Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

^Cumfittrlyeİ' Leylî Neharf • Kız Erkek I Eylul ı933 İnkılâp Liseleri A N A İ L K O R T A ve L i S E SINIFLAKI Müessisi: Nebi Zade Hamdi Kayit ve kabul muamelesine başlanmıştır. Resmî mekteplere muadeleti Maarif Vekâletince tasdik edilmiştir. Güzide ve muktedir bir talim heyetine maliktir. Ecnebi lisanı tedrisatma ilk kısmın son iki sınıfından başlanır. Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurları vardır. Cumadan tnaada her gün saat 14 ile 16 arasında müracaat olunabilir Cağaloğlu Yanıksaraylar caddesi Tel. 20019 • 6804 MUJDE Makineıer Satısı HP ktıvvetinde islim istabil ma. kine 1 Galway kazan ile 60 HP lokomobil Tanden. 25 HP lokomobil 1 silindirlî ,, 28 HP kompresorsuz Dizemotor. Pek az müstamel halde satılıktır. Ar2u edenlerin tnegölde miihendis Toth adresine müracaatleri. (6796) 150 Feyziye Lisesi Kazanç müessesesi olmadığından ücret vesair hususlar her türlü kolaylığı gösterir. hakkında Nişantaşında tramvay caddesinde kendi mulkfi olan binada Leylî Neharî Niemleketimizin en eski hususî lisesidir. " Feyziye mektepleri cemiyetinin,, idaresi altında manevî br şahsiyettir. talebesine Doktor Horhoruni Her gün akşama kadar bastaJannı Eminönü Valide kiraatfaanesi yanındaki muayenehanesinde tedavi eder. Tel. 2,4131 ( 6 5 1 2 ) Yüksek Orman Mektebi Rektörlü günden: 13 eylul 1933 çarşamba günü saat 14 15 te ihaleleri icra kılınmak üzere Orman Ameliyat mektebinin 8,5 aylık erzak ihtiyacı alenî münakasaya konulmuştur. tsteklilerin münakasaya iştirak için mezkur tarihte Yüksek Mektepler Alım, Satım komisyonuna «Fındıklıda» çartnameleri okumak için de mektebe «Büyükdere Bahçeköy» mü(4163) racaatleri. Cinsi Kilosu Cinsi Kilosu Cinsl Sovan, sirke, salça, Siyati mercimek 30 Ekmek 6000 portakal, lâhana, taŞehriye 50 Koyun ef 2200 ze fasulye, elma, yerK. bezelye 40 Kuzu eti 800 elması, ıspanak, karKaşerpeynir 50 Sadeyağ 700 nabahar, salamura 150 Tuz Zeytinyaği 330 yaprağı, taze yaprak, Yumurta atlet 8500 Pirinç 750 salata, taze bakla, enLimon adet 2000 Şeker 1000 ginar, dereotu, mayKuru üzüm 30 K. fasulye 400 danoz, kabak, marul, Kuru kayısi 50 Beyazpeynir 320 domates, patlıcan, biPirinç unu 70 Zeytin 200 ber, zerdali, balkabaSabun 170 Un 450 ğı, taze üzüm, kavun, Soda 80 Patates 550 karpuz, ayva, dolmaKuru bezelye 40 Nohut 150 lık biber, havuç, ke Süt 1400 lrmik 30 reviz, pırasa ve saire Yogurt 500 Makarna 200 Mektep, talebenin sıhhati ve terbiyesi ile ayrı ayrı uğraşabilmek için azamî 150 leylî lalebe kabul eder ve her sınıfta otuz beşten fazia mevcut bulundurmaz. Mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 2 eylulde ve derslere 11 eylulde başlanacaklır. Kayit muamelesi cumadan maada hergün yapılır. Mektebin tarifnamesini isteyiniz. Dr. A. KUTİEL KaraköyTopçularcaddesi No 3 3 ) (6895) PETROL NiZAQfl saçları Kuvvtflendırir. Dökülmesini keser. Kepekleri öKKirür. Başı temizler. Günde bir defa friksiyon yapınız. (6580) 1 2 3 4 İlk • Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine başlanmıştı Müdiriyet, müracaatleri cumadan başka her gün kabul eder. Leylî ve neharî bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilât yapılmıştır. Arzu edenlere tarifname gönderilir. Adres: Şehzadebaşı Polis Merkezi arkası Tel. 22534 4 | H ^ 6462 • Leylî ve Nehari Resmî liselere muadil istiklâl Lisesi Telefon : 44039 ' ^ • • • • • • • ^ (6700) « Müdürlüğünden: G5z Hekimi FEYZİATİ LİSELERİ İ İ Kız Arnavutköy'de Çiftesaraylarda Ana «inifıni, ilk kısm'. orta ve lise sinıflannı havidir. 'l'edrıs ve terbiye usullerinin cidd'vet ve mükemmeMyeti i!« tamnmış olan muessese Istanbul'un en güzel yennde kâin ve her türlü sıhhf şa tlan haizdir. Dr. S. Şükrü Birinci sınıf mütehassıs Bâbıali Ankara caddesi Nö 60 ACELE SATILIK HANE Beşiktaşta Ihlamur caddesinde Çıngıraklı bostan karşısmda 4 kat, metin ahşap ve tesisatı fenniyesi mevcut 146 numaralı evin tamamı. Görmek için Beşiktaşta un fabrikası karşısında kahveci Mustafa Efendiye müracaat. (6816) Erkek Gayret • Göz hekimi Dr. Riffat Ahmet Taksim, Cumhuriyet caddesi, Şark apartımanı Tel. 418 i Oğleden Sonra ^ ^ ^ 1 ^ ^ * 6 8 7 3 Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 3 Leylî ücretlerinde çok esaslı tenzilât vardır. Kayit ve yeniden kayit muamelesme başlanroışttr. Cumadan mada hargün saat 10 dan 18 e kadaı müracaat olunabilir . Isteyenlere mektep tarifnamesı gönderilir. ve muvaffakiyeti görülen talebeîer için mektep bütün kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. tahsil devrelerine ait Telefon : 36.210 Kocaeli Vilâyeti Daîmî Encümeninden: Nafıa dairesi için 50 adet çadır satın alınacaktır. Münakasa alenidir. lhale 20 eylul 933 çarşamba günü saat on beşte yapılacaktır. Talip olanların bu tarihte 185 liralık teminatla Vilâyet Daimî Encümenine ve şartnamesini görmek istiyenlerin Basmühendisliğe müracaatleri. •• Leylî ve Neharî 4H* Kız ve Erkek iSTAfcBULUN EN MÜKEMMEL APARTlMANI Kadıköyünde Bahariye caddesinde servıs yatak ve kabul dairelerinden mürekkep altında garaj ve aşçı odasını, dahıli telefon, zil ve kalorifer tesisatını catni ferah geniş ( Röntgen apartımanının ) inşaatı bitti. Ehven fiatla kiraya verılecektir. Apârtımanın alt katindaki Dr. Kâmil veya Şişli Şıfa Yurdunda Dr. Nazım Reviere müracaat ( 6~83 ) 1 tstanbul, Galata ve Sirkeci gümrüklerinin tamiri açık münakasaya konulmuştur. 2 Münakasa tstanbul Satınalma komisyommda yapılacaktır. Münakasa 6/9/933 tarihine raslıyan çarşamba günü saat «14» tedîr. 3 Taliplerin bu gibi tamiratı evvelce yapmış ve Ticaret Odala rının Mrinde mukayyet bulunmuş olduklan ve yahut bu işte salâhi • yeti fenniyeyi haiz miihendis veya mimar istihdam edeceklerini noterlikçe musaddak vesaikle ispat etmeleri lâzımdır. Bu seraiti haiz isteklilerin iğreti güvenmelerile belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 4 Şartname ve keşifnameler komisyonda ber gün görülebîlir. (4160) Gazl Lisesi "Yeni Lise,, ye tahvii edilmiştir. Usemiz yeni kurulan Üniversiteve bir ecnebi lisanına nmamile sahip olarak talebe yetıştirmeK maksadile açılmıştir. Deıs programlan yeni şekıllere fore lertip edilmıçtir. Tecrübelı ve seçilmiş bir talim hevetine mahktir. AnVara'da hu namdakı lise ile o an iltibasin refi için lısemiz'n '«mî İ S T A N B U L Kılavuzluk ve Romorkörcülük Işleri Müdürlüğünden: Sandallar için kürek, gönder, kayışlık, yelken maaseren mubayaa edileceği gibi defter ve saire tabı ve teclit ettirileceği cihetle talip olanların 5/9/933 sah günü saat 11 de % 7,5 teminat akçe^rile Is tanbul Deniz Ticareti Müdiriyetinde müteşekkil komisyona müracaatleri ilân olunur. «4536» Yalnız Orta ve lise kısım'arı havidır müdürü: EBULMUHSiN KEMAL I istanbul Belediyesi ilânları | San'atlar mektebi için ahnacak 5000 kilo sadeyağ, 200 kilo şehri ye, 200 kilo irmik, 1000 kilo beyaz peynir, 800 kilo kaşar peynir, 500 kilo kayısı, 4000 kilo patates, 5000 kilo soğan, 400 kilo çekirdeksiz üzüm, 1500 kilo makarna, 1500 kilo sabun, 40000 adet yumurta. 200 kilo üryani erik, 500 kilo mercimek, 5000 kilo şeker, 4000 kilo kuru fasulye, 800 kilo zeytinyağ, 1500 kilo un, 400 kilo salça 12000 kilo pirinç, 600 kilo zeytin, 700 kilo nohut, 1200 kilo tuz, 150 kilo incir, 50000 kilo ekmek, 12000 kilo koyun eti, 1500 kilo süt, 1500 kilo yo ğurt ve 16 kalem yaş sebze kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne, müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 2077 liralık teminat makbuz veya banka mektubile teklif mektuplarını 21/9/933 perşembe günü saat on beşe kadar Daimî Encümene vermelidirler. «4542» Keşif bedeli 7089 lira 17 kuruş olan Üsküdarda Mihrimah medresesi tamir ve tadili kapalı zarfla müjakasaya konulmuştur. Talip o • lanlar şartname almak ve keşif evrakını görmek üzere her gün Levazım Mvfirlüğüne müracaat etmeli. Münakasaya girmek için de 532 liralık teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını 21/9/933 perşembe günü saat on beşe kadar Daimî Encümene vermelidirler. ,,4544» ' İNGİLİZ HIGH SCHOOL ERKEK MEKTEBİ * Kayit ve kabul baş'amıştır. Curaa ve pazardan maada he gün saat (10) dan (12) ye kadar müracaat. Tedrisata 25 eylul pa?artesi başlanacaktır. T e l : 41078 <6891) Mektep: Cağaloğlunda Sıhhiye müdürlüğü bitişiğinde hergün tatebe kayit ve kabul olunur. (6320) Edirne Hudut Taburu Ku mandanlığınnd an: Taburun bir senelik idaresi için konturatoya bağlanacak olan aşağıda cins ve miktarları yazılı dört kalem erzak satın alınacağından yevmi ihalesi olan 18/9/933 pazartesi günü saat 15 te Edirne Mal müdürlük dairesinde müteşekkil komisyona taliplerin müracaatleri ilân olunur. «4505» Miktarı Cinsi 3000 Bulgur K. üzüm 3000 Sabun 1500 Sığır et' 20000 «Et kapalı zarf usulile saat 15 ten 17 ye kadar zarf kabul edilecektir. Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 Vekâlet için yaptırılacak 860 tane evrak torbası açık münakasaya konmuştur. 2 Münakasa Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınal ma komisyonunda yapılacaktır 3 Münakasa 21/9/933 perşembe günü saat on dörttedir. 4 Şartname, örneklik bez ve dikilmiş nümune her gün komisyonda görülebilir. 5 tsteklilerin yüzde yedi buçuk iğreti güvenmelerile belli gün ve saatte konv'svona eelmeleri. «4525» İstanbul veTrakya Şeker Fabrikaları Türk Anonİm Sİrketİnden: Fabrikamızda çıkarılmağa başlananyeni sene mahsulü toz ve hesme şekerer 29 temmuz farJhincfen itibar;n bin kilodan az o mamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalar mız esk"si gibidir. Yani Istanbuî'da Sirkeci istasyonunda veya depolarınnzda ^BAIO TEHiRi 30 ağustos Erenköy Tayyare Cemiveti menfaatine yapılacagı ilân edilen kır balosu hava rrüsait olmadıfından 4 eylul pazartesi akşamı Cadde Bosranında Sayfive kazinosunda yapılacağı muhterem ahaliye ilân olanur ( 6901 ) Kristal Toz Şekerin Kilosu 3 6 , 7 5 Sandıkta Kup Şekerin Kilosu 3 9 , 5 0 Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara v?gon başına beş lira indirilir. istanbul haricindeki yerlerc^en y pılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üz°re derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafmdan müşteri hesabma sgorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderen er için s'gorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vaçon baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. Çe.tık tessatı Saatte 400 kilo randman veren mö. kemmel bir pirinç çeltik ve saire tesi • satı sahlıkhr. Galata Fermenecilerde 105 numaraya müracaat. Posta kutu • su. Galata 1371. (6889) ^•••^•^ Doktor •^^•^^* Nazım Şakir Avrupadan avdet etmiştir. 6888 Adres: Istanburda Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 4 0 3 0 Telgrar adresi : istanbul, Şeker Telefon No . 24470 . Sahip ve Başmuharrirt Yunus Nadi Vmumi neşriyah idare eden Yan ijleri müdürü: Abidin Daver lâatbaacüık ve Neşriyat Türk Anontm ŞirkeU . îstanbV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog