Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

14 Eylul l r 3 3 •Camhurîyeİ' Yeni Türk Yunan misakı Müzakereler tam bir itilâfla bitti. Misakm eski şekli kabul olundu Birînei sahifeden mabat Ankara 13 (Telefonla) öğrendigune göre Muhtelit Mübadele komisyonunun 10 ay zarfmda ve Muhtelit Hakem makhemesindeki işlerhı de iki ayda tasfiyesi hakkında iki ayrı protokol haznlanacaktır. Bu protokollann yarm, olmazsa cuma günü imzası muh. temeldir. serefine yarın Baylerbeyi sarayînda ve. rilecek çay ziyafeti cumartesi günü sa at dörde tehir edilmiştir. Misafirlerimiz pazar günü Ertuğrul yatile Yalovaya gideceklerdir. Orada Vali Bey tarafmdan bir öğle ziyafeti verilecektir. Misafirlerimiz aksamüzeri Yalovadan dönecekler ve Elli kruvazörile Pireye hareket edeceklerdir. Hollanda ve güm Üniversite ıslahatı rük müzakeresi Mülga Islahat komisyonu Hollanda tnütarekeye iştirakten niçin vaz geçti? Londra konferansinin akim kal masının neticeleri birer birer mey dana çıkıyor. Hollanda hükumeti, Londra konferansı reisi Mr. Makdonalda bir mekıtup göndererek Hol landanın gümrük mütarekesine iş tirak karannı geri aldığını bildir miştir. Bu mektupta Hollandanm konferansı paraların istikran ve ticaret mânialarınrn kaldınlması gibi baş lıca iki gayeye ulaştırmakta yardı mı olur mülâhazasile gümrük mütarekesine iştirak ettiği; bugün ise, bu iki gayenin hiçbirine vüsul hnkânı kalmadığı bildirilmekte ve bu şerait altında Hollanda için mütarekeyi feshettnekten başka yapılacak bir iş bulunmadığı ilâve olunmaktadır. Ingiliz gazeteleri, gümrük miitarekesinin konferans mesaisini kolayIaştırmak için yapıldığını şüphesiz addetmekle beraber; hali hazır ta rifelerinin tezyidine mâni olacak her hangi bir karann sureti umumryede matlup olduğunun da gayrikabili inkâr bulunduğunu beyan ediyor ve Hollandanm bu hususta hareket serbestUi iktisap etmiş olmasmın ne neticeler vereceğini merakla bekli yorlar. Bu hususta Hollandada izhar olunan ümitlere bakılırsa gümrük mü tarekesinin Hollanda tarafmdan feshedilmiş olması Hollandada güm riik tarifesmin tezyidine doğru atılmış bir adım telâkki edilmemekte dir. Maamafih, Hollanda hükumeti erkânı a^asında kuvvetli himayeci uzuvlar mevcut olduğunu da unut mamak lâzimdır. Nitekim, Hollan da tarifesmin fennî bir tadile tâbi tutulacağına dair sitndiden birç*ok rivayetler dönmektedir. Serbest ticaretin vatani olm^kla maruf Hollanda gibi bir memleKette de bu cereyanı gördükten sonra, fevkalâde zamanlann fevkalâde tedbirlere müracaate ne derecelerde lüzum ve mecburiyet hissettirdiğini m u n , daha iyi t&kdir ediyor. Bulsar ve îtalyan sporculari Güreşçilerle futbolcular dün geldiler, yarın Beşflctaş ve Taksim stadyomlarında müsabakalar yapılacak azasına cevap Evveiki günkü nüshamuda Univer . site mülga Islahat komisyonu azasından bir zatm sayanı dikkat beyanatı vardı. Alâkadar bir zat bu beyanata şu ceva. bı vermiştir: <t Beyanafan haklı taraflan yok değildir. Bununla beraber haksız taraf . Ian da vardır. Islahat heyetinin yaptığı işleri ikiye ayırmak lâzımdır. Bunlar dan biri eski Darülfünunun tasfiyesi, diğeri de Universitenin tesisi işidir. Eski Darülfunun lâğvedilirken müderrislerin tasfiyesi işinde Islahat heyeti yüz. de 90 muvaffak olmuştur. Aradaki bu kadar müşkül bir iş için mazur görül • mek lâzımdır. Yalnız kendilerintn de itiraf ettikleri ve bilhassa Hamdi Suat Bey için söyledikleri gibi kıymetli bazı müderrislerin, «şimdiye kadar yapabi . leceklerini yapmışlardır. Bundan son • rası için yerlerini gençlere tevdi etmeleri iktiza eder» diye çıkanbnamalan lâzım gelirdi. tktidar sahibi olanlar, usulen teka. üt edilecekler ve işe yaramazlar veya iktidarsızlar kafilesi arasına sokulmıyacaklardı. Çıkanldıklan sırada bunun es. babı da izah edilecekti. Tasfiye işinde muvaffak olan Islahat heyeti Universitenin teskiline girişildiği zaman yolunu şasırmıştır. Çıkan . lanlann yerine yeni müderrisler inti habında muvaffak olunamamıştır. AL manyadan bin zahmetle seçildiği iddia edilen ve beynelmilel şöhreti haiz ol • duklan söylenen profesörler arasmda Almanyada henüz muavin olamamış, basasistan vaziyetinde kimseler de var. dır. Ecnebi profesorlerden ameliyat ve tatbikatta istifade kabfldir. Fakat Ii san bilmiyen talebeye muavin ve ter cümanla nazarî dersleri okubnakta ne derece muvaffak olunacaği suale de * ğer. Acaba bu şekilde, eski hocalardan daha mı iyi netice alınacaktır? Kuvvet. li yetismemiş lise talebesi karşısında beynelmilel şöhreti haiz ecnebi profesör . lerin nasıl kutsî bir kudret göstererek âli tahsili telkih edecekleri cidden merakla beklenilen bir neticedir. Ecne bi profesörler meselesi böyle olmak • la beraber Tıp ve Hukuk Fakültele . rinde eski hocalarm yerlerine getirilen profesörlerin intihabında da muvaffakiyet temin edilememiş, büâkis bazı ilim ve iktidar ib'barile daha zayıf zevata yer verilmistir. Hatta bunlar arasmda ted ris kabüiyetini haiz olmıyan • Ian da vardır. Profesör olmak için yalnız Avropaya gitmek ve herhangi bir Üniversiteden almmış bir şehadetname ye sahip olmak kâfi değildir. Bazı Av. rupa Üniversiteleri vardır ki kendi memleketleri için stkı imtihanlardan sonra verdikleri diplomalan yabancı memleketlerden gelen talebeye kolayca vermekte tereddüt etmezler. Fakat bu diploma sahibi, diplomasmı aldığı mem * Iekette icrayi san'at etmek isterse ken . disine faaliyet sahası bulamaz. Hulâsa, yeni profesörlerin întihabı, tasfiye derecesinde muvaffakiyetli o! • mamıştır.» Dünkö görösmeler Ankara 13 (Telefonla) Yu nan Nazırları bugiin öğleye kadar ©tellerinde istirahat ermislerdir. Bir buçukta Marmara köşköünde Atina sefirimiz Enis Bey tarafından ve rilen ziyafette bulunmuşlar, bu ziyafetten 4.5 ta dönmüşler, beşte Recep Beyin verdiği çayİı kon»ere gitnıişlerdir. Konserde M. Çaldaris ile Ismet Paşa Hz. Halkevinin salonlarmdan birinde refakatlerind'e M. Maksi moş, Tevfik Rüştü Bey ve tarafeyn eefirleri olduğu halde hususî *u rette görilşmüşlerdir. Bu mülâkat dört saat devam etmistir. Ankara 13 (A.A.) C. H. F«rkası kâtibi umumisi Kütahya meb'usu Recep Bey tarafından bugiin eaa* 16/30 da misafirler şerefine Halkevinde bir çay ziyafeti veril • miştir. Ziyafettte Basvekil fsmet Paşa Hz. Ue Heyeti Vekile azalan, meb'uslar, sefaretler ve vekâletler erkânı, Halkevi idare heyeti, matbuat mümessilleri ve şehrimizin yüksek mehafiline menıup birçok zevat ve refikalan hazır bulunmuşlardır. Çay ziyafetini Riyaseticumhur F3armonik orkestrasmm bir konseri takip eylemiştB*. Gece saat 20/30 da Balkan birliği Türk millî grupu reisi Trabzon meb'usu Hasan Bey tarafmdan misafirler şerefine Anadolu kulübünde bir akşam yemeği verilmistir. Ziyafette Basvekil Ismet Paşa Hazretlerile Hariciye Vekili Tevfik Rüstfi Bey, Heyeti Vekile azalan, Halk Fırkası Kâtibiumumisi Kütahya meb'usu Recep Bey, Balkan birliği azalan haznr buhmmuşlardır. Seiirlerin Haricive Vekilimizle mülâkatları Ankara 13 Başvekil Paşa tara . fından evveiki akşam verilen suvarede sefirlerle Hariciye Vekilimiz arasın . da müteaddit mülâkatlar olmuştur. tngiliz sefiri yeşil salonda Tevfik Rüştü Beyle uzun müddet görüşmüştür. Bulgar ve Yugoslavya sefirlerinin de gö . rüştükleri bildirilmektedir. M. Papanastasyunun beyanatı Atina 13 (Hususî) Sabah gazeteleri muhalefet reislerinden M. (Papa. nastasyu) nun Türk Yunan dostluğu hakkuıdaki uzun beyanahnı neşretmektedirler. M. (Papanastasiu) ya göre TürkiyeYunanistan mukareneti iki memleket ahalistnin menafi ve amaK ne uygundur. Bu bir fırkanm siyaseti değil, bütün siyasî fırkalarm siyasetidir. M. (Papanastasyu) yeni misakm ak. tini tensip etmekte, bu misakm bütün Balkan milletlerine itilâf ve müsale met yoDannı açtığını söylemektedir. Bün fehrîmıte gelen Balgâf yatbdfealâln Galafa nfttrnrinSii Birinci sahifeden mabat ması Bulgaristanda halkı heyecana Mşürmüştü. Bunun için Bulgar federas . yonu Şipçenski Sokol takımını, Bulgar millî takunmm ve memleketm en meşhur oyuncularile takviye ederek lstanbula göndermiştir. Yarmki ve pazar günkü maçlarda Ş. Sokol taktmınm kazanacagı Bulgaristanda kuvvetie ümit edilmektedir. madıgından bu tebligat daYvtijr* • « larak kab\ıl olu&raahdır. Yunan yOzOcOlerile yapılacak mOsabakalar Türkiye Denizcilik Fsderasyonundaaf Bugün hareket etmeleri beklenen Yq| nan yüzücülerile karsilaşmaga namzak aşağıda isimleri yazılı yiizücülerin m » alKm Herr Tegethoffla beraber çahf* mak ve görüşmek üzere 14/9/933 pea» şembe günG saat 14,30 da Moda denîz) boyunda hazır bulunmalan rica olunur Galatasaraydan Orhan, Suat, Methl, Olek, Halil, Cihat, Jozef, Ahmet, Fenet* bahçeden: Gabris, Tarık, Fernan, Hfa raç, Salim, Fahri, Beykozdan: Saffaı% Hakkı, Adnan, Agâh, Behçet, tzmirdenl AIp, Rastm, Kocaeliden: thsan, dar, Beyler. italyan göreş takımı da getdi Îtalyan güresçileri de dün şehrimize gelmişlerdir. Italyanlar yedi kişilik tam bir takım halindedirler. Misafirler, gü . reş federasyonu erkânı ve sporcularunız tarafmdan samimî bir merasimle karşılanmışlardır. Îtalyan takımında, şim. diye kadar muhtelif beynelmilel müsabakalar kazanmış, kendi memleket lerinde müteaddit defalar şampiyon oL muş güreşçüer vardır. Güreşçiler şunlardır: Filiz sıklette Trepkdoni Francelo, en hafif sıklette Nizzola Marcello, hafif sıklette Gioglio Gerolamo, yan orta sıklette Fidel Giusto, orta sıklette Gallagati Ercole, yan ağır sıklette DemL kola Giovanni, ağır sıklette Degan dido Piyetro. ttalyan güreş takımile ilk müsabaka yann saat dörtte Taksim stadyomun . da yapılacakhr. Yunan gazetelerinin neşriyatı Atina 13 (A.A.) Atina Ajansı bildiriyor: Yunan gazeteleri, Ankara. da yapılmakta olan Türk Yunan dost. luk tezahürlerinin açık ve samimî mabiyetmi fevkalâde sena efanektedirler. Bilhassa Gazi Mustafa Kemal Hazretlerile tsmet Paşa ve Tevfik Rüştü Beyin beyanatmdan pek ziyade müte . hassis olmuşlardır. Bu beyanatlar, Yu nan hükumet ve milletmin Türkiye için beslemekte olduklan hissiyata ta jnamile tetabuk etmektedir. tki memleket arasındaki mukarenetin ilk kuroculan olan Türk devlet a . damlannın resimlerini neşreden gaze teler, Gazi Mustafa Kemal Hazretle rinin Atmaya seyanat ve bu suretle halen milletinin hakikî hislerini bizzat mü. şahade buyurmalan ümniyesinin tahak. huk ettiğini görmek ümidini izhar e diyorlar. Gazeteler, Ankarada hnza edüecek olan yeni misakm sulh için pek mes'ut bir hâdise olacağmı ve bu misakm hiç kimseyi endişeye düşürmemesi lâzım geleceğini, çünkü Türkiye ile Yunanistanm komşularile iyi münasebetlerde bulunmakta ve aralanndaki anlaşma nın bütün Balkan mületlerine teşmilini istihdaf etmekte bulunduklannı yaz . maktadırlar. Balkan tenis turnuvası Sofya 13 (A.A.) Balkan tenb turnuvası m&çlarmm birinci güna an # nan neticeler şunlardır: Bulgar Sauroudjieff Türk SetmU B/€f 6/2, 6 / 2 , Türk Şirin Bulgar Lekoffa 6/0,6/0, 6/0, Bulgar Yordanoff Tarlc Feridi 6/0, 6/1, 6/3, Türk Karakas B d gar Tochefİ 6/2, 6/3, 2/6, 7/5, yen. mişlerdir. Çift erkekler mfisabakasmda! Bulgar Yordanoff Sauroudijiefr çH ti Türk Ferit . Semih çiftmi 6/0, 6 / 1 , 6/4 yenmiştir. ismet Paşa Kız Enstitusünde Ankara 13 (A.A.)Yunan Basveküi M. Çaldaris Cenaplarile Yunan Hariciye Çaldaris Cenaplarile Yunan Hariciye ve tkhsat Nazırlarmm refikalan bugiin öğleden sonra tsmetpaşa Kız Enstiiü•ünü gezmiflerdir. Misafirler Enstitünün atelye ve dersaneierini gezmişler ve takip edüen ted. ris ve terbiye tarzı etrafmda kendi • lerine verilen izahah büyük bir dik katle dinlemişlerdir. Misafirler Ens thüden aynlırken memnumyet ve takdirlermi izhar eylemislerdir. Federasyonun tebliği Güreş federasyonundan: Îtalyan gureşçilerile ilk müsabaka cuma günü saat dörtte Taksim stadyomunda yapılacakhr. Fiatlar bir ve yanm liradır. Aşağıda isimleri yazılı gü. reşçilerin cuma günü saat 14 te tartılmak üzere güreş levazimatile Taksim stadyomuna gelmeleri tebliğ olunur. Servet, ömer, Yusuf Aslan, Saim, Mer. sinli Ahmet, Mustafa, Çoban Mehmet. Vapurcularm itirazları Birinci sahifeden mabat dfri formü'ünün esası olan «Şimal de • nizi pazar rayici» maddesine şiddeile hiraz efm^kte ve de§erinden çok nok • san clarak tesbrt edilen vapur kıvır.et • lermin lâytk olduğu hadde çıkanlmasinı ia*emektedirler. Hakeme «nüracaat eden vapurcular şunlardır: Tavilzade müessesesi (Saadet ve Se. lâmet vapurlan), Yelkencizade mü • essesesi (Anadolu, Erzurum, Vatan, Samsun), Sadıkzadeler (Sakarya, tnönü, Dumluomar, Sadıkzade), Sadıkzade Aslan Bev (Kemal vapuru), A lemdarzade (Bülent), Alemdarzadeler veresesi (MiHet), Naim Bey miies . sesesi (Adnan, Adana), Pasabahçeli Cemal ve tsmail Hakla Beyler (Bursa ve Nilüfer) , Betul H. ve ortaklan möessesesi (Asya vapuru), Kocaeli şir keti (U&ur), Mustafa zade Mahmut Nedim Bey (Cide), Zonguldak vaour srketi (Barfm), Sadıkzade Narım Bey (Fürazan) üe (Tayyar) ve (Seyyar) vapurlannm sahipleri. Bu suretle 25 vapurun vaziyetlerî nin hakem tarafmdan tekrar tetkiki lâ. zım Reldieînden tetkikahn, kanunen tayin edilen iki hafta zarfında ikmali ve hakem kararlannm almmast için çalışılmaktadır. Hakem Osman Nuri Bey takdiri kıymet komisyontmun evrakmı dün Denîz Ticaret müdi'rlüâırnden cerbettirerek geç vakte kadar btı mesele ile meşeul olmuştur. Buerün açlebi ihtnn^l bir ehli vukuf heyeti tayin edilerek itirazlann varit olup obnadığı gozden cektir. Ereüİide spor faaliyeti EregK Gençler Birliği tarafmdan ter* tip edilen deniz yüzme müsabakalan birer hafta fasıla ile bir buçuk aydan berî devam etmektedir . Tayyare Cemiyeti tarafmdan Zon . guldakta yapılan deniz spor müsabaka» lanna Ereğliden iştirak eden Gençler Birliği azalarmdan Mustafa Bey 300 metre koşu btrmciliğini, küçuk Mus . tafa Bey ikinciliğini, Mustafa Cemal Bey de 150 metre sürat kocusu birin ciliğini kazanmışlardır. Beş çîfte kik yanslarmı Ereğli deniz işçileri spor kuKî bü kazanmıştır. • >!• 6azi Hz. misafirleri Yalovada tekrar kabul buyuracaklar istanbul mıntakasının tebl!ği İstanbul Mıntakası Merkez Heyeti Riyasetinden: Mmtakamız atletizm heyetinin istifası üzerine mezkur heyet muamelâtma vazıyet edilmiştir. Mukarrer birincilik müsabakalannm atletizm federasyonu ile birlikte müştereken idaresi takarrür eylemiştir. Federasyonun resmî tebli gatı ve tanzim edilen programı veç hile müsabakalar icra edileceğinden müsabaka mahallinde atletlerin mıntaka mızca komiser tayın edilen Ekrem Be. ye müracaat eylemeleri tebBğ olunur. Hakem heyetinde dahil bulunan zevat şunlardiT: Başhakem: Ahmet Fetgen Bey, federasyon komiseri Enis Bey, tertip heyeti: lbrahim Kemal, llhan Beyler, Hen Abraham ve Prak. Hakemler: Ekrem Rüştü, Fuat Rüştü, Adil Giray, Şekip, Mümtaz, Ali Rı. za, Enver, Ekrem (Hilâl), Hayati, Zeki, Muzaffer, Şınasi, Reşit, Şakir, Rauf, Karabaş, Agopyan, Davit Jake, Yasumidis Beyler ve M Marengo ve Ayaşta*. Hakem heyetine şahsan ayn ayrî davetiye göndermeğe zaman müsait ol Ankara 13 (Telefonla) Yunanlı misafirlerimiz Ankarada, evvelce kararlaştonlan müddetten bir gün fazla kalacaklarmdan lstanbula da bir gim teahhurla gidecekJerdir. Yunan Başve. kili M. Çaldaris ve arkadaşlan cumar. tesi günâ tstanbula vâsıl olacaklar ve pazar günü tstanbul patrikhanesinde yapılacak dinî ayinde bulunacaklardır. Misafirlerimiz gene pazar gibıü Yalo vaya giderek Reisicumhur Hazretleri tarafmdan kabul edileceklerdkr. Esnaf bOrosunun faaliyeti Alâkadarlar, esnaf bürosunun kwa zamandaki faaliyetinden iyi neticeler almdığını soylemektedirler. Henüz büroya girmemiş olan esnaf ta, bu teş • kilâta dahil edilince daha faydalı ne ticeler almacakhr. Esnaf murakabe heyeti, bu umumî büronun teşkili için bir proje haıırlamaktadır. 3 ecnebi proîesörO daha geldi Maarif Vekâleti Vekili Refik Bey dün ÜniversHeye gebnemekle beraber gene ıslahat işlerile meşgul olmuştur. Fakülteler ve möşavBlic heyeti ıslahat işleril« ayn ayn meşgul olmuşlardır. Profesörlere, muavmlere ve asistanlara ait yeni talimatnamenin tanzhnine baslanmıstır. Profesör ve muavînlertn ekserisi tayin edilnuş olduğu halde asistanlarm kadrosa henüz bitmemiştir. Hukuk fakültesinde 14, Tıp fakühesinde 32, Fen fakültesinde 18, Edebiyat fakültesmde de 9 asistanlık münhaldir. I • Yunanlı gazetecilere ziyafet Ankara 12 (A.A.) Bu akşam Hakimiyeti Milliye gazetesi tarafmdan Şehir lokantasmda misafir Yunanlı gazeteciler serefine bir ziyafet verilmiş • tir. Yaş OzGm ihracatı Amerikan sinemacıları 300 milyon dolar kfir ettiler Nevyork 13 (A.A.) 1930 senesindenberi zaranna çalışan sînema sanayii kâr etmeğe başlamıstır. Istatistiklere göre sinemalara a • ğu&tos içinde haftada 60 milyon seyirci gihniştir. Seyirci miktan 1929 senesinde haftada vasatî 70 milyon ve buhra • nın en şiddetli zamamnda 40 mil • yon idi. Sinema sanayünin umunri karı 300 milyon dolar tahmm edüiyor. 100 milyonu İle yeni f Himler yapılacak • tır. ,.« istanbul Valisinin ziyafeti Vali Bey tarafmdan Yunan Başve • kili M. Çaldaris ile refakatindeki zevat Şehrimizde bulunan bazı ecnebi ta. cirler, bugünlerde harice yaş üziim sevketmek için teşebbüslere girişmis • lerdir. Bunlardan biri dün thracat Ofi • sine müracaat ederek Almanyaya 50 bin kilo yaş üzüm göndermek istediğini bildirmiştir. Ofis Almanya hükumetme resmen müracaat ederek bu üzümlerin Almanyaya ithalinde kolaylık gösterilmesini istiyecektir. 3 orofeaor geldi Dün sabah üç yeni ecnebi profesör gelmiştir. Profesörler Universiteye ge . lerek profesör Malş ile ıslahat müsavirlik heyeti reisi thsan Beyi ziyaret etmişlerdir. Bursanın Kurtuluş bayramı çok güzel oldu Yeni insaat Hukuk ve Tıp fakülteleri talebesînin adlî hp derslerini takio etmeleri icin Adlî Tıp dairesi yanmda yapılacak kiiciik dairenm insasma dünden Hibaren baslanmıstır. Yeni kısım tam Morg müdü'üğünün vanmda yapıhnaktadır. Bekirağa bölügünde yapılmakta o • Ian yeni tesrihhane tinasmvn inşaatı üç grüne kadar bitecektir. Cerrabpasa has. tanesinde msa edilmekte olan AnfHeatr da bir haftaya kadar bHecektir. Balıkesirden on iki genç zeybek geldi îliırÎ7Jn Sofya seyahati Birînei sahifeden mabat Saat beste Tırnovava muvasalat ediiecektir. Sehir prezildikten sonra misafirler serefine bir akşam zivafeti verile cek. misafirler geceyi trende geçirecek. lerdir. 8 Tren gece Tırnovadan hareket ederek 24 eylul sabahı Vamaya muvasalat edecektîr. Misafirler aksama ka dar Varnatîa kalacak'ar ve »ksam bir Türk vapurile tstanbula avdet edeceklerdir. • Takas talimatnamesi • ^*m ı • Kurtulttf bayramı tezahârahndan bir intıba Cumhuriyet meydanı on Bursa «Hu. Mu.» Bu sene müş, ki Kurtuluş bayramının çok par bine yakın Bursalile dolmuttur. lak bir şekilde tes'it edildiğini Bursanın kurhılus gününde bu bildirmşitim. lunmak için Istanbulda ve An • Bursa halkının hemen hepsi o karada oturan Bursalılardan bir gün erkenden sokaklara döküi > çoğu da şehrimize gelmiçlerdir. Buğdav piyasası Geçen hafta Kanada ve Amerika buğday piyasalan gayet sakin geçmiştir. Arjantin mahsuKinün bozulduğuna dair gelen haberler üzerine tngilterede fiatlar yüksehnistir. Takas sisteminin ilgasından sonraki vaziyetleri düzeltecek ve bilhassa dev. let takaslan hakkmda yol gösterecek bîr taKmatnamenin hazırlandıği yazıl • mışü. Takas muamelâtım yapan ko misyon ilga kararnamesinm neşrinden itibaren faaJiyetme nihayet vermiş oldugundan devlet takaslanna da bakılamamaktadır. Henüz talunatname hakkmda da malumat gelmemiş olduğundan, alâ • kadar tacirler tktısat Vekâleti nezdin . de yapttklan teşebbüslere devam et • mektedirler. Bolıkesirli zeybekler hep bir ardda 12 Balıkeshli zeybek bir kafile ha . linde şehrimize gelmişlerdir. Zeybek lerin ekserisi Istiklâl Harbine iştirak etmiş ve o muhrtte tanınmış kimselerdir. Zeybekler şehrimizde on, on beş gün kadar kalacak ve bu müddet zarfmda Istanbul haHana millî oyunlanmızı göstereceklerdir. Zeybekler serefine dün Küçiik Çiftlik parkmda bk* ziyafet verilmistir. Ziyafetten sonra zeybekler millî danslanmızı göstermisler, şiddetle alktşlanmnlardv.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog