Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

"Cumhuriyet' HARPTC Yazan: G. KOPP 14 EySul 1933 VAVUZİr 15 Çeviren: A. DAVER ( Şehir ve memleket haberleri ) Siyasî icmaı Hapisanede kanlı bir vak'a rakta Asurilerm çıkardıklan h& • diseler henüz kapandığı bir sırada Şarkı karibin bu genç devle tinin hükümdan Faysalm ansizın! vefati vaziyeti büsbütün kanştır mıştır. Kral Faysalm vefab, hem Irakhlan hem de tngilizleri şasırt mıştır. Çünkü Suriyeye iltica eden Asurilerin Fransız memurlannm mü» saadesile tekrar silâhlanarak Irak arazisine akmlar yapmalan ve sonra Raka biraderler isminde iki ta dahildeki Asurilerin tedip edilmelecirin sahte kazanç defteri tuttuklan, rinin hariçte bir katliâm şeklindo yakalanarak Beyoğlu defterdarlığı telâkki olunması bu işlere CemiyetJ n a getirilen bu defterlerin oradan da Akvamın müdahalesini icap etth* • çaldırıldığı yazılmıştı. Bu işe ait tahmektedir. kikat evrakı vilâyet idare heyetine Fakat Cemiyeti Akvamın yap a gelmiş, idare heyeti bazı memurlaurcağı müdahalenin Irak milliyetper la birİikte Beyoğlu Defterdan Ali verleri tarafmdan şiddetle redde Rıza Bey hakkında da lüzumu mu dilmesi ihtimali vardır. Diğer tarafhakeme karan vermistir. tan Ingilterede de Irak islerine tn Aldığnnız malumata nazaran Ali giliz bükumetinin doğrudan doğru Rıza Bey bu karara itiraz etmiş, ve ya müdahale etmesini istiyenler çoistidasını Devlet Şurasına gonder ğalmıştır. Halbuki böyle bir harekemişîtîr. Tahkikat evrakmm kâfi detin Irakta umumî bir galeyan tevlit recede vazıh olmaması Ali Rıza Bey etmesi mümküsdür. hakkında böyle bir karar alınmasına Bu tehlikeli müşkülâtın hüsnü susebebiyet vermistir. Bizim yaptığı retle bertaraf edilmesi için bütün mız tahkikata nazaran bu sahtekârümitler Kral Faysalm defatla tec lığm meydana çıkanlmasını temin rübe edilen zekâsına, siyasî mese eden Ali Rıza Beydir. lelerdeki kiyasetine bağlanmış idi. Kral dahi sarsılmış olan sıhhatini tsviçrenin karlı dağlarmın etekle rinde düzelttikten sonra memleketi dahilindeki asabiyeti teskin etmeğe ve hariçteki tnüşkülâtı izaleye az metmiş bulunuyor idi. Fakat hiç tstanbul Tayyare Cemiyeti VHâ beklenilmiyen ölümü bütün ümitleri yet idare heyeti dün cemiyet mer kökünden sarsmıştır. kezinde Nakiye Hanımın riyasetin Kral Faysalm Şarkı karibin sükuc de içtima etmistir. Bu içtimaa Tay ve huzurunda ne kadar mühim bir yare Cemiyeti Umutn Müdürü Fua* âmil olduğu vef atmdan sonra bir kat Bey de iştirak etmiş, tstanbul Tay daha anlasılmıştır. Asurilerin cıkaryare Cemiyetinin mesai ve faaliye • dıkları hâdiseler üzerine Kral Fay • ti hakkında teatii efkâr edilmistir. salm şahsına, siyasetme ve maziskıe Fuat Bey bir iki güne kadar Anka karşi hücuma başlıyan bazı tngiliz raya gidecektir. ler vefatı hâdisesi karşısmda sus muşlar ve şaşırmışlardn. öteden beri ırkî ve dinî zıddiyet ve tefrikaCumhuriyetin onuncu yıldönümim • lar içmde, müfrit »iyasî düşünceler de çıkanlacak üç ve altı kuruşluk posta puüannm sekillerine ait nümuneler Po« arasmda çalkanmakta olan Iraka emin, parlak ve müstakar bir ati teta Umumî müdürlüğü tarafmdan dammin edecek yegâne kuvvet Kral Fayga matbaasma gönderilmiftir. sal idi. Kral Faysal yalnız Iraka Bu nümunelere nazaran, alh kuruşmes'ut bir istikbal hazırlamağı düşür luk pullann ortasında Cumhuriyeti ifade müyor, tran hududundan Akdenize eden güneş vardır. Bu günesin üzerm • kadar uzanan geniş sahada kuvvetde Cumhuriyetin onuncu yılını göste . li bir Arap birliği vücude getirme ren 10 rakann, günesin sağ tarafmda ği de tasarhyordu. tefne yapraklarile Gazi Hazretlerinin Kral Faysalm boş bıraktığı Irak tasvirleri, sol tarafmda, Cumhuriyet tahtma henüz yirmi bir yaşmda bu Eroin kaçakçıları Gemilerimiz, harbe hazır, her an düşmamn üstüne Alber Kalderon Efendi saklırmağa amade bir halde ilerliyor! polıste doguldugunu Eğer, düş • Bir katil arkadaşım ağır Haklarında lüzumu muman gemileri I iddia ediyor Mesinadan çı hakeme kararı verilen surette yaraladı kar çıkmaz bı Zabıta tarafmdan Bomontide zimle teman tememurlar Dün tstanbul umumî hapisanesinde meydana çıkanlan gizli eroin fab tnin ederlers< • ki bunun böyle olacağı muhak kak gibidir c zaman düşmanı aldatmak için Adriyatik deni zine gidryormu«gibi bir rota ta kip edeceğiz Bu cür*etkâr te, şsebbüsümüzde muvaffak ol« bilmek içm, Uıngılızlerın Claçester kruvazörü ~ediğimiz anda teması kat etmek, ve safeden, dümen suyumuzu takibe arkasından da göriinmeden asıl yobaşladı. O da bizhn gibi Kalabrya rumuzu tutmak icap ediyor... Eger, sahilleri boyunca ilerliyordu. bunu yapamazsak, düşman kısım tlk ifi tabiî, gayret ve isticalle küllisnrin avcuna düşeceğimiz ve telsizini kullanıp bizi yakaladığinı dfbi boyhyacağımız muhakkaktır. Akdeniz filosu kumandanına bildirmek oldu. Göbenin telsizi, tngiliz Bmaenaleyh bütün muvaffakiyet Ierin verdiği haberi kanştırmağa tefimidi, Göbdn ile Breslavın süratine şebbüs etmedi. BilâkU, Meainadan baslı. . hareketimizi ve şündi takip ettiği • Mesma boğannın snlan gayet samiz rotayı rahat rahat bildirmesine kin akıyor, bu koyu mavi sulan, batmüsaade etti. Neden diye soruyor makta oian güneşm son ziyalan yer sunuz değil mi? Çünkü, tngiliz ba*yer ahm yaldızlarla süslüyordu. Yakumandanlığmm, bizün Adriyaiik va« yavaş nafif ve tatlı bir rüzgâr denizine gireceğimizi zannetmesi ve çıkb, şundi çivk mavisi bir atlas gibuna emin olma« lâzımdı. Tabiî în bi, uzanan denizin üstünde, şurada giliz amhalı, kruvazörden bu habeburada küçücük beyaz dalgacıklar ri alınca Otrant kanalmda bize hü • beliriyordu. Goben, ağır ağır bordacum için lâzım gelen tedbirleri ala smdaki General vapurundan aynl cak ve bizi orada bekliyecekti. Fa «§ı ve Mesma boŞazının cemrp mah kat o orada bekliye dursun, biz asıl reeine doğru yol verdi. Narm ve zahedefimiz istikametinde savufup rif Breslav da onu takîp etti. Gene gidecektik. Düsmanm akhna bile ral vapuru da hareket emrini al getirmediği gizli hedefimiz, büsbiimıslh, o da kaiktı. Ona verilen emirtün bafka istikamette idi. de, Sicilya sahillerini takip etmesi ve Adalar denizinde Sıra adasına gitOnun için tngilizin teUizi, tarafımesi bildirilmisti. Sayet yolda düs mızdan hrçbir müşkülâta uğramadaı» man tarafmdan yakalamrsa, bvmu çahfiyordu. tngilizler bu vaziyette telsizle bize bildirecekti. kendi kruvazörlerinm muvaffakiyetini alkıslıyorlar ve Göbenin telsiz Büyük, tahammüi edilemiyecek mürettebatı hakkında, bu adamlar, kadar büyük bir beyecan içindeyiz. işlerinin ehli degil diye seviniyor Bu heyecan smirlerimizi kıno ge lardı. çirîyor. Gayet asabî bir haldeyiz. Hephniz, ne olup bHecekse bu gece Fakat kat'î zaman henüz gelme îçrnde olaca'ğma eminiz. Ya düsman mis<ti. Sıvısmak içm geceyi bekle • hatlarmı yanp gececeğiz, yahut ta mek lâzımdı. bizden çok kuvvetli bir hasımla carSaat sekîzde ortalık iyice karar pışma&a mecbur olacağız. Gemile dı. BHen günün son ısıği ve baslıyan FİmTT, Kalabrya sahillermi yakından gecenin ilk karanhği arasında orta takip ediyor. Peloriten dağlannın süratle yol alıyoruz. Güzel, mehtapeteklerfne şairane bir svrette ya* lı, berrak, sakin bir gece, ağır ağır lanrnış olan güzel Mesma arkamızda üatümüze çöküyor. Ay, soğuk ve çoktan gözden kayboldu. Akşamın solgun bir nurla Kalabrya dağlan gittrikçe koyuiasan alaca karanhğı üstünde parliyor. Uykuya dalmıs tçmde, Mesina femerinm işığından sahilin göke irtisam eden çizgileri başka birşey görünmüyor. Boğaz ted bu solgun ziyanın altında, müphem ricen genisliyor. Kalabrya sahillerîbir hat halinde uzanıp gidiyor. nm golgesi aftmda sessiz Herliyoruz. Görünürde hiç bir zıya yok; yalRotamız Spartivento burnu! nız gökte yıldızlar parlıyor. Tabiat GemUerde gozcüier serapa göz sükun ve istirahate çekilmis gibi lcesümişler, ufuklarda düşmanı araşsessiz ve sakin. bnyorlar. îçlerihde canlı bir tek inBütiin ifiklannuz söndürölmüs, laoi mevcut değilmiş gîbi görünen gemflerkniz, harbe hazır, her an düş gemtnin içindekiler de harice karfi mükemmelen gizlenmifti. Dısan en •nanm üstüne saldırmağa amadedir. küçük bir ifik bile sızmıyordu Her Brr tarafı ltalyan sulanm terk e iki gemi, gecenin berrak karanlıgi içmde 8er etmez, cenubu şarkî istikame bir hayalet gibi kayıp gidiyorlardı. Su. Mnde bir duman göründü. Dumamn lar, muttarit ve muntazam bir gii • fcltmda direkler ve bacalar görün rültü ile hiç durmadan teknenin boÜü. Çok geçmeden gelenm bir îngiyunca akıyordu. liz hafif kruvazörü olduğunu anla Dakna, eski rotamızı takip ediyor chk. Temaı vuku bulmusftu. Herşey, ve Otrant kanahna gidiyormuş gibi fcahmm ve tasavvur ettiğimiz gibi goriinüyoruz. cereyan ediyor. Bu kruvazor GIu (Mabadi var) çester idi. tngiliz, gayet uzak me rikasile alâkadar olmakla meznun banker Safra Davit şeriki Ş lton, Rum zengini afyon taciri Baklacı oğlu Yorgi EfendHlerle maden mii • hendisi tzzet Beyin tahliyeleri için dün vekilleri tarafmdan Ağırceza mahkemesi riyasetine müracaat e dilmişth*. Ağırceza reisi, meseleyi tetk:k etmiş ve bu maznunlann geyri mevkuf olarak muhakemelerjne bakılmasma karar vermistir. Diğer taraftan Osmanlı Banka sındaki kasalanna eroin paketlerini koyarken yakalanarak mahkemeye verilen Alber Kalderon Efendi de Müdde'umumiliğe müracaat ede rek, zabıtada dövüldüğünü iddia etmistir. Mesele tetkik edilmektedir. kanlı bir vak'a olmuştur. Hapisane imalâthanesinde çalısmak. ta olan katil mahkum'arından Sadettin, bir dis meselesinden kendisine hakaret eden koğus meydancısı katil Hikmetle kavgaya üirismistir. Çok asabî olan Sadettin, elinde bulunan demirle Hikmetm başma vurarak kendisini ağır su rette yaralamıstır. Bu srrada gardiranlar mütecavîz Sadettini yakalıvarak vak'a mahallinden uzaklashrmıslardır. Yaralı Hikmet tedavi altına alınmıs, müddeiumumilik tarafmdan tahkHcata baslanmıstır. Defterdarlıktan çalınan defter Irak tahtı D Talebe Birliği Çanakkale şehitlerini ziyarete gidiyor MUlî Türk Talebe Birliğinin Çanakkale şehitlerini ziyaret ve ta ziz için oir seyahat tertip ettiğini yazmıştık. Seyahate 60 kadar Türk genci iştirak edecektir. Kafile bugün saat 17 de Galata rıhtımmdan vapurla hareket ve yann sabah Çanakkaleye varacaktır. Oradan motörle Maydosa geçilecek, Maydostan Büyükanafarta köyüne gidilecek, harp sahalannı gezmek üzere cumartesi sabahı ora • dan hareket eduecek, Mehmet Çavuş abidesine çelenk konduktan sonra Kireçtepe, Anburnu, Conk bayın, Kanhsırt sahalan ve Türk sehitlikleri gezilecektîr. Kafile, pazar günü avdet ede cektir. TOrklOp fahkrr eden Türk! Dün Ağırceza mahkemesinde Türk lüğü tahkir etmekle suçlu Tuzlalı Ha • bip Efendinin muhakemesine bakıla caktı. tddia makamı, bu davanın riiyet edilebilmesi için B. M. Meclisinden mii. saade almması lâznn geldiği mütale asında bulunmus, müsaadenin istihsali için muhakeme baska güne bırakılraıştnr. tddiaya nazaran, maznun Habip Efendi Tuzlada mahalle muhtariie kavga ederken Türklük aleyhinde ağır bir talnm tefevvühatta bulunmustur. Tayyare Cemiyetinde dunkö içtima Boğaziçi faciasmın muhakemesi başlıyor Cumhuriyet pulları Boğazicinde Bristol otelinde sevgi lisi Mehlika Hanum öldürmekten maznun Arrf Efendinin muhakemesine eylulün on sekizınci pazartesi günü Ağırceza mahkemesinde baslanacaktır. Çanakkale şehitleri abidesi Ali Fedai Efendinin muhakemesi Köpru üstünde Anadolu Ajansı daktüolarmdan Suzan Hanum öidüren Ali Fedai Efendnin muhakemesin« cumar . tesi günü bakılacakhr. Maznun hakkmdaki Tıbbı Adlî raporu mahkemeye verilmistir. Zincirlikuyu ^âdisesinin fahkikatı Millî Türk Talebe Birliğinin Çanakkale şehitleri için yaptıracağı büyük abideye muktazi paranın toplanmasina yakında başlanacaktır. Bunun için bir iane listesî açılacaktnr. Bu husu«taki resmî muamele bhmek üzeredir. Kâfi miktar para toplanır toplanmaz abidenin mşasma başlanacakttr. Abideyi yap mak üzere şimd den bazı Türk heykeltraslan BrUğe tekliflerde bulun muşlardır. bir fabrika ve makine île ekin başak lan buiunmaktadır. Uç kuruşluk pullar daha sadedir, yalnız güneş ve 10 ra kamı vardır. Yeni gOmOş paralar Zindrlikuyuda, otomobille bir jandannanm ölümSne sebep olmaktan maznun klişeci Alâettin Bey hakkm daki müstantiklik tahkikab devam etmektednr. Vak'a gecesi maznunu gören bazt sahklerin ifadeleri alınmısbr. ŞelhBır B s ü e r l Kanalizasyon inşaatı tstanbulda kanalizasyon inşaah bit mek üzeredir. Beyoğluna ait projeler gelir gelmez o tarafta da mşaata baş . lanacaktır. Kadriye Hanım Hikmet Bey davası Avrupa ile kredi üzerîne muameleyi kesdik mi? Başmakaleden mabat dugtma göre bu vizeyi almak için mu • racaat eden tacir, kendi işîne dafr kenifi bankasmdan getireceği bir bordrofu Devlet Bankasma tevdi eder. Bordroyu veren banka kendi defterlerm • 'de büahare besabı Devlet Bankasma verümek âzere moameleyi mahsus ihdaa edilmis bir deftere kaydeder, ve idöviz nzerinde ancak Devlet Bankastmn mhsatile hareket eder. Bu suretle Devlet Bankaa her isra teferroahna kadar biHün külfetmi yüklenmiş olmak•mn döviz Ulerîni pekalft kontrol et • mis bulunabilir. Bankalardaki döviz he•apları Devlet Bankasmm emri alhn îdadn* demek, bu işe muhtaç olduğu esas kaideyi koymuş olmak demektir. Arzettigimîz bu rauamele şekli kendOerOe klermg tnukavelesi yapmıs oL duğumuz memleketlerle yapacagnmz ticaret islerine de aynen bu suretle tatb i olunmak mümkündür. Dövizler Devlet Bankasmm kendi kasasında bukmmakla onun hesabma herhangi bir bankada buluntnak arasında zerre kadar fark yoktır. Yalnız alâkadar halk hesabma ve ticaret hesabma büyük kolaylık farkı vardır. Bunun aksine ise çok zorhdc farkı olduğu gibi. Neden korkacağız? SuüsHmalden nri?.. Suiistimalin sıgımyacagı bir yer o da barandv. Memleket dahü ve haricinde sağlam ticaret işi yapan insanlartn döviz kaçrmak hesabma kanşık ve hileli islere sapacaklarmı far . zetmek abestir. Maamafih vaziyette kontrola o ihtimale de samil bir dlc • kat ve genişUk vermeğe mâni yoktur. Bu yüzden kimseye müskülât verme mek sartile. Herhalde ithal olunan mal bede linm kayitstz ve şartsa tamammm Devlet Bankasma yabnlması mecbtüriyeti tkareti öldürecek bir darbe mahiye • tini haiz olabilir. Ticareti yasatan bin . bir ihtimali samil mukavele şeraiti ne olacak? Ben makme aldığun yere odun satmış olabilirim. Bu iki malm elbet nakit ile tfade oltmmus mütekabîl bedelleri biribirlerini karsüıyacaklardır. Bu karsılama ismi balkanlann defterleri te . min etmeğe kâfi iken bana fazla ola • rak bir de Devlet Bankasma nakten para yatırmak külfetini yüklehnek, beni çok kere içînden çdcamıyacağım müthis bir zorluğa sokmak demek olur. Bütün bu izahattan sonra mal bede . Dnm tamamen ve defaten Devlet Bankasma yatmlması mecburiyetini hâlâ yanln anlasımns bir rivayet diye telâkId etmeğe mütemayüiz. Değilse vaziyetin süratle ona göre tashihi lâzım gel • diği kanaatinde bulunduğumuzu söy • lemeğe hacet bile yoktur. YUNUS NADİ Sabık müstantSc Hikmet Bey aley . hme Kadriye Hanım tarafmdan açılan hakaret davasına dün Ağırceza mahkemesinde devam edilmistir. Dünku celsede şahit olarak dmlenilen Zehra Hanım, Hikmet Beyin bir takım ağtr kelimeler kuüanmak suretOe Kadriye Hanum tahkir ettiğini, hatta bir çocuk meselesinden bahsettiğini söylemiştir. Hikmet Bey de bunlann doğru obnadığuu söylemistir. Hikmet Bey aleyhine yeni bir dava açmış olan Kadriye Hanımın biraderi Nasır Beyin sahh sıfatüe çağırılmasma maznun itiraz etmistir. Mahkeme heyeti, keyfiyefa' tetkik emiş ve Nâsır Beyin sahh olarak celbedilmemesine karar vermistir. Muhakeme diğer şahitlerin celbi için baska güne bırakılrmştır. Belediye tasıldarlarına mökâfat verilecek Belediye, tahsildarlarmı taltif etmek için 2000 lira ayırmıştır. Bu para vergi ve resimleri iyi toplıyanlar arasmda taksim edilecektir. Nişan merasimi Sındırgılı Şatırzade Halide Ha nımla genç süvari zabitlerimizden binbaşı Mustafa Hulusi Beyin nişan merasimleri dün Şatırzade Muammer Beyin Arnavutköyündeki evinde icra olunmuştur. Yeni yuvaya saadetler dilerîz. Yeni gumüf paralarm sekillerini tes. bit etmek üzere açılacak müsabaka için hazBlanan şartnameye göre, 6 nevi para sekli yapdacaktır. Bunlarm yapılman içm ressamlara altı ay kadar mohlet verilecektir. Paralarda Gazi Hazretlerinin kabartma resimlerinin bulunması şart koşul • muş, diğer şekJUer ressamlara bıraku • mıstır. Bunlardan Cumhuriyeti en iyi ifade eden sekfl tercih edilecektir. Müsabakanm acılması için şartnamenin Ankaradan gönderilmesi beklen . mektedir. Gümüş paralarm basumasma ancak malî sene ipbdasında baslanabileceği ankşılmtştır. Yeni ve genç Kralm tahsil ve terbiyesmin mükemmel olduğunda her kes müıttefiktir. Fakat henüz tecrübe görmemiş bir genç hükümdarm eline geçtiği için Irakı sevenler arasında derm derin düşünenler vardır. Etrafım alan müfrrt milliyetperverle» rin tesiri albna gireceği zannolunan genç Kralm, tecrübedide babasmı bile bir derece şaşırtan yeni vaziyet karşısmda Irakı nasıl idare edeceği endişe ile sorulmaktadır. Yeni Kralm dahilî idarede, haricî siyasette ve bilhassa Cemiyeti Akvam mecli sinde nasıl bir hattı hareket takip edeceği mübalâğasız bütün Avrupa ve Asya devletleri tarafmdan alâka île beklenmekedir. MUHARREM FEYZÎ ı Bi ı=s «UJ » . :*~» « istanbulun Kurtufuş bayramı Halkevinde konser 6 teşrinievvelde tstanbulun kur • tuluş bayramı her sene olduğu gibi merasimle tes'H edilecektir. Bu akşam saat 7,5 ta Halkevinde Halk Musiki Cemiyeti tarafmdan bir konser verilecektir. Yüksek mekteplerde kayit başlıyor Yüksek mekteplerde Kayit ve kabul muamelesine cumartesi gü • nünden hibaren baslanacaktır. KayJt ve kabul işleri bu ay n| • hayetine kadar d*evam edecek, mektepler teşrinievvel iptidasmda tedrisata başhyacaklardır. Bu sene yüksek mekteplere kay * dedilmek üzere şimdiden müracaat başlamıştır. En çok rağbet gören mektepler Güzel San'atlar Akade» misile Mühendis mektebidir. Limanda görülmemiş bir manzara Mektepsiz kalan talebe Orta mekteplerin son sıraf imtfhanlarmda ikmale kalan bir kısnn talebe imtihanlannı dün bitirmiş ler, fakat liselerdeki talebe mik • tannm çokluğu ve stmflarda yer bulunmaması yüzünden liselere gire memişlerdir. Bu talebe, mektepsiz kaldıklanndan bahisle Maarif idaresine müracaat etmişlerdir. Maa • rif idaresi talebenin istidasını Ve kâlete göndermiftir. Vekâlet mektepsiz kalan bu talebe hakkında ne yapılacağmı henüz bildirmemiştir. Açıkta kalan muktedir memurlar Yeni Maliye teşkilâtmda vukuf ve tecrübe sahibi bazı memurlar yük sek memurluklara tayinleri için lâ • zım gelen evsafı haiz olmadıklarmdan dolayı açıkta kalmışlardı. Hal buki bu memurlukb.ra kâfi miktar da yüksek mektep mezunu metnur bulunamamıstır. Büyük Millet Meclismin önümüzdeki içtima devresinde teklif edilecek bir lâyiha ile bu jnemuriyetlere vukuf ve tecrübeleri musaddak eski metnurların tayinle rine müsaade istenecektir. Orta tedrisat muallimlerinin maaşı lstanbul Hmanı son senelerde tenhalaşmış, gerek eşya getirmek gerekse transit esya nakletmek üzere gelen ec. nebi vapurlann adedi azalmıştı. Ma amafih buna rağmen millî vapurculara ait bazı gemiler Sirkeci ve Galata nhtımmı dolduruyorlardı. Yeni vapurculuk kanununun tatbitd Boşalan tstanbul rıhtımına bordadan yanaşan bir vapur Papanın mOmessili Papanm mümessili Smyor Morgati ya. raı ftalyaya gidecektir. üzerine millî vapurculartn sirket tesu edip faaliyete geçememeleri yüzünden limanda vapurlar büsbütün azalmış, tstanbul nhtımt şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde boş kalmutn*. Bunun ü. zerine vapurlar tstanbul nhtımına da Galata nhtımına olduğu gibi borda • dan yanaşmağa başlamıslardır. Maarif idaresi. orta tedrisat mvallimlerinin maaşlarmi dünden. iti « baren vermeğe başlamıştır. Maaş lann tevziindeki teahhur Maliye idaresindeki değişikliklerden ileri gelmiftir. Millî Müdafaa Vekilk Anadolu Ajansı Müdafaai Miffiye VekiU Zekâi Beyin istifa edeceği hak • kmdaki haberleri tekzip etmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog