Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi nci cüzü çıktı 37 Onuncu sene: No. 3325 umhuri ISTANBUL CAĞALOĞLU >••<••ıııi>*1117111111III Vatandaş! Yerli Mallar sergisini git, gör de Türkün zekâ ve azraiie göğsün kabarsm! Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu İstanbul, No. 24« Telefon: Başmuharrır: 22366, Tahrir müdürü: 33236, İdare müdürü: 22365, Matbaa: 20472 Çarşamba 9 Ağustos 933 Ihmal ettiğimiz bir servefcYaş meyva ihracatı Eksiklerimiz ve telâfi çareleri ' Buğday alımı için yeni bir kararname " "'"""" '«™™'''™«'>ı««ııım»»,,,, „,„,„ „, „„„„„„„ ,„„„„„„„„„ »„„ „„„„ Buğday vaziyeti , „„„„ „,„ m ^ Mühim bir demiryolu Yeni hava zaferi! Geçen sene Bulgaristan 1260, Yunanis. Yeni bir kararneıme Bahrihazer Basra neşrolundu hattı inşa ediliyor yaa yerleri çoğaltıldı Amerikadan Suriyeye uçan tayyareciler tan 130 vagon yaş meyva ihraç ettiler Ziraat Bankasının mubaAnkara 8 (Telefonla) Ziraat Bankasının hükumet hesabına buğday alması için verilen salâhiyetin müddeti be« ağustosta bittiği icin mubavaata devam edilmek üıere Heyeti Vekilece Ziraat Vekâletine bir kararname ile yenidfn salâhiyet verilmistir. Bu kararaameye göre B»nka, mü« • tah«<lin kendi«<Tie arzeHereği buedav Iardan vuzde birden fazla çavdan ve yazde bîrden fazla ecnebi maddesi olmavıo libresi 61 den yukarı bulıman buğdavlann okkasmı K*t bucuk ktmıştan, diğerlerini de bes kuruftan alacakhr. Satmalma fartlan, ecnebi madde • ler çavdar ve saire payı olarak tenzil edilecek miktarlar tstanbul borsasının taamü'Ieri dairesinde silo komisyonun • ea tavin edilecektir. Komisyon ayni za. manda buedav mubayaası zamanmm baslangıcmı ve sonunu ve satım mevsimlerini, fiat miktarlarmı da tesbit edecek, her mubayaa yerinde o sene için alınacak buğday miktarını tayin etmekle beraber icabında bu miktarı da de ğistirebilecektir. Yeni kararnameye göre buğday mubayaa yerleri artırılmaktadır. Kararna. mede bunlar ^u suretle tesbit edilmiş tir: Ankara, Pulatlı, Eskisehir, Kütahya, Afyon, Aksehir, Konya, Ereğli, Yer • köy, Sıvas, Balıkesir, Den'zli, Tekir Gönen, Uzunköprii, Adana, Zile, Ha. cı;efaatli, Şarkısla. 1400 kilometre tutan hattı Fransız tayyarecileri 54 saat 45 dakika uçtular, Isveç grupu yapacak eski rekoru 800 kilometre farkla kirdılar oiYAHOTKm ^ „ . . . « , ' Ü Hazer denizini Basra körfezin* bağ~ Ityacak olan hattı götterir harita Diyarbekir Fevzipasa, Filyos . Ir • mak hatlarnın mşasmı deruhde etmiş olan tsveç grupu mümessilleri ahiren Tahranda mühim bir mukavele imza hyarak sehrimize avdet etmişlerdir. Bu mukaveleye nazaran tsveç grupu mü him bazı menafi mukabilinde Bahrihazerden • Basra körfezine kadar tranı ka. tedecek olan mühim bir şimendifer hattmın inşasını deruhde etmişlerdir. Bu • hattm tulü 1400 kilometredir. tran bu hattın mşasmı evvelce bir Alman Felemenk grupuna vermiş, hatta hattm her iki tarafından inşaat başlamu ise de ikmali kabil olamanuştı. tsveç grupu diğer bir ecnebi grupu ile takviye edilmek suretile bu işi üze . rtne almiftnr. Hat beş senede ikmal edilecektir. İran için iktısadî ve askerî ehemmijreti çok bü\ük olan bu hattm inşasımn bizi de alakadar edeceği şüphesizdir. tran transit merkezi olarak şimdiye kadar Trabzon limanını tercih ediyordu. Bu yol tran için daha kısa olmakla be. raber maalesef şose olmaması yüzünden nakliyatuı pek güç ve geç yapılabilmesi maksadı temm edememekte idi. Bu sebeplerdir ki Ruslar Batum, tngilizler Bağdat yolile İran transitini elde etmek istiyorlardı. Bahrihazer Basra körfezi hathnın înşası yeni bir vaziyet ihdas etmekte dir. Bes sene zarfında insa edilecek o lan bu hattm ikmaline kadar şimendiferlerîmiz bir taraftan Diyarbekire, di. ğer taraftan Erzuruma vâsıl olacak lardır. Günün birinde bu noktalardan daha ziyade Diyarbekirden trana doğMabadi 4 ancii aahifede A 0,000 lülometro mesafedeki memfek'e tlere taze olarak gönderilen Kaliforıuj < üzümleri toplanırken I kütüğün 50 60 kilo mahsul vermeai ve mahsulün kütüktcn derhal ambalâja geçmesi şayanı dikkattir merika basta olmak üzere bir milyon drahmi mükâfatı naktiye Bulgaristan, Yunanistan, Itahsis etmiştir. talya, Ispanya gibi birçok Topraklanmız dünyanın en nefis memleketler, mümasilleri memlekeüzüm, seftali, kavun, armut, çilek gibi meyvalarım ve sebzelerini ye • timizde yetişen hatta daha nefis olan ütistirdiği halde biz bu servet mem Szüm, incir, seftali, armut gibi mey balanndan lâyıkile istifade edemevalarla birçok sebzelerî pazarlara olarak levkediyorlar. Bu mem mekteyiz. ' taze meyva ve sebze •atı^lan Efl hlçbir yerde bulunmıyan Aryüzünden milyonlar kazanıyorlar. navutköyünün nefis çilekleri bu sene 1 Iktısat Vekâletimiz ötedenberi bu yok pahasına satildı. Halbuki, soğukişle ciddî «urette meşgul olmakta hava vagonlan ile misli bulunmıyan <hr. Hatta, bunun için Almanyadan bu nadide mahsulümüzü Merkezî ıgecenlerde bir de mütehasns cel Avrupanın birçok yerlerinde yük • bedilmis ve bazı ambalaj tecrübe • sek fiatlarla satarak memleketimize leri de yapılmıstır. Ihracat Ofisi de külliyetli miktarda para sokmak tıarice taze meyva ve sebze ihraç epekâlâ mümkündKir. debilmemiz imkânlarını vakifane bir Birçok defalar mahsulün bollusru surette tetkik etmis, araştırmıs, bu yüzünden naklîye masraflannı bile lıususta alâkadarların elbirliğile cakorumadığı için ya denize dökülen lısmalannı ileriye sürmüştür. veya yerinde çürütülen bu kıymetli Biz bu is için lâzım olan hususî mahsullerimizi harice satabilmek itertibatı havi soğukhava vagonla • çin uğrasan müte«ebbislerimize her türlü rıru nasıl tedarik edeceğimizi, bu teshilât ve muavenetin gösterilmesi vagonlann mütesebbıslere fazla mas lâzımdır. raf açmadan en müsait iktısadî şartBu hususta yapılacak en müsta'lar altmda ne yolda getirtilebilece • cel yardım, soğukhava vagonlan ğini düşünmekle, uzun uzadıya mutedariki ve nakliye me^elesinin halhabere etmekle vakit geçirip «Tururlidir. Alakadar makamlar vakit eeken, rakiplerimiz senelerin verdiği çirmeden simendifer idarelerile datecrübelerle mütemadiyen vaziyet hil ve hariçte tenzilâtlı tarife tatbik lerini tahkim ve ıslah ederek piya ed'ilmesi için anlasmalıdır. Millî iksalan tutmakta, günden güne inkitısadiyatımızı korumak icin bu is çaf etmektedirler. lerde esaslı ve seri tedbirlere ihtiyac Bulgaristan 1932 senesinde 1260 vardır. Aksi takdirde komşulan vagon, Yunanistan 130 vagon taze mızm teşkilâtlı, muntazam ve vaktin üzüm, sebze ve canli yılan balığı ihkıymetini takdir ederek gösterdikleri raç etmişlerdir. Buna mukabil üzüm faaliyetleri karşisında mevki ala diyan olan memleketimizin ihracatı bilmemiz mümkün değildir. bazı mütesebbis tüccarlanmızın faHAYRETTİN ŞÜKRÖ aliyetine inhisar eden bir iki vagondan ibaret kalmıştir. Komşularımı*m bu derece faaliyetlerine karsı bizim bu husustaki ataletimizin muhtelif sebepleri vardırt 1 Bu memleketlerfn ellerinde kâfi miktarda soğukhava vagonlan vardır. Bizde ise böyle vagonlar yoktur. Vagon celbetmek istiyen mütesebbis is adamlanmız, simendifer ve gümrük idarelerimiz tarafından envaı müskülâtla karsılasıyorlar. 2 Bulgaristan ve Yunanistan Gorkİ 7 (Hu. Avrupa pazarlanna bizden daha »usî gecikmis yakm olduklan cihetle mallarını da tir) Burada ha az nakliye vererek ucuz sevke • yaptiğımız fut debilmektedirler. bol maçında takımımız 2 0 3 Mesafenin yakınlığı ve elle galip gelmistir. rînde frigorifik vagonlar bulunduOyunla beraber ğu için komsularımız üzümlerini Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, müthis bir yağAlmanya piyasalarına daha nefis bir mur da başla mış, müsabaka, halde çıkarmağa muvaffak oluyorbu sürekli yag izmVrVL Satt Bey lar. murun altında cereyan etmiştir. 4 Bu memleketlerde ambalaj Takımımız Avni, Hüsnü, Yaşar, usulleri çok tekâmül etmiştir. Bizde Feyzi, Ihsan, Bilâl, Şükrü, Fuat, Veise ambalaj işleri pek iptidaî bir halhap, Sait, Niyaziden müteşekkildi. dedir. tlk devre hâkimiyetimiz altında golBımlara ilâveten rakip memleketsüz bitti. Ikinci devre daha ziyade lerde şimendifer tarifelerinde bu tazyikimizle geçti ve 2 0 galip gelkabil sevkiyat için tenzilât yapıl dik. makta, doğru ve seri nakliyat icra Golleri tzmirli Fuat ve Sait Beysını teminen memleket dahil ve haricinde simendifer idareleri arasında ler yapmıştır. Muhacim hattmda kâanlaşmalar vücude getirilmektedir. milen Izmirli oyuncular oynahlmışYunan hükumeti taze meyva ihra • tir. Yann akşam Harkofa hareket catını teşvik için 1932 senesinde çiedilecektbr. Çocukların sıhhatleri çok fc&rdıgı bir kanunla mUtesebbitlere îyidi». Yeni hava ttahramdnları Ko$$î ve Ko&ot tayyareTertmn onanae Balbo f ilosu tekrar Bahrimuhiti geçiyor Paris 8 (A.A.) Tayyareci Kodos ve Rossi, 54 saat 45 dakika uçtuktan sonra Grinviç saatile 18.10 da Suriye» de Rayakta yere inmiştir. Paris 8 (A.A.) Kodos ile ROMİ dtiz hat üzermde dünya mesafe reko . runu Amerikadan Suriyeye ucarak lnr» mışlardff. Mabadi 4 unca aahifede Iki mebus arasında bir münakasa Falih Rıfkı Bey Alâettin Cemil B.e cevap veriyor TürkBulgar müzakeratı Murahhas heyetler, iki tarafın da güçleşen ithalât ve ihracat vaziyetlerini tanzime çalışıyorlar Sofya (Hususî) Türkiye ile Bul. garistan arasındaki iktısadî münasebetleumizi yeni icaplara uydurarak her iki tarafın menfaatine uygun gelecek su rette Bulgar hükumeti ile müzakereye memur edilen ve Sofya sefirimiz Tevfik K&mil Beyin riyasetinde Iktısat Vekâ. leti ticaret umum müdürü Naki ve şir ketler müdürü Cemal Ziya Beylerden mürekkep heyetimiz bir aydanberi Bulgarlarla yaptıklan çetm müzakere . lere Sofyada devam etmektedirler. Heyetimizle müzakereye memur edilen Bulgar heyeti; son günlerde Bulgrristanın Viyana maslâhatgüzarkğına tayin edilip müzakerenin sonuna kadar hareketini tehir eden Hariciye nezareti konsolosluk işleri müdürü M. Vaçofun Mabadi 6 ınct sa'ıifedt: fraettin Cemil Bey Falih Rıfkt bey Futbolcularımız Rusyada 20 galip Bu maçta muhacim hattı Izmirlilerden mürekkepti Dunku gazetemızde Istanbul meb'u. su Alâettin Cemil Beyin «Gençlik ne ye inansın?» serlevhah bir yazısı çıktı. Alâettin Cemil Bey, yazısında, Haki • miyeti MilKye Başmuharriri ve Bolu meb'uau Falih Rıfkı Beyin «Yeni za manlara doğru> unvanlı bh makalesini mevzuu bah»ediyordu Istanbul meb'uau bilhassa muharririır «Şimdilik elde iki sarsılmamış mefhum v<xr: Halk ve tniHiyet. Her ağtzdan nmfnzlık ve milliyetçilik kelimeleri çt • hıyor. Fakat yukartda dediğim gibi bu hühümler yalnız bugünkü man • zaranın tahUlinden ibarettir. Henüz bir tertip yoksa da inhilâl escuhdır.* Sözlerini ele alarak tenkit ediyordu. Alâettin Cemil Bey, «halkçılık ve mil. liyetçiliğin de stmdilik ayakta durduğu, Mabadi S inci tahifede M. Heryo bugün Istanbula geliyor Eski Fransız Başvekili dün Izmiri gezdi Sabık Fransız Başvekili M. Heryo bu akşam saat 17 de tmerthie vapurOe sehrimize gelecek, Perapalas oteline misafir olacaktnr. M. Heryo burada bir gece kaldık tan sonra Bulgaristan a gidecek, birkaç gün sonra tekrar memleketimize dönecektir. M. Hervo bueün sehrimizde Vali Mu. hittin ve Haricive Vekâleti kâtibitrmumisi Numan Rifat Beyler tarafından isblcbal edilecektir. tzmir 8 (A.A.) M. Heryo, bu sabah tmerthie vapurile sehrimize gel • miştir. Eski Fransız Başvekili vapurda Vali Kâzım Paşa, Fırka reisi Hacim Muhittin Bey ve Belediye reis vekili ile Polis Müdürü Feyzi Bey, Fransız Jeneral konsolosu, konsoloshane mensubîni, sehrimiz Fransız kolonisi tarafından karsılanmıstır, M. Heryo refakatinde Vali ve Hacim Muhittin Bey oidugu halde nhtımda ihzar edilen otomobillere binerek, harabeleri nezmek üzere Bergamaya gitmistir. Saat 17,30 da av det edecek olan M. Heryo ayni vapurla tstanbula hareket edecektir. lleyetîmize riyatet eden Sofya elçimiz Tevfik Kâmil B. Oımhuriyöf MZMEW5ABA Yarış, Moda Suadiye arasında yapılacak!. BAKA1ARI Sofya kongresi Halk Fırkası, Radikal Sosyalist kongresine müşahit gönderiyor Verilen malumata göre bu ayın on ikisinde Sofyada toplanacak olan beynelmilel Radikal sosyalist fırkaları umumî kongresine Cumhuriyet Halk Fırkası namına müşahit sıfa tile Denizli meb'osu Necip Ali, ve Sıvas meb'usu Necmettin Sadık Beylerin gönderilmeleri kararlastınl • mıştır. Necip AH ve Necmettin Sadık Beyler Sofyaya M. Heryonun gideceği trenle gideeeklerdir. M. Heryo tzmWde Ismet Paşa Hazretleri Ankara 8 (Telefonla) Basvekil Ismet Pasa Hz. nin cuma günü Istanbula hareketleri muhtemeldir. 'Müsabakamızın başlangıç ve bitiş mahaüeri: Moda, Suadiye Ktnalıada ile Suadiye arasında ter ı me yarısuun mevkii, görülen bazı xa tip ettiğimiz büyük mukavemet yüz . | Lutfen »ahifeyi ç*virinit
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog