Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Buyok bir kütüphaneyi bîr arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. ii U oocn M M SGflB* nO. OÖUU umhuriyef İSTANBUL CAĞALOGLU Telgraf 7e mektnp adresl: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: tstanbul, NO. 246 Telefon: Ba$muharrlr: 22366, Tahrir müdurü: 23236. Idare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 Hayat Ansiklopedisi 39 Salı 12 Eylul 1933 uncu cüzü çıktı Türklerle Yunanlılar daima beraber olacaklar, Yunan ricali Ankarada büyük tezahüratla karşılandılar, Gazi Hz. tarafından kabul edildiler, Başvekilimizle ve vekillerimizle görüştüler Gazi Hz. inin verdikleri ziyafet Reisicumhur Hz. ile Yunan ricali arasındaki müîâkat iki saatten fazla sürdü, Gazi Hz. gazetecilere ((Mülâkatımızın iki millet için çok hayırlı neticeler vereceğine şüphe yoktur» dediler &iax4 Hz. ntn geçen cama gunu Ankaraya mavamalatlarmdan bir irtttbm Reisicumhur Hz. bugün Istanbula geliyorlar Ankara 11 (Telefonla) Reisicumhur Hz. bu akşam Yunanlı misafirler serefine verdikleri çay ziyafetini müteakıp Istanbula hareket buyurmuslardır. Gazi Hz. ni hâmil olan hususî tren saat yirmi biri on geçe Ankaradan ayrılmiftır. Gazi Hz. Istasyonda hükumet erkânı tarafından tesyi olunmuslardır. Muhterem mhafrrlerimizin «Cumhuriyet» fotografçıluı taraftndan alman ıon redmlerl M. Pesmazoğla M. Maksimos Türk ve Yunan Başvekillerinin nutuklan Ankara 11 (felefonla) Yunan Başvekili M. Çaldaris, refikalan ve Yunan nazırlarile diğer misafîrler bu sabah saat 10,30 da hususî trenle Ankaraya vâsıl olmuşlardır. Misafirler intasyonda Başvekil tsmet Paşa Hazretlerile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü, tkhsat Vekili Celil, Fırka Umumî Kâtibi Recep, Balkan Bir liği Türk grupu reisi Hasan ve Ankara Valisi Nevzat Beyler tarafından ntikbal edilmişlerdir. Yunan Başvekili M. Çaldarisin Başvekilimizle karşılaşması pek samimî olmuştur. tsmet Paşa Hazretleri M. Çaldrise: «Hoş geldiniz. Sizi burada istikbal ettiğimize çok memnunuz.» demiştir. M. Çaldaris te lsmet Paşa Hazretlerine teşekkür ettikten sonra iki memleket nazırlan isftatyonu doldnran binlerce halkın alkışlan arasmda gardan çıkmış • lardır. Misafirleri otellerine götürecek olan otomobillerin birincisine Madam Çal darisle tsmet Paşa Hazretleri, ikinci sine de tsmet Pş. Hz. nin refikalan Ha nımefendi ile M. Çaldaris bmmişler dir. Yunan Başvekili Ankarapalasa gi rerken otelin direğine Yunan bayrağı çekilmiştir. Otelde Başvekil İsmet Pş. Hz. ile Hariciye Vekîli Tevfik Rüştü ve İkb sat Vekili Celâl Beyler namına Madtm Çaldarise ve Matmazel Pezmazoğluna birer büket takdim olunmuştur. Gazi Hz. ile Türk ve Yunan Başvekillerinin sözleri Ankara II (Telefonla) Gazi Hazretleri bugün Yunanlı misafirler şerefine verdikleri çay ziyafetinde Türk gazetecilerine demislerdir ki: Bursanm kurtuluş bayramı Dün büyük tezahüratla kutlulandı Üniversite kadrosu Kadro cumartesi giinü ilân edilecek Mülga Islahat heyetinden bir zat Üniversitede yapılan isler hakkında hesap veriyor Maarif Vekâ . leti Vekflı doktor Refik Bey dün da Üniversiteye gi . derek ıslahat if * lerile mefgul ol • muftur. öğleden sonra ıslahat müşavirlik heyeti Refik Beyin riya . setinde içtima et. miş, geç vakıte kadar meşgul ol • mustur. tçtimaa 0 niverı'le Emini profesor Neşet ö mer, profesor Ta. hir, Köprülüzade « Elen devlet ricali ile samimî mülâkatlarda bu lımdum. Çok memnun ve mütehassis oldum. Mülâkatımızın iki millet için çok hayırlı neticeler vereceğine süphem yoktur.» İsmet Paşa Hazretlerinin beyanatı: Başvekil İsmet Pasa Hz. de Riyaseticumhur sarayında gaze temize şu beyanatta bulunmuşlardır: « Aziz misafirlerimizin aratmzda bulunmalarının bütün memteket için nekadar büyük bir memnuniyet husule getirdiğini gö • rüyorsanuz. tki memleket arasındaki dostluğun temeli hakiki bir itimada müstenittir. Memleketler arannda sağlam bir siyaset knrabilmek ancak ciddi bir itimatla mümkündür. Bu esas mevcut oldağundan memleketlrimiz arasındaki dostluk gittikçe daha ziyade kavvetlencektir. Mes'al mevkilerde bulvnan bizlerin vazifesi, bu inkisafa her vesile ile htzmet etmektir. Saaliniz tizerine der hal hatırtma gelen bu sözler, hissiyatımıztn samimiyet ve kuvvetini gösferir ümidindeyim. îki memleket arastnda ciddi, dveamlt ve geniş dostluk münasebatına komşularımızın atfettikleri kıy • meti gb'rmek bizim hislerimizin karstlığt clmak itibarile bahti yarlıkttr. Yunanistan ve Türkiye arasındaki dostluk münasebeti iki memleket için emniyet, hazur ve kuvvet temin etmektedir. Bu münasebet insaniyet için güzel bir nümune ve Şarki Avrupa için en sağlam bir temeldir. Misafirlerimizin seyahati beynelmilel salh için dahi yeni bir inkisaf ve teminat merhalesi olacaktır. Dünyada muhtelif vaziyetler husule gelebüir. Fakat biliniz ki Türk • Yunan milletleri daima beraber olacaklardır. Çünkü dostlağu • muz iki mületin daima müttehit olmastnt temin edecek kuvvet tedir Uç sene evvel bu dostluşun esaslarım kurduk. O zaman dostluğumuzun üç sene içindeki inkisafına kimse inanmıyordu. Şimdi de bu dostluk ve samimiyetin bundan iiç sene sonraki netîce lerinin ne olacağtm kestirmek ve tahayyul etmek kolay değijdir.» Yesü Barsadan bir manzara Bursa 11 (Telefonla) Bugün Bursanm kurtuhıs bayramı oldugundan sehir bastanbasa donatılmış, mutead. dit zafer taklan insa edilmisti. Sabah . leyin Bursanm kurtulus gününde ol duğu seküde asker şehre girmis, halk tarafından büyük tezahüratla karşılanmıshr. Asker hiikumet konagmın ve Belediyenin önüne geldiği zaman Baıkumandan Büyük Gaziye ve sanlı or. duya şükranı mutazammm nutuklar irat edilmiştir. Askerden sonra zafer ». layı geçmis, alayı esnaf cem'yet'en t»kip etmistir. Esnaf cemiyetlerinin ge • çidinde bflhassa bir kadın ile bir erkeğin dokuma dokuyuşlannı gösterir can. lı tablo çok alkışlanmıstır. Bu akşam kurtulus giinü şerefine Belediye tara. Mabadi 6 mcı sahifede Mülga Islahat komisyonu îçtima halinde tkmal imtihanlanmn ekserisi takri * rî olarak icra edHmektedir. Mehmet Fuat, Ali Yar Beyler ve Tevfik Salim Pasa istirak etmişlerdir. Kadrolar cumartesi günü ilân edilecek Tedrisat 16 tesrinievvelde basltyacak Faküheler on alh teşrtnievvelden kibaren tedrisata başhyacaklardır. Yal. nız Tıp Fakühesi teşrinisanide açıla . bilecektir. Hukuk Fakültesinin tedrisatı bütSn gün devam edecek, öğleye kadar ders programlan tatbik edilecek, oğlednı sonra setniner mesaisi yapıalcaktır. Ta. lebenm devam mecburiyeti hakkmda henüz kat'î bir karar verümemiştir. Mabadi 6 mcı sahifede Ünivereitedeki münhaHere ge^irilecek profesörler tesbit edilmiştir. He men hemen ikmal edilmis gibi olan kadronun önümüzdeki cumartesi gtinü San edümesi kuvvetle muhtemeldir. Imtihan programı tesbit edildi Kı*al Faysal zehirlendi mi? Ingiliz ve İsviçre doktorları tekzip edivorlar Sofya 11 (Hu su*î) Utro gazetesinin al • dıği bir habere göre Irak Kralf Faysal Hz. nin zehirlenerek öl düğii sayialan Londramn her tarafına yayıl miştir. tngiliz resmî makama tı bu sayialan tekzip etmek K tedir. ' '** Faysalvn şehrimi» KraJm tedavi den Bağdada giden sile mesgul olan amcazadesi Prens Ingiliz ve IsviçAptul'ilâh reli doktorlar Krahn ecelile öldü • giinü söylemislerdir. Üniversite ikmal imtihanlanna 1<5 ey. Iulde başlanacaktır. tmtihan program . lan profesörler ve muavinleri tarafmdan tesbit edilmis, dünden ttibaren fakühelere talik olunmuştur. Misafirlerin Başvekili ziyareti Saat 12 de misafir Yunan oazırlan Basvekâlete ve Hariciye Vekâletine giderek İsmet Pş. Hz. ni ve Tevfik Rüstü Beyî ziyaret etmişlerdir. Türk. Yunan nazırlarmın mülâkatı çok sa . mimi olmuş, saat 2 ye kadar devam et miştir. Yunan îktuat Nazaı M. Pesmazoğlu da tktısat Veki&nK Celâl Beyi ziyaret etmistir. Tevfik Rüş'tu" Bey 12,45 te tstmet Paşa Hazretleri 13,15 te ladei ziyarette bulunmuşlardır. Saat 2 de Hariciye Vekflimiz Tev , fik Rüştü B. misafirler şerefine bir ziyafet vermistir. Bu ziyafet saat 4 e kadar devam etmistir. Tütün kongresi açıldı Bulgar murahhaslannm biran evvel gelmeleri için teşebbüsat icrası kararlaştı Şark tütün leri kongresi, dün öğleden evvel Ticaret OdasiTtda toplanmışbr. Celseyi Tica . ret Utnum Mü dürü Naki Bey açmıştır. İoti mada Türk ve Yunan murah haslarile bir Bulgar müsahidi bulunmujtur. Bu' açan heyeÜ garlar konferanmurahhasamıe reisı sın bir müddet NaM Bey sonraya tehirîni istemişlerdi. Bu sebeple konferansta müşahit olarak yalnız M. Baklaciyef bulunmuştur. Konferansta, müzakereye başlanmadan evvel, Bulgar nuırahbaslan .nm da ıçtknaa işthakini temin cihe> jti gÖTÜşiilmüş ve bugünlerde gelmeleri içm kendilerinden ricada bulunulmasına karar verilmistir. Maa • mafih Bulgar murahhaslan gelinciye kadar, ihzarî mesaiye devam ohmacaktır. Konferans, dün öğleye kadar saide bulunmustur. Bugün de toplanarak, müşterek şark tütünleri ofisi teşkiline dair yapılacak talimatna me projesi üzerinde tetkikatta bu Iunulacaktır. Talimatnamede şu esaslar vardır: Türkiyede, Bulgaristanda ve Yunanistanda kâfi derecede şubelerî ve mümessilleri bulunacak olan oftLutfen »ahifeyi çeviriniz M. Caldarisin beyanatı: Yunan Başvekili M. Çaldaris Cumhuriyete intıbalannı şöyle anlattı: « Türkiyeye ayak bastığtmız andan bu dakikaya kadar yalnız hükumetinizden değil halktan da gördüğümüz samimiyet ve hüsnit kabülden çok memnunuz. Bundan anlasılıyor ki Türk • Yunan dostluğu çok sağlam ve sıkıdtr. Ve daima da müterakki bir inkisaf şösterecektir. İki milletin dostluvu yalnız Balkanlartn değil, bütün dünya sulhunun temeli olaeakttr. En büyük dostluklar samimiyet ve emntyete müstenit olanlardtr. Bizim dostluğumuz ise en ciddi samimiyet ve emniyete müstenit fevkalâde bir dostluktar. Bunttn icindir ki daima terakki ve inkisaf edecektir.» Mabadi 5 inci sahîfede Kabul merasiınmden sonra Reisicumhur Hazretleri tarafından misafirler şerefine 60 kişüik bir çay ziyafeti veril miffar. Ziyafette misafirlerden başka Basvekü İsmet Pasa Hazretlerile Ve • Riyaseticumhur sarayında Yunan Başvekili ve nazn*lan saat dört buçukta Riyaseticumhur sarayına gitmişler, Reisicumhur Hazretleri ta rafmdan kabul buyurulmuşlardır. , Saat bey buçukta diğer misafirlerle Yunan gazetecüeri de saraya grtmîşlerdir. Gazi Hazretlerile Yunan rîcalinin mülakah çok somimî olmuş, 3d ba • çuk saat kadar sârmüftür. killer ve Halk Fırkası erkânı bulun • muşlardır. Saat 7 de Gazi Hz. çay salomına inerek diğer misafirlerle konus • Mabadi S inci sahıfede l Kral Faysalın yeğeni Avrupada vefat eden Irak Kralı Faysalın cenaze merasiminde hazır Mabadi 6 mcı aahıfedm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog