Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

17 Eylut İ933 Bakırköy Naznedar Ateş Tuğlası ve Gramer • ! 1710 m 17K derece hararete ve 200 kilo tazyika dayanır. Herlinde Sgzer Lâboratuvanndan • Ubc Aksarayda ssi vard ve resmî material Prüfungstam'dan şehadetnamesi vardir. B Tel. 1 6 . 7 1 . Her nevi sipariş kabul 7331«<Hffl Aksaray tramvay caddesi No. 170 Tel. 2 0 0 7 9 « » 7194 SUNNETÇi NURi ( Birinci sınıf fennî) Şişli Terakki Lise Leylî Neharî Kız Erkek 55 ?ene evvel Selânikte tesis v e 1919 da İstanbula nakledilmiş, Türkiyenin en eski husupî mektebidir. Nişantaşmda Tramvay ve Şakayik caddelerinde tHttKÜM Dr. A. KUTIEL KaraköyTopçularcaddesi No 33) (6895) tstanbul Asliye mahkemesi Uçüncü Hukuk dairesinden: Madam Eleninin Vaya Efendi aleyhine açtıği tescili talâk davasının tah . kikatı hitam bularak evrak müçtemi mahkemeye tevdi edilmiş ve mahke • Resmi Liselere maadeleti oe maamelâtımn dazgünlüğü Maarifçe mntaddaktrr. x Kız ve erkek talebe için yanyaaa ve geniş bahçeli iki binada ayn leylî teşkilâtı an a ilk orta lise sınıflan Fransizca almanca ingilizce kurlan vardtr. kişilık bir Maarif encümeninin nezaret ve hımayesine mazhardir. Mektep hergün saat 1017 arasmda kavit işlerine bakar. Telefon: 42517 < 4 H H ^ H H ^ H ^ > 7073 ~ KlZ Erkek (6928) me günü olarak 16/10/933 pazartesi günü saat 14 e tayin edilmiştir. Yev . mi mezkurda gelmediği takdirde gı • yaben devam olunacağı ilân olunur. (7417) Zayi Seyrisefain deniz işinden almıç olduğum maaşın tatbîk mührümü kaybetftim. Hükmü kalma mıştır. (Zekiye) Yuva ilk kısım ingilizce kurlannı havidir. Cumadan maada hergün 10 17 ye kadar eski talebenin laiBflBiiBBBiiBBBiBflBBBiBiai» kayıtları tecdit ve yeniden kaytt yapıhr. '^••••^••••B 7429 YENİ NE3İL ^ ^ Cağaloğlunda Molla Feneri caddesi No. 34 Asrî ilkmektep İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Reisliğinden: Ebe Mektebi kabul şartları 1 Tıp Fakültesi reisliğine istida 2 Nüfus tezkeresi 3 Sıhhat raporu ve ası ilmühabert 4 4,5 X 6 büyüklüğünde fotoğraf «5» adet 5 Ortamektep şehadetnamesi 6 Ortamektep mezunları kadroyu ikmal etmezlerse ilkmektep mezunlarile hususî tahsil görenler arasmda imtihanla talebe seçi • lerek kadro ikmal olunacaktır. Taliplerin yaşları «20» den aşağı ve «35» ten yukarı olmîyacaktır. 7 tstanbuldaki ikametgâh ilmühaberi «polisçe musaddak olacak». 8 Taşradan vuku bulan raüracaatlere cevap verilebilmek için adresleri yazıh pullu zarf gönderilmesi lâzımdır. 9 Kayit isleri «cumartesi, pazanest, persembe» günleri 10 dan 12 ye ve 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. (488 4) Dr. İhsan Sami Öksirik Şırobo öksüriik ve nefes darlığı, boğraaea ve kızamık oksuıükleri îçîn pek te • nrii ilâçtır. Her eczanede ve eeza depolannda btdunur. (6966) 1 llk Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine devam mektedir 2 Müdiriyet, müracaatleri cumadan başka her gun kabul eder. 3 Leylî ve neharî bütün üçretlerde mühim nisbette tenzilât yapılmıştır. 4 Arzu edenlere tarifname gonderilir. n~co. 7263 Adres: Şehzadebaşı Polis Merkezi arkası Tel. 22534 isiiklâl Lisesi Doktor Müdürlüğünden:' Bevliye mütehassısı iKöprübaşında Eminönü han(69C6)| Doktor MEHMET ALi Tam devrelı leylî ve neharî, muhtelittir. Ayrıca; lise ve orta bakaloryasına ihzar eden akşam derslerı vardır. Kayıtlara devam edılmektedir. Adres: Cağaloğlunda Sıhhiye Müdürlüğü bitişiğinde. Tel. 23303 ^74301 YENi LiSE İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: tdaremiz Müskirat Fabrikalan için muhtelif eb'atlarda ceman «1400)» adet fıçı imaline mahsus suyuna biçilmiş ak meşe tahtaları pazarhkla satın almacaktır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pa?arlı|a iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlann, hamilen 30/9/9 V* cumartesi günü saat 15 te Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatleri. " (4924) IAR A Nışanyan Hastalanm hergön aksuna kadmr Beyoglu Tokathyan oteli yanında Mek. tep sokak 35 No. lı muayenehan |». tinde tedavi eder. Tel: 40843 (7184) 'üVUETERnKOKUSU HARİKA RAKISI ıFıçılarda dinlendirilmiştir 1 50 Derecelik İçel Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünden: İçel Vilâyet hastaneîerinin 140 kalemden ibaret malzemei tıbbiye ve ilâçları 6/9/933 tarihinden 26/ 9/933 tarihine kadar münakasaya konulmuştur. Liste ve şartnameler tstanbul ve İçel Sıhhat MüdürlükIerindedir. Talip olanlann tarihi mezkurda Vilâyet Encümenine müracaatleri ilân olunur. (4843) HİDROL ile derhal geçer. 40 kuruştur. (6894> Eskişehir Lisesi Müdürlüğünden: Mektebimize verilen hükumet konagında yapılacak tadilât ve inşaatın pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. lstiyenlerin ihalenin yapılacağı 20 eylul 933 çarşamba günü saat 14,30 da mektepte toplanacak komisyona müracaatleri. 933 Kumbara kur'alarının ikincisi ay başında çekiliyor Bu kur'adan itibaren mükâfatlar bir misli tezyit edilerek senede 10.000 Hraya iblâğ edilmiştir Gedikpaşa Biçki ve Dik'ş dersanesi Müdiresi: Maarif Vekâletinden ve Paris biçsi mektebinden diplomali Madam NOE\l! ASADÜRYAN, Gedikpaşa Balipaşa caddesi Esirci Kemalettin sokaği Vahram Asaduryan Ef. eczanesi fevkinde No. I On yedi senedenberi müessesem yüzlerce terzi ve makastar mezunlannm tnuvaffakiyetleri ve içtimaf hayatta ihzar ettikleri tnevki dolayısile gurur hisseder. En son ve kolay Fransiz usulü ile 3 ayd» tuvalet, erkek ve kadin tayyör ve beyaz takımları tefsrruadle mükemmel ögretir ve devir sonunda maarifçe musaddak şehadetname verir. Mezun olan birçok hanımlar kendi hesaplanna mektep açma^a muvaffak olmuşlardir. Dersler 1 teşrinievvelde başlıyacaktır. Talebe kaydi pazartesi. sah ve çarşamba günleri ögleden sonra icra edılmektedir. ^ B (7425) ÜÇ AYDA BiÇKı ve DiKiŞ İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: J «132» takım elbise 2 «132» çift fotin 3 «23» adet kaput 4 «16» adet rausambt tdaremiz müstahdemini için yukarıda yazıh eşyalar pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin sartname ve nümuneleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 28/9/ 933 persembe günü saat 14 te Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatleri. (4925) Davit Motola . Beyoğlun'da Istiklâl caddesinde " Elhamra „ sineması karşısında Sent Antuvan binası altmda 329 numaralı yeni açtığı gömlek mağazasını gormelerini kıymetli müşterilerinden rica eder. Ankara: Askerî Fabrikalar Bu keşidede 207 kumbara sahibine 5000 lira mükâfat verilecektir. Birinci mfikâfatı İOOO Lira ikinci mükâfat 250 „ 10 kişiye (İOO erden) İOOO „ 20 „ (5O şerden) İOOO „ 175 „ (lOardan) 1750 „ Sigorta Sandığı Reisliğinden: Askerî Fabrikalar Teavün ve Sigorta Sandığı için kapalı zarf usulile ecza ve alâtı tıbbiye mubayaa edilecektir. Ihale günü 1/10/ 933 pazardır. Taliplerin o gün saat 15 te teklif mektuplarile bir likte Sandık muhasebesinde müteşekkil komisyonda ispati vücut etmeleri lâzımdır. Şartnameler İstanbulda Bakırköy Barut Fabrikasında bulunan satmalma komisyonile Ankara istasyon civarında Askerî Fabrikalar Teavün ve Sigorta Sandığı muhasebesindedir. (4921y m P*" Cildiye ve zühreviyeraütehassısı^ ^ L Tevzi edilecektir. Babıali caddesi Meserret Oteli karşı I sında No. 125. Sabahtan akşama kadar.| | Fıkaraya pazaıtesi günleri meccanen f0 (6970) or. BAHATTiN ŞEVKi I Sahip ve Başmuharrtri Yunut Naât Umumi netrtyatı idare eden Yazı ifleri mudürü: Hikmet Müntf Uatbaactîık ve Natrtpat Türk Anonim girteti . tstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog