Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Biiyük bir kütüphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdîr. Her evde bir lane bulunmak lâzımdır, umhuriyet Onuncu sene: No. 3362 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mefctup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: Istanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir müdürü: 23236, İdare müdurü: 22365, Matbaa: 20472 »'4 Ansîklopedîsi Cuma 15 Eylul 1933 uncu cüzü çıktı 39 Dün imzalanan misak daha fazla iyileşemiyecek kadar iyi olan Türk Yunan münasebatını ejı sağlam esaslara bağlamaktadır Kadro dün tamamlandı, îmza merasiminden sonra bir tebliğ neşredildi, alâkadarlara bildirildi Hariciye Nazırları müşterek beyanatta bulundular Ecnebi profesörlere verilen kürsüler ve Üniversiteye yeniden alman hocalar Türk Yunan Misakı Yeni Türk Yunan misakı Universite kadrosu İmzadan sonra Gazi Hz. ile İsmet Paşa ve M. Çaldaris arasında teati edilen telgraflar Ankara 14 (A.A.) Türk • Yunan misakı bugün saat 13 te Hariciye Ve • kâletinde Basvekil İsmet Pasa Hazret • leriie Hariciye Vekili Tevf'k Rastü Bey ve Yunan Basvekili M. Çaldarisle Ha riciye Nazırı M. Maksimo* tarafların cJan ımzalanmıştır. tmza mcrasiminde Hariciye Vekâleti erkâni ile Türk • Yanan matbuat mümeMİlIeri ve YB • îmza mera siminin tafsilâtı Aylardanberi birçok dedikodulan mucrn olan (jniversite kadrosu nihayet dün tamamlanmif, yeniden tayin edilenlerin muvafakatlerini almak uzere kendilerine tebligat yapılmiffar. Bunlardan cevap almmoya kadar kadronun grzli tuhJması kararlaftmlrınshr. öğrendiğimize göre, şehrtmize yeni gelen ecnebi profesörlerden maruf Alman âlimi M. Hirsch universite Tıp fakültesi hıfzıssıhha kSrsusune, Prof. M. Braun bakteriyoloji kürsüsüne, profe sör M. Tan Hauser emmzı dahfliye hocahğına, M. Şvarts teçrihi marazî kürs3 • süne g«tirilmislerdir. Diğer ecnebi profesörler de tesbit edilmis ve hepsi memleketimize çağı nlmıslardır. Tıp fakültesi kulak, boğaz, buruo hocalığma maruf doktorlanmtzdan Ekrem Behcet Bey almmışhr. Münhal proKulâk, barun, boğaz maattimliği fesör maavinliklerinden Tıp fakültesi ne getirilen Ekrem Behcet Bey , tesrih muderrisi muavmliğine namzet ofesörü M. Nisenin muavmliğine opera larak operatör Osman Zeki, bir ecnebi tör Kâzım İsmaü ve Kon>a memleket profesore tevdi edilecek röntgen kur • hastanesi operatörü Hayri Beyler ta süsü namzet profesör muavmliğine Etyfn edilmislerdir. fal hastanesi röntgen mütehassısı dok • Söyl«ndiğine göre, mülga Darülfü • tor Ekrem, emrazı dahiliye profesör nundan Üniversiteye aknmıyan hocamuavinliğin Etfal hastanesi mütehas sıslanndan Rasim, emrazı hariciye proMabadi 6 ıncı sahıfede Misafirter şereflne verilen $Soarede Ingiliz sefirinin Hariciye Vekili • , tnizle mülâkatı nan .sefareti erkânı haz:r bulunır.uslardar. Tebliğ Misakm imzasmdan sonra iki hu kumet namına asağıdaki tebliğin neş rine Anadolu ajansı memor edilmiş tir: bir esasa iptina ettirdiğini gb'r mekle bahtiyardırlar. Bu misak ancak iki memleket arasındaki miinasebetleri istihdaf etmekte ise de tam bir noktai nazar mu • tabakatile müştereken takibe başlamış oldukları müslihane gayretlere devam etmek arzusile mütehassis olan Türkiye . ve Yunanistan, bu misakın Yakın Şarkta bir nizam unsuru ve umumî sulhun takviyesi hususunda ktymetli bir âmil olan dostane anlaşmalannı daha ziyade sıkı laştırdığınt müşahede etmekle mes'atturlar. Her iki memleket, imza edilen misakın milletler mukareneti fikrine faydalı bir su rette hizmet edebileceğini ümit etmek isterler.it Misakın metni Ankara 14 (A.A.) Bugün imzalanan Türk Yunan misakı • nın gayriresmî tercümesi aşağı dadırDostluk anla,şma ve halisane teşriki mesâi siyasetlerine sadikane merbut olan, gerek millî ve gerek beynelm lel faaliyetlerinin bütün sahalarında tesirleri 'hissedilmekte olan bu siyasetlerinin mütemadi inkişafıru temin etmeğe ka • rar vermiş bulunan ve diğer taraftan Briyan • Kellog misakı ile imzalarını vazetmiş oldukları diğer beynelmilel ukudun ruhun • dan mülhem olan ve sulh davası • na merbutiyetlerinin yeni bir delilini göstermek arzusunda bulunan Yunanistan ile Türkiye bir misak aktine karar vermişler ve bu maksatla atideki murahiıaslarını tayin etmLşlerdir. Yunanistan Resicumhuru Hazretteri: Yunan Basvekili M. Panaçhis Çaldans Hz üe Yunan Hariciye Naztrt De metre Maksimos Hz. nİ. Turkıye Reisicumhur Hazretleri de: Turkıye Basvekılı ve Malatya meb'usu İsmet Paşa Hz üe Türkiye Hariciye Vekili ve tznur meb'usu Tevfık Ruştu Beyefendı Hz. ni tayin etmişlerdır. Bu zevat usulü veçhile tanzim edilmis olan salâhiyetnamelerini teatiden sonra hu&usatı atiyeyi tesbit etmislerdir. Ölülere hürmetsizlik edenler ceza görecek Neşriyatımız nazarı dikkate alındı, Ayaspaşada ayak altında kalan ecdat kemikleri bir mezarlığa naklolunuyor Evkaf idaresine ait olan eski Ayaspaşa mezarlığı arsasının satılan kısımlarında, ölülere ait kemiklerin, başka bir mezarlığa naklinin ihmal edildiğini, bu yüzden kemiklerin ortada sürün düğünü teessürle yazmış, ölülere böyle mi hürmet edilir, diye sormuştuk. Şehrimize gelen Evkaf Umum mü • dürii Riiştü B., dün gazetemizin bu me. sele hakkındaki neşriyatını ehemmiyet. le nazari itibara almıs, ecdat kemiklerinin yiizüstü bırakıldığı ar saya derhal bir memur göniererek tetkikat yapılması için emir vermiştir. Rüstii Bey, dün bir muharrimize bu mesele hakkında sunları söylemiştir: « ölü kemikleri sokak ortastna atılamaz. Neşriyatınızd'a tama men haklısınız. Ayaspaşa arsasmda bunun aksi şekilde hareket edildi ği sabit olduğu takdirde bittabi bu çirkin vaziyete sebebiyet verenler takip ve tecziye edileceklerdir. Ayaspaşada bulunan ölü kemiklerinin mezarlığa nakli için hemen bugün Belediyeye müracaat edilecek tir.» Aldığımız malumata göre. dün Mabadi 6 ıncı sahifede Madde 1 Yunanistan ve Türkiye müşterek hu dutlarımn tecavüzden mal suniyetini teahhüt ederler. Madde 2 İki yüksek âkit taraf, kendileri için bir alâka t> yandırabilecek beynelmilel tnahiyette bütün meselelerde mütekadâ'cm bir istifarede bttltmmayı an • laşma ve tesriki metaii riyasetle Mabadi S inci sahıfede imza merasfnrne ait fafsifât Ankara 14 (A.A.) Yeıri misakın ımzası merasirai bugirn öğleden sonra saal birde Hariciye Vekâletînin kütüphane salonunda yapılıraşttr. Biiyük masanm bas tarafında iki hükumetin Basveküleri, sağ tarafta başta Yunan Ha ndye Nazm M. Maksimos olmak üzere Yunan' heyeti murahhasası, sol tarafta da Hariciye Vekili Tevfik Rüstü Beye fendiden başlıyarak Türkiye heyeti murahhasası yer almıslardı. Hazırlanmıs olan misak metinleri getirflince büyük bir siikut içinde imzaya başlandı. < Yunanistan Üe uiMiiiiııiHinııııııtııııırııııııııııııırııııııııııiMiıınııııııııi'iıııııtııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııuıınııııınııııııııııııııııııııııııııııııınııınııııııııiHiilt Kadıköy lisesinde bir hâdise İkmal imtihanında muvaffak olamıyan bir taleoemüdürüneta|ıanra çekii EvveOri gün Kadıköy lisesinde bir talebenin sınıf dönmesi yüzün den dikkate sayan bir hâdise olmuş tur. Lisenin dör düncü smrf tale besinden maliye tahkik memıru Bahaettin Beyin oğlu Haydar E f endi, bu sene ik male kaldığı fizik ve riyaziye ders lerinin ikmal im tihanlarmda mu vaffak olamıya Kadıköy Erkek lisesi ve lise müdürS rak smıfta bırakıl* Ferit Zühtü Bey dığı için son de Bu sırada yanmda ftnk muaHiml rece müteessir olmuş, mektebin mü Behcet ve riyaziye rm^limt JCâzan Beydürii Ferrt Zühtü Beyin nezdine gi ler de buhtnan mektep mödürü, mütederek haksızhğa uğradığuu iddia et Ç Mabadi 3 önca tahifede) mistir. imzadan sonra imzadan sonra Başvekil İsmet Pasa Hazretleri kısa bir nutukla M. Çaldarisi tebrik etti ve Yunan Basvekili de ayni suretle samtmane mukabelede bulun du. Müteakıben Yunan Hariciye Nazsi M. Maksimos tarafından iki hükumet Hariciye Nazırlan namma hazırlanan beyanatla gene iki hükumet namma tanzim edilen resmî tebliğ okundu. Türk Yanan misakhnn Imzan ile netîcelenen muzdkerelerdeh Bir iniiba: iki devlctin kıymetli Basveküleri görüsvrlerken M. Çaldarisin beyanatı Anharada misafirler serefine veri • len nivarede Yunan ricali îngiliz, tefirile gSra?üyorlar M. Çaldaris salonda hazır bulunan matbuat mümessillerine hitap ederek gazetelerkı iki milleti birbirine yaklastırmak hususundaki mesarsini takdirle yadetb'ğini söyledi ve güler yüzle dedi ku arasında yeni misakın imza edil« Yalntz gazetecilerin bir diğl bu anda, her iki hükumet bu kusurları var, iki memleket ara • misakın kendilerini bağltyan sı kt dostluk rabıtalarım itmam et sındaki münasebetlerin heran bitiğini ve aralarında teyemmü • raz daha iyileştiğini farzettik . nen mevcat münasebetten sağlam Mabadi S inci sahifed* Misafirler şerefine verilen tüvarede Başvekil oe nazırlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog