Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

V"9* Hayat Ansiklopedisi Böyök bir kütuphaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. UIIUIIUU umhuriyet İSTANBUL CAÛALOĞLU Telgraf re mektup adresi: Cumhunyet, İstanbul Posta katusu: b t ı n M , No. 146 Telefon: Basmuharrlr: 22386. Tahrir müduru: 33236. Idare müdüru: 22365, Matbaa: 30472 Hayat Ansiklopedisi 39 1Q Fvlfll 1833 uncu cüzü çıkti TürkYunan dostluğunda yeni bir devre Dost Yunanistanın Başvekil ve nazırları bugün geliyorlar M. Çaldarisle İktısat Nazın ((Elli)) kruvazörile, M. Maksimos trenle gelerek Ankaraya gidecekler Dott Tnnants • tanm idarestni e . îinde tutan rical, bugün Türkiye . nin misafiri ola • caklardr. On bir sene ev. vel 3ri milletm harbettikleri gün lerin yıldönümün . de vuku bulan ba seyahat Tiirkiye ntn de YunanistaDBI da o çetin mü. cadeleden btrbir • lerine karsı sön . mek bUmez bir kîı ve husumet besie. miyerek çıktık • lanm ve o vakHtenberi birbSrlermi daha iyi anladık larmı gostermes! îtibarfle, çok mö. him bir riyasi hâdisedir. Fılvaki, Tür Iriye 3e Yunanis . tan, yalnu Bal • lcanlara değil, bfitiin Avrupaya haU ta bütün dünyaya ömek olacak ba ' sufljperverlik gö*«> termişlerdîr. Bii . letler boğaıboğa za geldiler, tonra •ulh oldular; fakat görüyoruz ki b» musalehalann hc men hiçbiri sami tnî ve hakikî de ğüdir. Hatta eskJ tnüttefikler ve «i lâh arkadaşlan a rasmda bile birbi rine yangozle ba HOŞ GELDİNİZ! Dünkü Otküdar yangüun'dan Inhbalar: Askerin ve itfaiye efrdımn attşle mücadeletH Yeni şayialar Kabinede iki istifa mı? Üsküdarda dün yarım saat içinde 17 ev yandı Yangın, Florinalı Nazmı Beyin evinden çıkmıç, bir Abdülhalik ve Zekâi B.ler çok evlerden hemen hiçbir şey kurtanlamamı$tır için «öylenenler tktısat Nazın Pesmazoğla Dott Tunarvfstandan bugtln memlefcetfm fze geîecek olan kıymetli miaafîrler Başvekil M. Çaldarit Hariciye Naztrt M. Maknmos linden birçok zevat Elli kruvazoril* bugün ögleden sonra saat dörtte şeh . rimize geleceklerdir. Bir tayyarefilomuz misafîrleruTiizi getiren Elli kruva. zöriinü Tekirdağ açıklannda istikbal e* decek, kruvazöre limana kadar refakat edecektir. tstanbul Val»i ve Belediye relsi Mohittin, Hariciye Vekâleti htmısî kalem müdürü Refik Amir Beylerle Hariciye tesrifat memurlan ve matbuat erkânı Elli kruvazörünü bir motörle Haydar . pasa açıklannda karşılıyacaklardır. Misafirler motörle Haydarpasa nh tımma çıkacaklar ve burada Emniyet müdirile Vilâyet ve Fırka erkâm tara . fından istflcbal edileceklerdir. Bu «s • nada hazv bulunan askerî nuzıka Yunan millî marsını çalacaktir. Misafirler serefme Haydaroasada muazzam bir tak yapılmıstır. Takm üzerinde yunanca «safa eeMiniz» ibaresi yazıbnıstır. M. Ca'daris ve refakatindeki zevat saat 16,30 da hususî bir trenle Anka . r?"* hareket edeceklerdfr. 1 azffeîerlnden «ekffecekleri sSyleneıı Muttafa Abdülhalik B. Zekâi B.. tkbsat Vekili Celâl Beyin iatif* e . decegi haklnnda çıkan şavialarra tek • nbinden sonra şimdt de elyevm Viya. nada tahü tedavide bolunan Maliye VekÜİ Murtafa Abdülhalik B«yU M3K Müdafaa Vekili Zekâi Beyin çekileceklermden bahsedibnektedir. Bu hususta alâkadar mehafil nezdm. de yaphğınnı t»MrflrH müsbet netice vermemiştir. Maamafih bu sayiata teka p te edilmemiftir. Şaytalarm esası herhalde bir iri gün içmde anlaşılacaktır. Bundan başka, münhal buhman Ma. arif Vekâletine, Ankara Valisi Nevzat Beyin münhal meb'nshıklardan birine namzet gösterilerek getiı Heceği de »öylenmektedir. • ltltlllllllllllllltlltltlllHI*ltltftlMllllltl*MII«IIIHI mvından bir manzara (Köşede entartle aokağa hrlıyan Floriruât Naztm Bey Usküdar Kaymakamtna dert yantyor) Dün Osküdarda büyük bir yangm oL mus, Usküdarm en iyi semtinde 17 büyük ev yanm saat içinde yanıp kül ol muştur. Yangm saat dördü on geçe Açıktürbede Eczane sokağında Hahz Ali Efendi konağı denmekle maruf ve Suat Haıum, avnkat Ekrem ve Hüse yin Beylerin malı o b n 606264 mı • marah üç krana ayn'ımş evin orh» 1«S« lügünden çıkmîftjr. Bu km.nda V M dar 17 ind Ok mektep muaflimi SMUOI Hanun 3<amet ediyordo. Alh yedi *enedenberî ba evde kiraa olarcJc oturan Mabadi S inei aahifede kanlar vardır. Eskî düsmânlar aresm . da birbirine dif biüyenler i»e çoktur. Yalıuz TürkiyefleYunanistandr U harpten ve düsmanltktan, suflı ve dosthA içm büyük bir ibret dersi alraslar ve arada geçen on bir sene zarfmda, aralanndaki bütün pürüzlü meseleleri lıallederek samimî «uette anlapmif • lardır. Bugün gelen muhterern misafirler, Işte bu dostluju daha dyade takviye etmek için geliyorlar. Yunan ricalinîn Ankaradaki Türk ricaIiniden^Q»±Ijı««» fc>kviye bahsinde, ayni hüsnSnıvetı, ay. ni samimiyeti bulacaklanna ^ipbe yoktur. Türk . Yunan dostlugımnn kıvmetî . »i anlamak için bu dosltu£an her üd memlekette de adeta ıttifakla kabul ve lasvip edilmekte obnasmı en ktrvvetli bir yel3 diye gösterebilîrJa.Bu dostlnğım daha ziyade takviyesi, Sarka »ulh ve *ü. kunun daha esaslı surette tee^susfi de • mek olacacı için, ba seyahati ve onon «emeresi olan yeni Türk • Yunan misa. kmt yafaıız biz değil bütün stvaset âlemi memnunivetle kar^ılamaJıdır. AsnIardanberi beraber yasamu, acî tatlı günler geçirerek birbirini iyice lanımıs ve nihayet sıkı bir dostiukta karar kılmu olan bu 3a* miHetin günden güne samimüesen manasebetlerinden bütün dünya bir ders alsa yeridir. Bazı milletler, bu çığvda Türkiye ile Yuna. taistaıu takip ve taklH edebilseydiler, bugün dünvanm huzur ve sükânu elbette daha müemmen olurdu. Bize komşu Yunan mOletmin selânv lanm ve dostlurunu getiren Yunan rica'.mî »am'miyetle selâmlar, >afa geldiniz; derîz. Yeni misakın esasları Atina 9 Türkiye ile Anka rada imzalanacak misakın hutu • tu esasiyetini bildiriyorumt Mi • takın birinci ntaddem., M. Veni • zelot zamanında aktolunan misakt teyit etmekte ve Türk Yunan hudutlarımn mütekabilen masunlyetîni tekeffül eylemekte • dır. Bu madde tedafüî ahkâmı ihtiva etmekte ve Balkanlarla Yaktnsarkta sulhu daha ziyade temine matut bulunmaktadır. tkinci madde, mahtelif «yast' konfiranslarda Türkiye ile Yu • nanistanın riyasî tesriki mesai sini âmirdir. Ba madde mucibince mahdvtt ehemmiyeti haiz konferanalarda Türkiye ile Yunanistan müştereken temsil edilecek lerdir. Hariciye Nazın M. Maksimos heyete tstanbulda iltihak edecektir. M ü z e 1e r i m i z i n kurulusunu tes'it îzmirin kurtuluş günü Dün yüz bin Izmirli kurtuluş gününü heyecanla tesit Hamdi Beyin mezarında etti, 9 eylul panayurı da büyük merasimle açıldı ihtifal yapılacak 9 eylül panayırının açıldığı tahayı gösteren bir renm tzmir 9 «Hususî» Yüksek bir gayretle hazırlanan 9 eylul panaym bugün saat 17 de sehrimizde bulunan Müsir Fevzi Pasa Hazretleri tarafmdan a çdımsbr. 9 eylul kurtuluş bayramı, san. h donanmamızm tzmir limanmı ziyareti ve panayırm acnması münasebetile Ege mıntakasmdan ve Türkiyenin birçok yerlerinden gclenler fehrimizm bü. tün caddelerini, meydanlamu doldnrmuştur. OteHerde, pansiyonlarda tek Mabadi 3 üncü tahifede M. Maksimos frenle geliyor Yunan Hariciye Nann M. Maksimos bu sabah ekespresle Avrupadan sehri mize geîecek ve istasyonda raerastmle karsılanacaktar. Sirkeci gan bu mSna. sebetle Türk ve Yunan bayraklarfle süslenmistir. M. Maksimos Perapalas , Mabadi 3 üncü tahifede Misafirlerimiz nasıl karşılanscak? Yunan BasvekBi M. Çaldaris refi • kasile kızı ve Yunan hükumet rica • Çanakkale şehitlerini ziyaret Hamdi Bey merhnrrt Müzecilerim'z yarm rmraeleri müe*si»i merhum Hamdi Beyin Gebzedeki mezarmda bir ih tifal yapacaklardır. Bu ihtifalde müzelerimizin kuruluşu tes'it edile cektir. Haımfi Bey sabık Müze müdürü tstanbul meb'usu Halil Beyin pederidir. Oksford Darülfünunun • da kendisine doktor unvanı veril miştir. Yukandaki resim Hamdi Beye dokıtor unvanı verildiği zamana aittir. Hamdi Bey ilk miizemizi Çinili köskte vücude getirmrsti. Bugün her biri krymeıttar birer haziıte olan müzelerimizi ona borçlu • yuz. Atinadtm hareket Atina 9 (Husosî) Ba^veka M. Çaldaris. tktısat Nazm M Pezmazoğlu, meb'us M. Babakos, Hariciye umuru sL yauye müdürü M. Raseti, Hariciye Neaareti Türkiye subesi müdürü M. Ga £aa, Basvekâlet ve Hariciy* Nezareti hususî kalem mndürleri, Atina Sefiri . m u Enis Bey «Elli» kruvazörîle saat on birde lstanbula hareket ettiler. Be raberlermde Atina gazetecilerinden on bir zatla Atina ajamı muhabiri de var. dır. Kruvazör, süratmi, saat dortte IJaydarDasa önünde bulunmak uzere tanzhn etmiştir. , Amerikada ekmek pahalılığı Haydarpasa istasyonunda yapılan tak dün kurulurken ftU. Vasington 9 (A.A.) Bazı se birlerde ekmek parasınm yüksekliği halk arasında endise uyandirtnakta<hr. yjuicemal vapurunda yapılan meratimden bir intıba: Jandarma müfrezesi havaya ateş ederken... (Yazın 3 üncB sahifemizdedir)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog