Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

8 ) NEYZEN KIMD İ R ? ONU | YEDIGÜN HİÇ DİNLEDİNİZ Mİ? Cumhuriyet Bayramında Yerli Malı Bayrak Asınız ı Her büyüklükte hazır bayraklardan başka istediğiniz eb'atta ısmarlama bayrak ta yapılır Siparişler miktarm ehemmiye tine göre ancak 15 ilâ 30 gün de teslim edilir. Acele ediniz. 14 Eylul İ933 mecmuasmı alınız, ve çok zengin mündericatı arasmda Neyzen Tevfiği de yakından tanırsınız. •7354" ÇAPAMARKA Hububat Unları SIHHAT ve KUVVET VERiR Bayrak imaline Sağîam Solmaz Yırtılmaz SÜMER BANK Müesseselerinden ~ kumaşlar da satılır Şali mahsus Yapılan nîzamî şekilde ay yıldızı kendinden bayraklar (7018) Fesane Fabrikasında Bursa Belediye Reisliğinden: İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Kapalı zarfla talibi çıkmıyan Aydın Başmüdiriyet binası inşaatı pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin keşifname ve şartname ve projeyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlannı hamilen 18/9/933 "azartesi günü saat 15 te, Galatada Alım, Satım komisyonuna mü >v racaatleri. * " (4499) tstanbul: Bahçekapı | Beyoğlu: îstiklâl caddesi \ | Teşviki Sanayi Hanımlar Yerli Mallar Pazarı BİÇKi DİKİŞ MEKTEBi Tel. 22994 < 4 ^ ^ H » > 7(90 Ankara: Çocuk Sarayı caddesi\ Samsun: Bankalar caddesi sergisi açıktır. Talebe kaydine başlamıştır Mezun olan hanitnlar staj görmeden mekteD ve atehe de açarlar T. C. jUtmıbııl jUinri l) ÜYMTERVEKDKUSU Utnnhnl Kadastro ve inşaattan anlar ve bir daire şefi vazîfesini ifaya tedir bir başmiihüendis. çehrî «120» lira ücretle ve ayni fenne âşina bir fen memuru, «60» lira ücretle ahnacağından talip olanların vesaiki resmiyelerile ve hüviyetlerini tasrih etmek suretile Belediye Riyasetine müracaatleri ilân olunur. (4886) ASAN HÜSNÜ Babçekapt 4 Oncö Vnkıl Han T*ı«fofi: 7 77** HİDROL ile derhal geçer. 40 kuruştur. Maliye Levazım Müdürlüğünden: Müstahdemin için yalnız kumaşı hariç olmak üzere yüz yirmi üç takım elbise yaptırılacaktır. Talip olanların 59 lira 4 kuruş teminatı muvakkatelerile pazarlığa iştirak etmek üzere eylulün on altıncı cumartesi günü Levazım Müdiriyetine müracaat eylemeleri. (4727) (6894 y AMERİKAN OTOMOBÎL* CBMÎYETİ Musabaka Komitaai Kabiliyet Vesikasi Niçin zahirde ayni mal oldugu gö . rülen bir gözliik muhtelif dükkânlarda muhtelif fiatlarda sablmaktadır. Çün . kii muvaffakiyetin doğruluk ve kana • aHe olduğunu takdir edemiyen bazı dükkânlar istisna ed!lirs« bu fiat farkı bilhassa camlarm cmsi iyi ve fena ol masından ileri gelmektedir. Gözliik satın almırken iyi kristal camlarm göz . leri on sene daha gençlejtirip kuvvet . lendirdiği ve adi camlarm da gözleri on sene evvel ihtiyarlatbğım daima nazan dikkate almak lâzimdır. Gözlükle rinizi daima en birinci camlar getirip en az ticarete kanaaıtle satmak meslekin de olan Sultanhamam Yenicami cad . desinde 35 numarada tsmail Hakla ma. ğazasından emniyetle alırsnuz. I KIRTASİYECİLERE Günden güne tesisatıru büyüiterek mamulâtını mükemmel bir şekilde çıkaran imerllcan Otoraobil Cenlyeti namına aşe£ıya vaziullmza eşhas tarafından şahedet olunur k i : Vaşington D.C. de Kt. Vernon yolu üzeyinde Ford l o t o r Co. tarefından lmül edilmiş olup temameo stok sınıfından alınarak musabaka hey'etine mensup memıırlar terafından idare edilen 18032364 notör numaralı bir V8 İJd kapılı Sedan t i p i Ford otomobili 20 Hazj.ran, 1933 t a rlhinde yola çıkarak saatte vaoatî 27.468 n i l s u r ' a t l e 5022.1 mil mesafeyi 182 saat 50 dekikada k e t t e t m l ş t i r . Bu euretle âjnoko benzln ve Amoko motör vağı kullanarak bir galon benzin tle vesatı 22.532 mil yapmıştır Kullanılan yağ mıkt«rı 1.587 Yakılan Benzln Kıktarı 222.89 Vasatî olarak 3182.57 milde 1 galon Su ilâve edilmemlştir No. P.W.Lewls Teknik kumesfiil PERÇİN MİJREKKEBİ FABRİKASI TENZİLÂT yapmıya muvaffak olmuştur. birçok malların fiatları yükseldiği bir zamanda fiatlannda Sfparişlerinizi ve mubayıatımzı Bu tenzilâtı öğrenmeden Kahveci ve gazinocuların na?arı dikkatine Perçln Mamulâtc yapmayınız BI 2907 Chester S.Rİcker Reamî K:ıimessîl J.O.Rlckerbacker Komlta Reiei Yazı mürekkebi Dolma kalem mürekkebi 'stampa mürekkebi PERÇiNOL yapıştırıcı kolası ve zamklan Uft'UVI SAT1Ş MERKEZi: KıTABı HAMi ve Şsı. Yenipostahane caddesi No. 66 V.E.Aller Omumî Kâtip (7256) l 6ahfa Kolemen sok&ğı 4. ~ Suadıye "^' Uoktor Mıs kokum kurabiye ve envai türlü çesitler muşterilerimiz için| her vakit hazırdır. Tel. 40058 7155 EXPORTS INC ISTANBUL Zayi Fener Rnm mektebi kebir 1926 27 senesinde alnu; olduğom sehadetneanemi zayi ettim. Yenisini çıkaracağundan eskisinin hiikmii yoktur. Anastu Andonyadis (7335) P L Â J I N D A 14 eylul perşembe akşami Harbiye Belvu bahçesmde icrayı sanat eden raeşhur Misir rakkasesi MEHMET ALi Bevliye mütehassısı iKöprübaşında Eminönü han(6906)« Sahtp ve Başmuharrtri Yunua Ncutt Dmuml neşrtyatt Idare eden Yazı tyleri mudv.ru: Abidtn Daver Matbaacütk ve Nefrtyat Türk Anonim Meleke Cemal H. grupıle gece balodaki rumerounu muteakip saat 12 den Cuma gunu saat beşe kadar bıitun kudretile san atıni gosterecek Anadolu sahıli halkının arzularını tatmm edecektir. (7286) Şirketi . Istanbvl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog