Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

8 7 Agusfos Î933~ fv'ERZîFON AMERİKAN KIZ MEKTEBi Orta derecede beş senelik Hayat Mektebi Leylî ücreti: 175 lira Nehari ücreti 20 lira Merzifon Amerikan mektebinden malumat isteyiniz 597« J Tahsili en yüksek biçki mektebidir. Şapkaaiık, yapma çıçek, ve boya ile tezvınat dersleci de vardır. Kavıt başladı. Akaretier No. 64 '" YURDU Beşiktaş Biliyor musunuz? Cinsî cazibenin bütün esrarı güzel ağız ve güzel dişlerdedir! Güzellikten daha tesirli; daha tılısîmlı olan cinsî cazibeyi ancak güzel dişler; güzel dişleri ise ancak «RADY0ÜN» temin eder İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Pazarlıkla, plân ve şartnamesi mucibince Paşabahçe fabrikasına ftçı doldurma mahalli yaptınlacaktır. Taliplerin plân ve şartnameyi gördükten sonra pazarlıga iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 28/8/933 pazartesi günü saat 15 te Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatleri. (3858) BİÇKİ DERSLERi Yurt müdurü Şukrü Beyin esendir. 2 lırüva vuntan alınabilir ^6081) P SATILIK KÖŞK Liseler Alım Satım Komisyonundan: Komisyonumuza merbut Gazi Osmanpaşa ve lstanbul Kız orta ınekteplerinde yapılacak tamirat ile muhtelif mekteplere lüzumu olan rlers swa*ı ve muallim kürsüsü 23/8/933 tarihine musadif çarşamba fcünü saat 16 da ibale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şarrnamelerini görmek üzere îstanbul lisesindeki kaleme ve münakasaya iştirak edeceklerin 'de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile komisyonumuza müracaatleri. " . ^3780) Bostancı Korkuvu caddesinde 22 numarah ıki dönum bahçede meyva ve çam a&açlannı va ayrıca ıki odah bır kısmı havı altı odah Mtralav Neşet Beyın koşkü satıliktır. Gormek içın ıçındekılere goruşmek için Goztepede venı \olda 32 numarada Oumuş Hanıma müracaat .^^. (6053) ^ MUSEVi LiSESi Beyoğlu, Kumba acı yokuşu Tercuman sokaîı. Teleîon 41384 Kayıt ve tecdıdi kavıt muamdâtı 7 a£ustostan itibaran cuma ve cumartesiden maada heriiün saat 912 ara<;ında icra edilecektir. I (60861 r Yüksek Baytar mektebi Rektörlüğünden: Adet Cinsi 1 tnek iki aylık buzağuile 1 Dana 1 Koyun 1 Kuzu YukanHa cinsi ve miktari yazılı nayvanlar 13/8/933 pazar günü sabah saat 10 da Usküdar Atpazarında pazarhkla satılacaktır. Taliplerin müracaatleri ilân olunur. (3874)^ höçük b*r nümune imalâthanesi Yerli Mallar Sergisi bafıçesinde RADYOLiN Paviyonunda çalışmaktadır. Ziraat Vekâletinden: Yüksek Ziraat Enstitüsünün inşa edilmekte olan Zootekni, Kimya, Süthane ve Şaraphane binalarının mefruşat ve onlara ait tesisatı 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Bu işe ait mukavelename, münakasa şartnamesi, plânlar ve sair evrak on beş lira bedel mukabilinde Ziraat Vekâleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosundan alınacaktır. Her talip münakasa şartnamesinde yazıldığı veçhile ehliyeti fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla birlikte asgart 20,000 lira kıymetinde kat'î tesellümü yapılmış ve iyi netice vermiş mobilye tesisatı yapmıs olduğuna dair vesikayı da ko • misyona göstermğe mecburdur. Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 u nisbetinde teminatı muvakkate'mektupları beraberlerinde olduğu halde ihale günü olan 17 ağustos 933 perşembe günü saat 15 te Vekâlet lnşaat komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (3558) BİR TECRÜBE BİN NASİHATTEN İYİDİR Beşir Kemal Mahmut Cevat ECZANESi U04!) t'.bussuut caddesinde Halıl Sezai Ankara Belediyesinden: Sekizinci kilometrede Belediyeye ait kereste ve marangoz fabrikalannda bulunan makine vesaire 29 ağusto» 933 salı günü «aat on buçukta Belediye Encümeninde pazarhkla satılacağmdan taliplerin müracaatleri. (3732) . Leylî ve Neharî Karyola ^ ve madenî eşya fabrikas'nm FEYZIATI LISELERI Kız Ana Dr. H 0 D A R A [Cflt ve zührevî hastalıklar Beyoğlu, Tünel blektrık sirtda Teiefon. 21436 mamulâtı, Galatasaray Yerli Mallar sergisinde 20 numaralı salonda teşhir edilmiştir. Sergi münasebetile fiatlarda tenrîlât ^^ 6046 Erkek DOKTOR Arnâvutköy'de • Çiftesaraylarda Osman Şerafettin tahsil devrelerine ait Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada öğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî, sari hastalıklar mütehassısı sntıfıni. ilk kıstnı, orta ve lise sımflannı havidir. Tedris ve terbiye usullerinin riddivet ve mükemmeiiyeti lle tanmmiş olan tnüessese istaı burun en güzel yerinde kaln ve her türlü sıhhî şatlan haızdır. Gayret ve mvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün kolayhklar ve imtiyarlar temin eylemiştir. Fennin Son icadı idareli ve dayanıklıdır> JAK Y. LEVY Umum deposu Leylî ttcretlerinde çok esaslı tenzilât vardır. Kajit ve yenıden kayıt tnuamelesine başlanmıştır. Cutnarttsi, pazartesi, çarşamba günlen saat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabılir . Isteyenlere mektep tarifnamesı gönderilir. Istanbul, Sakaçeşmesi sokak No. 1920 ve Çiçekpazar Altıparmak han No. 2 4 Bunları her yerde isteyiniz. Telefon : 36.210 6039 «<! inhisarlar Umum Müdürlüğünden: «10» beygir kuvvetinde bir elektrik motörü satın alınacaktır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarhğa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hâmilen 30/8/933 çarşamba günü saat 15 te Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatleri. (3857) istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları Cinsi Miktari 800 kilo Sade yağı Fıkara imaretlerinde 500 » Sabun 10000 » Mangal kömürü Guraba hastanesinde 500 Çeki Odun Fıkara imaretlerile Vakıf Guraba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarlan yazıh erzak ve mahrukat ayrı ayrı alenî münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün Levazım idaresine ve ihale günü olan ağustosun yirmi üçüncü çarşamba günü saat on beşte Idare Encümenine müracaatleri. (3743) Istanbul Vilâyetinden: Kırklareli Maarif dairesi ihtiyacı için 350 sınıf, 100 talebe sicil, 350 yoklama, 100 karne kayit, 100 demirbaş, 100 kütüphane, 25 şehadetname kayit defterlerile 350 imtihan neticeleri cetveli, 100 nakil tasdiknamesi ve 8500 hal ve gidiş karnesi 9 ağustos 933 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere açık münakasaya kon • muştur. Taliplerin şartname ve nümunelerini görmek ve münakasaya iş . tirak etmek üzere Ticaret Odası vesikalarile beraber Kırklareli Daimî Encümenine müracaat eylemeleri ilân olunur. (3709) Ankara Mektepler Alım Satım Komisyonu Riyasetinden: 1 Gazi Terbiye Enstitüsü ve Gazi Lisesi pansiyonunun senelik erzakmdan bir kısmı 7/8/933 tarihinden itibaren kapalı zarf usu lfle ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 Talipler şartnamelerini ve aynlan partileri görmek üzere cumadan maada her gün saat 17 ye kadar mektep muhasebesine mü racaat edebilirler. Talep vukuunda tahriri malumat verilecektir. 3 Talipler ihale günü olan 29 ağustos 933 salı günü saat 15 te % 7,5 teminat akçelerile veya muteber bir banka mektubu ile birlikte Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde toplanacak olan Mektepler Alım Satım komisyonu rivasetine müracaatleri. (3826) | istanbul Belediyesi ilânları j İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 200 Kilo Pamuk ipliği 200 Paket Makine ipliği 12/24 numaralı Nev'i ve miktarlan yukarıda yazılı pamuk ipliği ile makine ipliği satın alınacaktır. Taliplerin nümuneleri gördükten sonra pazarhğa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 15/8/933 salı günü saat 16 da Galatada Aîım, Satım komisyonuna müracaatleri. (3856) tlk mektepler için yaptırılacak 1400 adet mektep sırası kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 735 liralık teminat makbuz veya banka mektubu ile teklif mektuplarını 28/8/933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimî Encümene vermelidirler. (3887) İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikalan Türk Anonİm Şİrketİnden: Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az o'mamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalar mız eskisi g bidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda Kristal Toz gekerin Kilosıı 3 6 , 7 5 Sandıkla Kflp Şekerin Rilosıı 3 9 , 5 0 Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira ihdirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabma s ; gorta etîirilir. S pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. PETROL NIZAM Saçlaıı kuvvetlendirir. Dökulmesini keser. Kepekleri öldürür. Başı temizler. Gunde bir defa inksıyon yapınız. ( 550? ) Memedeki çocuklara gıda Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 4030 Telgraf adresi : Istanbul, Şeker Telefon No . 24470 • Dakik nr. Ziya . (5717) Sahıp ve Batmuharnrt Yunus NacU ümuml nejrtyah idare eden Yazx iflen mtidürü: Hikmet Münif Matbaacütk ve Ne^riyat Türlt Anonln ŞtrkeU . tttanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog