Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Camhariyet •ıııııııııniHiınmmıııııııııııııııııııııııııııııııııııiHHiııııııııııııiMinırınıııııııııııııııııııtımııtııniiiuıııııııııııııııuııtuuMHHiı 14 Ey uI 1933 T Şehrimize gelen Hint murahhasları Açıkgöz hırsız •milllllllltmillllllllimifllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIMIIMIHIIIIIIIII milllltlltlllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIHIIIIINIIIIIIIIIIIIII ISTANBUL : 18 gramofon . 1 9 Kemal Niyazi B. Birinci sahifeden mabat carî münasebat yok denecek ka • ve arkadaşlan . 2 0 Nebil oğlu tsmail Türkiye yolunu tercih ettik. Bunları dar azdır. Fakat bunun inkişafına Vabya Cavuşun kahranrıaniı*» •»îlw*»rîîl«medi Hakkı Bey 20,30 kemanî Resat Bey Uç dört gün evvel Topkapı hari görmekle müftehir ve memnunuz. çalışacağız. Hint müslümanlan, ve arkadaşlan refakatile Vedia Rıza Bütün Hint müslümanlan Gazi cînde Burmahçeşmede merhum Emin Türkiye mahsulât ve mamulâtını H .ve Muzaffer Bey 21,30 gramofon Paşanın köşkünde bir hırsızhk ol Hz. ni perestiş edercesine sevmekalmak arzusumfadırlar.» 22 Anadolu Ajansı, borsa haberi, saat tedirler. Bizim Türkiyeye ve Gazi Hint müslümanlarımn. dilekleri. ayarı. muştur. Hz. n« dair vereceğimiz haberler Delge Dr. Halifa Şücaeddm de Köskte Emin Paşanın damadı tsVİYANA: ve konferanslar Hintli müslüman • demiştir ki: 19,30 opera: «Valköre» Vagnerin mail Bey refikası, oğlu, baldızı ve lan çok sevindirecektir. « Hint müslümanlan bilhassa eseri . 24,10 gece konseri. bir de hizmetçisi oturtnaktadır. Bir Gazi Mustafa Kemal Hz. nin rehkendi miimessillerini intihap hakPARIS: berliklerile Türk milletinin yaptığı gece mechul bir şahıs maymuncukkını, müstakbel Hint parlâmento 20,35 orkestra konseri . 21,15 grainkılâp ve fedakârlıklar, yalnız la kapıyı açarak içeri girmiş, tsmail sunda nüfusu miktanna göre islâmmofon • 21,35 konserin mabadi 21,55 Türkiyeyi değil, bütün islâm milletlann temsil edilmelerini, bütün HinBeyin yatak odasindaki demir çek • modaya dair bir musababe . 22,05 lerini kurtarmıstır. Bu inkılâbın iyi distan eyaletlerinin bir konfederasmeceyi alarak dısan çıkmış ve için konser. • ve mes'ut neticeleri istikbalde gö yon şeklinde müşterek bir idareye deki 2400 lirayı aldıktan sonra tekTULUZ : rülecektir. raptedilmesini istemektedirler. 20,35 şarkılar, operakomik parça rar içeri girmişt;r. Bu sırada hırsı İstiklâl harplerine kadınların da Fakat taleplerimizin mühnn bir lan . 21,20 senfonik orkestra 21,50 iştirakleri bizi son derece mütehaszın saati yere düsmüş ve gürültüden kısmı kabul edilmemiştir. Arjantin orkestrası 22,05 operet . sis etti. Londra konferansindan hakla tsmail Beyin refikası uyanmıştır. 22,20 Viyana orkestrası 24,05 insatîngiltere ve Hindistan nmızı elde emek için ileride daha Hırsız kadıncağızı tabanca ile teh 24,20 dans havalan . 1,05 haberler, İngilterede, Hindistan için iki ce ziyade mücadele etmek mecburi dit ederek susturmuştur. Kadın korşarkılar, armonik. reyan vardır: Biri Hindistana ser • yetinde olduğumuzu anlıyarak dökudan bayılmıştır. Hırsız da bu fır bestî vermeği istihdaf etmektedir BÜKREŞ: nüyoruz. sattan istifade ederek kaçmıstır. ve bunun başmda Basvekil Mak • 21,05 taganni . 21,25 radyo orkesBurada, Türkiyenin ikhsadî sa 26 ıncı alayın 3 iincii taburunun Sec donalt bulunmaktadır. Diğer ceretrası 22,05 konferans • 22,20 radyo hada da diğer memleketlerden <Ia Meseleye jandarma vaziyet et gösterir kroki (Taburun mevziler yan ise buna aleyhtardır. Fakat neha iyi vaziyette olduğunu görmek • orkestrası. miş, Mihran isminde bir şahıs şiiphe ticede serbesrtî taraftarlannın mukadar beş kilometrelik bir le bahtiyanz. BELGRAT : üzerine yakalanmıstır. Mihranın üsvaffak olacaklanna şüphe yoktur. Harp iki cepheye kaşı başladı: BiHindistanın iktısadî ahvali mem20,35 gramofon . 20,50 viyolonsel tünde müteaddit maymuncuklar ve Şimdilik tam bir istiklâl mevzuu ri; Aytepeden itibaren şımale doğru nuniyethas değildir. Umumî buhran . konseri 22,15 şarkılar . 22,45 radyo bahls değildir. ve garbe müteveccih 9. ve 12 bölük . dan müteessir bulunuyoruz. Maamafih orkestrası • 23,35 dans havalan. dığı iki tabura yakın bir kuvvete karşı 32 lira çıkmıştır. Mîhran birçok hırbiraz salâh alâmetleri vardır. lerin bakiyesi açıkta, diğeri de; ErtuğHindularla müslümanların ihtilâfı sızlıklar yaptığını fakat köşkü soy PRAG : askerimiz kemali cesaret ve itimatla rul tabyasından Seddilbahir iskelesine Hindlstanı harice karşı zâfa düAsılsız propagandalar 20,35 opera: Sır 23,05 haberler . harbediyordu. Elindeki tüfekten başka madığını iddia etmistir. şüren Hindularla islâmlar arasm • doğru ve cenuba müteveccih 10. ve 11. Bilhassa kaydetmenizi rica ede • 23,20 kiiçiik salon orkestrası tarafmdan bir silâhla yardım görmiyen ve sekiz yüdaki ihtilâflardır. bölükler avcı hendeklerinde bulana • riz ki İstanbuldaki müşahedeleri konser. re inen kuvvetimiz düşman askerini Evvelce islâmlarla birleşmeğe ta miz, Hindistanda Türk düşmanlan yordu. Tekekoyu civannda ihraç edi 3754 nuraaralı araba dün Dolap BUDAPEŞTE : her tarafta mahvediyordu, hatta düş~ tarafından, sözde Türkiyenin islâmlen düşman kuvvetleri koşarak geli 20,10 orkestra . 21,20 radyo orkesderede Azizin îdaresmdeki (Edvart) raftar olan Hinduların lideri Gandi manın iki tabura iki bölüğümüz kar . şimdi yalnız islâm unsura hak • lık aleyhine bir hattı hareket yorlardı. Beş taknn kuvvetimize karşı trası 21,50 çmgene orkestrası.23,05 şısında bir bareket gösteremiyordu ve isimli bir cocuğa çarparek hafif su. lannı vermek istemiyor ve yalnız tutttuğuna dair yapılan propagan • düşmantn bir taburile, işliyen makineli konser 24,05 gramofonla dans hava • müteaddit hatlar teskfl ettiği halde rette yaralamıs, Az : z yakalanmış i Hindular için çalışıyor. Halbuki isdalann tamamen asılsız olduğunu tüfekleri vardı. Bunun iizerine istih . lan. : kat'iyyen sıçrayıp ileriye bir adım bile göstermiştir. Hind stana gidince bu \ lâm unsur, Hindistan halkının üçte kâm bölüğijnün bir takımı Morto U atamıyordu. VARŞOVA : hakikati konferanslarla anlatacağız. ikisini teşkil etmektedir. manmtn garp sırtında ibtiyat olarak 20 hafif musiki konseri . 21,05 or . Topçu kuvvetimizin dört adet 37,5 Büyük Gazi Musafa Kemal Hz. ne Biz, hak itibarile müsavat isti ahkonuMu. Ve diğer iki takunile garp kestra konseri 23,05 kafekonser ha milimetrelik toptan ibaret olduğu yu . uzun ömürler diler ve Türk mille • yoruz. Gandinin hatb hareketi ishattı harbi teradit edilerek bu suretle valan. karıda zikredilmişti. Banlann ikisi tini takdirlerle yadederiz. lâmlan gücendirmiştir. düşman tesbit edildi ve imdat ve cepbir mermi atmaksızın harap olduğu giHindistanın şimalindeki hâdiseler Hint müslümanlannm müteassıp Yeni çıkh haneye lüzum hissedüdiği ve mecruh • bi sahile yanaşan düşman nakliye geolduğuna ve veniliklere aleyhtar buHindistanın şimalindeki hudHıt lann nakli için geceleyin sıhhiye ara • milerme ateş açan diğer ikisi de düş • Iunduklanna dair hariçteki propa • hâdiseleri çok muharip olan bazı balarmın behemehal gönderilmesi a man mermisile muattal olmnş; zabit ve gamfalara inanmamak lâzundır. müstakil kabilelerin ihtiyaçları olan la"dan istirham edildi. efradmdan haber alınamamıştır. Kili Hindistandaki 90 milyonluk is şeyleri elde etmek için îngilizlere dülbahre giderek alaylanna iltihak etlâm unsuru yekpare bir halde yeni Saat onu bulmuştu. Diişmanm Sed hücum etmelerinden ileri gelmektemiş olmalan muhtemeldir. Türk rejiminden memnundurlar ve dilbahir köy ve iskelesi civaruia yap dir. Bunların ne Hindistan, ne de Türkiyenin istikbalde, dünyanın en Telefondan ise kat'iyyen istifade ebğı şiddetli bombardıman birçok bi Efganistan ile alâkaları vardır. büyük devletleri arasinda bir mevdilemedi. Zira teller direklere geril Yazan: Dastayevski nalann harap olmasına ve bazı efra kii olacağma imanları vardır.i> Türkiye ile Hindistan arasmda timişti, ilk bombardımanda birkaç yerindımizm şehadet ve mecruhiyetine se den kophı. bebiyet vermişse de bombardımanı müTercüme: Haydar Rifat B. mandanı miralay Mehmet Hılmi Bey Taburda ihtiyat cephanesinden başleakıp yapılan diişmanm ibraç teşeb . rahmeti rahmana kavuşmuştur. Hazerka fazla olarak elli sandık cephane büsü oradaki kuvvetimiz tarafından de ve seferde vatan ve hükumet uğrun. Şafak Kütüpanesi, 125 kuruş .<VT ^ yörmedi vardı. Yoksa iş başka türlü olacaktı, menedildi. Düşmandan karaya çıkmağa da fedakârane ve cansiparane çalışmış C H. Fırkasmın Kısıklı nahivesi J» v»nuİATi »cıİAn orta yani ordumuza vakit kazandınlmak i muvaffak olanlar ve kurtulanlar ateş olan bu rvamus ve sadakat timsali as . mektepte tedrrsalta başlanmiştır. tarafından köy çocuklarının sünneti çin fazla müskülât çekilecekti. Zira görmiyen sahil barabeleri arkasına sak. kerin cenazesi bugün Kızıltoprakta ZiBoğaziçinin orta tedrisata ihtiyacım imdat ve cephane muharebenin başlanlandılar ve duvarlann drbinde sessiz verbey yokuşunda 28 numaralı köskten için bu aksam Çamlıcada Kısıklıda tatmin edeceği ve mektebin yüz gicmdanberi ancak 21,5 saat sonra yeOSMANLI BANKASI gişeleri, eyve hareketsiz bir halde kaldüar. kaldınlarak ebedî meskenine tevdi e * Hüseyin Efendinin Mesire bahçe lulün 16 ıncı cumartesi gününden tişmişti. Halbuki bu yirmi bir buçuk saSeddilbahir köyü ve civan takviye lerce talebesi olacaği zannedilir smde bir müsamere ve eğlence ter dilecektir. Arzu buyuran kadirşinas . itibaren yeni bir iş'ara kadar zirde at zarfında ateş kesilmemiş ve eksil • Istiyordu; fakat kuvvet yoktu. Bununken ancak 150 talebe kaydedilmişlannın cenaze merasiminde hazır bu • tip edilmiştir. Bu eğlencelerde mcemuharrer saatlerde açık bulunacakmemişti. Bu hal ateş idaresinin mükemla beraber efradm talim ve terbiye lunmalan arz ve istirham olunur. tir. Diğer senelerden gene birçok saz, hokkabaz, karagöz, varyete butar: mel olduğuna bir delildir. Bu ise askerin sîne ve zabitanın gayret ve kahramantalebe tstanbuldaki mekteplere de(7329) lunacak ve Dümbüllü tsmail Efendi 1) GALATA MERKEZI İLE YEvaktinde silâh altına alınması, gayyur Iığina çok itimat vardı. Kuvvetleri az vam etmeğe başlamıştır. Buna seNİCAMİ ŞUBESİ: ile komik Sezai Bey kutnpanyalan ve muktedir zabitan tarafından talim olsa dahi diişmanm fazla kovvetlerin bep olan mektepte ecnebi lisanı oEyyamı adiyede: Saat 10 dan ve terbiyelerine ihtimam edilmesin 'den yılmıyacaklan muhakkaktı. Nitekim temsiller vereceklerdir. larak yalnız ingilizce okutulmam 16 ya kadar. den ileri gelmişti. de öyle oldu. Seddilbahirde bulunan Riyaseticumhur kalemi mahsus mü. dır. Talebenin ekserisi fransızcayı Pazar günleri: Saat 10 dan ve yarısı iskele başmda ve yansı da Düşmanm kruvazörü o gün sahile dürü sabıkı merhum Hayati Beyin oğ12 ye kadar. tercih eJJtiğinden tstanbulda franköy haricinde değirmenler civannda lu henüz on dokuz yaşında Tank Hayabeş yüz metre yanaşarak ateşle telör . tzmir 913 panayınnı üç gün icinBEYOĞLU ŞUBESİ: sızca okunan mekteplere gftmek yerleşmiş olan bir takım; yandan faz. ti düçar olduğu menenjit hastalığından ğüsünü tahrip etmeğe uğraştı ise de Eyyamı adiyede: Saat 10 dan de 130,000 kişi ziyaret etmHtV. A'ı tedir. la şehk ve mecruh verdiği halde is . şifr'?n olanuyarak tedavi ediidiei AL muvaffak ohunadı. Fakat o sırada sa12 1/2 a, saat 14 ten 16 ya nan beşer kuruş duhuüyeden 2000 lira Mektep idaresi Maarif Vekâleti • kele ve civarından ihracı o gün ak • hile gelen düşman zabrtinin verdiği iman hastahanesinde vefat etmistir. kadar. ne müracaat ederek mektebe fransama kadar menetti ve düşmanın yüzşaret iizerine kruvazör açılarak uzak Bilhassa mezun olduğu Mektebi Sa hasılat elde edilmiştir. tzmir panayırma Pazar günleri: Saat 10 dan lerce zabit ve efradını mahvetmeğe sızca dersleri d« ilâvesi münasip otan yaptığı bombardımanla telörğüsünü nayi arkadaşlannm ve hariçten bu hazin gitmiş olan Zaro Ağa bir tzmirli ile ev12 ye kadar. muvaffak oldu. Esir edilen Avusturaltahrip etmeğe muvaffak oldu. Fakat ive elim merasime iştirak eden akraba lacağını bildirmiştir. Ienmek arzusunu izhar etmistir. yalı bir nefer ve iğtinam edilen iki şaret veren zabit te bir kurşunla telef ve eviddanın elleri üzerinde hastaha. tngiliz tüfeği fırkaya gönderildi. ettirildi. neden alınarak cenaze namazı AğacaBu Akşkm miinde eda edilmiş ve İstiklâl caddesini Saat bfri geçmisti. Düşman TekekoBu hal ve vaziyet iki üç saat devam Zirde îrae edilen müessesat ver S A R A Y (Eski Glorya) takiben gene ayni merasimle Feriköy yu ve civannda ihracah fazlalaştırdı. etti. Garp cephesi harbinde ise diiş nelerinin açılma ve kapanma saat mezarhğında ihzar olunan metfeni e Çünkü Aytepe, koyu dövemiyordu. man piyadesi ziyadeleştikçe yaralanan leri 15 mayıs ilâ 15 eylul 1933 dcvbediye terk ve tevdi edilmiştir. Allah Ancak koydan ileri sırtlara çıkanlan efradımızin adedi artıyordu. İhb'yatta. resi için sırasile saat 9 1/2 ve 15 1/2 rahmet etsin. dövebiliyordu. ki istihkam taburu da bu cepheye gönolarak tesblt edilmiş idi. Franşızca tnükâlemelı şayanı hayret şaheserin ilk iraesi . Baş rollerde: derilerek ihtiyatta bir manga alakon Muhterem validesi Belkis Hayati Ha. (Mabadi var) Mukaddema olduğu veçhile, ay • nımefendi ile diğer akraba ve taal • C LA RK G A B L E v e M A D G E E V A N S ni müessesat veznelerinin 16 ey lukatına sabırlar temenni ederiz. Hiyanetlik'er arasında çiçeklenen aşki musavver müthiş dram. llâveterv lul 1933 cumartesi gününden itiba(7316) 173SB) C E N E R A L B A L B O Hava Filpsunun seyahati ren saat 10 da açılacağı ve saat 16 , da kapanacağı umumun malumu olmak üzere ilân olunur. Muhtelit Mübadele Komisyonu BANCA COMMERCİALE tTA Hastanemize «132» kalem ilâç satın alınacağından isteklilerin şe Türk Heyeti Murahhasasından: LİANA, BANCO Dİ ROMA, CHRÎS Türkçeyi »eri ve doğru yazan bir raiti ve listeyi görmek üzere hergiin tstanbul ve Izmir Sahil Sıhhiye SOVELONİ BANKASI, DEUTSCHE daktilo almacağından talip olan m?rkezlerine ve kat'î ihale günü olan 18 eylul 933 pazartesi günü saat BANK UND DİSCONTO GESEL ların heyeti murahhasamıza müra Kapılarını muhterer» halk*" acıycLSCHAFT, DEUTSCHE ORİENT on beşte tzmir Pasaporttaki Sahil Sıhhiye merkezinde toplanan ko caatlerL Ln seçme tıiımler en son modcl seslı makineler ve en rahat koltuklar, BANK (FİLİALE DER DRESDNER misyona müracaatleri. «4378» yeni tezyinaL İlk program: BANK), EMLÂK ve EYTAM BANZayi Kadıköy Maliye şubesinden KASI, FELEMENK BAHRİSEFIT almakta olduğum maaşımın 5179 nu . J BANKASI, OSMANLI BANKASI, maralı cüzdammı kaybettim. Yenisi a ! SELÂNİK BANKASI, S. S. C. İ. Tthnacağmdan hükmü yoktur. CARETİ HARİCİYE BANKASI, tdaremiz depo bekçileri için idarei merfceziyede mevcut nümuneMülâzimi evvellikten miitekart Halil SARKIKARİP TİCARET BANKA(7349) ye göre elli altı takım elbise «ceket ve pantalon, kasket ve dolak» ve Franşızca sözlii büyük süpertilm. Oymyanlar : SI, TÜRKİYE İŞ BANKASI, TÜR KİYE ZİRAAT BANKASI. elli altı adet kaput ve ayni miktarda kundura «potin» pazarhk suretstanbul asliye mahkemesi 6 ıncı tile yaptınlacaktır. hukuk dairesinden: Lüleburgaz Noter Muavinliğinden: Kilo tstekliler şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün ve pazarVesile Hanım tarafından Fatihte YeİkamctgUıı ZBrraın l « n •al Bu, İPEK sinemasının ilk fiitni olmak şerefıne lâyık bir ıılimdir diemirler sokağında 51 numaralı ha lığa iştirak için 30 eylul 933 cumartesi günü saat on beşte yüzde yedi 143 9»0 Ahmet Rifat 5 Hamzabey nede sakin iken elyevm ikametgâhı Salih tsmail 3 113 Sakız buçuk teminatlarile beraber idaremizin Galatada Bahtiyar hanın meçhul olduğu anlaşılan İsmet Nuri E P A R A M 0 U N T Diinya Habeneri. M. Şaldaris'in Ali Zeynel 1 33 Sakız fendi aleyhine bosanma davası ika • daki merkezinde mubayaa komisyonuna müracaatleri. (4837) Çoban Kâzun 3 91 istanbula gelişi ve yapılan istikbal measimi Tatarköy me olunup tahkikat ikmal edilerek i c SaduUah Rafet 2 61 Celâliye rayı muhakemesi 30/9/933 cumartesi Bilâl Hüseyin 1 37 Celâliye saat İ l e tayin ve bu bapta imlâ kılı78 Suat Bey Turgutbey nan davetiye varakası mahkeme di ~ Zevnullah Hasan 6 163 Ayvah vanhanesine talik krlmnuş ve on beş Beyin Sak Salih 4 106 Ayvalı gün müddetle ilânen tebligat icrası karargir olmuş bulunduğundan yevm loekfilm Studvosunda Çevrilen Sarkılı Filmi 29 825 ve vakti mezkurda tstanbul asliye mak. Yukarıda isimleri yazılı çiftçilerin LüFiatlar : Hususî numerolu koltuklar 65 kuruş kemesi 6 ıncı hukuk dairesinde heyeti Tam devreli lise olduğu Maarif vekâletince tasdik edilmiştiı leburgaz İnhisarlar İdaresi emanet ambahâkime huzuruna gelmediği takdirde Birinci mevki 40 ; Balkon 50 kuruş Türkçe, ingüizce, franşızca: San'at, Ziraat, Ticaret rmdaki tütünlerinin kanunî müddeti doL gıyabında muhakeme icra olunacağı tebBu gece için numaralı biletlerinizi aldınn muş olduğundan tarihi ilândan itibaren Leylî öcret 220 Hra, Nehari ücret 40 liradır. liğ makanuna kaim olmak üzere ilân Tel: 44289 15 gün zarfmda tütünlerini satmalan lüKayit muamelesi yapılmaktadır. ^ ^ (6716) olunur. (7343) zumu ilân olunur, (7337) 4 Kumandanm yaralanıp hastaneye gitmesinden Tapkapıda bir köşkten 2400 lira cahndı "Büyük Gazi butun ıslam r Bu akşamki program \ milletlerini kurtardı „ Bir otomobil kazası Olüler Evinin Hatıralari Fakir çocukiara mahsus sönnet diiğünü Uluköy ortamekfebi rajjbet IL AN MÜESSİF İRTİHAL 9 eylul panayırı İLÂN S AF Bu KA N Izmir Emrazı Sariye Hastanesi Baştababetînden: Daktilo isteniyor A K Ş A M saat 9,45 te İ P E K <^ °^< Sineması Barut İnhisarı Umum Müdürlüğünden: KAHİREDE AŞK GECELERİ Spinelli Renate Müller Henri Roussel A YRIC A v Tarsus American College Amerikan Erkek L'sesi Münir \urettîn Tedrisat 3 teşrinievvelde başlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog