Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Buyük bir kütüphaoeyi bir arada evinize getiren en faydalı esordir. Her evde bir lane bılonmak lâzımdır. Onuncu sene: No. 3358 umhuri lUIIMIUIUUHIlBluıluillUHIUIHİUUIUIt Hayat Ansiklopedisi İSTANBUL CAGALOĞLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbnl Posta kutusu: tstanbul, No. 24S Telefon: Başmuharrir: 22388, Tahrir mtdürfi: 23236. Idare mudurü: 22365, Matbaa: 20473 Pazartesi 11 Eylul 193& 39 uncu cüzü çıktı Dost Yunanistanın Kıymetli Ricalî ıımuaiUiiuuMiıımiHinmmniHiııuuııııuıuıiiUiiııuuuııııııııııııııiMiııiN Memleketimizde Yanan Haricîy Nazm M. MaMmot Sirkeci gartmfa kitiafir Başvekîl ve Naznlar Haydarpaşa nhttminJan gara girerlerfien Yunan Iktigdt Naziri ve istikbale giden heyetîmiz Ettinin gSverİesina*f Muhterem misafirler İstanbuldan geçerek Ankaraya gittiler Şayialar teyit edilmiyor (tstifa edecekleri söylej nen Vekiller meselesi r Iktısadî işlerimiz M. Çaldarisin beyanatı Fevkalâde bir komisyon teşkil oltındu Ankara 10 (Telefonla) tktuat Vekili Celâl Bey bugün Başvekil 1» • met Paşa Hazretlerini ziyaret etmiş, Avrupa seyahati ve Avrupadaki faaliyeti hakkında kendilerine izahat vermiştir. İsmet Paşa Hz. ile Celâl Bey ara . smdaki bu mülâkata büâhare Hariciye VebiH Tevfik Rüştü Bey de istirak et . miştir. Celâl Bey Başvekil Paşanm yanmdan çıktıktan sonra Çankayaya gitmiş, Reisicumhur Hazretleri tarafmdan kabul edilmiştir. Celâl Beyin Başvekil Paşaya verdi ği izahat üzerine rttihazı kararlaştınlan tedabir hakkmda Gazi Hazretlerine arzt malumat ettiği tahmin olunmaktadır. Hükumetin iktuadî mühim bazı tedbirMabadi 2 inci »ahifede i lktuat Vekili Celâl Bey Yunan Hariciye ve İktısat Nazırlarınm gazetemize verdikleri izahat Ankarada bugün yapılacak merasim Başvekil ve Hariciye Vekili ziyafet verecekler Dost Yunanistanın kıymetli ricali j dündenberi Tıirkiyenin misafiri bulun I maktadırlar. I Muhterem misafirlerden Yunanistan Hariciye Nazırı M. Maksimos sabahleym trenle, Başvekil M. Çaldaris ile İktısat Nazırı M. Pesmazoğlu ve Yunan heyetinin diğer azalan da öğled«n sonra Elli kruvazörile şehrimize gelmişler ve 16,30 da hususî bir trenle Ankaraya hareket etmislerdir. Muhterem misafirlerimiz şehrunizde büyük tezahüratla karşüanmışlardır. Kıymetli Yunan ricalinin şehrimize muvasalat ve Ankaraya hareketleri taf silâhnı berveçhiati kaydediyoruz: M. Maksimog gelirken Yunan Hariciye Nazm M. Maksi • mos dün sabahki ekspresle İtalyadan şehrimize gebniş ve burada Yunan Baş•ekiline mülâki olmuştur. Yunan Hariciye Nazın Küçiıkçekmecede Hariciye Vekâleti kalemi mahsus müdürü Refik Amir Bey tarafından iı Dost funamstanın kıymetli Bafvekili M. Çaldaris Ankara treninde tikbal edilmiştir. Refik Amr Bey M. Maksimosa beyanı hoşamedî ettikten sonra Başvekil İsmet Paşa Hazretleri nin ve Hariciye Vekih" Tevfîk Rüştu Beyin selâmlannı tebliğ etmiştir. Ankara 10 (Telefonla) Yunan Basveldli Mösyö Çaldaris ile M. Maksimosu hamil tren Bulgar hu diğer Yunan Nazırlan yarın sabah «ehrimize nmvasalat edecek • dudunda bir saat fazla kaldığı için şehlerdir. rimize de bir saat rötarla saat dokuzda Misafirler için Ankara Palasta hususî daireler hazırlanmıştır. muvasalat etmiştir. Yarın misafirler şerefine Hariciye Vekili Bey tarafından bir öğle Misafir Hariciye Nazırı Sirkeci ivtasyotıunda Hariciye Vekâleti uziyafeti, Basvekilimiz tarafından da bir akşam ziyafeti verilecektir. mumî kâtibi Numan Rifat, tstanbul Akşam ziyafettni bir resmi kabul takip ede/:elrtir. Valisi ve Belediye reisi Muhittin, Ankarada iki hükumet ricali arannda yeni müzakerat cereyan Istanbul Merkez Kumandanı, Pro edecek değildir. Türk Yunan miaakı uzun zaman evvel hazırlan tokol müdtir muavini Miinir tbra mıstır. Burada yalnız imza merasimi vavuacakttr. him ve refakatine tayin edilen ikinci komiser Nail Beylerle Yunan sefareti erkânı, Mübadele komisyonu Yunan murahhas heyeti azası tarafından karşılanmıştır. Bir bölük asker selâm resmini ifa etmiş, mızıka Yunan milJî mar şını çalmı&tır. M. MaJksimos ve istîkbale gelen xevAt otpmo^billerle Perapalas otelinç gitmcşJerdir. M. Maksimos saat 1İ de tstanbul Yunan konsolosha • nesîni ziyaret etmiştir. M. Çaldarisi istiubal Yunan Başvekil i M. Çaldaris ile Tunan İktısat Nazırı M. Basmacıoğlunu getiren «Elli» kruvazorii limanımıza tam saat 15,30 da vasıl ol muştur. Misafirlerimizi istikbal edecek olan .Hariciye Vekâleti umumî kâtibi Numan Rifat, Vali Muhittin, Hariciye Vekâleti kalemi mahsus mü • Elli kruyazörü Haydarpaşa açtklarında ve misafirleri' dürü Refik Amir Beylerle Yunan *e*, r s Mabadi S inci sahıfede »elâmlıyan tayyarelerimiz Ankara 10 (Telefonla) Ka binede tebeddülât olacağı, iki ve • kflin btifa edecekleri hakkında çtkan şayialar teyit edilmemiştir. Bu vaziyet dahümde Maliye Vekili Mustafa Abdulhalik Beyin gecirdigi ra . hatsızlıgın bu şayialan doğurduğu söylenebilir. Mustafa Abdülbalik Beyin uzun bir istirahate muhtaç olduğu haber . Mabadi 3 uncü tahifede Celâl Bey dün Başvekil Paşa ile görüştü ve Reisicumhur Hz. ta.aCından kabul edildi Üniversite kadrosu Prof. Malş Başvekâlet tarafından Ankaraya çasjrıldı Maarif Vek&le ti Vekili Doktof Refik Bey dân geç vakit üniver • t skeye gderek ye ni kadro hazırlık Iarile mesgul ol mustur. VekO Bey, Ü niversite binasm da yapılmakta o lan tadilâtm bir an evvel bitiril • mesi içm ermr verProfesör miştir. Tarihî Be(drağa bölüğünün yerine vaoıknakta r lan te»rihhmı* binası ikmal olunmak üzeredir. Prof. Mal* Ankaraya gitti Unrversitede çanşmakta olan orofesör Mals, Başvekâlet tarafmdan vaki da • vet uzerine Ankaraya gitmistir. Profesör Malşm Basvekü Paşa Hazretleri tarafından kabul edOmesi, Uni • versite ıslahat Ulerinm son safhalan hakkında izahat vermesi muhtemel görulmektedir. Lise taiebetinin bir müracaati tstanbul üsesi son smrf imtihanla Mabadi 4 öncfi tahifede Yeni tutulan eroinciler Şebekenin Paristeki adamları da yakalanıyor, Istanbulda 8 kişi daha zan altına alındılar Zabıta tarafm fmdan şehri mizde yakalanas son eroinciler şebekeri hakkmda tabktkat yapılr • ken, evvelce ku roen gizli kalan eski bir eroin fabri • kası meselesi ta vazzuh etmiştir. Üç ay evvel, Galatada Taptas hantnda bulunan eromlerin, Gedik paşada Madam Afronun evinde ka fabrikada imal, edildıği anlaşdnuş ve bu Rum kadını tevkif edilmişti. Adlıyeye seokedüen maznanlardan bir grnp Osmanh Ban • dironun ifadesi üzerine, sorguya çekikaMndaki kasalanna eroin paketlerini Mabadi 3 uncü sahıfede yerleştirdijji esnada tutulan Albert Kal Yeni TürkYunan misakı hazır Ingiliz darpanesi müdürü geldi Mr. Conson dün darpanemizde tetkikat yaptı lngiliz Darp hanesi müdürü M. Conson diinkü Semplon ekspresile şehrimize gel • misHir. M. Conson m • tasyonda. Darp hane rmidiirü Fual Beyle tnRİliz se fareti erkânı tara • fmdan karşılan n»ıs. öjr'eden sonra tstanbn) DarphanesinT zryjıffrt J"r Conson Şark tütün kongresi Kongre bugün Ticaret Odasmda toplanarak Balkan tütün ofisini tesis için faaliyete geçecek etmistîr. Tanınrm» bir meskukât âlimt olan tngiliz Darnhanesi müdürü, Tstanbul Mabadi 4 uncü tahifede Şark. tutunleri kongresinın Yunan mj^tfthhaslan M. Kostantin Rodopulot, (2) M. Anasta* Bakkalbafi, (3) M. Grigoriyadis müsitahsiü olan Türkiye, Yunanis • Şark tütünleri kongresi, bugün tan ve Bulgariatanı bu sahada tan • oğleden evvel tstanbul Ticaret Odasında toplanarak, Şark tüftünü Lutfen »ahifeyi çevirinİM (1)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog