanm» de^i Sofyada hazırlık Sofya 17 (Husosî) Türkiyenm Sofya elçisi Tevfik Kâmil Bey Bulgar Hariciye Vekâleti Baakâtibi Gospodin G. Radevi ziyaret ederek seyahat hak Bafoektl !md Pş. H*. ionda Ankaradan aldığı talimateame yi bildirmisfaV. Mabadi 3 öncu aahitede Tütiin konferansı dün son celsesini aktetti Dünkü içtimaa riyaset eden Yunan Jktısat Nazîıi M. Pesmazoglunun gazetemize beyanatı Tiitün konferansı dün öğleden evvel Ticaret Odasmda toplanmıstn*. tçti • maa Yunan tktısat Nazın M. PesmazoğIn riyaset ebnistir. Bu içtimada Istan . bulda teskil edilecek sark tütünleri o fisine ait nizamname tasdik edilmis . tir. Ofis çok kısa bir zamanda teşek • kül edecek ve dokuz kifflik bir idare heyeti olacakhr. Bu idare heyeti arasmdan biri TSrk, biri Yunan ve diğeri Bulgar olmak Szere Gç müdör »eçfle • cektir. Dunkö içtimaı müteakıp To . katbyanda yirmi bes kişilik bir öğle riyafeti verilmif, ziyafette bütün mu . rahhaslarla Vali Muhittm, Fırka idar* heyeti reisi Cevdet Kerim, mmtaka ticaret müdüru Muhsin, thracat Oflsi müdüru Cemal Beyler bulunmnslardır. DSnkü içtimaa riyaset eden Yunan Mabadi 6 mct tahifede M. Çtddaria Erta&ndda maharririmizle honaşwrken Bir haftadan beri memleketi . mizde bulunan dost Yunan hu kumetinin Basve kili M. Çaldaris 3e arkadaslan dün akşam saat 18 de kendüerini metnleketionize getirmiş olan EUi kruvazörile avdet etmisler ve çok samimî şekilde te» . yi edOmislerdir. I I ı Yunan gazetelerinde hararetlî neşriyat Misakm iyiliklerini anlata anlata bitiremiyorlar Atina 17 (A.A.) Gazeteler, Yu. nan . Türk misakmm aktini hararet ve heyecanla metederek misakm iyilik • lerini anlata, anlata bitirememektedirler. Gazeteler, ayni zamanda M. Çal darisle diğer Yunan nazırlarmm tstanbulda gördSkleri kabul tarzı, tstan bul Valisi ve Rum patriğinin ziyaretleri hakkmda uzun telgraflar neşretmekte. dirler. Birçok cemiyetier ve halk sendika. lan M. Çaldarisi Atinaya avdetinde, gayet parlak bir surette karşılamak için lâzrnı gelen hazırlıklara girismislerdir. Bundan maksat, M. Çaldaris tarafmdan Ankarada başanlan, Yunan milletinin her vakitkinden daha ziyade kuvvet le bağlı bulunduğu Türk • Yunan dostlugunu kuvvetlendiren muvaffakiyetli eserden dolayı milletin memnuniyet ve çiikran duygulannı M. Çaldarise bil. dirmektir. ltalyanları da, Bularlan da mağlup ettik Serbest güreş müsabakasında beş galibiyet kazandık, futbolda da Bulgarları 3 2 yendik Yalovada Rtiticamhur Hazretleri, Ya' lovayı göımeUti iancaüt dottlartmtzt teşyi için Istanbul afakmda ÇB mtsanrlenn riitayyarelerimiz kâplarma Ertoğral misyonn erkâra dün saat 8,30 da Peyatm tahsis etmislerdi. rapalasta toplanmışlar ve saat doku Yunan BasvekiU M. Çaldarisle re . za çeyrek kala otomobfllerle Topane fakatmde bulunan diğer zevat Hari nhtımma inmişlerdir. Rıhtenda bekli ciye Vekâleti Umumî kâtibi Numan Riyen Ankara ve tstanbul motörleri heye. fat, Hariciye Protokol umum m&düru ti doğruca Ertuğrul yatma göturmüş muavini tbrahhn Münir, Hariciye Kalerdir. Yunan Basvekili M. Ç 1 'aris ' lemi mahsus müdüru Refîk Amir, AtiErtuğrul yatma ayak basbğı and c* na sefirimiz Enis Beylerle Yunan kon. Mabadi S inci aah'Jede soloshanesi ve Muhtelk Mübadele ko* Bulgarlar misaktan memnun olmadılar mı? 17 tarihK Zora gazetesmden: Turk. Yunan misakı hakkmda Avrupadan verilen malumaıt Ankaradan resmen verilenlere müşabih değildir. Meselâ: «Deyii Telgraf» gazetesine verilen haberlerde Turk Yunan misakmın, üçüncü bir hükumet aleyhmde olmadığı iddia edilmektedir. Maamafih şimdiye kadar bu misak hakkmda alı nan malumat bu hususta süphe arze . diyor. , Türk • Yunan tpUaln, Balkanlana ve Yakm sarkm sulhunu, TürkYunan hudutlannm müstereken müdaraasmı ve kat'iyetmi temin ebnektedir. Bu misak bir ittifakı andvmaktadır. Türk matbuah da misak hakkında muhtelif malumat vermektedirler. Bu misak mucibince, Türkiye ile Yunanistan Trakyadaki hudutlarmı müstereken müddafaayı deruhde etmff . lerdir. Bu suretle Bulgaristanm men • Mabadi 2 inci tahifede DSmkü futbol maçtnda Bulgar kedenne gol olorken,.. Ankara 17 (A.A.) Hnâliahmer Cemiyeti merkezi umuırisinden: Ankarayı tesrifleri esnasanda sureti mahsusada merkezi umumizi ziyaret eden Yunan devleti fahimesi Basvekilinin z«vcesi Madam Çaldaris Cenaplan tarafmdan cemiye*i mize teberrü edilen bin lira bugün veznemize bırakılmıştır. Cemiyetimiz müşarünileyhanın bu insaniyetperverliğins karşı duy dugn şükran hislerini alenen arza müsaraat ederj Zora gazetesi, misakın, Bulgaristanın Akdenize Madam Çaldaris Hilâliahmere çıkmasma büyük bir mâni teskil ettiğini yazıyor 1000 lira teberru eiti • • . : Ûiin geceki ilk güreşte heyeccmh bir an İtalyan güresçilerile güreşçilerimiz dün geçe de serbest güreşte karşrlas • tılar. Kuvvetli ttalyan güreşçileri, serbest ınireşte te güreşçilerimize pek bü. yük «^kla mağlup oldular. Yapüan yedi müsabakanm üdsini ttalyanlar, besmi biz kazandık. Bu suretle ttalyan talri mına serbest güreşte de faik oldugumu» zu bilfiil isoat etmiş olduk Mabadi 6 ıncı »ahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog