Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

1 Ağustos 1933: IŞTAH KUVVET ve C i/ınhunyct içiniz. Küçiik büyük, kadın erkek herkes tarafından ve her mevsimde knHaMİabiHr. 3 Mühim hassası 1° Vücadü kuvvetlendirir. Hastalıktan kalkanların Nekahet devrıhi kisaltir. Zafiyeti umumiyeye karsı yegâne kuvvet ilâcıdır. H e r eCZanede bulunur. I s t a n 2° Müzmin ısıtmada faydası büyüktür. •, 3o Midevidir: İştihayı açar, hazmı teshil eder. 7 DUİda fiatl 1 0 0 kuruştur. Temlnl için Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında bQyük fayda ve tesiri gSrOlen Harbiye'de Fosfatlı Şark Malt Hulâsası bahçesinde Umumî deposu: iş Bankası arkasında 12 No. MAZON BOTTON ECZA DEPOSUDUR. Küllanınız. Her eczanede satılır. (6004) 8 Ağustos 933 mehtap gecesi BELVÜ Istonbul'un en maruf bilcümle sazende, hanende ve mugannnelerinin îştirakile Y«vrunun şerefine sabaha kadar mükellef bir zivafeti musikiye verüecektır. ( 6 3 ) ^ " i ^ • i ^ ^ Mdre 16 uui t y Istanbul Vilâyetinden: 1 Keşif bedeli 5658 lira 91 kuruçtan ibaret Babaeski Burgaz yolunun 61 + 420 77 + 325 inci kilometrolan arasında yedi parçada 1030 metro tulünde şose tamiratı esasiyesi. i 2 Kesif bedeli 3995 lira 65 kuruş okn Kırklareli Hasköy yolunda kâin 8 metro tulünde Kavakdere köprüsünün betonarme ol • rak insası. 3 Kesif bedeli 3941 lira'86 kuruş olan Kırklareli Haskoy yo lunda kâin 10 metro tulünde Akardere köprüsünün betonarme olarak inşaası. 4 Keşif bedeli 6461 lira 54 kuruş olan Kırklareli Vize yolunun 6 + 28 29 + 364 üncü kilometrolan arasmda 14 parçada şose tamiri kapalı zarf usulile köprüler tevhiden ve yollar ayn ayrı mü nakasaya konulmuştur* 5 Münakasaya gireceklerin bu gibi köprü ve yol inşaatmda ehliyet ve liyakatleri Başmühendislikçe kabul olunmuş bir fen memuru olmalan veya böyle bir fen memuru ile müştereken iş taahhüt eylemeleri ve köprüler inşaatma taliplerin ehliyet vesikalarını münakasadan 8 gün evvrl Başmühendislikten almaları şarttir. > 6 Taliplerin Ticaret Odasında mukayyet olduklarına dair vesika biraz etmeleri. 7 ldare istedîği takdirde nakliyat için şoförile beraber bir kamyon verecek ve bu takdirde müteahhit malzeme nakliyatmm diğer masrafı kendisine ait olmak üzere bir kamyonla yapacaktır. Buna mulcabil cetvel ve şartnamesi mucjbince müteahhitten farkı fiat ve lâstik bedeli tevkif edilecektîr. 8 lhale muamelesi Kırklareli Daimî Encümeninde 9 ağustos 933 Çarşamba günü sırasile saat 15 buçuk ve 16 da yapılacaktır. Zarflar münakasa ve müzayede ve ihalât kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edilecektir. Şartname ve keşifleri görmek ve fazla malumat almak istiyenlerin Kırklareli Daimî Encümenine veya B. Mühendisliğine müracaatleri ilân olunur. (3710) RAAT Limanımızdan fıarehet>> ' edecekjepurlar' ı Denizyollan işletmesi Karaköy Kdprubaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdâr zade han Telefon : 22740 ACENTALARI KARADENİZ POSTASI GÜLCEMAL vapuru 9 ağustos çarşamba günü saat 18 de Galata rıhtimından kalkar. 3843 KARADENİZ Postası günü akşamı Sirkeciden ha reketle ( Zonguldak, inebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Ri(zeye aziraet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanmdaki acentalı ğına müracaat. Tel: 21515 6111 T vaağpusr«« P a z a r t e s i ERZURUM înhisarlar Umum Müdürlüğünden: r« • • . J « ' TAV1LZADE VAPURLARI 9/8/933 tarihinde alınacak maden kömürünün Kilimli veya Kan'dilli ocaklanndan olması şartı kaldırılarak ayni evsafta diğer ocaklar kömürüne de teşmili tensip edilmiştir. Muaddel şartnameyi görerek fiat vermek istiyenlerin mubayaa komisyonuna müracaatleri zeylen ilân olunur. (3867) SAADET| saat 18 de Sirkeciden hare ketle Gelibolu, Çanakkale ve izmire azimet ve Çanakkaleye uğnyarak avdet edecektir. Yolcu büeti vapurda da verflir. Adres: Yemişte Tavflzade Murtafa biraderler. Telefon: 22210 f6124) fZMİR POSTASI Her Pazartesi I Yozgat Vilâyetinden: Yozgat Vilâyetinde yeniden inşa olunacak Memleket hastanesi binası 8 ağustos 933 tarihine kadar 28 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Bedeli keşfi 120178 lira 90 kuruştur. Teklifnameler ağustosun 28 inci pazartesi günü sâat on beşe kadar Encümeni Daimiî Vilâyete makbuz mukabilinde tevdi olunacaktır. Talip olacaklar şeraiti fenniye ve projeleri tetkik etmek üzere İstanbul, Ânkara Viİâyetleri Sıhhiye Müdürlerine ve Yozgat Nafıa Başmühendisliğine Encümeni Daimiî Vilâyete müracaat etmeleri ilân olunur. (3875) « . Uskiidar 2 inci Sulh Hukuk Hâ • kîmliğinden: J| ÜskUdarda Paçalimanında Pasa • limanı caddesinde 101 numaralı yalıda «akin iken 9/6/933 tarihinde vefat eden ve terekesine mahkemeroizce vazıyet edilmis bulunan binbasılıktan mütekait Refik Beyin maHketnece tahrrr ve tesbît edilen em vali menkulesi (ev eşyası, silâh lcolleksiyonu, avcihğa ait av tüfekleri ve teferruatı, ve bahkçıhğa ait ağ • lar, sepetler, oltalar ve bahk kayığı ve tenezzüh sandalı ve gümüş ve kristal «ofra takimlan, halı seccade ve kilimler ve «air eşyası) 11/8/933 cuma günü saat 10 da mezkur ya • lıda açık arttırma ile paraya çevri • leceğt ve o gün satiş iamatnile yapılamadıgi takdirde 18/8/933 cu • ma günü saat 10 da tekrar saışa devam edileceği ve müteveffadan alacak ve borç iddiasında bulunanlann da bir mah zarfmda vesafk ve senedatı kanuniyelerile birlîkte Usküdar tkinci Sufh Hukuk Hâkitnliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân ohı • (6141) nur. RAUATEDER tnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Diyârbekir fabrikasında yapılacak hangar ve duvar ve tel kafes inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin bu gibi inşaatı evvelce yapmış ve Ticaret Odalarından birinde mukayyet bulunmuş olduklarını ve yahut inşaatta salâhiyeti fenniyeyi haiz mühendis istihdam edeceklerini «Noterlikçe» musaddak vesaikle ispat etmeleri lâzımdır. Bu şeraiti haiz istekliler % 7,5 teminatları ile beraber tekliflerini nihayet 14/8/933 pazartesi günü saat 15 e kadar Galatada alım, satım komisyonuna vermeli ve sekiz parçadan ibaret münakasa şartnamesi ve şartnamei fennî ve projelerden mürekkep bir takım projeyi «5» lira mukabilinde komisyondan al • mahdırlar. (3334) Hantalzade vapurlan Haftalık muntazam AYVALIK EKSPRES Postası Tayyar vapuru her iStanbul Vilâyetinden: Van Vilâyetinin 10 kilometro mesafesinde bulıman tskele köyunde 20 çift muhacir evinin inşası için 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 933 senesi ağustosunun 12 inci cumartesi günü saat 14 te ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Keşifname ile şartna > meler Van, Ankara, Erzurum, Kars, Diyârbekir, Muş Vilâyetlerile Sarıkamış, Bitlis Kaymakamlıklannda mevcuttur. Taliplerin bu Vilâyet ve kazalara müracaat eylemeleri ilân olunur. (3708) I akşam saat 17 de Sirk'ecr nbhmından hareketle Geli bolu, Çanakkale, ve Edremk körfen tarikile »alı Ayvalığa gider, Ayva lıktan perşembe hareketle cuma Is • tanbula gelir. Saat 16 dan sonra yük almmaz. Yolcu btleti vapurda verilir. Tafsilât için Eminönü RJîtim Han No. S Telefon: 21977. (6125) pazartesi Ankara nm en büyük Kitap, gazete ve Kırtasiye mağazası Kıtap evi ve kırtasiyecilik Anaiırtalar ccddeti Telcton: 3377 Dr. S. Şükrü Birinci sınıf mütehassıs Bâbıali Ankara caddesi N ö G5z Hekimi AKBA Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: ' tdare ihtiyâcî için 7000 metre 15 nakilli deniz kablosu kapalı zarf usulile ve takas kaydile münakasaya konulmuştur. Münakasa 24 eylul 933 tarihine musadif pazar günü saat 14 te icra olunacaktır. Talipelrin yevmi mezkurda teminat ve teklifatını havi ve kanun 'dairesinde ihzar ve temhir edilmiş olan teklifnamelerini saat 14 ten evvel fstanbulda Yenipostane 2 inci katta Binalar ve Levazım Müdürlüğünde müteşekkil komisyon riyasetine tevdi eylemeleri; içbu kabloya ait idarî ve fennî şartname hergün alınabtlir. .(3419), Her lisanda gazete mecmua ve kitap Her nevi kırtasiye eşyası ve mektep levazımı Her türlii Fotoğraf levazımı makineler ve amatör işleri Etem Pertev ıtriyatı Kütahya çinileri Satılık iki hane Şehzadebasmda Hoçkadem ma • hallesinde Selimpaşa yokuşunda 6 ve 8 numaralı hanelerin ihalei kat'iyeleri 8/8/933 »alı günü yapılacaktır. Talip olanların Beyazıtta Fatih icra memurluğumm 4 numaralı »a • tıs do«jra«uıa müracaat eylemeleri. 161371
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog