Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Lyıui ıCumhtvriyet • istanbuı ^örsâsTkâpâmş fiatları 318933 NUKUT I 1 20 ÎO 20 2ü 20 20 t 20 I I I I l 20 20 1 I 1 1 t Sterlin Dolar Fransıs tr, Llret Belçika fr. Drafımı tsvicre fc Leva Floria Çek kronu lsveç trronn Avusturya fil. Peçeta Mark Zlotj Ley Dinar Rnble Yen Turk altmı Mecidiye Banknot Os B 145 166, 220 114 24 818 25,50 83,50 118 36 24,50 16 48,50 23 27 50 22 56 45 921 36,25 256 Acılış 675, 0,675965 12,06 8,9*375 3,385 82,235 2,44 68 90 1,1727 15,9275 2,8775 4,445 5,66 1,9783 4,2325 3,705 79,6425 34,895 2,49 10S4.Z5 7 Limanımızdan tıareket edecekvepurlar 67T" ^atıs 67b 147 168,50 223 117 7S 822 26 85 122 38 25 17,50 50 24 29 23,50 58 48 922 37 258 Kapanıs 678 0,67125 12.06 8,95 3,3831 82,16 2.4432 68,835 1,172 15,915 2,8725 4,44 5,6625 1,9807 4,2275 3,70 79,5675 34,8625 2,4875 1085,2=> Kapatn; Alı Nazima Beyin La Clef du Français Kıtabı .Maarif Vekâlctince bu sene programlanpa da ka'uı! edilraiîtır. Bütün ecnebi lisanı tedrisatında esas oldu^u veçhıle her üç kısmın mualltmltre mahsus nü^hHsı da mevcuttur Birinci Kısıra 21 Kr. İkinci „ 31 m Üçüncü „ • 36 „ I\ uallim „ 150 „ Toptan alanlara ve mektep idarelcnne iskonto yapılır. Matbaamızda ve her yerde bulunur. Fransızca Muallim[erine Lise ve Orta Mektep Sümer Bank Umum Müdürlügünden: Aşağıda isimleri yazılı lerinden en geç 2 eylul pamuklu Bekir, şubesine Efendiler Rusyaya 1933 cumartesi stajiyer gönderilecekgüniine kadar bankamız müracaatleri Süleyman oğlu Hasan, Ali oğlu Hamdi Konya, Ahmet Ilmi, Ömer oğlu Avni, Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köpriibaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade han Telefon : 22740 Faik Fikri, Halil Izzet, Sadettin Izmir, Hilmi Hakkı, Ziya Necip, Mehmet Ata, Raşit Ankara, Tahsin Kıbns, Mustafa Bursa, Rüştü Kasaba, Refik Eşref, Şefik Izmir, Abidin Manastır, Ahmet Gelibolu, Kemalettin Ankara, ^hmet Rıza, Vehbi Nevrekop, Ibrahim Şevki. Sülevman Necip. KARADENIZ 2. nci aralık postası ^mn^^^m^HHH^^n^ij^^^ı^^^^^^ı^' 4555 ^^F ÇE KLER Londra VevYork Paris Milano Brüksel Atina Cencvre Sofva Amsterdatn Hrag Stokholm Vıyana Madrit Berlln Varşova Budapejte Bükres Belgrat Yokohama Mosknva Yozgat Vılâyetinden: 120178 lira 90 kuruş bedeli keşifli Yozgat Memleket hastanesi için 28/8/933 tarihinde talipler tarafından yapılan teklifler mutedil ve muvafık görülmediğinden şeraiti sabıka dairesinde ihalenin pazar lık suretile icrası takarrür etmiş olduğundan 28/9/933 perşembe günü pazarlıkla ihalesi Encümeni Vilâyetçe icra edileceği ilân olunur. «4537» Mülkiye Mektebine alınma şartları Mülkiye Mektebi M üdürlüğünden: 1 Talipler yaşça 18 den küçük ve 25 ten büyük olmamalı, lise mezunu bulunmalı, sağlam olmah. 2 Taliplerin, nüfus kâğıdı, sağlamhk raporu çiçek aşısı kâğıdı ve altı tane 4 , | X 6 büyüklüğünde fotoğrafı bir istidaya iliştirerek Yıldızdaki Mülkiye mektebi müdürlüğüne 1/9/933 tarihinden itiba ren cumartesi, pazartesi, perşembe günleri saat ondan on altıya kadar müracaat eylemeleri lâzımdır. Müracaatin ve taşrada bulunanlar için filen mektepte bulunmanın son günü 25/9/933 tür. Evrakı müsbitenin asıllan mektep idaresine verilmek icap eder. Taliplerin adedi idarece almacak miktardan fazla olursa aralarında türkçe, felsefe, içtimaiyat, riyaziye, tabiiye, tarih, coğrafya ve ecnebi lisanı derslerinden müsabaka imtihanı yapılır. «4506» ERZURUM vapuru 3 eylul pazar saat 18 de Galata nhomından kalkac^k, Zonguldak, Inebolu, Ayancık, Samsun, Fatsa, Giresun, Tirebolu, Görele, Trabzona lelere uğrayarak Of, Rizeye giPulathane, "4548, decek ve DÖNÜŞTE ayıu iskeilâveten Orduya da uğrayacak yalnız Zonguldağa uğramıyacaktır. ESHAM Açılış İ5 Bankasi hâmtl. tj Baokası oam. A. Şim. 60 0/0 . » :oo 0/0 Şirketihayriye Tramvav Bomontı Nektar Terkos Balya Aslan çlmento Liseler alım satım Komisyonundan: Erenköy Kız lisesinde yapılacak tamirat 13/9/933 çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamesini ve yapılacak yerleri görmek üzere mektep müdürlüğüne ve Istanbul Erkek lisesinde komisyon kâtipliğine müracaatleri. Ayvalık sürat postası MERSİN vapuru 3 eyluf pazar saat 17 de Idare rıhtımından kalkacak ve Çanakkale, Edrerait, Ayvalik ve Dikiliye uğrayarak Izmire gidecek ve dönüşte aynı iskelelere uğravacaktır. "4549. Mersin aralık postası IST1KRAZLAR Açılrj 1933 ikramiyeli tstikran tstikrazı Dahilt Şark şimendiferi Dfiyonn Muv. Gflmrıik Saydı Mahl Bajdat Askerive Kapanif KONYA vapuru 3 e\lul pazar saat 10 da Idare rıhtımından kalkar. Taşucu, Anamur, Kuşadası ve Geliboluya yalnız dönüşte uğrar. '4550, F~ 54,25 2,85 54,25 istanbul Evkaf Mödiriyeti ilânları I TAHVÎLÂT Açılıj Elektrik şirketl Tramvay . Tunel . Rihtım . Anadola Anadolo (2' Anadoiu (3) Anadolu Mümessil Kapanif \Şehrî Lira 6 Galata, Şahkulu, Ester çıkmazinda 2 No. lı dükkân Balâda muharrer dükkân 934 senesi mayıs nihayetine kadar Irira lık olup hizasında gösterilen bedelle talibi uhdesindedir, Bir hafta müddetle temdit edildiğinden fazlasile talip olanlar 4/9/933 pazartesi günü saat on beşe kadar Evkaf Müdiriyetinde Vakıf 4karlar kalemine müracaatleri. «4528» ÎZMİT HATTIna Badema cuma, pazar, çaışamba günleri Idare rıhtımından saat 9 da Kırlangıç vapuru kalkacakör. 47 45 47,45 51,30 47,45 47,45 51,35 Ankara 3 ücnii Sulh Hukuk mahkemesinden: tstanbul Kadıköyünde vefat eden Muhittm Beye ait olup bu kere ikinci defa açık artürma «uretile satılması mukarrer bulunan Ankaranın Solfasü köyünde değirmenönü, köyalti ve Pı narayağı namı mevkide elli dönüm bir kısmı bağ ve bir kısını eşçan müsmi . re ve bir kısmı kıraç ve bir kumı da sulu tarla ve sair müştemilâtı hâvi sekiz oda bir ahırdan ibaret harap hane dört bin lira ve sekiz dönüm dutluk mahalli dört yiiz lira ve on dönüm kıraç tarlaya yiiz lira ve on dönüm sulu tarlaya da 200 lira ki cem'an 4700 lira kıymeti muhammeneli mülk açık arttırma suretile ve bir ay müddetle satıhğa çıkarıldığin • dan taliplerin yüzde yedi buçuk ku • rus pey akçesile birlikte 10/9/933 pazar günü saat 14 te Ankara üçüncü sulh hukuk mahkemesine müracaatleri ilân olunur. (6904) Nafıa Vekâletinden: 1 Izmir cenubunda Ege denizine dökülen küçük Menderes hav zası dahilinde ıslâhat icrası ameliyatı birinciteşrin ayının birinci pazar günü ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul • muştur. 2 Yapılacak ıslâhat ameliyatı; Menderes feyezanlarına mâni olmak maksadile bizzat Menderes nehri yatağının ve tabiî kol ve ayaklannın ve derelerin tathiri veya tebdili mecra kanalları açılması ve mevcut göl ve bataklıkların kurutulması veya ıslahı ve bu maksatla şütler; köprüler ve sair imalâtı sınaiye vücude getirilmesi gibi bir inşaat silsilesni ve bunların kat'î etüt ve projeleri tanzimini ihtiva et • mektedir. 3 Islâhat bedeli muhammeni 3,5 üç buçuk milyon liradır. 4 Mukavele. şartname ve münakasa şartnamesi ile teklif ve te minat mektuplan suretini havi dosyalar Ankarada Nafıa Vekâleti Levazım Müdürlüğünden 15 lira mukabilinde alınabileceği gibi bu hu susta mütemmim malumat Sular Umum Müdürlüğünden öğrenilebilir. 5 Taliplerin teklif mektuplannı ihale kanununun 10 uncu maddesi dairesinde tanzim ile 1/10/933 pazar günü saat on beş buçuk tan evvel usulü dairesinde Nafıa Vekâleti Müsteşarlığına tevdi etmeleri ilân olunur. «4503» 4551. Ankara'nm en büyük Kitap, gazete ve Kırtasiye mağazası AKBA Rıtap evi ve kırtasiyecilik Anafkrtjılar caddeat Teleton : 3377 Her lisanda gazete mecmua ve kitap Her nevi kırtasiye eşyası ve mektep levazımı Her tiirlü Fotoğraf levazımı makineler ve amatör işleri Etem Pertev ıtriyatı Kütahya ç inileri Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehasttsı Cumadan maada her gün saat (2,30 dan 5 e) kadar tstanbul'da Divanyolu'nda ( 118 ) numarab hususî kabinesinde hastalannı kabu! ve tedavi eder. Telefon U. 22398 HEDENSA ile derhal geçer. Mtmeleri kurutur, kanı keser, emsalsiz ilâçhr. (6894) Dahilî Ticaret Eşyasınm Yükletilmesi ve Boşaltılması istanbul Liman Şirketinden: Türk limanlanndan eşya getiren vapurlarla limanınııza gelen eşyanın boşalması gerek bu vapurlara ve gerek alelumum ihracat için limanımızdan vapurlara eşya yüklenmesi işleri de ey lulün birinci giinünden Ütibaren şirke, timizce yapdacağmdan bu kabil eşya getiren vapurlarda eşyası olup ta vapur bordalannda ve ayn vasıta içinde al mak istiyenler ve vapurlara yük vere ceklere azamî kolaylıklar gösterilece ğinden tahliye ve tahmilden evvel fir • ketimize müracaatle keyfiyeti ve iste dikleri vasıtanın cuuini ve yükliyecekleri eşyanın nevi ve sıkletini tayin e derek vasıta istemeleri ve daha fazla izahat istiyenlerin şimdiden şirketimiz kabotaj nakliyatı şubesine müracaat et. meleri kendi menfaatleri naımna alâ kadarandan rica olunur. Sirkeci Liman Hanı. Telefon: 243 60. (6887) İstanbul Maarif Müdürlüğünden: İstanbul kütüpanelerine lüzumu olan 189 çeki kuru meşe odunu ile 2100 kıye mangal kömürü ve 12 buçuk ton kok kömürünün 29 a ğustos 933 tarihinde icra kıhnacak münakasası bir hafta müddetle temdit edilmiştir. Şartnamesine göre itaya talep olanların Vilâyet Muhasebecilğinde müteşekkil komisyona teminat akçelerile beraber 9 eylul 933 cumartesi günü saat 15 te müracaatleri ilân olunur. «4554» UMUM MÜDÜRLÜK 1 Mektebe kayit ve kabul işi 1 24 eylul 933 tarihine kadeısrhr. 2 Kayit olmak için her gün İstanbul Ziraat Müdürlüğüne veyr 1 Ankarada yapılacak polis ve jandarma mektebi plân müsabamektep ınüdürlüğüne müracaat edilmelidir. kasının müddeti ltefrinievvele kadar on beş gün daha temdit edil 3 25 eylulde talipler arasında müsabaka imtihanı yapılacaktır. miştir. 4 Mektebe kabul şartları: 2 Mektebin arsa plânı ihzar edilmekte olup bittiginde müracaat A Ortamektep mezunu olmak; edenlerin adreslerine gönderilecektir. «4532» B Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulundak; C Yaşı 19 dan yukarı olmamak; D Vücudü ziraat işlerile uğraşmağa müsait olmak: E Çiftçi evlâdı olmak; Ortaköyde kâîn Kabataş lisesinde lâboratuvar konf erans salonu ve saTaliplerden yukarıdaki şartları haiz bulunanlann mektep şeha • ire tadilâtı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 27 eylul 933 detnsmesi, nüfus cüzdanı, aşı ve sıhhat raporu, hüsnüha! mazbatası, çarşamba gunü saat 17 de ihale edilecektir. Taliplerin şartnameyi çiftçi evlâdı olduğuna dair vesikasile 3 adet fotoğrafını istidaya rapgörmek için her gün konvsyon kâtibine ve mezkur lise müdürlüğüne ten müracaatleri. «4526» mür&caAÜeri «4531» Polîs ve Jandarma mektebî İnşaat Komisyonundan: istanbul Ziraat Mektebi Müdürlüeünden: Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları L Şubemiz Mütekaidin, Eytam ve Eramil îskonto muamelâtına ve muamelelerin günü gününe intacına aşağıda yazılı günlerden itibaren başlanacaktır. Beyoğlu Kasımpaşa Usküdar Eminönü Valrva Sarıyef Bakırköy Adalar Kadıköy Besiktas Fatih Eyüp Samatya 6/9/933 11/9/933 16/9/933 20/9/933 7/9/933 12/9/933 17/9/933 21/9/933 Liseler Alım Satım Komisyonundan: 9/9/935 13/9/933 18/9/933 23/9/933 10/9/933 14/9/93İ 19/9/933 24/9/933 1 (4450)]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog