Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurîyet 1 Ev T Ûl Dersım Yazan: SADI Nerelerde afyon eküebilecek? Stok afyonlar üzerine avansa baslanıyor Afyon ekim sahası hakkında Heyeti Vekilece ittihaz edilen karar dün afyon inhisarı umumî müdürlüğüne tebliğ edilmiştir. Buna nazaran, Afyonkarahisar, Amasya, Bilecik, Bordur, Çorum, Denizli, Eskişehir, tsparta, Konya, Kütahya, Malatya, Tokat vilâyetlerinde kâmilen, Ankara vilâyetinin Beypazarı ve Nalhhan, Bursa vilâyetinin tnebolu, Orhaneli, Yenişehir kazalannda kısmen afyon ekilmesine müsa^e ediiecektir. Diğer vilâyetlerin hiç biri afyon ekemiyecektir. r Bsiari Bu akşamki program 1 ISTANBUL: 12,30 gündüz nesriyatı türkçe gramofon plâklan. . 1 8 gramofon 1 9 stüdyo saz heyeti • 20 Osman pehli van 20,30 hanımlar heyeti . 21,30 gramofon 22 Anadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayan. VtYANA : 21,05 musikiK piyes • 22,40 haber. ler 22.55 gramofonla gece konserî. PARtS : 20,10 musahabe 20,35 gramofon. 21,05 musahabe 21,35 gülünç fıkra» lar 23.3S haberler. TULUZ : Askerî bando 20,35 senfonik or . kestra 20,50 operakomik parçalan . 21,05 Viyana orkestrası • 21,50 keman konseri • 22,05 son filimlerden parça. lar 22,35 onera ve operakomik par • çalan . 23.05 şarkılar • 24,20 dans havalan 1.20 Arjantm orkestrası. LAYPZIG : 21,50 konser 22,45 Şumandan par çalar . 23,30 haberler, sonra gramo fonla Karuzodan parcalar. BÜKREŞ : 20,25 ders 20,45 Ayda operasî • aradaki i^tirahat lamanmda haberler. BELGRAT : 20,05 millî şarkılar 20,35 gra • mofon . 20,55 konser 22,05 opera parçalan 22,45 radyo orkestrası • 23.35 hxberler, sonra dans havalan. PRAG : 21,05 konser 22,05 bir perdeli piyes 23.05 haberler. BUDAPEŞTE: 22,05 gramofon . 23,15 haberler • 23.35 konser. Fransadabuğdaysiyaseti Fransız haricî ticaretinin yedi aylık vaziyeti ve Türkiye Fransa ticareti Fransa hükumeti yeni buğday aiyasetini tatbika ve Fran*a dahilinde bir kental buğdaya (1 kental 100 kilodur) vazed'ilmiş olan asgarî 115 frank, yeni kiloda 9,5 kuruş, fiatı muhafazaya dahil ve hariçte vuku bulmakta olan bunca muhalefet ve itirazlara rağmen azimkâr görünüyor. Nitekim, Ziraat Nazırı doktor Queille geçen hafta Tullede söyle diği nutukta da bu noktayı teyit etmiştr. Doktor Queille Fransız buğdayının ihracatçılara beher kentalde 80 Fransız frangı prim verilerek hariçte ezcümle Londrada, cif Londra 45 Fransız frangına satışlar yapılmak suretile damping icra edil • dığine dair gerek Franstzlar, ge rekse ecnebiler tarafından vuku bulan eshamları ret ve cerh eylemiş • tir. Doktor Queille harice «atılan buğdayların şimdiki mebzul mah sul malum olmadan evvel berayi ihtiyat getirilmiş ecnebi buğdayı olduğunu ve 80 frank prim mesele »inin de bu budğaylardan Fransaya ithal edildikleri sırada alınmış olan beher kentalde 80 frank resmin buğdayların tekrar ihracı takdirinde ashabına iade edileceğine dair hükumetin taahhüdünden ibaret bulunduğunu beyan etmiştir. Fransada buğdaya beher 100 kiloda asgarî 115 frank kıymet biçmiş olan yeni kanunun müddefci 1 ağu»tos 933 ten rtibaren bir sene müddetled r. Maamafih, gerek Fransız parlâmentosunda, gerekse âyan meclisinde ekseriyeti haiz o lan zirai fırkaların Iüzum görür • lerse bu müddeti temdk edecek Ierin« şiiphe yoktur. ton yani %6 kadar daha fazlalaş mıştır. Bu sene tenunuz ayında Fran • sanın umum ihracatı 1,470 milyon frank olup haztirana nazaran 43 milyon fazladır. 2,225,000,000 franga baliğ olan temmuz 933 ithalâtı hazirana nis betle 180 milyon frank azalmıştır. Temmuz ayındakî ticaret açığı bu suretle 755 milyon franga yani 63 milyon Türk lirasıdır. Haziran, mayıs ve nisan aylarmın açıkları 900 milyon franga (75 milyon lira), baliğ olmuş ve daha evvelki aylarda dıs ticaret bilânçosunun açıkları 1 milyar frangı, 93 milyon Türk lirasını tecavüz etmiştir. Umumiyet itibarile Fransamn ithalât kıymetleri 929 «enesi 100 itibarile 933 senesinin ilk altı ayın da (61) e ihracat dahi 100 den (84) e düşmüştür. tthalâtta, manifatura eşyası 100 efen 72 ye, cam maddeler 100 den (83) e düsmüş, gıdaî maddeler 110 a çıkmıştır. Diğer taraftan Fransamn gıdaî maddeler ihracatı 100 den 54, iptidaî maddeler 57 ye ve manifatura eşyası 52 tenezzül etmiştir. 933 senesinin ilk yedi ayında Fransaya ihracatımız geçen sene nin ayni devresinin 4,487,000 lira»tna mukabil 1,989,000 liraya diiş • mus yani % 56 azalmıştır. tthalâ tımızdaki tenakus ayni devrelerde %50 olup 4,650,000 liradan iki milyon 320,000 liraya tenezzül etmiştir. Maamafih, bu neticeler Fransa ile »on yaptığımız anlaşmadan evvelki zamana ait rakamlar oldu • ğuna göre, önümüzdeki aylarda bugün için hiç te memnuniyetbahş olmıyan bu vaziyetlerin hayli düze Ierek Fransa ile ticaretimizin in kişafına intizar edebiliriz. Bilhas ^a, sabık Fransız Başvekili M. Hervonun memleketimizden ahiren çok iyi intibalarla ayrılmış bulunması nın iki memleketin münasebatında iktısadî sahalarda da iyi tesirler bırakacak mahiyette bir hâdise olduğu da düşünülürse... HAYRETTİN ŞÜKRÜ Gürültü etmesin diye cebel toplarının tekerleklerine çuvallar sarılarak yola çıkarıldı O günün akşamı yatsı zamantndan «onra (malum olduğu üzere o vakit «aatler gurubî idi) boru filân çalınmiyarak Mazkirtteki tabur ses»iz sadasız yola çikanldı. Hatta gürültü etmesin diye cebel toplarının tekerleklerine çuvallar sarıldı. Tertio veçhile asker ve biz daha »afak söknteden, karanlık geçmeden Ttıruşmek karşısında bulunacak idik ki ortahk alaca karanlık iken ask"r; yukanda beyan eylediğim Veii A ğanın zivafetinde bİ7e Temzemesaz olan kücük «uyu gecerek derakap Turuşnıeği saracak, bahtımıza Veli Ağa o gece orada ise hayyen, mevyiten tutulacak, «ayet orada değilse, Turuştnekte hiç durmaksızın Marhoüzerine yürünecek îdi. O saatte ise gerek tshak Pasa takıtnı gerek Ağalar evvelce tayin edilen, düşmanın ricat hatlan üzerinde bulunacaktı. Binbası Eyüp Ağanın bölükleri de mevkilerinde hazır olacaklardı. Gece karanlık, yollar çetin i«e de kılavuzlar mahir ve emin idiler. Yolun yarısını geçmiş idik ki evvelce gönderilen çavuşlar bize karşi geldiler. Veli Ağa o gece Turuşmekte mu*! Zannederhn biz saati saatine Turusmek karşısına gelmistik. Askerin gürülHisüz, yavaşça »uyu geçmesi emrolundu. Karanhk görmeğe mâni olmakta i»e de ortahk perde perde açılmakta idi. Kumandan bey yanında dört borazan, bir yamaç üzerinde harekete nezaret ve dikkat ediyordu. Cebel toplan Turuşmeğe karşı bir mcvkîe tabiye edilmişti. Ne gariu!. Asker geçiyor, fakat dığlardan inen buhanmsı bir dumaı ile üzeri yarı örtülü görünen Turuşmekte hiçbir ses ve hareket yok.. Koy uykuda! Lâkin Veli Ağa ile adamlan yahut gözcüleri nerede? Askerin köye bir kurşun men ziiinden daha ziyade yaklaştığı, uzaktan görünen kararhlardan anlaşılıyor. Hepimiz merak ve halecan ieindeyiz. Kumandan bey de buna taaccüp etmiş gibi görünüyor. Fakat ortahk biraz dana açılır gibi olunca artık kumandanın da sabn tökenmiş olacak ki yanmdaki dört borazana birden, askerin süngü takarak hemen köye yanaşıp »jtrması kumandasını verdi. Dört borunun birden şedit sada« hâlâ kulaklarımdan gitmez. Borularm *esi, ıssız dağlar, yamaçlar, vadiler arasında öyle kuvvetli akisler yaph ki ilk defa bulunduğum bu a»kerî hareket tüylerrmi ürpertti. Bu adeta Veli Ağaya (kalk, uyan!» borusu idi. Çünkü bu dört borunun eıkardığı sada şüphesiz buradan bir buçuk saat kadar geride bulunan Marhodan bile işitilmişti. Tam bu sırada köyün bir ucundan yedi sekız silâh sesi işitildi. Hepsi bu kadar! Karanlık sıyrılmakta ise de ne olduğu anlaşılamamakta idi. Kumandan boru ile taburun binbaşısmı çağırdı, kendisi de suya doğru inmeğe başladı. Biz de kumandanı takip ediyorduk. Veli Ağa, on beş gün evvel Mazkirde bir asker kaymakammm gel mesîni, sonra da Hacı tshak Paşanın oraya gitmesini haber alarak füphelenmis, kuşkuda (kuş uyku • sunda) bulunmuş.. Gece olunca, evvelce haber almak için oraya gönderdiğimiz çavuşlarm savuşması bu şüpheyi kuvvetlendircniş.. Kendisi on on beş kadar adamile kaçmak için hazır rmiş.. Daha boru sesleri işitilmeden gözcüler tarafından görülen karartılar üzerine hayvanlanna atlayıp, kendilerine doğru ikişer üçer gelen askere karşı birer silâh boşaltarak adamlarile Marhoya doğru doludizgin kaçıp gitmiş.. Bu haber hepitnizin canını sıktı. Asıl kaçınimıyacak avı kaçırmıştık! Kumandan hemen Marho üzerine hareket emrini verdi. Fakat acaba, Veli Ağa daha ilerilerde, ricat hatti üzerindeki kuvvetleri on on beş atlı ile nasıl geçecek? Adamakıllı, kâfi siivarhniz yok ki birkaç koldan kendisini takip ettirelim. Biz Marhoya gelinciye kadar günes yükselmişti. Henüz ne Eyüp Ağa tarafından, ne tshak Paşa takımmdan bir haber çıkmamıştı. Bunlar ne vaptılar? Ne yapıyorlar? Marhoya muvasalatımızda garip bir haber daha aldık. Bu da Veli Ağanın Turuşmekten seyirtip Marhodaki konaktan validesini alarak birlikte kaormış olması idi. Bizim bu kadar kalabalığimıza, bu kadar tertibatunıza karşı Veli Ağa adeta meydanda cirit oynuyor! Marhodan bir saat kadar gerilerini tutacak olan Haci Ishak Paşa alayile göründü, geldi. thtiyar, Veli Ağanın kaçtığım haber almış, fena halde suratını asmis adeta utantnasa ağlıyacak hale gelmisti. Veli Ağa ne onların ne diğer iki Ağanın bu lunduğu taraflara uğramamışh, demek ki Eyüo Ağanın cihetine gitmiş olacaktı. Peki ama o taraftan da hâlâ bir haber yoktu. Artık hic birimizde bekliyecek sabır kaimadığmdan mutasarrıf bey üç dört süvari zaptiyeyi, bir haber alabilmek icin binbaşı Eyüp Ağanın tarafına sal dırdı. îki saat sonra gidenler geldiler. Veli Ağanın oradan geçtiği gorülmemis.. Halbuki sonradan anlaşıldı ki Eyüp Ağanın bölükleri tayin olunan saatte bulunacakları yere gelemetnişler, yarım saatten ziyade gec kalmışlar.. Veli Ağa onlar gel meden oradan yol bulup savuşmuş! Biz şöyle bir kenarda oturup gecedenberi olan yorgunluğumuza inzimam eden şu muvaffakiyetsizlik durgunluğu içinde iken, o zamana kadar diğer taraftaki adamlar ve tshak Paşa döküntüleri Marhoya toplanmıs ve hangi tarafın teşviki eseri ise bir çokları konağa girerek yağmaya başladıkları gibi Veli Ağanın oradaki ekinleri de tahrip edilmekte bulurtdusru srörülmesi üzerine bunun men'ine çahşılmış ise de Veli Ağadan bu suretle olsun intikam almak istiyen o kadar adamı, kolayca menetmek mümkün olamadıktan başka biz ekinleri kurtarahm derken içinden konağa ateş verildiği görüldü. Esasen yangını söndürecek vasıtalann hiç biri olmadığından koca bmanın az zaman içinde yalnız kâgir duvarları kaldı. Bu zamana kadar öğle vakti geçmiş ve artık orada durmakta bir faide kalmamış olduğundan Marhoya sekiz on zaptiye, Turuşmeğe de taburun kolağasile bir bölük asker bırakılarak süklüm püklüm Mazkirde avdet olundu. Mabadt var • Avans başladı Aldığımız malumata nazaran afyon inhisarı stok afyonlar üzerine avans muamelesine baslamak üze redir. Mevcut stoklar üzerinde mübayaa muamelesi henüz başlama mıştır. Ordu terfi listesi Birinci sahifeden mabat fendi (Van), Yunus Efendi (ls*anbul), Ali Efendi (Rodos). ALTIINCI SINIFA TERF İEDEN MARANGOZLAR: Muharrem Efendi (Manastır), M. Rasim Efendi (tstanbul), Ahmet Efendi (KüUhya), Nuri Efendi (ts . tanbul), Yusuf Efendi (Malatya), Rifat Efendi (Aksaray), ömer Şükrü Efendi (Erzincan), Halil Efendi (Istanbul), Ahmet Efend"i (E • dirne). ALTINCI SINIFA TERFİ EDEN KAMACILAR: Hüsnü Efendi (Safranbolu), Mehmei Efendi (Çatalca), M. Sırrı Efendi (Aydın), M. Nuri Efendi (tstanbul), Hasan Efendi (Elâziz), Mehmet Efendi (Safranbolu), M. Şevki Efendi (tstanbul), Necati Efendi (tstanbul), A. Cevdet Efendi (Trab zon), Abdürrahman Efendi (Küçükçekmece). ALTINCI SINIFA TERFt EDEN DEMtRClLER: Ahmet Efendi (tstanbul), tsmail Efendi (Mudurnu), ALTINCI SINIFA TERFj EDEN TÜFEKÇİLER: Mustafa Efendi (ÇafafcaT,*Bür • hanettin Efendi (Kayseri), Mehmet Efendi (Çatalca), Tahir Efendi (Eskişehir), M. Nuri Efendi (Çorum), Rifat Efendi (Bolu), M. Ruhi Efendi (Girit), Hıfzı Efendi (Kalkan delen), Osman Efendi (Danca), Ahmet Efemfi (Safranbolu), Ali Efendi (tstanbul), Kâzım Efendi (Mer zifon), M. Cemal Efendi (tstanbul), Kâni Efendi (tstanbul), Musafa Efendi (Çatalca), lsmail Efendi (Kandiye), M. Tahir Efendi (Bergama), A. Hikmet Efendi (Gümüşane), Hasan Efendi (Tosya), Şükrü Efendi (Kalkandelen), Necip Efendi (An takya), Hasan Efendi ( Erzurum), Ali Efendi (Nevşehir), Sami Efendi (Serez), A. Hamdi Efendi (Yanbolu), Mehmet Efendi (Edirne), Yakup Efendi( Topkapı), Raşit E fendi (Sapanca), Rahim Efendi (Bur sa), tbrahim Efendi (Gümülcüne), Kadri Efendi (Boyabat), Mehmet Efendi (Başkale), Mehmet Efendi (Konya), t. Faik Efendi (Erzurum), tbrahim Efendi (tstanbul), M. Recep Efendi (tstanbul), Fehmi Efen d'i (Trabzon), ö . Fehmi Efendi ( Uluburlu ), Hayri Efendi (Köstence), Hüsnü Efendi ( t s tanbul), Halil Efendi (Gümüşane), ALTINCI SINIFA TERFİ EDEN SARAÇLAR: Yusuf Efendi (Çankırı), Merdan Efendi (Gergük), Yusuf Efendi (Selânik), Şevket Efendi (Kastamonu). ALTINCI SINIFA TERF İEDEN NALBANTLAR: tdri« Efendi (tsanbul), A. Ul vi Efendi (Edirne), Hüseyin Efen di (Sıvas), Ahmet Efendi (İstan bul), Sadullah Efendi (Van), M. Ali Efendi (Zile), Mehmet Efen di (Gergük), Ahmet Efendi (Er zurum), Müştak Efendi (Erzurum), Numan Efendi (Aziziye), Abdüllah Efendi (Edremrt). Türkiye Fransa ticareti Kadıköy fıkaraperver Cemlyetinin kır eğlencesi Kadıköy Fıkaraperver Cemiyeti tarafından 2 eylul cumartesi günü akşa. mı Suadiye plâjınde bir müsamere ter* tip edilmiştir. Bu müsamerede Deniz kızı Eftalya Hanım ve kemanî Sadi Bevm iştirakile muazzam bir saz heyeti bulunacak ve Taksimdeki Amerikan tru punun en mümtaz bir gnıpu tarafından varyete numaralan gösterilecek san'atkâr Hâzım Bey tarafından Karagöz oynatılacak ve mükâfatlı dans müsa . bakası yapılacaktır. Eğlenti sabaha ka dar devam edecektk*. Müsatnereye istirak edenler hem emsalsiz surette eğlen mis hem de fıkaraya yarduvetmiş olâcaklardv. Fransamn 7 aylık dış ticareti Bu senenin 7 aylık ithalâtı ge çen seneye nazaran 291 milyon frank daha azalmıştır. thracattaki tenakus 3 misli fazlasile 1 milyar 60 milyon franğa baliğ olmakta ve Fransamn ticaret bilânçosu bu s« nenin ilk 7 ayında 6 milyar 889 milyon frank yani 572 milyon Türk lirası açık vermiş bulunmaktadır. Bu senenin 7 ayında ithalâtın hacmi 1,021,000 ton (takriben % 3), ihracaıhn hacmi de (812,658) Dünya şeker piyasasında görülen düşkünlük devam etmektedir. Şeker borsalarından şehrimizdeki Üicarethanelere yapılan tekliflerde, bir kilo toz şekerin tstanbul limamna teslim edilmek şartile 5 kuruş 10 pa radan, küp şekerinin 6 kuruş 30 paradan verileceği bildirilmiatir. Şeker fiatları düşüyor Seylandan şehrimize gelen bür çay taciri, Türkiyerfe hangi cins çaym daha fazla istihlâk edildiğini anlamak üzere tetkikat yapmaktadır. Bu zat, ayni maksatla Romanya, Bulgarlstan ve Yunanistana da gid'ecektir. Seylanlı bir çay taciri şehrimize geldi Havacılık ve Spor Havacılık ve Spor mecmuası, 30 ağustos Zafer ^e Tayyare bayramı münas^bcnle renkli resimlerle süslü, gü zel bir fevkalâde nüsha neşretmiştir. Tavsiye ederiz. Eflâtun Otedenberi felsefe ile iştigaî eden muktedir muallimlerimizden Mustafa Namık Bey tarafından «Eflâtun> un fel sefesine ait olarak yazılan kitap intişar sahasına çıkmıştır. Mustafa Namık Bey Eflâtunu bu eserinde gelişi güzel değil, o zamana ait felsefî kelimeleri, tâbir leri izah ve şark eserlerinden bunlara dair misaller getirerek tetkik etmişlir. Alâkadarlara bilhassa tavsiye ederiz. Orta tedrisat kadrosu Birinci sahifeden mabat liğine Pertevniyal lisesinden Baha, fen bilgisine Vefadan Arif Beyler nakledil mişlerdir. Vefadan Hadi Bey Uluköy orta mektebine naklolunrnuştur. Kız lisesi edebiyat mualUmi Tahir Nadi Bey Pertevniyal lisestne, fransızca mupllimi Hatice Galip H. Gazios manpasa orta mektebine, almanca mu. allimi Leylâ Hanım Erenköy lisesine, staiiyer Refika Hanım Erenköy lise ~ sine nakledibnislerdir. Kız lisesinin yeni mödürü Sabri Bey dün işe başlamnhr. Bu mektebe yeni den üç şube ilâve edilerek vaki olacak hiüün muracaatlerin kabul okmması kararlaşfanlmıştır. Şehrimizde kaydü ka bul icin en çok müracaat edilen mek ten Istanbul kız lisesidir. Bu mektebin Erkek muallim mekte. bi binanna nakli rağbetin artmasına âm;' olmuştıır. müdürü Fuat Bey, miidiir Tevfik Beyle beraber kadroyu hazırlamaktadır. Bu sene ecnebi ve ekalliyet mektepIeri kadrolarmda değişiklik yapmağa Iüzum görülnvemiştir. Orta tedrisat umumî müdürü Fuat Bey dün bir muharririmize demiştir ki: « Ecnebi ve ekalliyet mekten lerinde geçen sene lâzım gelen tebeddüller yapılmıştı. Bu sene hiçbir te • beddül yoktur. Bazı ecnebi ve ekalliyet mektepleri vaziyetleri dolayısile ka panmışlardır. Bu yüzden açıkta kalan Türk muallimler kadrolarda münhal oldukça tercihan yerleştirileceklerdir. Hususî mektepler hakkındaki talimaL name henüz bitirilmemiştir. Taümatname yakmda ikmal edile • cek ve bu seneden itibaren tatbikma başlanacaktır. Yeni maarif müdürlükleri teskilât ka. nunu bu seneden itibaren tatbik edi liyor. Bütçe imkân nisbetinde ve kıdemler nazan Hibara alınarak maarif müdürlerinm maaşı 9000 kurusa kadar vüksel tilecektir.» Fuat Beyin beyanatt Varlık Varlık mecmuasının î eylul tarih . li 4 üncü sayısı Mehmet Saffet, Sadri Etem, Cemil Sena, Abdülhak Şinasi, Sabri Esat, Behiç Enver, Kemalettin Kâ mi, Server Ziya, Vasfi Mahir, Yaşar Nabi, Bürhan Ümit, Ali Mümtaz, Zi ya Osman ve Nahit Sırn Beylerin yazılarile intişar etmiştir. Kız Lisennde Yaşamak yolu Istanbul Verem Mücadele Cenv'ye b'nin aylık gazetesi olan «Yaşamak Yo. lu» nun temmuz, ağustos nüsha'an birlikte olarak intişar etmiştir. Bu nüsha lar Fridman aşısı hakkında mühim yazılan ihtiva etmektedir. Türk Yuan dostluğu Birinci sahifeden mabat katlardan sonra yeni bir dostluk ve daha sıkı surette teşriki mesai. Misakın imza edilmesi muhtemel dK Posta vapurları kanunu Birinci sahifeden maba* Cihat: 14646, Sakarya: 55346, Vatan: 57807, Bîi'ent: 26666. Dum lupmar: 33455, tnönü: 29931, Mil let: 25877, Sadıkzade: 2978?, Adana: 18485, Adnan: 51477, Firuzan 19977, Sammn: 23442. Kerze: 21334, Saadet: 21193, Seyvar: 18103, Barhn: 22984, Güzel Bandırma: 7585' Nilufer: 1508'' Kemal: 14922 Cide: II151. Asya: 7363, Şerefnur: 2186. Bursa: 39892, Erzurum: 70571, Tayyar: 14585, Yeni Dünya: 5344, Mudanya Zaferi: 7250, İzmir: 5911, Feyyaz: 9241, Kırlangıç: 7720, Uğur: 10362, Selâmet: 9336 lira. Resimli şark Ankara 31 (A.A.) Atinadan öŞrendiğimize g o r e Yunan Başve kili M. Tsaldaris v e refikaları, Hariciye Nazın M. Mak«;mos ve re fikaw, Ifchsat Nazırı M. Pesm^z . oğlu ve refikası ile kızı, umuru si yasiye müdürü M. Rosetti, Türki . ye işleri müdürü M. Gafos ve defi k««, Başvekilet hususî müdürü M. Bu vapulara konulan kıymetlerin Pipinelli, Başvekil yaveri yüzbaşı Jiyekunu (707,260) lira tutmaktadır. nades v e ref ikası, ve Yunan meb'usBu kıymet Vapurculuk şirketinin larmdan M. Babakas eylulün onunc« günü elli kravazörile İsanbu teessüsü için icap eden yarım milla gelip ayni gün Ankaraya hare yon lira sermayeden fazladır. Şirket ed'eceklerdir. ketin idare meclisi YeTkencizadeler, uan doatlarımızın memleketi Sadıkzadeler, Naim, Cemal, Han mizde yapacaklan bu ziyarete Türk talzadeler, Tavilzadeler, Alemdarme.h*filfade büyük ehemmiyet ve zadeler firmalarından teşkil edile9CJ •ektir. M. Çaldarisle beraber kimler geliyor? ıtalyan Rus misakı Berlin 31 (A.A.) Boersen Currier gazetesi, ttalya ile Sovyetler bir liği arasında yakında aktedilecek a • demi tecavüz misakının ehemmiyetini kaydetmektedir. Gazete bu misakın M. Musolmi tara. fmdan takip edilen realist siyasetin yeni bir verimi olduğunu, Avrupa sul hu yolunda yeni bir ileri adımı teşkil ettiğini yazmaktadır. Markoninin lecrübeleri Roma 31 (A.A.) Ayan aza sından M. Markoni, yanında amiral Pe»*ion bulunduğu halde Aranci körfezine gelmiş, çok kısa tulümevçler vasıtasile Roma ile telsiz muhaberesinde bulunmak üzere tecrübele rine Figa burnunda yeniden baslamiftır. 33 nımaralı eylul nüshası üç re.ıkîi gayet güzel bir kapak içinde: Türk di li için kaynaklar . Herman Kayserling ve felsefesi Suriyede asan atika MaEski Erkek muallim mektebi türkçe muallimlerinden Faruk Nafiz, Esat Mah Maarif Müdürüne yenJi bir muavin cideden Sevince mektuplar . Meryemana zenci idi, lsâ geceleri pijama günmut Beylerle riyaziyeci Hamdi, tati ösrendiğimize SÖre, tstanbul tna • düzleri smokin giyerdi Hercaî Beiyeci Sacettin. thsan. Idrrura mualümi arif müdürlüğüne, islerin fazlaltsı dolayaz ve siyah ırklar . Eflâtunun cum Mazhar. musiki muallimi Hulusi, be . yısüe bir muavin daha ilâve edilecek huriyeti Tanıdığımız insanlar Bizden terbiyesi muallizni Necafi, re«im ve yenî muavin miinhasıran ecnebi ve de Argo O yeşil gözler benden ne is . mu'"imi Sevket Beyler Vef? lisesine ekalliyet mekteolerüe mesgul olacakhr. temişlerdi. V. S. yi muhtevi olarak in • nakledilmişlerdir. Pertevniyal lisesi beMekteolerde kayit başladı tişar etmiştir. Tavsiye ederiz. den terbiyesi muallimi Vahyi Bey de Bütün lise ve orta mekteplerde ta . Vefaya naklolunmustur. lebe kayit ve kabule baslannvstır. HiçErkek muallim mektebi tarih mual . bir müracaat reddedilmiyecektir. Bu DOKTOR liroi thsan Serif Bey kız muallim mekseoe ejcnebi mekteplerden de çok mü tebile tstanbul erkek lisesine naklo • racaat vardır. Osman Şerafettin lunmuttur. Lise ve orta mekteolerde 11 evlulAnkara L'sesî müdürlüğüne. Adnna Cağaloğlu Nurosmaniye de tedrisata baslanmak üzere bütün edebivat muallimlerinden Necmettin hazBlıklar bitirihnistir. caddesi No. 19 Halil Bev getirilmiştir. Yeni muallimler de o zaman vazi Erkek Muallim mektebinin muallimleri Galatasaray lisesi kadrosu henüz ikmal edilemedifinden teblisri teahlıüre uğramıştır. Kadronun yakında tebliğ edilmesi beklenmektedV. Mektep kadrosunda, iki ıslahat esasları nazan itibara ahnarak mühim tebeddüller yapılacağı söylenmektedir. Orta tedrisat umumî Galatasarayın kadrosa felerini devralacaklardır. Liselerin bakalorya ve ikmal imti . hanlan yarm bajlıyacaktır. Kasımpasada bfr orte mektep ac mak üzere idarei hımısiye nezdind» yapılan teşebbüs neticesiz kalmıstır. tdarei hususiye bina temin edemediğin den başka bir bina aranılmaktadu. Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada öğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî, sari hastahklar mutehassisî '*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog