Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

'Cnmfmriyet ' 1 Eylul I!b3 HARPTE YAVOZİ' Yazan: G. KOPP ( Çeviren: A. DAVER Şehır ve memleket haberleri ) Siyasî icmal Büyiik Moğolistan tasavvuru ayli zamandanberi Uzak ŞarW ahvaline o kadar ehemmiyet vermiyen Sovyet matbuah sinv di tekrar bununla meşgul bulunuyor. Japonlar cenubî ve namı diğerle da • hili Moğolistanm Jehol eyaletini zap tettikten sonra uzun bir fasıl?dan sonra b<4 memleketin ikinci eyaleti Çahann üzerine yürüyerek sevkülceyş ve Dttı • sat cihetmden büyük ehemmiyeti ha iz Dolovor sehrini zaptetmeleri Rus matbuatnun fevkalâde nazan dikka tini celbetmiştir. Bu gazetelerin istihbarına göre Japonlar şimdi Çahar eyaletinin sevkülceyş cihetinden ikinci ve son mühim noktası Kalgan üzerine yürümekte imişler. Sovyet gazeteleri Şimalî Çinde Ja pon emperyalizmmin azçok muvaffak olduğunu ve şitndi de büyük Moğolis tan tasavvurunu vücude getirmek ça relerine tesebbüs ettiğini yazıyor. Bu yük Moğolistanı vücude getirmek de • mek, şimdive kadar Çine merbut bu • lunan dahili Mcğolistan ile Sovyetle rirı nüfuz m'ntakasına tâKî olan harîcî Moğolistanı birleştirerek Asyada mu • rzzam yeni bir devlet kurmak demek tir. Rus aiansının istihbanna gore Japon frazeteieri MOROI kabilelerinin ist'Vmi davasını büyük bir ehemmiyetle müda* faa ediyorlarmış. Moğollar bîr defa Çinn ve Rusyanın nüfuzu altmdan çıkıp ta Mançurya gibi Japonların nüfuz ve neıareti &It?na girecek olursa Büvok Okyanus'an Türkistana kadar Sovyet Rusyasmm Asya hudutlan üzerinde Japon türgüleri dikilmis olacaktır. Govyet matbuatı haricî Moğolists • nui atisi h»kkmda derin endişeler iz • har ediyor. Pravda gazetesi yazdıfı bir makaiede, dahili Moğolistan Japonla nn eb'ne geçtikten sonra Japonyanm haricî Moğolistanı istilâ için hudutta kolayca azim kuvvetler tahsit edebile* ceğine nazan dikkati celbediyor. Sovyet gazeteleri dahilî Moğolistanı istilâ etmekte olan Jaoon kuvvetleri hakkmda birçok tafsilât veriyorlar; Japon jeneralı Nissinin kumandası al tında bulunup sekizinci piyade fırkası ile Hördüncü süvari livasmı ve tavva re filosunu ve Mançuryanın muavin kuv vetlerini ihtiva eden istilâ ordusu mü temadiyen ilerlemektedir. Rus gazeteleri dahilî Moğolistanm istilâsına karşı Cinlilerin yaptıklan protestolann kuru bir nümayişten ibaret ofduğunu8 ve Çinli jenerallerin J«pnnîara tmıkavemet edecekleri yerde' m5 sait sartlarla Japonyanın hizme tin« girmeğe can attıklannı ya • zıyorlar. Fakat Asyanm yeniden mü hm» bir kısmını istJlâya kalkısanlara karşı Çinlü»' ciddî bir harekette bulunmasalar bile Asyanm mukadderatı ü , zerinde daima mühim rol oynıyan Sovyet Rusyasmın ses çıkarmamasma im • kân yoktur. Binaenaleyh Asyanın or • tasmda yeni bir fırtma buhrtlannın toplanmakta olduğuna hükmetmek icaj1 ediyor. MUHARREM FEYZt 3 Göben! Şimdi benim vatanım sensiıî. Allah yardımcımız, talihimiz açık olsun Güverte mürettebatı arasında biraz eli işe yatkın olan nekadar adam varsa hepsi makine mürettebatına ilhak edilmişti. Göbenimizîn 24 kazanı vardır. Bunlar gemimizin ciğerleridir ve herne pahasına olursa olsun ciğerlerin rahat çalışması lâzımdır. Son seferlerimizde, boruların patlaması ve mürettebat arasında tehlikeli kazaiara s«bebiyet vermesinden korkulduğu için 24 kazanın bir çoğunu yakmaktan vaz geçmiştik. lleride böyle bir vaziyete düşme • mek için, hummalı bir gayretle çalışıyorduk. Siya«î gerginliği nazan îtibare alan aımra!, îşin azamî süratle bitirilmesini istiyordu. 18 günde, 4000 kazan borusu değiştirildi. Bütün tnürettebatm gayreti sayesinde, Göben, eski süratini hemen hemen bulmuştu; binaenaleyh eski harp kıymet ve kabiliyetîni de bulmuş demekti. tse dalmış olduğumuz içm, siyasî vaziyetin gittîkçe vahimleşmiş olduğunun pek farkında değildik. Bosnasaray cinayetmdenberi dört hafta geçmişti. Gittikçe kararan harp bulutlan Avrupa ufuklarında biriktikçe birikiyordu. Diplomatlar, meş'um bîr neticenin önüne geçmek için çahfiyorlar ama artık iş işten geç • mistir. Mukadderat, faciaiı bir kat1iyetle yürümektedir. Bu böyük âletn içinde bizim za vallı şahsî mukadderatımızin ne ehemmiyeti var? Vatanımı yakinda göremiyeceğimi hissediyorum. Beni, bu gemiye gönderen hangi garip talihtir? Vatanıma bir an evvel kavuşmak ümidile Göbene girmiştim. Halbuki işte mukadderat, gemiyi de, beni de büyiik boranvn içine atıyor. Göben! Benim güzel, mağrur gemim, şimdi, benim vatanım sensin. Talih ve kaderim senin talih ve kaderine perçinlenmiştir. Allah yar • dımcımız ve talihimiz açık olsun. Triyesteye varır vartnaz, kömür almağa başladık. Ertesi akşam, tekrar denize açıldık. Fazla kömür almamış olmamıza rağmen, cenuba doğru yollandık. Ağır ve fasılalı bir surette kömür almak mecburiyeti hasıl oltnuştu. Şimdi, bu hulyalı temmuz gece sinde mutedil süratle ilerliyoruz. Ay, arasıra, bulutların arasından çıktıkça, ftalya sahilleri, müphem bir ziya ile aydınlaniyor, tektük ışıklar, suradan buradan bize göz kırpıyor. Sular, geminin provasında, ahengî hiç değişmiyen bir şanltı ile şarkı söyliyen sular, kruvazörün baş tarafından başhyarak her îki bordasından geçip gidiyor. Kıçta ise dört uskurun boğuk gürültüsü ve onların mütema diyen dövdüğü denizin iniltisi birbirine karışarak güverteye kadar yükseliyor. Gecenin Ioş sessizliği içinde kayıp gidiyoruz. Seyahatimizde, bilinmez bir heyecan ve endişe var. Diğer seferlentnizde takip ettiğimiz ro • tayı biliyorduk, nereye gittiğimizi biliyorduk. Bu defa ise hiç birşey bilmiyoruz. Koca gemide gittiğimiz yeri bilenler, her halde, birkaç kişiden ibaret. Gece, böylece sek ve füphe içinde geçti. Tabiat gene o tabiat, fakat havada baska birsey var. Birsey hazırlanıyor, birseyler dönüyor ama ne? Bunu, telsizhnizin mutat olmıyan faaliyetinden anlıyoruz. Geminin telsiz kamarasında mütemadî bir çalısma var. Ertesi gün de mütemadiyen cenuba doğru seyrettik. Lekesiz mavi bir deniz, pırıl pırıl yanarak uzanup gidiyor. ttalya sahillerinin panora ması, sancak tarafımızda, mütemadiyen gözlerimizin önünden geçiyor. Aksamüstü, bu sahillerde karanlı ğin içinde kayboluyor. tkinci defa gece oluyor. Fakat sek ve şüphe hâlâ devam ediyor. Brindizide kömür alacağımız söyleniyor. 1 ağustos gününün safaği söktü. tyi bir süratle cenup rotasında ilerliyoruz. öğleye doğru Brindizi ö nünde demirledik. (Mabadi var) Gümrüklerde yeniJHariçten hangi öljBüyük bayram için hazırlık çüler alnıacak? teşkilât Gümrük mütehassısi raporunu hazırladı Ankaradan verilen malumata na . zaran, Amerikadan getirilen gümrük mütehassısmın raporlan esas tutularak, Gümrök ve tnhisarlar Vekâleti tara fmdan yeni bir kamm lâyihası hazvla • nacakhr. Müteha&sts tstanbul, tzmir, Ankara gümrüklerinm muhtelrf ser vislerinde, vekâlet subelerinde yaptığı tetkikah ve kendi mötalealannı ihtiva eden rapounu Vekâlete bugünlerde verecektir. önümüzdeki devrede meclise ve . rilecek olan yeni teşkilât lâyihasile gümrüklerde birçok değisiklikler yapüa • cagı, bilhassa ithalât esyasına tatbik olunan muameielerin sadeleştirilece?i, antreoo, depo ve ambarlarm da <J«ha ziyade fnzibat altma ajmacağı bildiril . mektedir. Bundan başka gümrük kanunlanncla ve tarife kanununda da mühim deği . siklikler yanılacağı söylenmektedir. Ancak bu deSişiklikler tarifenin resimle • rind«« değil, s;*teminde olacaktır. Ölçüler başmüfettişinin verdigi îzahat Şehrin 40 yerinde konfe ranslar verilecek Cumhuriyetm onuncu yıldönü münü tes'it için yapılacak muazzam merasim programile meşgul komis yonun konferanslar komitesi pazar günü Köprülüzade Mehmet Fuat Beyin riyasetinde toplanarak, merasim günlerinde şehrin umumî yer lerinde nutuk ve hitabe irat edecek hatiplerin listesini hazırhyacaktır. Bu hatipler, Cumhuriyet bayrammın devam edeceği üç gün zarfında şehrin meydanlarile smem a ve tiyatrolarda konferans ve hitabeler vere ceklerdir. Bunların mevzuları ha • tipler tarafından tesbit edilecektir. Bu konferanslar için tesbit edilen yerler 40 kadardır. Bunların 16 si şehrin meydanlandır. Cumhuriyet meydanı namı verilen bu yerler şunlardır: Bevazıt, Taksim, Fatih meydanları, Üsküdar fırka önü, Kadıköy iskelesi, Beykoz hükumet konağı önü, Büyükada iskelesi, Heybeli deniz lisesi önü, KartaL, Beşiktaş fırka önü, Kasimpaşa, Eyüp, Bakırköy, Yeşilköv meydanlarile Şehremini fırka onu. Konferınslar komitesi Edebiyat Fakültesi reisi Köprülüzade Fuat, ayni Fakültenin sabık reisi Muzaffer, fırkanın Beyoğlu mutemedi Mekki Hikmet, yüksek muallim mektebi müdürü Umit, Fatih kay • makamı Haluk, üsküdar lisesi müdürü Feridun ve maarif müfettisi Mansur Beylerden mürekkeptir. EySul maaşı Memurinin eylul maaşlarının tevziine yarından itibaren baslanacaktır. E <eını©lb)i! Resmi kabul Felemenk Kraliçesinin yıldönünü münasebetile dün sefarethanede bir resmikabul yapılmıştır. Müteferrik Bir altın kaçakçısı yakalandı Jozef isminde biri altın kaçak çılıği yaparken muhafaza memur • ları tarafmdan cürmü meşhut halinde yakalanmıştır. Bir ecnebi vapuruna binen Jozefin üzerinde 105 alttn, 12 beşibiryerde, 4 tane iki buçuk liralık bulunmuç.tuE. Abluka altında 29 temmuz günü, Pola limanından çıktık, Triyesteye gidiyoruz. Ora dan kömür alacağız. Bu kısa sefer, tamir edilen kazanlann mükemmelen i'Vdiflrmî gösterdi. Yeni seneden itibaret Utbik e dilecek olan ölçü ler kanunu müna. sebetile halkın yeni ölçüleri iyice bellemesmî temin içm hazırlıklara ba^lanmtşhr. ts tanbulda mevcut fabrikalar, birkar gün sonra yeni ölçü knaline bas • lıyacaklar. dır. HaBc yeni Kudret Bey ölçüleri bu suretle tedarik edecektir. Elde mevcut eski ölçüler, yeni kanimun tatbBtına geçildiği tarihten sonra, hiçbir şekilde kuliamlamıvacRİctır. tktısat Vekâleti ölçüler ve ayarl*r müdürlüğü, nîzamnamenin sösterdiği iş • leri ifaya baslamutır. ölçüler ve ayar mmtaka müfettisleri de tavin edilmislerdir. tstanbul mmtakan ba«müfettisi Kudret Bey, yeni ölcülerbi tatbikı ha • 7'rlıkları hakkmda şu izahatı vermts . tir: «t Hariçten gelecek ölçüler bu • rad*ki ölçü ve aletlerin nizamnamede yanlı olan tecviri hatalara ne derece uygun olduklarını gösterecek normal aletierdlir, yahut diğer bir tabirle mi . yarlardır. Bu cümleden olnnak uzere hasaas teraziler, hassas tartılar, litrder, areo • metreler, uzunluk ölçüleri ve sair me. saha aletleridir. Bizde yaşüan ölçüler tartı ölçüleri, litreler, terazfler ve saire j dir ki btmlann da sekfl, eb'at, malzeme j ve hassasiyet dereceleri nizamnamede tafsilâtîle gösteribnistir. Nrramnameye musavtr ölcü yapanlar, ölçüleri ayar ettirmiyenler, yanlıs ölcü kullenanlar hakkmda cezaî hü kümier vardır. Kanun ve nizamnamenîn tayin etti&i müddet zarftnda bize mevdu isleri ikmal etmese mecbaraz.» Haber gazetesi aleyhindeki dava Haber gazetesi nesriyat müdürü Hasan Rasim ve Hikmet Münir Beyler aleyhine halkı suç îşlemeğe teşvik eder tnahiyette yazı yazmak cürmile Müddeiumumilik tarafın dan açılan davaya dün ikinci ceza mahkemesinde devam edilmiştir. Evvelce bu hususta verilen beraet karan mahkemei temyizce nakzedildiğinden dünkü celsede maznunla • nn vekili trf an Etnin Bey bu karara nyulmamasını istemişth*. Mahkeme bu cihet hakkındaki kararmı eylulün dördünde tebliğ edecektir. Otomobil kanunu Naf ıa Vekâleti yeni bir lâyiha hazırladı Nafıa Vekâleti tarafından oto mobil ve kamyonlarm sevrüseferinde emniyeti temin maksadile yeni bîr kanun lâyihası hazırlanmıştır. Bu lâyiha Büyük Millet Meclisrnin önümüzdeki içtima devre&inde müza kere olunacakhr. Lâyihaya nazaran otomobil ve kamyon idare edecek şoförlere ancak mütehassıs bir heyet tarafından imtihan edildHrten sonra ehliyetname verilmesi lâzım gelmektedir. Bunun için soförlerin yeniden bir imtihana tâbi tutnla • caklan muhakkak görülmektedir. makine kısmında vukua gelecek ani bir ânzayı derhal tamir etmek maksadile yamnda yedek alâtı bulunmıyan otomobil ve kamyonlarm se* ferlerine müsaade olunmıyacaktır. Bundan baska iç ve dı? lâstikleri tam olarak yedek tekerlek tafimak mecburiyeti de vardır. Defterdarlık teşkilâtı dün akşam ilga edildi Birinci sahifeden mabat kuk ve yüksek iktısat mektebinden merun olanlann tayinleri salı gü nüne kadar yapılacaktrr. Daha dun derecede bulunan memuriyetlere de lise mezunlan alınacaktır. Li«e mezunu olmıyanlar yeniden me muriyete taym edilmiyeceklerdir. Kadro eylul nihayetine kadar an • oak îkmal edilebilecektir. tstanbul nuntakası tahsil ve diğer mıntakalarm tahakkuk ve tah»il kadrolan cumartesi günü nesrolunacakbr. Yeni teskilâtta açıkta kalacak memurlara açık maaşı verilecektir. Bunlar bilâhare Ankarada ve civar vilâyetlerde münasip memuriyet • lere tayin edülecekler, açıkta hiçbir kim*e bırakılmıyacaktır. Yeni teşkflâtla lstanbul maliyesi tamamen gençleştirilmiştir.» Talat Bey (sabık Tuz müdürlüğü mü meyyiei), muavini: Bürhan Bey (Koca mustiaıfapaşa memurlanndan), kâtibi: Nazmi Bey (Bursa tahakkuk memurla rından), tebliğ memuru: A. Kadir Bey (eski memurlardan), Hocapaşa tahakkuk şubesi: Başmemur Ali Bey (Ziraat Vekâleti muhasebe mü meyyizi), memurluk bir tane münhal dlr. Cemü Bey (Maliye Vekâleti tetkik memurlanndan), diğer memurlar: Os man Zekâl, Ali Bıza, Ahmet, Münir, Paik, Mes'ut, Bürhanettin Hadi, Hilmi B. ler Eminönü tahakkuk şubesi: Başme murluk münhaldir. Tahakkuk memuru: Cemal Bey (heaabat birinci tetkik me murlanndan), tahakkuk muavini: Agâh Bey ünülkiye mektebi mezunlanndan), diğer memurlar: A. Hamdi, Zijna, Enver, A. Şükrü, Cemil, Mithat, Saim, Şaban, Tevfik Beyler. Fuhuş möcadelasi Zabıta, gizli randevu evleri liakkında yaptığı şiddetli takibata ie • vam etmektttîir. Gizli fuhusla meşgul iki ecnebi kadın, hükumet kararile hudut haricine çıkarılmıs, diğer dört kadın da mahkemeye sevkolunmuştur. Otomobil yarışı davası Sait Pasa zade Vehbi Bey tarafından Milliyet gazetesile Samiye Bürhan Cahit Hanım aleyhlerinde açılmış olan kupa davasma dün de devam olunmuştur. Bir tnüddettenberi devam eden bu muhakeme bitmiş, Samiye Bürhan Cahit Hanıma husumet teveccüh edemiveceği, Milliyet gazetesinin Vehbi Beye on.liralık bir kupa vermesi kararlastınlmiftır. Yaralı arabacı öldö Geçenlerde Vefa caddesinde trabadan düşerek yaralanan süricü Mustafa evvelki gün Cerrahpsşa hastanesinde ölmüştür. Ka!p sektesinden ölöm Gümrük muhafaza memurlanndan Hasan Efendi, evvelki gün Mesarbumu caddesinde ölü olarak bulunmuştur. Hasan Efendinin kalp sektesinden öldüğü anlasılmıştır. Üniversitede üç istifa Birinci sahîfeden mabat daimî kadronun tanziminden evvel ya pılacıktır. Bu yüzden de bazı istifalar bekle» mektedir. Üniversitc idare heyeti azalarîle Talim ve Terbiye heyeti reisi thsan Bey dün kendilerile görüsen muharririmize bu mevzular üzerinde söz söylemeğe s» lâhivettar olmadıklannı beyan etmis < lerdir. Yeni kadrolarda rs'staniann nuktan îki misli olacak, bunlpnn seçilme«i bir aya kadar yap.'ar&khr. Profesör • lüğe müstait görüîon asistanlar Avrupaya tahsile gönderileceklerdir. Ecnebî profesörler isi bir tevakkuf devresi ge. cirmektedir. Yabancı diller mektebi d< Universite ile birlikte «cılacakttr. Söylendiğine göre, Ür.iversfte kadrolannm teahhüre uğramasmda en mühim amiller vuku bulan istifalarla ba yüksek ilim müessesesine lâyık sahsivetlerin buiunması için yeniden tetkikata luzum görülmüş o'masıdır. Hukuk, Edebiyat ve Tıp fakülte « lerinden istifa etmek is'dyen profesör muavinlerinin vaziyelleri tavazzuh e • dmciye kadar kadronun ilânmın gec3ctirileceği muhakkak göfiilmektedir. Hukuk fakültesi Roma hukuku profesör muavmliğine Romada tahsil et miş olan hukuk doktoru Şemsi Talip Be^ı'n tayini tahakkuk etmiştir. . Universite hocalarmm hariçtekl if < lerini birakarak sadece ilmî mesaîle • rile meşgul olmalan içm kendilerin» tebligat yapılmıştır. Bu tebligat üzerine yeniden bazı i*< tifalar vaki olacağı sayiası çJcmışbr. Ortada iki kadro faaliyeti mevcuttur. Bunlardan biri münhallere aittir. Diğe ri de istifalar dolayısile husule gelen vaziyetin düzeltilmesini istihdaf et • mektedir. Nihaî kadronun tesbit! ba iki me . selenin halline mütevakkıf bulunmak* tadır. Ünfversiteye yeni talebe kayit vı kabulüne 8 eylulde baflanacaktv. Aşçının işlediği c'nayet Bundan bir müddet evvel bir alacak meselesinden dolayı Köprü üzerinde manav Mehmedi öldüren ahçı Faikin mahkemesme dün başlanmış, şahHlerin eelbine karar verilerek dava başka bir güne bırakıl mıştır. Kener tahakkuk şubesi: Tahakkuk başmemurluğu münhaldir. Tahakkuk mu Dün tebliğ edilen tahakkuk mü • avinliği: ismail Hakkı Bey (Eminönü dürlüğü kadrosunu neşrediyoruz: muamele kâtibi), diğer memurlar: Ce tstanbul mıntakası tahakkuk mümal, Fuat, İhsan, Eesul, Firuzan All, dürlüğü kalemi su suretle teşekkül İzzet, Kadrl Beyler. etmtştir: Meroan tahakkuk şubesi: Tahakkuk Mumeyyiz: Bedri Bey (mülga Defter başmemurluğu münhaldir. Tahakkuk darlık muamele vergisi memuru), vari memuru: İzzet Bey (Maliye mektebln dat kfttibi: Kâzım, Cevdet, Recep, Nurl den mezun Kayseri kâtibi), tahakkuk Beyler (Defterdarlık istihlâk memurla muavini: Refet Bey (merkez tahsilât münndan), evrak memuru: Süleyman Se meyyizi), ikinci tahakkuk muavinl: aai Bey (Defterdarlık dosya memuru), Mirat Bey femlakl mllliye kâtiplerinden) evrak mukayyidi: Tevfik. Zühtü Beyler diğer memuTİar: Mustafa Sabrl, Samih, (Defterdarhk evrak memurlanndan), Neş'et Beyler. nrakByyit: Servet Hanım (Patihte ücretli Şehzadebası tahakkuk şubesi: Tahakmemur), evrak sevk memuru: BeJkls Hakuk başmemurluğu münhaldir. Tahaknım (tebliğ memurlarındajn), dosya mekuk memuru: .. Rüştü Bey (mülkiye muru: Necdet Bey (evrak memurlann mektebi mezunlarından), Şerefettin Bey dan). (Adana varidat mümeyyizi), kâtip: A. Igtanbul eiheti tahakkuk şubeleri Osman Bey (ipkaen'», tebliğ memuru: Salâhattin Bey (ipkaen). teşkilâtı Kumkapı tahakkuk şubesi: BaşmemuEdirnekapı tahukkuk şubesi: Başme murluk İle muavinliği münhaldir. Baş ru Bemzi Bey cmillî emlâk mümeyyizi), memurluk muavinl: Şevkl Bey (Üsküdar muavini: Süat Bey (hukuk mezunu), kâtibi: A. Yaşar Bey, tebliğ memuru: tehsll memuru), tebliğ memuru: Rifat Zülfifcar Bey, Bey (Eminönü seyyar tebliğ memuru\ Çarşı tahakkuk şubesi: Tahakkuk Şehremini tahakkuk şubesl: Başmıe başmemurluğu münhaldir. Tahakkuk murluk muavinlik. memurluk munhal memuru: Avni Bey (mülkiye mektebi dir. Tahakkuk kâtibl: Belkis Hanım mezunu), Hamdi Bey (Eminönü me (Şehremini bina kâtibl), tebliğ memu murlanndan), diğer memurlar: Sabrl rn: Haydar Bey (Eminönü tebliğ me Bey, Madelet Hanım, Halit, Celâl, Lut muru), fullah, Rifat, Mustafa, İzzet Beyler. Eyüp tahakkuk şubesi: Başmemurluk Divanyolu tahakkuk şubesi: Başme münhaldir. Tahakkuk memuru: Sezal murluk münhaldir. Tahakkuk memuru Bey (Gaziantep Malmüdürü), tahakkuk Cemal Bey (Maliye tasfiye memuru), muavini: Zekl Bey (Tuz İnhisan memurSabri Bey (Maliye teftiş memurlanndan) larından), tahakkuk kâtibi: Zekâi Bey diğer memurlar: Nazmi. Remzl, All Osıfmerkez kâtiplerinden), tebliğ memuru: man, Sait Beyler. İhsan Bey (Eminönü şubesinden), Asaf Bey (Eyüp şubesinden), muameLe me Yenicami tahakkuk şubesi: Tahakkuk muru: Atıf Bey (Eminönünden), Efthem başmemuru İsmail Hakkı Bey (Divam Bey (Topane şubesinden), muhasebat murakıplarından), tahak Kocamiistafapaşa tahakkuk şubesi: kuk memuru Osman Bey (Maliye merkez Başmemur yoktur. Tahakkuk m*muru: muhasebe memurlanndan), Bedri ismail Tahakkuk müdürlüğü kalemi Bir kaçakçı yakalandı Evvelki gece Ramazan isminde bir sabıkalınm evi araştırılmıs, 37 kilo kaçak esrar bulunmus ve ka çakçı yakalanmıştır. flş&erl Afışaj ışı Belediye ile Anadolu Ajansi arasında yeniden beş senelik bir afişaj mukavelenamesi aktolunmushrr. Buna nazaran Aians hasılatı safiyenm yüzde ellisini Belediyeye verecek, bir sene zarfında şehrin en işlek yer • lerinde ilân kulübelerile caddelerde ilân asmağa mahsus yerler vücude getirecektir. Ajans bu hükme bir sene zarfında riayet etmezse mu • kavelename fesholunacaktır. llk yapılacak kulübler Eminönü, Karaköy ve Taksimde olacaktır. Şirketin ilânlardan alacağı ücret hakkmda Be • lediye ile şirket arasında bir tarife tanzim olunacaktır. Bunun için iki taraf meurlarından tnürekkep bir komisyon teşekkül edecektir. Bir tramvay kazası Dün saat on ikide tstiklâl caddesinden geçen tsak isminde 68 yaşmda bir yahudi, vattnan ö m e r Efendi nin idaresindeki Şişli Tunel tramvay arabasmın sadmesine maruz kalmış, başmdan ve ellerlnden ağır surette yaralanmıştır. Bey (mülkiye mektebi mezunlanndan), muavini: Esat, Mahmut, Arif Beyler, diğer memurlar: Tevfik Doğan, Fuat Nazif, İbrahim, Muharrem İrfan, Talât, Salih Sırn, ibrahim Hakkı, Abdulmecit Beyler. Küçükpazar tahlakkuk şubesi: Başmemurluk münhaldir. Tahakkuk memuru Hilmi Bey (mülkiye mektebinden me zun), muavini: Edip Bey (Galata mua mele memuru), diğer memurlar: Hamdi, 3aim, Refik, Hasan Tahsin, Mustafa, Eyüp, Mustafa, Şemsettin Beyler. Yedikule tahakkuk şubesi: Tahakkuk başmemuru tayin edilmemiştir. Tahakkuk memuru: Hüsnü Bey, (Artvin Malmüdürü), muavinleri: Saim ve Süreyya Beyler, diğer memurlar: Tahir, Nüzhet, Fahrettin, Kerim, Tevfik, Kerim, Atıf, Abdulmecit Beyler. Fatih tahakkuk şubesi: Tahakkuk başmemurluğu münhaldir. Tahakkuk me muru Müçteba Bey (Varidat umum müdürlüğü memurlanndan), muavini: Z. Tahir Bey (hukuktan mezun), diğer memurlar: H. Ali, M. Nuri, Abidin, A. Nuri Beyler. Hlmayeietfal Cemiyetinin faaliyeti tstanbul Himayeietfal Cemiyeti bir senelik icraahnı gösterir resimli bir kitap neşretmiştir. Cemiyet 2700 hasta cocu^a süt temin etmis, ayda bin kilo süt ve 150 kilo şeker dağıtmıştır. Vasıf Bey Romaya gitti Kardinal Luigi Bir müddettenberi memleketimizde bulunan Roma Sefirimiz Vasıf Bey dün İtalyaya gitmiştir. Birkaç gün evvel Filistinden U t&nbula gelen ttalyalı Kardinal M. Luigi dün Romaya gitmiştir. Mezarlık bekç'lerinin açıkpözluğö Evvelce evkaf idaresi tarafından mezarlık bekçilerine mahsus olmak üzere birer kulübe yaptmlmıs, bu kulübeler bekçilere verilmistir. Fa kat bir kısım bekçilerin bilâhere kulübe kenarlanndaki bahçeleri za • man zaman tevsi etmek suretile nihayet bütün mezarlığa sahip oldukları görülmüş, Edirnekapı, Eyüp cihetlerinde bu kabil birçok yerler bulunduğu anlaşılmıştı. Belediye bu hususta mahkemeye müracaat et • miş, bekçilerden biri aleyhine aç • tığı davayı kazanmıştır. Bu hük mün bu kabil diğer bekçilere de tesmili için tesebbüs yapılmıştır Millî Talebe Birliğinde Türk Talebe Birliği reisi Tevfik Celâl Bey, mühendis meketbinden mezun olatak Erzurumda bir me muriyete tayin edildiği için Birlik riyasetinden çekilmiştir. Birlik reisliğine, Tıp Fakültesi murahhaslarından Zeki Bey getirilmiştir. Ayni sebeple çekilen kâtibî umumî Şükrü Kaya Beyin yerine de Birlik dahiliye bürosu azasından Ad nan Cemil Bey seçilmiştir. Sadullah Bey Yalovaya gitti tktasat Vekâleti Deniz ve Hava Müs. tesart Sadullah Bey dün aksam Ya • lovaya gitmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog