Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütüphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir lane bulunmak lâzımdır. umhuri Sen6* NO. 3 3 S 3 Hayat Ansiklopedisi ISTANBUL CAĞALOGLU Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: tstanbul. No 246 Telefon: Başmuharrlr: 22366, Tahrir müdüru: 23236, Idare mudürü: 22365, Matbaa: 20472 40 Cumartesi 16 Eylul 1933 încı cüzü çıktı llMIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIMIIIIIIIMIIIIHIIIMIIllHIIIIMIIMIIIIIIMIIIIIIIiniMIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIimilllllllllllMMIIIIi tmtınnmıiııınıııııımmıııııııı Yunan Ricali Bugün İstanbula Dönüyorlar Başvekilimizin Sofya segahati Dost Yunanistanla Ankarada yapılan iktısadî müzakerat ta tam bir itilâfla neticelendi Ismet Paşa pazartesi günü hareket ediyor Başvekilimiz Yunanistanla Bulgaristanm bir misak yapmalan için tavassut edecek Ankara 15 (Telefonla) Ismet Pş. Hz. ile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey Sofyaya pazartesi günü hareket edeceklerdir. Başvekilimizin Sofya müza kereleri esnasında Bulgaristan la Yunanistan arasmda bizim Yunanistanla yaptığımız misaka müsabifa bir misak akti için ta vassutta bulunacağı anlaşılmak tadır. Sofya 15 (Hususî) Türkfye Cum. hnriyeti Basvekili tsmet Pf. Hz. ile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin Sofyayı ziyaretleri münasebetfle ha znrlanan program dün Bulgar Başvekili Gospodin Muşanof tarafmdan tekrar tetkik edümistir. Bu emada, protokol umum müdürü Gospodin Stoilov üe Bulgar demiryollan mfidiri umumisi Gospodin Bojkov da hanr bulunmuslardır. Tad3 edilen program hakkmda Türkiyenin Sofya eiçisi Tevfik Kâırril Beye malumat ve. riimistir. Sofya 15 (Hususî) Bulgar Baş. TarJt YtmanmUakının imzanndan iki intiba: ltmet Paşa Hz. ile M. Çaldaris misakt imzdTarlarken iBinuun IRI ımıvu; J»#MCC rufu n*. » e ırı. y.uı«urıc rnuuiı uıutou/ıuiKcn Dünya işlerinde Bir yılın bilânçosu Vifi: 7 (Başmuharririmizden) ' eçen sene bugünlerde M. Ed var Heryoyu Cenevreden Parise, Paristen mühim bir nutuk irat edeceği bir vilâyet merkezine, oradan tekrar Cenevreye koçuyor görüyor duk: Almanyada Fon Papen hüku meti Almanya için sflâhlanm» Jfîude hukuk mii«" t < öiemistL Almanyanın U caıebi yeniden silâhlanma manasnu almıyor, o süâhlanmca diğer alâkadarl&r ona göre tedbir almağa kosacaklan cihetle neticenin tekrar bir silâhlanma yansma müncer olacağmdan korku • luyor, ve bu korku açık ifade olunu yordu. Bu dağdağalı günlerde Amerikan mu* rahhasr M. Norman Davisin de Cenev. re ile Paris ve Londra arasmda mekîk dokuduğu görüKiyordu. Pariste M. Heryo ile görüsen M. Norman Davis, Londrada tngiliz Hariciye Nazm ile kafa tokoşturuyor ve bu miilâkatlara pek fazla ehemmîvet veriliyordu. Şimdi M. Heryo hükumette değildir, Moskovada seyahatte bolunuyor. Cenevrede silâhlan azaltma konferamı teşrnuevvelm 16 smda tekrar toplanacak. M. Norman Davis tekrar Avrupaya geldi. Simdi tngilterede bulunuyor ve bu satırlar yazılırken tngiliz Hariciye Nazırîle görüsmekte oiacağı hesap edilebilir. Gene gazeteler vaziyetin ehemmiyetinden ve hatta vahametin den bahsediyorlar. Araverde ne isler görüldü ve ne gibi değişiklikler oldu acaba? Bir sene zarfmda olup biten »lerden miisbet neticeli çok sey kaydetmeğe maatteessüf imkân yoktur. Olup biten şeyler maatteessüf daha ziyade menfi manalıdır. Gerçi bu sene sarfmda kı yamet kopmadı ama bundan sonra kopnnyacaih hakkmda da biç teminat almmış değîldir. Bilâkis... Almanyamn sflâhlanmada müsavat taiebi be» devlet ricalinin istirakfle aktolunan hususî bir komitede esas itibarOe tanmmak ve fakat silâhlanmağa eevaz vermîyerek büâkîs tedricen diğerlerintn silâhlan azalblmak seklinde tetnm oiunmak suretlerinde bir pamuk ipEŞme bağlandı. Silâhlan azaltma konferansmm hakikî mesaisine gelince bu bir tiirlü bir an . lasma ihtimaK arredemiyerek vıkilıp gitmek üzere rken tngiltere tarafmdan getirilen veıri bir teklif ile zarzor ayakta ttrtdabildi. Milletler Cemiyeti Çin Japon ihtilâfuvda müessir bir mahkeme rolünfi ovnamaktan âciz kalarak Japonya bir taraftan Çini istilâ ederken diğer taraf • tan Cemiyeti tekmeleyip oradan çıktı gitti. Ahnan rntihabah sosya! nasyonalizmi Jkb'dar mevküne getirdi. Bu memleket yeni bir cereyanm feveranlan içmde, muteheyyiç ve müteaddi, mutemadiyer kaynayıp tasmakta devam ediyor. Sosyal nasyonalizmm arayerde Avustur yayı yubnak istemesi Avrupada ehemmfyeti hergün artan y n i bir mesele teşkil ebnektedir. Silâhlan azaltma konferansindan ü • midi kesen milletler Londra cüıan ik • bsat konferansma kosmuşlardL Ora • dan da eJleri boş olarak döndüler. YUNUSNADİ Mabadi 2 inci »ahifede Ankaradan ayrılış Muhterem misafirler çok canlı ve samimî tezahurat ile teşyi edildiler Ankara 15 (Telefonla) Muhterem misafirleıimiz Ankarada geçirdikleri son giiniin sabahında kısmeıi ütirahat et . tiler, kumen de Ankaradaki miiesseseleri gezdiler. M. Çaldaris, M. Makshnosla brlikte Gazi Terbiye Enstitüsünü ziyaret et ti. M. Pesmazoglu da tktuat Vekilimiz Celâl Beyle birlikte gezintiler yaph. Saat 1,5 ta misafirler şerefine Muhteh"t Mübadele Komisyonu Tiirk be . yeti murahhasası reisi ve Madrit »e . ^ mm Mabadi 3 üncü tahifede. »••»••^•l,«lww' Raricty* VeTOBmMn 9ofyayı ziyaretleri profframım dün ton defa tetltüc eden Bulgar Batvektti M. Mtı§anof vekili Gospodin Muşanov Be MaUr* Nazın Gospodin Stefanov Sofyada Türk nmafolerini ağırladıktan aonra C« . nevreye gideceklerdir. Ayasofyada yıkılmak tehlikesi var mı? Evkaf Umum Müdürlügü bir tebliğ neşri için Başvekâlete müracaat etti Evkaf Umumî Müdürünün imza«>!e aidığımız teıkertyi aynen dercedıyoruc: cMuhterem gazetenizin 3 eylul 933 tarihli ve 3350 numaralı nüshasmda Yonus Nadi Beyefendinin Visiden gönderdüderi (Ayasofyanm yıkilma teh . likesi) başlıklı makale mütalea olun du. Yunus Nadi Beyefendmin; Ayasofya camimin yıkılmak tehlikesine manız bulonduğu hakkmdaki sayialara nazan dikkati celbetmekle beraber Ayasofyanm etrafmdaki mezarhklardan ve avlusundaki kahvelerden ve emsali asann ba . kunsızhgmdan »ikâyet etmekte olduk • Ian görüldü. Ayasofya camü hakkmda vakit, vakit Avrupa gazetelerinde yer bulan bu tehlike bahsı beş, altı sene evvel hü kumeti Cumhuriyenin nazan dikkatini celbetmiş ve tcra Vekilleri Heyeti kararile merhum Mimar Kemalettin Beyin riyaseti altında memleketin en güzide mühendis ve mimarlanndan mürekkep bir heyet terkil ohmarak tetkikata me. mur edilmisti. Bu heyet aylarla devam eden uzun bir tetkikten sonra camide hiçbir tehlike olmadığma dak rapor ver mekle beraber daha ziyade kurşunlara müteall3< olmak üzere bazı tamiratm icrasma da Iüzum göstermis ve bu ta Mabadi 6 mcı »ahifede Resmî tebliğ Ankara 15 (A.A.) Resmî tebliğ Yunan Basvekili M. Çaldaris, Hariciye Nazırı M. Mak • simos v e Millî tktısa Nazın M. Pesmazoglu Hazeratı Ankarada ikametleri esnasında Basvekil Ismet Paşa, Hariciye Vekili Tevfik Rüçtii ve Iktısaıt Vekili Celâl Beyefendiler Hazeratı ile mütead dit mülâkatlarda bulunmuşlar dır. Yunanisanın Ankara ve Türkiyenin Aatina sefirlerinin de istirak etmiş old'ukları bu mülâkatlarda Yunanistan ile Türkiyeyi alâkadar eden siyasî mesleler bir k e r e daha ve tamamile dostane bir hava içinde tetkik edilmis ve her iki taraf bütün bu meselelerde iki memleket hiikumetleri arasmda tam bir noktai nazar mutabakatı bulunduğunu müsahede etmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasında ticarî mü badeleleri canlandırmağa karar vermiş olan ve bundan başka iki memleketin mütekabilen ecnebi memleketlerle olan münasebet • lerinde sarfetmekte oldHıkları iktısadî gayretleri hemahenk kıl • mak arzusunda bulunan Elen ve Tiirk devlet adamları muhtelit bir komisyon teskil etmeğe karar vermislerdir. Bu komisyon hemen Ankarada oplanacak ve vazifesi matlup gayeleri elde etmek çare ve vasıtalarını arastırmak olacaktır. Komisyon mesaisi TürkiyefleYunanistan arasmda yeni ve geniş biı iktısadî hilâfnameye esas teşkil ede. cek kadar ilerlediği zaman.ki bu ne ticenin teşrinisaniye kadar elde • . dilmesi ümh ediliyor . Yunan milliktısat nazın Türk refiki ile temastz bulunmak uzere tekrar Ankaraya ge lecektir. Yunanistan ve Türkiye mümes • silleri Türk . Yunan hakem mahkemesine ve Muhtelh Mübadele Ko misyonuna tevdi edilmis olan isle . rin kat'î surette tasfiyesi anmın hü lul etmiş olduğuna kani bulunmak tadırlar. Bunun için heyeti murahhasalannı mümkiin oiduğu süratle hü kumetlerine bir hilâfname projesi tevdi etmeğe memur etmişlerdir. Türk ve Yantm rtcati yeni mitaktn imzan etnatinâa Celâl B. in gazetemize verdiği izahat Türk Yunan iktısadî iştiraki için muhteKt bir komisyon kuruluyor Müzakerelerde verilen kararla T' Futbolda Bulgarları, güreşte Italyanları yendik Güreşçilerimiz dört galibiyet kazandılar, Beşiktaş takımı da Bulgar takımını 20 maglup etti Saim Fidet maçından bir enttantane Jtalyan güreşçilerile dün îlk müiabaka Taksim stadyomunda, sahanm orasına kurulan bir ring üzerinde yapılmıstır. Dünkii müsabaka îann dördünü pehlivanlarımız, ü çünü de ttalyan güreşçtleri kazan mışlardır Güreşçilerimizin dün kazandığı bu dört galibiyet o kadar kolay olmamıştır. ttalyan giireşcileri, çok kuvvetli olduklarmı dünkü müsabakalarda ispat ettnişlerdir. Esasen sporun her şubesmde kuvvetli olan Italyanlann, Türkiyeye zayıf bhr giireş takımı göndermelerine de ihiimal verilmiyordu. Bu hibarla güreşçilerimizin dünkü galibiyetleri ha 1 'katen iftihar edilecek bir zafer^sa* yılabilir. Bu mühim müsabakalan ?ö> • mek için Taksim stadyomuna pek ^ok seyirci gclmişti. Bu kalabalık, hal km güreşe karşı başlıyan alâka ve merakının günden güne artiğım gosteriyordu. Mabadi S inci *ahıf*d+ Yunan tktuat Nazırı M. Pesmazoglu Jş Banka*tnda îkttsat Vekilimiz Celâl Beyle sörüsörken Ankara 15 (Telefonla) tktısat I n M. Pesmazoglu arasmda iki mem Vekili Celâl Beyle Yunan tktısat Nazı I Mabadi 6 mcı sahitede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog