Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Askerî Tekaüt şubesinde işleri bitenler Yeni listeler bugün 6 ıncı sahifededir Onuncu sene: No. 3348 umhurıyeC fSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta fcutusu: tstanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir müdürü: 23236, îdare müdüru: 22365, Matbaa: 20472 Hayat Ânsiklopedisi Cuma 1 Eyiul 933 39 uncu cüzü çıktı DenJzyolları Işletme Inhisarı Bugün Başlıyor ıııiHiııniNinıııııııııınnıiMiıııııııııııı Türkiyemizde Turizme Başlamalc için Vîfî: 26 (Bcufmuharririmlzden) az içm İstanbulun plâjlaruıı ve laş içm Bursanm Uludağı üzerinde kış sporlarmı tesi» ve tanzim ile Türkiyemizde hırizm işine baş • lanuş olabilnriz. Şuran şimdiden pek îyf bilinmelidir ki memleketimizde tu fîzmi yörutmek için berşeyden evvel ba maksadı ihata ve temm edecek bir program yapmağa ve o programı tat bik etmeğe rhtiyaç vardır. Bu prograrmn bîr ihbsas işi olduğunu dahi kabul etmeliyiz. Pek sıkı çalumak suretile boyle bir programtn tanzim ve tatbüa on »ene zarfında hiç olmazsa ana hatlannda ikmal o lunmuş olabilr. BüKin bu on sene lar fında turizro namma yamız hazırlık yapmakla vakit geçirmemiş olmak için tatbiki bmnisbe kolay olan iki mad denin şimdiden icrasma Reçmek müm. kÜndÜr, kİ onlartn da bflhassa ya* içm plâjlar ve kış için Uludağda kıs spor lan olacağını ifade etmiş oluyoruz. Eğer plâflaHa kış »Dorlanna Tuzia içmelerinî, Yalova ve Bursa kaphcalannt da üave edersek büyük programm pey derpey tahakkuk etmesme mtizarenbir taraftan turizmin t*tbikahna dahi gecmif olabfliriz. tstanbdda ihtua«i piâi mevkii ola »*k gosterecegi yeHer pek coktur. Falo* bonlann bilbassa Sç taneıi *ö* S . mindedir: Florya, Kilyos ve Yalova. PlâJ denflmce yamiz üç be» tahta ba raka 3e a*eok kumla ve dîiz deniz kıyılarî arfamamalıya. Plâjm denizi ka dar ve belld deha »vade karan ntü himdir. Kara tarafmda adama • loffi mçâat fU Avropakarl oteller, tfllâlar, «vler, parklar, baheeler ve cicekUr emaen marauriyetin v« konİJnm* «MmT şeraîtinİ temm etmiş olacakbr, v« evvelkî yaaalanmı* d« kaydetmîş oldugumuz vechîle bunlardk vaşamanm pahalı değil, müm lcân oMugn Iradar vem olma««ıa bflhaM* «bemnuyet v«rilmis buhmaeak . MiıınıııııııııınıiMiııııııııiMnııııınııııııııııınnrnıırınıııniMMiııııınııtııırıınniHtmniMHiııııniNiıııııınınnııınııiMMiınuM IIIIHIIIIIinllltllllMMIIMIIIII! ' !IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIinilllllllllllllinillMinillHinilllHIIIINIIIIIIininillllllllHtHlUIHIHIIimiH1Hni Hariçle iktısadî münasebetlerimiz Iktısat Vekilimiz Celâl B.in mühim bir tasavvuru Viçi: 27 (Başmuharririmizden) Beynelmilel Londra tktısat konferansından cihanın bozuk olan iktisadî içlerini düzeltmek hesabına müspet neticeler alınmadı ise de o konferansa istirak ebnek uzere Londraya gitmij olan İktısat Vekiliıniz Celâl Bey bu fırsattan istifade ederek Avrupa memleketlerile ikbsadî müna . tebetlerimizi yakmdan tetkike nrdtân bulmuş ve bu memleketlerden bazdarile esash ve ehemmiyetli konuşmalar ya • parak esash ve ehemmiyetli anlaçma • lar elde etmeğe muvaffak obnustur. Fransa ile Pariste ve Ahnanya ile Berlmde imza edilmt? olan ticaret moka . velenameleri bu cümledendir. Bu nrokavelenamelerin aktinde takip olunan esas ve usule aelince bu bizim Londra konferansmda beynelmilel iktuadiyatm nlahı için müdafaa etmiş olduğumuz teze mutabıkbr. Filhakika biz Londra konferaımn • da dünya Srtısadiyatmın »alâhmı memleketten memlekete yapılacak anla» malaraı umutra yekununda hulâsa o . lunacak ahenkte gördüğümüzü ileri sürmüştük. Eğer beynelmilel mübadele bir zaruretse yekdiğerlerile tktısadî münasebetlerde bulunan memleketlerin Tiirk Yunan dostltuğu M. Çaldaris ile kimler gelecek? Posta vapurları kanunu Işletme inhisarı bugünden itibaren başlıyor Tüccar vapurlarına takdir edilen kıymetler belli oldu, komisyon raporunu Ankaraya gönderdi Merkezî Avrupa ile ticarî münasebetlerimiz için Ankarada görüşülecek Tuna yolunun ihtiyarı hakkmda tetkikat yapıhyor meselelere ait haberler Atina 31 (A.A.) Havas Ajann bildhiyor: Beklenmiyen bir mâni çıkmadığı takdirde Başvekil M. T»al<larUin Tiirk hükumetinin <ta veftine icabe*le 9 eylulde millî iktısai n&ıtn ile birltkte Ankaraya gideceği haber verilmektedir. Sıhhî va ziyeti dolayi&ile hali hazırda Ital yada bulunmakta olan Harîciye Nazırmm bu »eyahaite içtirak edıp e*miyeceği belli değildir. Yarı re»mî nulumata göre Yuannlı Naztrlann Ankarada Türk zimamlarlarile ya paca.klan ğrü^mel&rin mevzuunu iki memleketi alâkadar eden umnmî •ija*et teşkil ed'ecektir. Bu mülâ Mabadi 4 ancü aahifede Sabıkak haydut Birlikte çalıştıgı arkada şını öldürdü Çarfamba ge • cesi «aat yirmide Galatada hiç yü zünden bir cmayet olmuftur. KöyKi sigarau kaçakçılığı yapan sahikah mavnacı San Keloğhı Efref ıl« kaçakçılık ar kftdafi otus ya^la. rmda Mehme4 o§lu Mahmut, ka zan<larmı taksım etmekfizereYağKatü Btref kapanmda eski Balkhane sokağmda konuçurlarken aralarmda kavga çJaMçtır. Awh «am kak> arkadaşma knarak: Ikttsat Vekilimİz Celâl Bey ikifer ikifer karşılıklı anlaşma ihtiyaç larmı duymalan da diğer bir zaruret tir demek olur. Bizim tekJif ettiğüniz Mabadi 3 iinc'i sahifede Defterdarİık teşkilâtı dün akşam ilga edildi kiralamiftn. Bu vapurlardan n a • Deniz yolları İşletme inMsarı buada*ı bugünden Jtibaren tfl««nek • günden itibaren baflamaktadır. Bu ten menedileceklerdir. inhisar Denâzyollan Işletme idareDiğer taraftan Vapurculuk Şkk«> sile Vapurcular anonim şirketi tatmin tefkili için tüccar vapurlan rafindan i»Ietilecektir. Fakat Va nm kıymetini takdir eden komUyon, purcular firketi henüz kurulama dığı için bütün işi Denizyollan tf raporunu dün akşam İktısat VekâIetine göndermiştir. Tüccar vapur letme îdare»i üzerine alacaktır. ldalanna konulan kıymetler şonlardnrt re bu mak^aıtla kendi vapurlann • " Mabadi 4 Sneu tahttmd* Vdpurcular firketi karalunciya kadar iflemiyeeek olan tüccar vapurlarından bir kaçı limanda Yeni teşkilât yarın işe başlıyacak, kadrolardan bir kısmı bildirildi, 300 meraur açıkta kalıyor ^ \ Örta tedrisat kadroları 1 t»tanbul Deferdarhk teşkilâtı dü far. fada itibaren tarihe karışmış, tatanbu! Belediyesinm Florvadan bunun yerine «Maliye Vekâleti İs fcöyfe bJr plaj vücude gerirmek kara tanbul teşkilâtı» kaim olmuştur. rmda oMugunu biKyoruz. Bunun içm llk parti olarak dün tstanbul ta • featün HnticTadmea o Iramsal Belediyehakkuk müdiriyeti kadro«u tebliğ n a eline geçmek lâzını olmakla bera edilmiftir. Diğer kadrolar da bu • fcer ba İOTi»ftl «rfawnda hîç olmawa giinden Hibaren tebliğ edilecektir. birfcaç bin hektar vüsatki'îp V.Hm ar». Yeni kadrolar tebliğ edilmekle T'nvn plâj be«Vina kenlik Beledîyenm beraber bunlarda bircok münballer elmde bvJunması lazinidır. Floryada vardır. Buna sebep lüzumu kadar içîne bflyük ktainonvn yapılabüecefi yüksek tahsil görmiiç gençler ile oMJcça böviik afaçh bir «aha zaten Kse mezunlanmn heniiz bulunmamevcattnr. Oraya nereden getirileceks* ma«ıdu". mebznl » getirtaerek afaç safcalari a. Defterdarİık teşkilâtının eski mekbüdiSine •rtınlacak ve o birkac bin murlannd'an üç yüzden fazlası a • Mrtarhk arannin bir plân dahüinde çıkta kalmaktadır. Müfettişlik, başîımri eîhelme gidilecektir. Deniz tara memurluk gibi yüksek memuriyet fmdm tahta barakalann yeriw asrî m lere tayin edilenlerin tayinlerinin »aatm güzel bmalari «Bsb'yecekta. Flortasdiki Maliye Vskâletine ait ol yansı vawba»md« «a*en bir mamure duğundan bu liste Vekâlete gön • olan YeşÜkîîyiîn buhmn«sı bu Dİâi derilmiş ve Vekâletten henüz gel dan lurîzın iribanle ç*bvk »tifade olnnmemiştir. mıdm temkı edecek bîr anMİdîr. V e Maliye Vekâleti Varidat Umum Millî emlâk, muhakemat mü • eğer Flory» plâimîn tanzm noktaain Cezmi Bey dürlüğü, damga müdiriyeti kadro • 3an makemmel bfr teri* y*pıln»asma bir muharririmize şu izahatı ver lan gelmiştir. ba&Iaairsa Ye^lkÖyle o plâj arasînda Teşkllât komisyomı dün de Ma • y t x * «alıanm bi medeniyet mannı < Yeni malî teşkilâtın îetanbul liye Vekâleti Varidat umum müdüre^ olarak a* »manda dolabilecetini mıntakası tahakkuk kadrosu kıs • rü Cezıni Beyin riyaaetinde toplaheomi* jrSzlerfaMde srorebtlirâ. men yapılmış ve 1 eylulde şubele n&rak yapılmış olan taymleri alâ Floryadaki deorz dünyanİB ber tara^ rin faaliyetine halel gelmemek ü kadarana teblîğ etmîştir. fmde bol bJanm«yan nada yerlerden bL zere »ubelere tebliğ edilmiçtir. Bu Maliye Vekâleti Varidat umum ridîr. Orada «aytwm «anki albnda kakadroda 60 tahakkuk memurluğu müdürü Cezmi Bey bir hafta daha iSrîfer Irâoohnaşçaröıa adeta mu^ît ile o kadar muavinlik ve otuz beş burada kalacaktır. Getrek Cezmi havadan daha «cak bir nal araeden hnmemurluk münhaldir. Tahakkuk Bey, gerekae dün yeni vaaife»i tebfeurf vaziyeti. bîr kere Floryaya u | n lig edilen tahakkuk kısmı müdürü memurluklarile muavinliklerine huyanlari mötemadiven oraya «jekmekte sabık Adana Defterdan Talât Bey Htabadi 2 inci »ahifede devam etmefe kâfi bir ktnrvettir. Kn nntttıırMnıııııiMiMiıiııırMiiHiMnifiııiiinıiuiMiırnıinıiHiiMiıııiııuııiHiuıııiıiHMMHiniMniHi ıiHinııiHirMiıtnııınHiııııınMNnnıııırııiniHuuıı m n Inceliğî v« ate»« «caMıfr ıie Kr orada esas sıcak sulardtr. Bununla be ğer taraflarmdan geimtş bulunur. Söyhayü « t *Men d«nîzîn letafeH msana raber bu kıymetli sıcak sular Yalovada lediğimiz bu rakam yalnız işe başla • kayat ve »hha* vermek husosond» degnıldığı ilk zamanlara ait ekallin ekallidir. ormanla, sahra ile ve denizle takviye me m yerkrinî golgede bfrakacak ha*edilmiştir. O da başka bir âlemdir. TuKaradenizin uzaklarda gökle birle ^thn haîz goriinür. tste Floryayî as • rizm için ilk esaslardan biri olarak kayşen ufuklanna nazır kilometrelerce ut ! bir plâj vapmakla bîz boyle em»1 dettiğimiz Yalovanm sahilden hamamzunluğundaki Kilyos plâh Floryaya «îz bîr nu&au ifietmete badimiş olalara ka.darki on bes kilometrelikraenisbetle daha vahşi başka bir letafet arzeder, vejşimdi umgan namqta zörre • safesinm bn mamure haline inkılâbı Floryiyi plâi yapalm dediğiımz za. öyîe asnlar sürecek bir is değil, belki ye maJtk obnamakla beraber'bugün t t m orada bîrkaç bîn kîşîyî ralıal babeş on sene içmde kolavlıkla tahakkuk den yarma dünyanın en dilrüba mamuHodbnkcak însaah vucude s;etirrne§i de edebilecek bir keyfiyettir. resi olmak içm tabiatin bütün feyiz ve fceraber düşönmoş oîwvoruz. Simen Bursanm hamamlarına da sıra ge . müsaadelerine roaliktir. Floryadan atfer, Iramvav ve a«falt voHarda tri lincive kadar Uludağda kış sporlarmı sonra burasınm tanzimi nisbetle daha aen otomobn ve otobüsler bu mattatakdimen tesis etmek Türkiye için merzor olacak değUdir. Burada dahi dedirin on rafelmî ?ehre götöriip getirmeie kezi İstanbul olacak bir turizm haya ğimiz mşaatla beraber bu plâjı sehre kifayet edebilmeli ve bunlarin cumlesî hmn ilk faaliyetlermde ehemmiyetle bağlıyacak güzel bir asfalt caddeye, en gfeel »ekiUerinde en OCTK olarak yayer tutecak diğer bir iştir. giderek belki elektrikli ve dar hath bir Pılab3roe1idir. Boyle bir plâjm kazanTurizm esash plâna ihtiyaa olan simendifere ihtiyaç hasıl olduğu derhal <â msan bastna almacak oaranm cok • çok genis bir mevzu. Bir taraftan o takdir edilecek ve Floryadan almacağı luğundan değil. oraya ragbet edecek plânı ve icabatını yapmakla beraber su şüphesiz fevkalâde neticelere göre he msanlarm çokluğundan çıkacaktır. dediklerimizle işe elatmak ve yalnız men de yamlacakttr. Mevsiminde bövle bir Florya pîâjir.î onlarla dünyayı memleketimize çek Saatte yirmi mü süratli iki vapurla İsher gün lâakal on bm k!«i doldurur, ve meğe baslamak mümkündür. tanbula mesafesi alabildiğine azakılbu on bm kişmin muhakkak doktız WYUNUS NADİ mak mümkün olan Yalovaya gelince Bİ va«ati Avropaya kadar dünyanm di Yeni kadrolar dün tebliğ edildi, müdürlük ve mual limliklerde mühim değişiklikler var Yeni orta tedrisat kadrolan dün alâkadar mekteplere tebliğ edihnistir. Kadrolara nazaran, yalnız muallimler arasında değil, müdürlüklerde de mühim deği«iklikler yapılmıştır. tstanbul Erkek lîsesine ilhak eciılen Erkek muallhn mektebinin muallimleri diğer mektepler arasmda taksim edilnu'stâr. Erkek muallim mektebi müdürü saffet ve Cumhuriyet orta mektebi müdürü Kemal Emin Beyler muallimliğe nakledilmi*lerdir. İstanbul Kız lisea müdürü Zeki Bey vazifesinden istifa etmi*, istifası kabul olunarak kendisi ayni mektebm fran . > sızca m<jî ']imliğme tayin olunmustur. Eski Erkek muallim mektebi müdürü Saffet Bey, dün Maarif Vekâletine mü. racaat caereK »unuuı n « » ıı»^»ı »nırataaı ederek İstanbul erkek lisesi muıııımıııııııııımıııııımiıınnummım « Senin bir i? gördügün yok. Bundan «onra kazancm yan«mı vermem. Yakm sabstan yüzde on alacalutn!» Demiştir. Mahmut buna itiraz etmi» ve: « Senm bulduğun bütün kacak ugara ve kâğıtlan ben satıvorum! Paratm yarumı vereceksin!» Diye çıkıs . mu, o gânkii uttH hasdatmı vermek istememistir. Eşref, bu harekete küfürlerle mukabek etmis ve Mahmudun yakasma yapışarak $üratle cektiği bıcağını sol me. mesine saolamıstır. Mahmut. bu bıçak darbesini yedikten »onra ancak birkaç dakika yasıyabil mu ve «yandım anam yetism!» diye bağırarak can vermistir. Katil «abıkah, vafc'ayı müteakıp kaçmış, geceyi bir otelde gectrmis ve ni . hayet dün kanh b»çağile bW3rte yakalanmıshr. Esref, cinayetini kiraf etmi» ve dün müddeüumumiliğe teslim edibnistir. Ba sabıkalmın dört buçuk «enelik mahkumiyetmi bir bucuk ay evvel bkirerek hapUaneden çdctığı anla«hnı«br. E»ref, zabıtaca gece hırsizı ve kcr. san olarak tamnmtstir. Universited^ 3 istifa M MIIIIIIHIIMIIMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII . Miıımmıııııımıımtmıııııııi"iıııııiHiımnınn allimliğine itiraz etmiş, k*deminl 3ari »ürerek maarif müfettisiumumiBğine t» ym edümesmi ktenuftBr. Liseye tahvil edilen Vera orta mektebmm müdürü Hidayet Bey Boğaziçmı d« yeni açıian Ulukoy orta roeiUJb! müdürlüğime, Ankara erkek Kseai mödürö Osman Bey Vefa Kse« müdürlü ğüne, Kastamomı maarif müdörü k • mail Kemal Bey, Eyöp orta mektebi müdürlüğöne geHrilmislerdp. tstanbul kız lisesi müdürlüğüne eald Sıvas Maarif emim ve isenm sabık n*« dürü Sabri Bey tayin olunmustur. Bu lisenb tabiiye dersine Ankara lisesinden Malik Bey, beden terbiyedne Vefadan tfakat Hanrnı, resim muallim. 'iğme Vefadan Tahir, riyaziyeye Ka bataştan Osman Nuri, türkçe muaffim • Mabadi 4 Sncti sahifede Profesör muavinleri imtihana tâbi tutulacaklar, imtihan neticesine kadar namzet sayılacaklar Evvelki gün Yalovaya s'den Maarif Velıâleti vekfli Doktor Re.'k Bey bu sabah sehrimize dönecektir. Vekil Bey, ağlebi ihtimal bu aksam, Kalemi mahsus müdürile birlikte An . karaya hareket edecektir. Vekil Beyin Ankaradan avdetinden sonra ünivershe kadrosu kat'î seklini alacaktır. Üniversiteye yeni tayin edilen hocalardan bir kısmının maaşlan nm azhğını ileri sürerek istifaya ka rar verdiklerini evvelce yazmıstık. Bazı gazetelerin tekziplerine rağmen bu istifalar tshsktuk etmirtir. İstifa edenler arasmda Edebiyat fakültesî profesör muavinlerinden Hilmi Ziya Bev, kendi talebi üzerine Galatasaray lisesindeki vazifesine iade o hmmusur. Tıp fakültesinden Doktor ömer Nazım ve Nebil Beyler de haricfe çahsmapı tercih ettiklerînden Oniver; sif" muall mliğinden aynlmıslardır. Hukuk fakükesi iktısat muallimi Nizamettin Â!i Bey kendisine profesör ]ü«t verıime .^i takdirde muallim''Lten afftdilmesmi istemia olduğundan Unıverşiteden cekflece?i anlasılmaktadır. Henüz doktor» yaprrvıdMarı haMe Universite kadrosuna alınmıs olan bazı profesör muavinlerinin de istifaya Ordu terfi listesi Listenin askerî sanayi erbabma ait kısmı Ankara 31 (A.A.) Reisicum hur Hazretlerinin yüksek tasdikle rine iktiran eden ordu terfi liste sinin sonu şudur: MIZ1KA MUALLİMLERİ, DÖR DÜNCÜ SINIFA TERFİ EDEN LER: A. Feyzi Efendi (İstanbul), F. Sabri Efen«H (Yenabahçe). ALTINCI SINIFA TERFİ EDENLER: Ahmet Efendi (İstanbul), Galip Efendi (İzmir), Hakkı Efendi (Bur sa), A. Rıza Efendi (İzmiıt), H. Hü»nü Efendi (Edirne), Kerim E fendi (tstanbul). ALTINCI SINIFA TERFİ EDEN MAKİNISTLER: O. Nuri Efendi (Sıvas), Mecit E Mabadi 4 uncfi sahifede Ünvertitede kendisine profesorlüh verilmediği takdirde muallimlikten afftm istiyen Nizamettin Ali Bey davet edilecekleri ve lise muallimlikle. rme naklolunacakları soylenme~ıedir. Di^er profesör muavinleri büyük bir müsabakaya tâbi tutulacaklar ve mö. sabaka neticesine kadar namzet ola rak vazife pcreceklerdir. Müsabakalar, Mabadi 2 inci sahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog