Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CumTittfîy el '• 14 Eylul Meşhur rakkase 1933 933 Kumbara kur'alarının îkincisi ay başında çekiliyor Bu kur'adan itibaren mükâfatlar bir misli tezyit edilerek senede 10.000 liraya iblâğ edilmiştir MELEKE CEMALH.™ Büyük Çamlıca Subaşı gazinosunda Yalmz Harbiyede Belvü bahçesinde icrayi terennüm eden, Mısır ve Suriye birincisi olup dünya müsabakasuu ilân eyliyen meşhur rakkase ve muganniye MELEKE CEMAL Hanım grupile birlikte Üsküdar, Kadıkoy ve Anadolu ciheti muhterem halkına bir cemile olmak ve . . . Bir defaya munhasır kalmak üzere: 15 eylul 933 cuma günü saat 2 den itibaren Büyük Çamlıca Subaşı gazinosunda hüner ve san'at gosterecektir. Nefis memba suyu, bedü manazır. Fiatlar ehvendir. (7323) I tnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Çamaltı memlehasında amelenin çamasır, esya ve saire Ievazunlnın tathirinde kullanılmak üzere kömür veya odunla ısıtılmak ve ikiser adet Termometre ve Manometreyi ve lüzumunda «Fonnalin» ile dezenfeksiyon yapıldıgı taktirde kullanılmak için bir de kanştırma cihazını havi olmak üzere şartnamesine tevfikan bir adet «Etüvı malrinesi satın alınacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak edebilmek için % 7,5 teminatlanm hamilen «2/10/933» pazartesi günü saat «14,5» ta Galatada Mubayaa komisyonuna müracaatleri. (4791) lstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Reisli ğinden: Ebe Mektebi kabul şartları Bu keşidede 207 kumbâra sahibine 5000 lira mükâfat verilecektir. Birinci mfikâfatı İ O Lira O O ikinci mfikâfat 250 „ 10 kişiye (100 erden) İOOO „ 20 „ (5O şerden) İOOO „ 175 „ (İO ardan) 1750 „ 1 Tıp Fakültesi reisliğine istida 2 Nüfus tezkeresi 3 Sıhhat raporu ve a*ı ilmühaberi 4 4,5 X 6 büyüklüğünde fotoğraf «5» adet 5 Ortamektep şehadetnamesi 6 Ortamektep mezunlan kadroyu ikmal etmezlerse ilkmelrtep mezunlarile hususî tahsü görenler arasmda imtihanla talebe seçi * lerek kadro ikmal olunacaktur. Taliplerin yaslan «20» den atagı ve «35» ten yukari olmîyataktır. 7 tstanbuldaki ikametgâh ilmühaberi «polisçe musaddak olacak». 8 Taşradan vuku bulan müracaatlere cevap verilebilmek için adresleri yazılı pullu zarf gönderilmesi lâzımdır. 9 Kavit işlcri «cumartesi, pazanesi, perşembe» günleri 10 dan 12 ye ve V > 16 ya kadar yapılacaktır. (488 \) ; Tevzi edilecektir. lstanbul Dördüncü icra memurluğundan: Emniyet Sandığı nanuna birinci derecede ipotekli olup tamamı 87750 lira kıymeti muhammeneli Hocapaşkıda Hobyar mahalle sinde Hamidiye caddesinde eski 15, 7, 8, 9 yeni 80, 82 No.lı Hacı Bekir hanı ve alhndaki mağazanın tamamı açık arttırmaya konmus olup sartnamesinin 14/9/933 tarihinden itibaren dairemizde her kes tarafından görülebileceği gibi 16/10/933 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmis beçîni bulmadıği taktirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere 31/ 10/933 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayrimenkul muhammen kıvmetin yüzde yetmis beşini bulduğu taktirde en son arttırana ihale edilecektir. Bulmadığı taktirde îhaleden sarfı nazar edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya millî bir bankanın teminat mektubunu hamil bulun • malan lâzımdır. Müterakim vergilerle vakıf icaresi ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumlan müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun (126) ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarım ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsphelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicil • lerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kala caklan cihetle alâkadaranın işbu maddenin mezkur fıkrasma göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 933/381 dosya numarasile müracaatleri ilân olunur. (4909) Tefrikaı 2İ Moris Dökobradan naklen Be\oğlunda Galatasaray hsesı karşisında 178 numarada •Meşh g M. BARUH MOTOLA GSmlek ticarethanesl Zıra DAViD gomlek tıcarethanesının Beyoğlunda şubesi yoktur. (732o) D A V t D Gomlek, kravat, çorap, yunlü ve ipekJi rop doşatnbrlar hususunda yeni mubayaaua bulunmadan evvel muessesesıni ziyaret etmelerini mubterem ve samiml muş terılennden rica ve balâdaki adrese dıkkat etmelen luzumunu beyan eyelr. Bürhaniye İcra Dairesinden: Tekirdağmda mukim Ramiz ve Muzaffer ve Şevket Beylerle Dilber ve Münevver Hanımlarm Edremitte mütekait Kâmil Beyin Edremit Tayyare cemiyetine olan borcuna karşı ipotek tesis ettikleri Bürhaniyenin Pelit köyünün Burun mevkiinde nralumülhudut ve tamamı (130) ağaç zeytini muhtevi ve (520) lira muhammen kıymetli on dönüm bir kıta zeytinlikteki dokuz sehimde sekiz sehim hissei şayialarının dairemizce satılması mukarrer olup 2/9/933 arihinde birinci arttırması yapılmışsa da kimse talip çıkmamış ve 17 eylul 933 tarihinin pazar günü saat on beşte ikinci açık arttırmasmm icrası mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların yevm ve vakti mezkurda dairemizde hazır bulunmaları ilân olunur. (7341) Akay İşletmesi Müdiriyetinden: CUMA günleri yapılmakta olan ADALAR ANADOLU YALOVA ilâve seferi 15 eylul 933 CUMA günü de yapılacak ve ondan sonra yapılmıyacaktır. PAZAR günleri yapılmakta olan Moda, Kalamış, CaddebostanT, Suadiye hattınm Köprüden saat 15 ve Suadiyeden saat 16,25 seferleri 15 eylul 933 tarihinden itibaren CUMA günleri de yapılacaktır. (4890) fetlerinize devam etmenizi temin için, sizi hayata iade etmekten ibaret d'eğildir!.. Filhakika hmstiyanlığın ilk devrelerinde tam manasile ferağati nefis sahibi azizlere tesadiif olırnmuyor degildi; fakat görüyorsunuz ya, asırlar ilerledikçe bu mütekâmil insanlarm da adedi azalıyor... fn »aniyetperverliğrin suiistimali, insanı yatağından kaldırım üstüne, yemek odasmdan imarete ve mesai odasmdan hapisaneye kadar sevkeder... Ne Ue, sadede gelelun... Çıldnasıya sevdiğim kannu kaçırdı • nız... Hayattaki en büyük açkımi kirlettiniz, mahvettiniz. Hiç siip besiz, istese idim, sizi arar ve garsoniyerlerm birinde Marevanın kollannın arasında bulur ve bir köpek öldürür gibi kursunla ikinizi de gebertebilirdim .. Bunu yapma dm; yapmak istemedim... Kanun lann gölğesine sinerek böyle ka • baca intikam almak sevdasım *ivri kafalılara terkediyorum... Tesadüf, zarif bir tarzda intikamımı almak saadetini bana bahşetti. Ef'alinizin cezasmı ben vermiyeceğim; hük mü bizzat siz iniaz edecekainiz!.. Sılâhı kendi eliniz kullanacak... Fikrimden caymamak sar • tile!... Nasıl? Artığım adımi geri almamak sartile. İbrahim Bey; namuskâr bir insan için verilmiç sözün kıymeti ni takdir eteıemenin imkâm yok • tur. Bilmem, indinizde sözün kıy • meti nedh*?.. Hemen simdiden söyliyeyhn ki, sayet günün birind'e vadinizden nükul ettiğiniz takdird«, sözünüze sadık kalmamzi temin için lâzım gelen vesaitten mahrum değilim .. Vadinizi i*ter istemez yerine getirtmek için sizi iebar ede bilecek mevkideyim... Tehdit mi ediyorsunuz? < Mabadi var) MÜZAYEDE İLE SATIŞ Eyluliin 15 inci cuma güna aaboh saat 10 da Beyoğlunda Cumhuriyet cad. desinde No. 109. Garaj ve Altmbakkal duraklar arasmda GALATI aparhmamnın 1 numaralı dairesinde mev4Qt ve muteber bir aileye ait eşyalar müza yede »uretfle sablacaktır. 6 sandalyeden bir masadan ve bîr dresuvardan tniirekkep tngiliz usulü pan. niye formalı ve büfeli mükemmel çok asri yemek oda takunı; genç kız için guzel lâke yatak oda takımı; 1 Jardiniyer; 1 vitrin; 1 koltuk ve 1 divandan ibaret müekmmel akaju kaplamab Vi . yana salon takımı; salamandra siste • minde ve lair sobalar; masif cevizden aynalı dolap< 2 kohuktan ve 1 kana ~ peden murekkep pek zarif salon takımı; mokemmel hakikî Amerikan yazı nuu sası ve koltuğu; güzel bir Kolombiya gramofona ve plâklan; portmanto; kübik yazı masadan ve khaphaneden mS. rekkep pek zarif yazı oda takımı; alaturka mangal; mubtelif perdeler; yepyeni muşambalar; asri elektrik avize. ler; mükemmel banyo taknnı ve saire, ve saire. G. ADOM VESEL markab çaprast telli mükemmel bir piyano. Anadolu ve Acem halılan. Pey suren . lerden 100 de 25 teminat alınır. Sahs peşindir. (7358) MÜZAYEDE İLE MECBURl SATIŞ Eyluliin 15 inci cuma günü sabah saat 10 da Şişlide Halâskâr caddesi Manara hastahanesi yanlarmda 310 numaralı hanede mevcut ve Madam E. MİÜA D. MELLAya ait müzeyyen e f yalar müzayede suretile sablacakhr. Vitrinli modern gayet güzel yemek o . da taknru 12 adet sandaltesüe, asrî ve Luyi XV 2 adet salon takımı, salon ve oyun masalan, sedefli tavln ve tabureler, kadife ve kumaş perdeler, mese ağacmdan sık bir yatak oda takımı, dolaplar, karyola, tnvalet ve etajerler, aynalı jardinyer, kolon emaye sala mandr soba, tabak ve çay takımlarî, modern ve kristal eşyalar, gayet yeni balde A.E.G. marka «lektrik hah sü. pürgesi (Vampir), vazolar, portmanto, yazıbane, kütüphane, kartonyer, mutfak eşyalan, demir sobalar, biblo . lar, madenler ve kristaller, son mo del His Masters Voice mükemmel sa Ion gramofona ve sair birçok Kizumlu eşyalar. Anadolu ve Acem halılan ve seccadeleri. (Hane dahi kiralıkbr). Pey sürenlerden 100 de 25 teminat almır. (7319) Üsküdar nüfus memurluğundan: Durbalı mahallesinde ve caddesinde 38/117 21 numaralı hanesinde kayhli Halime Zeliha Hanınnn ismi Üsküdar hukuk mahkemesintn 31/5/933 ve 933/838 Oâmfle Zeliha Meliha olarak tashih edümiftir, (7345) Fatih sulh üçüncü hâkbnlicmden: Müteveffa Fanl Sami Beyin resmen tasfiye olunan terekesinden alacakh olduğu iddiasile muhakememize mü racaat eden ve henüz vesaiki ibraz etmiyen ashabı matlubun tarihi iiândan itibaren yirmi gün zarfmda vesaikle . rini mahkememize ibraz etmeleri %e vesaiki olmıyanlann da keza tarihi i ' lândan itibaren kırk beş günde mehakimi aidesine müracaatte muhtar ol * duklarma dair müttehaz karara tevfi kan müddeti mezkure zarfrada meha. kimi aidesine müracaatlerine da:r ve • saiki ibraz etmeleri ve aksî fakdirde talepferinin kabul edflmiyeceği ilân o . hmur. (7317) tstanbul asliye mahkemesi üçüncü hukuk dairesinden: Meliha Hanım tarafından Haliç SütIüce Karaagaç caddesinde 2 numara. lı hanede ikamet etmekte iken elyevm ikametgâhı meçhul bulunan Abdül kadir Bilâl Bey aleyhine açılan ihtar davasının 17/7/933 tarihinde mah . keme celsesinde hazır bulunmıyan mumaHeyh Kadri Bilal Beye H. U. M. kanununun 406 ıncı maddesine tevfikan gıyap karannm tebligîne ve muhake. menin 30/9/933 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 e talikine karar verilmiş olduğu ilânen tebliğ olunur. (7334) Üsküdar icra memurluğundan ı Bir borçtan dolayı mahcuz ve para. ya çevrBmesi mukarrer tahta san • dalya, masa, beyaz tabak, tencere ve saire 16/9/933 tarihine musadif cu martesi günü saat 9 dan ona kadar tstanbul Veznecilerde 117 numarah dükj kân onünde açık artbrma suretile sa « hlacağmdan talip olanlarm yevmi mez. kurda mahallinde nazır bulundurula cak memura müracaat etmeleri ilân ohmur. İLÂN Omnîum Şark Sinat Anonim Şirketmdent Hisse senedatma 10 numarah Irâ . pon mukabhnde 17,50 kuruş verfleceği ve işbu mebaliğin 1 teşrinievvel 1933 tarihinden itibaren Galatada Banka Ko. merçiyale ttalyana gişelerinden tesviye olonaçağı ilân olunur. lstanbul, 14 eylul 1933 Meclisi tdare (7339J (7357) Aşkın Kudreti Bunun mümkün olabileceği • ni, ancak cazibesîne mukave met edilemiyecek kadar Icuvvetli bir bahsise ibtiyaç olduğunu anlattı... Avukat, Bekirağa bölüğünün mu dür vekilini yokiadı. Müdür, salâbeti ahlâkiyesi demir gibi sağlam bir adammıs. Hastalandığmdan mezuniyet almış. Vekili bir Suriyeli hniş. Paranın mflrtanru işitince yu • musamıs. Adamcağıza, Türkiye haricinde bir is bubnağı vadetmekle beraber peşin para olarak otuz bm dolar teklif etmis. Suriyeli elli bin lira istemiş. Otuz bes bine sulh ol muşlar. Kırk sekiz saat rarfinda Meıtr Karneci tertibatıni aldı... Imzaladığım çekleri mahallerine tevzi etti ve vazifesinl mükemme len ifa etti. Binnetice sağ ve salim, Androtned yatında bulunuyorsunuz... On iki ay için sağ ve salim değil mi?.. Acele etmeyiniz! Şimdiye kadar sizi kurtannak için sarfetftiğim mesaiden babsettim. Şimdi maddiyat sahanndan aynlalım. btraz da hissiyat vadisine sapahm... Filhakika cömertliğime bir bad çizdim!.. Sizi sîyaset meydanından kopardıktan «onra ömrü tabiinizin mütebaki kumını tahdit etmek suretile hediyemin müddetini kısalttım... Siz de itiraf edersmiz kî, Ibrabim Bey, benim yeryüzündeki vazifem, bin bir tehlikeye maruz kalarak v e on binlerce dolar sar • federek, kanmla eskisi gibi mari •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog