Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Cumhariyet 1 Eylul 1933 YEDİ GÜN bir hafta sonra 26 mcı sayısı ile ilk cildffii tamamlıyor. Bu emsalsiz mecmuamn koleksiyonu kütü oanenizin en kıy . netli eseri olacak • .ır. Eksik sayılan • nızı bayiinizden veyahut idarehanesinden tedarik edinîz. YEDt GÜN koleksiyoncuîarı îçin aynca çok nef is ciltler hazır lamıştır, ve 35 kuruşa ciltletm«k tedir. Bu fırsattaa istifade ediniz ve bu haftaki Yedi Günde tafsilâtını okuyunuz. Gizli harbin silâhları Casusların Umumî Harpten bugüne kadar kullandıklan usuller, vasıtalar Askerî tekaüt şubesinde muameleleri bitenler Tekaüt zabitan kısmt köy emvalinden resmi »enedi 33 24539 9/8/933 Yüzbaş: M. Nuri Efendi Ş. Beyazıt emYüzbaşı Ibrahim Efendi ailesine Hopa vaîinden resmi senedi 33 24847 No. emvalinden resmi senedi 33 23613 No. 2/8/933 9/8/933 Mülâzim Ibrahim Efendi Samsun «mKolağası Mehmet Efendi ailesine Favaünden rasmî senedi 33 23912 No. tih emvalinden resml senedi 33 22866 2/8/933 No. 8/8/933 Yüzbaşı I. Hakkı Efendi Beşiktaş em Mülâzim Rifat Efendl ailesine Tokat vallnden resmî senedi 33 21371 No. emvalinden resmî senedi 33 24275 No. 2/8/933 6/8/933 Mülâzim Vasfi Efendi Erzurum emva. Mülâzim Hüsyin Efendi ailesine Bey linden resmî senedi 33 24618 No. 6/8/933 koz emvalinden resml senedi 3) 23727 Kaymakam I. Remzi Bey Kadıköy emHer halde kendinizi YEDt Güvallnden resmî senedi 33 25441 No. No. 6/8/933 Mülâzim M. Beşir Efendi ailesine Fa nün koleksiyonundan hiçbir su 7/8Z933 tih emvalinden resml senedi 33 23832 Mülâzim A. Ulvi Efendi Patih emva retle mahrum etmeyiniz. (6818) linden resml senedi 33 24026 No. 7/8/933 No. 6/8/933 Mülâzim Abdüllâtif Efendi ailesine Hâkün L Hakkı Bey Bursa emvalinden Ankara emvalinden resmi senedi 33 resmî senedi 33 25379 No. 7/8/933 24510 No. 7/8'933 Mülâzim S. Ulvi Efendi üsküdar em Kâtlp Tevfik Efendi ailesine Fatih valindpn resım senedi 33 24314 No. Nisantasında Teşv3tiyede EmmereTt* emvalinden resml senedi 33 24631 No. 7^8/933 di sokağuıda on bir oda iki salon bir 6/8/933 Blnbası A. Hlkmet Bey Bursa emvalinKfttlp Tevfik Efendi ailesine Beyoğlu taşlık, terkos, elektrik, havagazi tesi den resml senedi 33 24037 No. 7/8/93S emvalinden resmi senedi 33 22068 No. satlaruu havi geniş iki kat üzerinde ge. Yüzbası H. Nuri Efendi Amasya emva Jfcıden resml senedi 3325304 No. 7/8/933 6/8/933 rus 1500 arsın bahçe, bahçede garaj, Imam Yusuf Efendl ailesine üsküdar Binbaşı Tevfik Bey Fatih emvalinden uşak odastnı havi içi dışı yeni yağlıboemvalinden resml senedi 33 24310 No. Camtlann gizli yazılar, şiheler iâHayîp kaçtrmak Için kuttandıklart muhtelif vasüalar: T Gytık a resml senedi 33 25717 No. 8/8/933 yalı, nezareti fevkalâdeyi havi tram • 9/8/933. yakkabt Skçesi. 2 tçi boş inciler. 3 Bavulların »aplarına asılan kartvizitlerin konduklan yerler. Muamele M. Abidin Efendi Emlnönü Yüzbaşı Y. Ziya Efendi ailesine Eceavay istasyonuna iki dakika mesafede emvalinden resmî senedi 33 25928 No. 4 Zarflara yapıştınlan pullartn altları. S Ecza şişeleri. 6 Şişe mantarlanmn içi. 7 îçi boş pürolar bat mvalindn r&ml senedi 33 25009 mükemmel bir hane kiralıktır. Talip 9/8^933 ve sigaralar. 8 Takma dişlerin damağa yapıştığı yerlerin arkası. No. 10/8/933 Imam H. Mehmet Efendi Izmlr em olanlann, ittisalindeki on numaraya müteşkilâtmm teftişinden, kontrolun 10 Berhava etmekt Satmak: Hesap M. M. Sıtkı Efendi ailesine Be Umumî Harpte mücadelenin muvalinden resml senedi 33 25694 No. dan yakayı siyırarak mükemmelen 1 Köprü: Vapur. yoğlu emvalinden resml senedi 33 23220 racaatleri. Telefon numarası 60262. harebenin dlğer safhalannda n« 9/8/933 12 Yammş, patlamış; Sahlmıs. vazifesini ifa etmekte idi. No. 10/8/933 derece bir terakki ve tekâmül gö • linden resmî senedi 32/3918 No. 18/7/933 Yüzbaşı Ekrem Efendi Emlnönü em Muhaberede kullanılan kimyevî rüldü ise dü*man hükumetlerin 13 Münasebete girismek: MuEfrat eytam kumt Mehmet oğlu Ali ailesi Reşadiye emvavalinden resml senedi 33 25218 No. mahlullerin en fazla istimal edilen birbirlermin memlekertinde yaptık kavele yapmak. Raşit oğlu Mustafa ailesi İnebolu emva. linden resmi senedi 33/14215 No. 18/7/933 10 '8/933. hamızi kibrirt mahlulü idi. Fakat lan catualuklar da o derece mcel14 Muayene etmek: Muvaf • linden resmî senedi 33/16299 No. 28/6/933 Ahmet oğlu Şerif ailesi Kula emvalinbununla yazı yazmak ancak yep • di ve yükseldi. Bu hu*u*ta kullanıDeniz kı»mı fakiyet hâ«l etmek. Halil oğlu Mustafa ailesl Balıkesir emden resmî senedi 33,7903 0. 18/7/933 yeni bir kalemle kabil olmakta ve lan vasıtalar o derece mükemmel Carkçı yüzbaşı M Salih Efendi Usktl İS Amele mıntakası. Komis valinden resmî senedi 33/17351 No Ali oğlu Hasan ailesi Biğa emvalinden yazı parlak bir hararet membaına leşti kî, insan zekâsmın böyle ha • dar emvalinden resml senedi 33 34541 yoncu. 2Ö/6/93S resmi senedi 32/4772 No. 18/7/933 arzedilince meydana çıkmakta idi. rikulâde şeylere kadir olmanna No. 9/8/933 16 Zabıta: Mutavassıt Ahmet oğlu Lutfullah ailesi Osmancık Tahir oğlu ismail ailesi Bolu emvalinttilâf d"evletleri casusları îse dihayretten donup kalmamak mümCevahir oğlu Memlş Kocaell emvalin 17 Ihtilâlci: Müşteri. emvalinden resml senedi 33/18214 No. den resmî senedi 33/6663 No. 18/7/933 kön değildir. Casusluk işlerine da • ğer bir mahlul kullanmakta ve yaden resmî senedi 33 23935 No. 9/8/98S 29/6/933 18 Taharriyat: Eşyanm mu Abduîlah oğlu Mustafa ailesi Iskillp ir simdiye kadar yanlan raman zı da kâgidın üzerine sürülüp bıÇarkçı yüzbası S Süleyman Efendi TTsHasan oğlu Ali allesi Tavşanlı emvaayenesi. emvalin<ien resmî senedi 33/14291 No. larda ve kitaplarda bunlann bir kısrakılan bu mahlul kuruduktan sonküdar emvalinden resmi senedi 3324012 linden resmi senedi 33/16483 No. 29/6/933 18/7/933 19 Tevkifatt Avaryaya kon • mmdan bahsedilmektedir. Fakat o ra meydana çıkmakta î>di. Gitgide No 9/8/933 Mehmet oğlu Mustafa ailesl Bolu emva Süleyman oğlu H. Mehmet ailesi Da mus eşya. eserlerin ekserİM mütehassıs elin bu mesele adeta hususî bir lâbora linden resmi senedi 33/17788 No. 26/7/931 rende emvalinden resmî senedi 33/19116 Hekim binbaşı S Cemll Efendi Beyoğ20 KomünUt merkezi: Mad den çıkmamıs okhığu içra pek çoktuvar işi oldu, fakat her tarafta Hüseyin oğlu İsmail ailesl Oönen emva No. 18/7/933 lu emvalinden resml senerti 33 22010 dei iptidaiye. lan okurlarımızca mechul kalmıskontrol da o nisbette sıklaştırıldı. linden resmî senedi 33/15586 No. 6/7/933 No. 9'8'933 Adil oğlu Turan ailesi Mersin emvalin21 Tabanca: Metre. t*r. tjbe biz bugün o meçhçul kalmış Buna mukabil casuslar da kumazHüseyin oğlu Hüseyin ailesl Çerkeş den resmî senedi 33/14155 No. 18/7/933 Çarkçı yüzbaşı Mustafa Efendi Beşik 22 Komîsyon azası: Lokantacı. laştı. Gizli mürekkeple yazıyı alelâvasrtalara art malumat vereceğiz. emvalinden resmî senedı 33/17642 No. Rasım oğlu A. Rıza ailesi Arac emva taş emvalinden resmi senedi 33 24552 23 Konroyon azasının miktade mektuplann arasma değil, el Umumî Harpte senelerce Ruslara 6/7/933 linden resmî senedi 33/14889 No. 18/7/933 No. 9'8'933. n : Eşya miktan. ilânlarmın, gazetelerin, kitap sa casusluk etmiş olan Avusturyah miMehmet oğlu ustafa ailesi Bolu emvaMehmet oğlu Ali ailesi Kesan emvalinÇarkçı yüzbaşı Arif Efendi Kadıköy Şimdi, bu şifreye nazaran yazılhifelerinin matbu satırları arasına ralay Redl, Varşovadaki Rus erkâlinden resmi senedi 33/6412 No. 6/7/033 den resmi senedi 33/6612 187/933 emvalinden resmî senedi 33 24548 No. mtş bir mektubu okuyacak»ınız: yazmağa başldılar. ni harbiyeame, Avujrturya ordusunİsmail oğlu Hasan allesi Bursa emva Abduîlah oğlu Lutfullah ailesi 33/17239 9'8'933 Carbi Ç'ın şimendiferleri da vücude getirilen her hangi yeni Fakat su hâdise hepsmden fazla linden resml senedi 32/5222 No. 8/7/933 No. 18/7/933 umumi müdürlâk Sabık Bahriye Nazın H. Hüsnü Paşa teşküata, nizamata, kaidelere ait şayani dikkattir. Alman hudutlannMehmet oğlu Abduîlah ailssi Geyve Huseyın cğlu Mehmet ailesi Kula emva No. 126 K. S. Besiktaş emvalinden resmi senedi 33 malumatı, emri yevmilerin kopye dan geçmekte olan şüpheli bîr şahıs emvalinden resml senedi 33/18575 No. linden resmî senedi 33 18653 No. 18 '7/933 7890 No. 9 '8 '933 Harbin 15 mayts 1925 tevkif edilmiş ve başınm etinde bir lerini muntazaman gönderiyor ve 6/7/833 ~rp" Ismaü'oglu Ahmet ailesi*Devrek emva«Efenelim, bu ifte Çİfte zarf usulünü kullanı takım yazılar görülmüştür. Bu yaziZabitan eytam kısmt Feyzullah oğlu İbrahim ailesi Develi linden resmi senedi 33/19063 Nb. 18/7/933 Garbî Çm şimendiferleri şirketi u yordu. Bu hiyanetme mukabil kenlar o zatm kafası tiraş edildiği za Binbaşı A Rıza Bey aileslne Trabzon emvalinden resmi senedi 33 18603 No. Abidin oğlu Hasan ailesi Isparta emva mumî müdürliiğünün bazı tebligatını man yazılmış, sonra saç bırakıl disine verilen para da her mektu emvalinden resmi senedi 33 24278 No. 6/T/933 linden resmi senedi 33/12569 No. 18/7/933 sire bildiriyorum. Harbin mıntakasın mıştır. Okunacağı zaman da ka • bunda gö»tercfiği ayn bir adrese 6 '8 '933 Abdülkadir oğlu Şükrü ailesi Çankırı İsmail oğlu Hüseyin ailesi Çerkeş emva daki kontrol heyeti bu sıralaıda fazla fası tabiî tekrar tıraş edilecektî. gonderHiyordu. Hatta Ru« erkâni Mıralay A. Şerif Bey ailesme Beşlktaç emvalinden resml senedi 33/18006 No. linden resmi senedi 33/17152 No. 18/7/933 meşguldÜT. Bu tnesguliyet, depolaTdaki harbiye«li de uzun zaman hizme Keza bazı ımıhabere evrakı ga emvalinden resml senedi 33 22898 No. 6/7/933 Süleyman oğlu Mustafa allesi Çankırı eşyanm muayenesi meselesinden nes et tmde çalışan * u »damm kim oldu • > yet : rce kâfıt üzerine vazılıp bir 8/8'933 Mustafa oğlu Yusuf ailesl Çankırı emva emvalinden resmi senedi 33/19389 No. etmektedİT. Birçok mağazalar mal alğımu bilemedi. Yalnız verdîği ma mahfazaya konmakta ve hududa ge. Kaymakam Lutfi Bey ailesine 8anyer linden resml senedi 33/18605 No. 6/7/933 18/7'933 madı&ı ciKetle depoiar doiudur lumatin derecesinden Avusturya lindi mi hâmili tarafından yurul emvalinden resml senedi 33 24255 No. Vell oğlu Hüsamettin ailesi Fethiye Son zamaniarda iptidaî maddelerin Ahmet oğlu Süleyman ailesi Keşan ordutunda yüksek bir tnevki işgal makta, hudud'un öbür tarafında 6/8 '933 emvalinden resml senedi 33/762 No. emvalinden resmî senedi 33' 16834 No. fena kullanılmıs olduğu iddiasile birrok meydana çıkarılmakta îdi. Rus ca etmekte olduğumı arrlamıştı. Kaymakam I. Hakkı Bey aileslne Bey 8/7/933 18 7/933 müsterileT taraf'ndan mü»p'""tler vaDiğer taraftan bazi casuslarla susu L. F. ise dört metre uzunlugunkoz emvalinden resml senedi 33 25012 İbrahim oğlu Ali ailesi Biga emvalinIdris oğlu Bayram ailesi Sındırğı emva ki olmaktadır. Bundan böyle D markah kendi merkezleri arasında muay • da yazılı şerit halinde bir kâfhdı No 7'8'933 den resml senedi 33/18870 No. 8/7/933 linden resmi senedi 33'12510 No. 18'7/933 eşyadan gönderm«yiniz Cünkü git yen gizli bir şifre, bir lugat cetveli çürük dişlerinden bîrinin kovuşjunKaymakam Hasan Bey aileslne KadıAli oğlu Hüseyin ailesl Havza emva Bekir oğlu Ibrahim ailesi Kozan «mvagide talep »zalmaktadiT Eşyanm çıkaistümal edilmektedir ki bunun ifsada saklamağa muvaffak olmu^tu. 1 : linden resml senedi 33/19545 No. 8/7/933 linden resmî senedi 33/16194 No. 18'7/933 niması için P C. U. mmtakası mcTkez «i da karilerim ' için merakh b r Harpte gözünden yaralanmış bir görmüşlerdir. Bavullara reklâm olaAtaullah oğlu Mustafa ailesi Gördes mevzu teşkil edecektir. Bu usul ittiVı?7 fdilecfk ve erva b"TadaTi dr'Vıal ttalvan da gözünün çukurile cam Ali oğlu Rüstem ailesi Trabzon emvarak yapıştınlan otel etiketlerinin emvalnden resml senedi 33/16173 No. bflhassa Çinde komünistlik propamuhtelif mahallî mües^eselere tevzi ogözü arasmdaki mesafeyi bir nevi linden resmi senedi 33/14332 No. 18 7/933 altında da casusluga yarayacak mu 8/7/933 gandasi yapmakta olan Borodin lunacaktu 100 metre kumas hakkm casusluk evrakını koymağa tahsis Mağruk oğlu Ahmet ailesi Ayvalık emva haberat ve malumat çıkmıstnr. Bir i ; Mahmut oğlu Ali allesi Eminönü emva linen resmi senedi 33/15287 No. 18'7/933 Yoldas tarafından kullamlmıştı. da 68 ve 69 numara ile %ört( »Tdi" n!z eylemekte idi. Rus casuslarmın b r takım kurşun ve yazı kalemleri ki> Onun mektupları okunacak olursa mektuplardan müsteTİleTİn fevkalâde kısmı mühimm; de bu gibi gizli ya nldığı vakit bunlarm içinden de in linen resmî senedi 33/17768, No. 8/7/933 Ibrahim oğlu Raşıt ailesi Biğa emvaİsmail oğlu Mehmet ailesl Ödemiş emher hangi bir tüccar kâtibinm mekmomTiun olmu«laTdır » zılı kâğıtlan vücutlerinin derileri • ce kâğıtlar üzerine yazılmış mü • linden resmi senedi 33'18587 No. 18/7, B33 valinden resml senedi 33/16229 No. tubundan farklı olmadıklan görü nirt altma sokuyorlardı. Tercümesi him esrar zuhur etmisth*. Musiki ismail oğlu Osman ailesi Hendek emva8/7/933 lür. Fakat Sanghaya ayak bastıği «Siâh depolannda son gıinlfTde V>İTŞu sayacağımız hileleri kullan • notası ile muhabere de umumî bir linden resmî senedi 33/19126 No. 18/7/933 zaman tevkif olunan Borodîn Yol Ahmet oğlu Çoban Ali ailesl Sındırğı çok taharrivat yapılmıstrr. Çinli ihtilâlmak artık adi işler hiikmüne gir • şekil almıstı. Mustafa oğlu Ali aılesi Tavşanlı emvadaşın bavullart içinde çıkan şifreemvalinden resml senedi 33/16418 No. ciler bekledikleri silâhlan almıslardır. mişti. Hele askerî kıt'alann adetlerini linden resmi senedi 33/11133 No. 18/V,'933 nin bir »uretini gözden geçirince 8/7/933 thrilâlcilerin komünist meTkezlenne iripara ismi altında saklamak âdet olOyuk ayakkabı topukları, gizli Hüseyin oğlu Ibrahim aılesi Arapkir bu ba»k »atırlarm altında ne »ırlar İbrahim oğlu Mehmet ailesi Ulukışla matları gittikçe azalmaktad'r Bunun muşru, Faraza 750 tngiliz lirası, yazılı kadın mendilleri, saat ka emvalinden resmi senedi 33/17363 uo, gizli oldugunu derhal anlanz. emvalinden resml senedi 32/5092 No. için ba«ka siiâh göndermevinİ7 S'"'âh1500 şilin oradaki tngiliz zabitan pağının altı, şapka astarlarmın a18/7/933 tste şifre: 8/7/933 lar P. C. U mıntakasmda toplanmış ve askerlerinin miktanm gösterir rası, kendini topal gibi gösterip kâBekir oğlu Ahmet ailesi Biğa emvalin1 Askerî mıntaka: Ticaret • trr. Tevziat oradan yapılacaktır 1 00 Hüseyin oğlu Musa ailesl Divrik emvadi. Buna kıyasen hangi devletin pa ğıdı ayağının kıvrımı arasma sok den resmî senedi 33/19192 No. 18/7/933 hane. tabancanm tedariki hakkındaki 68 ve linden resml senedi 33/20958 No. 18/7/9^3 rası zikred'ilirse o milletin asker • mak, takma diş takımlarını bu Hasan oğlu Recep ailesi Lâpseld emva2 Ordu: Şirke*. 69 numaralı emTİniz tabancalar ma Osman oğlu Ömer ailesi Kadirli emvalerinden ve zabitanından bahso gibi evraka mahfaza olarak kul • linden resmi senedi 33/17231 No. 18/7/933 : 3 Kolordu: Daire. hallî a^cerî mıntakalardan temin edilelinden resmî senedi 33/21139 No. 18,7/933 lunduğu tab at:le anlaşılırdi. lanmak meşhur casus Flora gizli kâ 4 Alay: Kasaba. Abduîlah oğlu Mustafa ailesi İnebolu rek ifa olunacaktır.» ) Osman oğlu Mehmet ailesi Çivril emvağıtları eski tarzdaki korsasınm baUmumî Harpte bu kadar incelen 5 Topçu: Köy. linden resml senedi 33/20760 No. 18 '7/933 emvalinden resmi senedi 33/19097 No, 1naları arasında saklardı. Şantöz bu san'at Allah saklasın yeni bir Bu suretle ecnebi bir tacir kisve18/7/933 6 Patlayıcı maddeler: Mührm Ahmet oğlu Ali ailesi Biğa emvalinden Lowan ise gizli muhaberatı ipekli harp zuhurunda şüphesiz asrî mu•i altına saklanan casuslar çok defa Hüseyin oğlu Ahmet ailesi Uşak emvamiktarda ticarî eşya. resmî senedi 32 '4774 No. 18/7/933 etekliğinin müsait bir yerine yazdıharebe vesaiti tarzında büsbütün ahudutlarda yakalanmakta, bazan linden resmi senedi 33'14598 No. 18/7/933 " S=lâh deposu: Fabrika. rır onu o suıretlç bir taraftan öbür Hüseyin oğlu Mustafa ailesi Balya emkılları durduracak bir terakki ve da memiekete girmesine müsaade tarafa naklederdi. Bu hususta şem8 Muavin casus: Şirketimizin valinden resmî senedi 33'12825 Nc. Emin oğlu Zekeriya ailesi Adapazan tekâmül arzedecektir. Ne yapahm, edilerek faaliyete başladığı anda siye sapları, bavullarda karvizit 18/7/933 emvalinden resmi senedi 33/19154 No. nriimessillerinden biri. medeniyetin sade bir şubesi değil, derdest edilmekte idi. Fakat eksekonan yerler de mühim hizmetler Emin oğlu Halil ailesi Gemlik emva 18 7 933 bütün cepheleri birlikte ilerliyor! riya da en »ıkı gizli ve acrk zabıta 9 Erzak deposu: Büro. Kiralık hane Tehikaî 13 Morit Dökobradan naklen Aşkın Kudreti Avukatının sö'zlerini isifcmiyor • du bile... Belli ki düfiraüyor. Zih ninden bin bir muhakeme geciyor... Bir sene yaşamaktansa derhal ebediyete kavusmak mı?.. Yokta bir sene daha yaşadıktan sonra ölmek mi".. Mösyö Karneci bileğtndeki sa • ate baktı: Kaybedecek vaktimiz yok tbrahim B«y... Ya evet, ya hayır!.. Cevap veriniz... Halâskânmzın sartlanzu kabul ediyor musunuz?.. tbrahim avukatutin gözlerinin içlne bir müd'det baktıktan sonra: Nasıl reddedebilirim ? dedi. Üç saat sonra öleceğinize bir •ene sonra öleeeksiniz!.. Yaşayan bir fellâh, ölmüf bir paşazadeden daha mes'uttur... Antika müşterirrizin şartını kabul ediyorum! Pekâlâ... Fakat müşterim şifahî muvafakatinizle iktifa etmi yor. Huzurumda yazıp imza etmeniz lâzım... Neyi? Müsaade ediniz.. Mösyö Karneci altın markalı kırmızı maroken para cüzdanın dan temiz bfr tabaka kâğrt çıkar dı. Bunu ve plâtin stilosunu İbra • him Beye uzattı. Yazırnz .. Söyliyeceklerimi aynen yazınız... «Zrrde vaziiyülimza ben... Melekâtı akliyeme tamamen sahip olarak... Ve sırf kendi arzu ve irademle bugiin...> Durunuz bakahm, tarihini koymazdan evvel düşünelim... Bugiin haziramn be şi... 5 mayıs 1909... O haîde yizınız... «5 mayıs 1910 tarihinde kendimi öîdürdüm .. Bu hâdiseden kimse mes'ul değildir .. Sebebini ancak ben biliyorum ve başkasının vakıf olmasmı da istemiyorum. ..> Şimdi imza ediniz... tbrahim durdu. Tanımadığı yabancı bir insan tarafından lutfen ihda buyurulan on iki aylık hakkı hayat vesikasına uzun uzun baktı. Başmm üstünde id'am sehpasının sabunlu kaytanmı şimdiden hisse den bir adam için bundan büyük hediye tasavvur olunur mu?.. Ayni zamanda teskini hararet için uzatılan bardaktadi şampanyaya ka rıştırılnuş ne keskin ve müessir zehirdir bu!.. Hayatı beşer b;r meç hullü muadeleye benzer... Ve bu bir mechul de ölümün çalacağı saattir! Bu meçhul, malum olmadıkça muad'eleyi haiietmek kimin haddine düşmüş!.. Eğer aksi varit ol saydı kalp cebrinden hissiyat mü sellesatma kadar uzanan beşerî ri yaziyata ne lüzum kalırdı?.. Ya • şamak, çalışmak, mücadele etmek, zevkle ıstırap çekmek, ümrtsiz likle sevmek... Nicin?.. Oynadığı mız komedyanın nihayetini bildiren perdenin altı gün, altı hafta, altı ?y veya altı sene sonra behemehal, fakat nevakit, sahneyi örteceğini bilmediğimiz için... Ya bilmU ol sak!.. İbrahim, ölümünü bizzat kendi elile kendine verd"iğim bildiren ve • sikayı tekrar okudu. Vaziyet lâti feye mütehammil olsaydı, ne güzel sözler söylemez, ne cinash imalarda bulunmazdı ki... Âlicenap halâskârı acaba dünyayı ona zehir mi edecekti?.. Bir an evvel ölümü tercih etmesi daha mı muvafık olacaktı?.. Akibeti malum ve mezarm ilk basamağına ayağını atmıs olan bir adama, bir senelık hayat moratoryomu ihsan edince 365 şişe rakı v e bir o kadar yüzlük sigara paketini de birlikte vermeli! Avukat, mahkumu, daldıği rfü şünceden uyandırdı: İmza etmek lâzım, îbrah.'m Bey... Yahut, bırakahm, divanı harbin karan usulü veçhile hakkı • nızda tatbik edilsin!.. Fakat... tmzantzı ihtiva edecek olan bu vesikayı sizi kurtaran adama teslim edeceğim. O da, vadinizi ifa edeceğiniz zamana kadar hüsnü muhafaza edecek!... Peki ama, ya günün birinde yafamak zevki galip gelir de va dimden ve bu ehemmiyetsiz mera•imden nükul edersem, ne olacak?.. Vallahi, bilmem ama, giriştiğiniz taahhütten kolay kolay sıyrıIabilecegmizi hiç zannetmiyorum.. Ancak sizinle bu m«seleyi görüs mek salâhiyetim haricinde oldu ğundan, kat'î birşey söylememe de bittabi fmkân yoktur... Haydi... Elinizi cabuk tutunuz... Geçen her dakikanm kıymeti var... tbrahim Bey fazla dusünmedi, kararuu verdi. Vesikayı imza ederek Mösyö Kan neciye iade etti. Başka türlü hareket etmenî ze imkân yoktu İbrahim Bey... En doğrusunu yaptınız... İnsan denize düşünce yılana sarılır... tnsallah müşterimin dolarlan, sizi buradan kaçıracak olanlann endişe ve tered« dütlerini büsbütün izale etmiştir... Bunlardan biruıin son dakikada cayması maazallah bütün tertibati altüst ettikten maada hepimizm di sebebi felâketi olur... Dısarıda bir gürültü iştten avu • kat hemen yerinden fırladı. Vesi • kayı cebine yerlestirdikten sonra kulağını kapıya dayayarak dinle • meğe koyuldu. Filhakika dısandan ayak «esleri geliyor, konuşmalaı höcerenin içine kadar aksediyor du. Mösyö Karneci yavaşçaı Geliyorlar... A man dikkat e < diniz... Sizi alıp guya kurşuna dlz> Tneje götürecekler... (MabaeH 0ar)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog