Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

İlâçEarınızı Kız kısmı Bahçe kapıda SALİH NECATi Cumhtarîyet = den alınız. Reçeteleriniz büyük bir dikkat, ciddî bir istikametle hazırlanır. FOSFOTİN NECATİ Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. BununU besleoen yavrular tombul ve kuvvetli, nes'eli olurlar. 6521 Istanbul AMERiKAN Koleji Amerlkan Kız koleji, Arnavutköy Tel: 36.160 Robert Kolej, Bebek Tel. 36.3 Erkek kısmı ıli Terakki Lisesi Leylî Neharî Kız Erkek 55 sene evvel Selânikte tesis ve 1919 da İstanbula nakledilmiş, Turkiyenin en eski hususî tnektebidir. Nişantaşında Tramvay ve Sakayik caddelerinde Limammızdan hareket edecekjfepurlar Mektep ingilizceyi en iyi öğreten bir müessescdir. Almanca veya fransızca ihtiyart olarak mütehassıs muallimler tarafından ögretilit. Aile hayan yaşatılır. Terbiye sistemi Amerikan olmaklt beraber milll terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Mektebin tnükemmcl bir ticaret şubesi vardır. Resmi Liselere muadeleti ve muamelâtımn düzgünliiğü Maarifçe masaddakttr. UNIVERSİTE BAKALORYASİNA Hazırlar Kütüphaneleri miikemmeldir ve tslebenin vukuflanna, fikrf terbiyelerine hizmet eder. Sıhhî terbiye verir, kız ve erkek beden terbiyesi sporları ile gençieri bedenen ve rnhan yükseltir. Kız ve erkek talebe ıçin yanyana ve genis bahçeli iki binada ayn leylî teşkilâa ana ilk orta lise sınıflan Fransızca almanca ingilizce kurlan vardır. 45 kisilik bir Maarif encümeninin nezaret ve hımayesıne mazhardır. Mektep hergün saat 1017 arasmda kayit işlerine bakar. Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köpriibaşı TeL 42362 Sirkeci Mühürdarzade han Telefon : 22740 Resmî liselere muadil Telefon: 42517 ^ • • • • ^ • • • • ^ 7073 Leylî ve Neharî ^flHHHHHHIHHH^HH ECaradeniz sîirat postası Mühendis NEHARî ve LEYLî Ücretlerinde Tenzilât Vardır Llivlavı» lf Urlttll* 1 Ağustostan itibaren Salı ve cuma günleri 912 ye kadar kayit yapılır. Elektrik ve tesviyecı ustabaşı ve malnnist yetistıren iki «enelik ameli kurlardır. FEYZİATİ LİSELERİ Kız Ana sınıfını, ilk kısmı, orta ve lıse sınıtlannı havıdır Kayıt muamelesine devam edilmektedir. KARADENİZ 1 eylulden itibaren pazardan mada hergün 912 ye kadar kayit yapılır. Arnavutköyde Çiftesaraylarda Erkek Dersler 23 eylul cumartesi günü baslıyacakor. Fazla malumat için roektupla da müracaat olunabilir. Qg (4276) 4 J Giimrük Muhafaza Umum Kumandanlığı tstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 Muhafaza memurlan için satın alınacak 2317 çift fotin kapah zarfla münakasaya konulmuçtur. 2 Münakasa sartlan kâğıtlarmın tasdikli suretleri Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Istanbul Satınalma komisronun • dan ahnacaktır. 3 Münakasa 25/9/933 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on dörttedir. 4 Münakasaya girecekler hangi ticarethane veya imalâthane sahibi veya vekili olduklannı ispat edecek vesikai makbuleyi ve biçilen bedelin % 7,5 olan muvakkat güvenmelerini teklif mektuplarile birlikte ihtle gününden evvel komisyona verecekleıdir. 5 örnek Satınalma komisyonundadır. tstekliler orada gore • bilirler. (4464) Kız ve Erkek Kazanç muessesesi olmadığından ücret vesair hususlar hakkında talebesine hertürlü kolaylığı gösterirj Mektep, talebenin sıhhatı ve terbiyesi ile ayn ayn uğraşabılmek için azamî 150 leylî talebe kabul eder ve her stnifta otuz beşten fazla mevcut bulundarmaz. Memleketimizin en eski hususf lisesi olup resmî liselere muadildir. Feyziye mektepleri cemiyetinin» idaresi alonda manevf bir şahsıyettir. Feyziye Lisesi Saraçhanebaşı • Münir Paşa konaklannda Hmr gün mllracaat edllebilir. Telefon ; Nişantaşmda tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada vapuru 14 eylul perşembe sa at 18 de Galata nhtımından kalkar. G1DİŞTE Inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopaya, DÖNÜŞTE bu iskelelere ilâveten Pazara da uğrar. (4846) Leylî' ve Neharî Ayvahk sürat postası ANTALYA Kayit muamelesine devam edilmektedir. Mektebin tarifnamesini isteyiniz. ! • Telefon : 44039 « ^ • ^ ^ • • • ^ • ^ (7254) vapuru 14 eylul perşembe sa at 17 de İdare nhtımından kalkar. G1D1ŞTE Gelibolu, Çanakkale, Bozcaada, Küçükkuyu, Altınoluk, Edremit, Burhani ye ve Ayvahğa, DÖNÜŞTE de ayni iskelelere uğrar. (4848) Aydın Nafıa Başmühendisliğinden: 1 «37977» lira 12 kurus bedeli keşifH Aydın Çine Muğla yolunun 11 + 326 27 + 250 kilometreleri arasmda «15924» metre tulünde şose tamiratı esasiyesile bir kısım «8892» m3 tesviyei türabiye ameliyatı 20 gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya konulmustur. 1 2 tstekliler 661 numaralı kanun mucibince hazırlıyacaklan vesaikle % 7,5 nisbetinde «2849» liralık teminat akçesini havi teklif lerini ihale günü olan 17/9/933 pazar günü saat on altıya kadar yüâyet Encümenine vermeleri. 1 3 Evrakı keşfiye ve şartnamesini gormek istiyen taliplerin Ankarada Yollar Umum Müdürlüğüne, Istanbul, Aydın, tzmir Nafıa Başmühendisliklerine müracaatleri. 4 Münakasaya girmek için ehliyeti fenniye vesikasınî Aydın Nafıa Basmühendisliğine müracaatle almalan. (4591) Göztepede Çiftehavuziarda tstanbulun en sıhhî ve en güzel binasına sahip Tekmil sınıflan mevcut resmî muadeleti haiz tam devrell lisedir. İlk sınıflardan itibaren ecnebi Jisanı mecburidir. Fransızca, almanca ve ingilizce kursları vardır. Leylf talebenin sıhhat ve gıdasma azamî itina edilmektedir. Talebeler sabahlan mektebin hususî otobüslerile evlerinden alınır. Akşsm gene ayni vasıta ile evlerine gdnderilir. Talim heyeti memleketin en yıiksek muallımlennden müteşekkildir. Kayit muamelesi için hergün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Hayriye Liseleri »Tel Kız, Erkek Leylî, Neharî Ana, ilk, Orta ve Lise Izmir sürat postası SAKARYA vapuru 15 eylul cuma saat 14 te Galata nhtımından doğru lzmire ve pazarted lzmirden doğru lstanbula kalkar. (4847) Imroz postası Üıküdar icra memurlugundant Üsküdarda Hacıhesnahatun mahal • lesi Servilik caddesinde mukim iken eJyevm ikametgâbı meçhnl ressam îbrahim Pa$a kızi Semiha Hanıma: , .. Tasçı Tahir Efendinin ütküdar i . kinci noterliğinden resen tanzim kılın • mf 5305/5306 numaralı Te 27/12/932 tarihK bir krt'a borç senedinin 155 Türk lirasmın ve yüzde on faizle birlikte tah•ümi havi tenet icraya vazedilerek ta • rafmıza icra ve iflâs kanantmaa 32 înd maddesine tevh'kan tanzim ve berayi tebliğ göoderflen icra emrinin îkametgâhınızm meçhaliyeti hasebile tebliğ edilemiyen ve ilânen tebligat icrasına ka. rar verilmiş olduğundan tarihi üândao itibaren bir ay zarfmda Üsküdar icrasmm 933/1078 numaralı dosyasma müracaatle icra ve iflâs kanımımun 32 inci maddesine tevfikan muamele ifa edilmediği takdirde inkizayı miiddet . ten sonra cebrî icraya devam olunacağı malum olmak ve icra emrinin tebliçi makamına kaim bulunmak üzere ilân olunur. (7326) Demirci hnkuk hâkimliğinden: Demircinm Sofular mahallesmde mukim Tevhide Hanım vek3î Celâl Efen. di tarafından mahalJeden Kaymakçı oğIu Hacı Abdüllah aleyhine ikame olu . nan izalei şuyu davasmın icra kdman tahkikat ve muhakemesi esnasmda ve 17/7/933 pazartesi günS saat 10 da müddeaaleyh Hacı Abdüllah Efendi nin daveti mutazammm tebligat ika metgâhı meçhul bulunması itibarile ga. zetelerle ilân suretile icra kdmmıştu Yevmi mezkurda daveti kammiyeye L cabet etmediğinden hakkında hukuk n. sulu muhakemeleri kammunun 401 inci maddesi hiikmüne tevfikan gıyap karan vc:"mis ve bir guna muamele yapd nuyarak tahkikahn devamı 25/9/933 pazartesi gönüne talik edilmiştir. Bi naenaleyh H. U. M. kanununun 141 in. ci maddesine tevfikan mezkur gıyap kararmm dahi ilân suretile tebliğine karar verihniş ve gıyap kararmm bir sn . reti de mahkeme divanhanesine talik kılınmıştır. Müddeaaleyh H a a Abdüllah Efendi yevm ve vakti mezkurda Demirci asliye hukuk dairesinde tah kikat hâkimi huzurunda ispati vücut etmedigi takdirde H. U. M kanununun 405 inci maddesine tevfikan bir daha muhakemeye kabul olunamıyacagı ve 408 inci madde mucibince hasmm dermeyan ettiği vakıalan kabul etmis ad dolunacağı ilânen tebliğ olunur. (7347) SATIUK TARLA Topkapı haricinde Teked mahal . lesinde Gümüssuytmda LJtros cadde smde derunünde mütenevvi agaçlar, su. yu bitmez iki kuyuyu havi on bes dö . nüm bağ yeri acele satılıktır. Talip • lerin sahibi Şamlı Rıza Efendiye mu . racaatleri. (7318) Yıldız Merasim Dairesi Tamîrat ve Tefrişatı Komisyonundan: Yıldız Merasim dairesine kalörifer tesîsatı yapılması kapalı zarf usulile münakasaya konubcustur. Saray binasmm plânlan ile idarî ve fennî şartname Millî Saraylar Müdiriyetinden on lira mukabi linde taliplere verilecektir. Münakasaya girmek istiyenler şartname dairesinde tafsilâtlı tekliflerini hazırhyarak müzayede ve müna • kasalar hakkrndald kanunda yazılı usul dahilinde 25 eylul 933 pazartesi günü saat on dörde kadar Millî Saraylar Müdiriyetinde mütesekkil komisyon riyasetine tevdi edeceklerdir. (4610) UĞUR vapuru her cuma saat 15 te 1dare nhtımından kalkar. Gl D1ŞTE Gelibolu, Lâpseki, Çanakkale ve tmroza DÖNÜŞTE de ayni iskelelere uğrar. (4845) LASTER SİLBERMANN ye ŞO. Tel: 44647 • 6 DOYÇE LEVANT Linye Hamburg, Brem, Anvers, Istanbul ve Bahrisiyah arasmda azimet ve avdet mnntazam postalan Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve Roterdamdan limanımıza muvasalaa beklenen vapurlar A m s e l vapuru 15 eylule do^rn. T i n o s vapuru 20 eylule dogro. A v o l a vapuru 27 eylule doğru. A l a y a vapnru 30 eylule doğra. Burgaz, Varna, Köstence, Kalas vo tbrail için limammızdan hareket edecek vapurlar S a m o s vapuru limanımızda. T i n o s vapuru2022 eylule dogra. Yakında Hamburg, Brem, Anvers ve Roterdam limanlan İçin hareket edecek vapurlar A l f m m a r vapuru 1617 eylule doğru, S a m o s rapuru 24 25 eylule doğru. A l a y a vapuru30/92/I0 eylule dogrn. A m s e l vapuru 56 T. evvele doğra Fazla tafsilât için Galata'da ()va« kimyan hanmda Laster Silbermann ve Şürekâsı vapur acentahgına müracaat Telefon: 446476 (67 13} VECİHÎ HAYAT LÎSELERÎ Maarif Vekâletinin ders müfredat programmı aynen tatbik eder. Sırlınızda kuruyan ter sizi hasta edebilir. . . Teri cildinizin içinde hapsediniz! ANA İLK ORTA LİSE Leylî ve neharî, kız ve erkek kısımlanm havi, ber türlü tedris vasıtalan içinde gençleri hayata hazurlar, Üniversiteye yetiştirir tam manasile bir hayat lisesidir. KARADENİZ ve HAVA SPORLARI Kayit isleri cumadan maada her gün 9 dan 18 e kadasidır. fzfehat istiyenler melctepten tarifname alabilirler. (7285) SÜDORONO PERTEV Bu işi size hiç zarar doTÜRK KADIN kunmadan yapar! (608i) Sıhhat ve İçtîmaî Muavenet Vekâletinden: Antara Nümöne Kâstanesi yeni pavîyonu bakteriyoloji lâboratuvan için 227 kalem alât, edevat ve eçhize kapah zarf usulile müna kasaya konulmuştur. Üıalesi 28/9/1933 perçembe günü saat on beste Ankarada Vekâlet binasında mahsu» komisyonu tarafından yapılacaktır. Iştirak etmek istiyenlerin şartname ve listelermi Ankarada Vekâlet lçtimaî Muavenet Umum Müdürlügünden ve lstanbulda Sıhhat ve lçtimaî Muavenet Müdürlügünden almalan ve bunlara göre teklif mektuplarını muayven vaktinde mezkur komisyona vermeleri ( 4 6 8 8 ) ilân olunur. BİRLİĞİ KIZ TALEBE YURDU Üniversite ve yüksek mekteplere devam edecek hanımlara mahsus, kahvalü iki yemekle aylık ikamet 22 liradır. Tafsilât almak, kaydedilmek ısteyenler Kadın Bırlıgı idare heyetine veya ynrt müJinvetin<; tahriren ve sıtahen müracaat edebilirler. Himaye ve murakabesinde Şehzadebaşında Dr. thsan Sami İSTAF1LOKOK AŞISI tstafilokoklardan mütevellit (erSrenlik, kan çıbanı, koltuk altı | çıbanı, arpacık) r e bütün cüt hastalıklarına karşı pek tesirli bir aşıdır. Drranyolu No. 189 (6965 Elâziz hukuk hâkimliğinden : Elâzizin Diçidi köyünden Mustafa k» n Sfireyya Hanımm kocan sabık E • lâziz polis memurlanndan Mnstafa oğr lu Tahir Efendi aleyhine açhğı boşan. ma davasının yapılmakta olan tabJd » katmda müddeaaleyhin tkametgâhı bu linemediğinden ilânen tebligat ifasına karar Terilmiş ve muhakeme için tayin olanan 19/7/933 tarihmde müddea aleyh gelmediğinden gıyaben tahkikat icrasma devarrtla davacı veya vekili şahitle ispati müddeaa edeceğini be • yan ve başkaca muamele yapdmamif olduğundan müddeaaleyhin 20/9/933 tarihine mnsf 3 '' çarşamba gunü saat 9 da Elâziz asliye hukuk mahkemesine gelmediği veya vekil göndermediği tak. dirde hakkındaki muamelenin vicahf gibi muteber addedilerek bakılacaği g* yap karan makamraa kaim olmak S • zerc ilâa olnnur. (7336) (7361) Maliye Vekâletinden: lYerli mamulâttan alınacak bes bin grose beyaz dört köşe kâğıtlı tebeşir alenî münakasaya konulmuştur. Şeraiti hususiyesi merkezde Levazım Müdürlügünden ve İstanbulda Dolmabahçe kırtasiye de posundan öğrenildikten sonra münakasaya iştirak etmek istiyen • lerin seksen iki lira elli kuruş teminatı muvakkatelerile 16 eylul 933 tarihine musadif cumartesi günü saat on beşte Dolmabahçedeki depo başmemurluğuna müracaat eylemeleri. (4443) Divanı Muhasebat Riyasetinden: 1 Münhal olan 25 lira maaslı zabıt kâtipligi için 23 eylul 933 tarihinde saat 13,5 da müsabaka imtihanı icra edilecektir. 2 lmtihan mevaddı atiyeden yapılacaktır: A Hesap, «faiz, İskonto, tenasüp, akçe tahvili mesaih» B Malî usul defterî «usulü kayde müteallik malumat» C Malî kanunlar «Divanı muhasebat vazaifine ve muhasebeı tnnumiyeye müteallik malumat» D Malumatı umumiye «hukukî, iktısadî, malî mebahısı E Kitabet «verilecek mevzu üzerme bir tahrirat» 3 Berveçhi balâ mevaddan hesap, malî kanunlar ve kitabet sua lerine verilecek cevaplar için takdir olunacak numaraların emsah iki olacaktır. 4 Hariçten talip olacaklarm 35 yasinı mütecavız olmaması ve laakal 20 lira raaaşh memuriyette bulunmu? olması şarttır. 5 Müsabakaya iştirak etmek istiyenkrin tarihi merkÛre V«dar Divanı Muha»ebat Baskitabetine ba istida müracaatlen. (4793) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 Deniz motörlerinin makine aksamı pazarlıkla tamir edile cektir. 2 Pazarhk Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma komisyonunda 18/9/933 tarihine raslıyan pazartesi günü saat ondadır. 3 Istekliler yevmi mezkurda iğreti güvenmelerile komisyona gelsinler. Şartname komisyondadır. (4893)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog