Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

7 Ağustos 1933 Hk y j Eski bir aşk hikâyesi i âe Ilk defa olarak memleketimin hu • «lutlanndan dısarı çıkıyordum. Hukuku yeni bilirmistim. Anam babam avukatlık yapmamı istiyorlardı. Halbuki l^An<m gözüm muharrirlikte idi. Pari» gazetelerinde birçok hikâyelerim, bir . kaç tane de romanım çıkmutı. Avu katlık bahsinm bir envi vaki olmasını •»temediğim için ebeveynime istirmhat lâzumundan bahsetmis, bir ttalya se yahatmin bana imtihan yorgunlugunu «mntturacağını söylemiştim. Onlan ra« n edmee yol hazırhğmı çarçabuk görmüs ve hemen Alplan asmıstım. Horansa ile Venedikte brrer ikiser giin kaldıktan sonra göiler mtntaka • sana yollandım. Bilhassa Kan gölünün sahilleri çok hosuma gitti. trnim bitmcive kadar hurada kalmağa karar verdim. Kavm ağaçlannm gölgelendirdiği su fcenarları, ılık, kokulu hava, birbirmden güzel manzaralar ve benim yirmi ya • şun... Bımları bir araya getirerek bu anlafalması imkânsız dekorun benim uzerimde nasıl bir tesir yaohğını pe kâlâ tahmin edebilirsiniz. Bu sahiller • de kimbilir ne ask maceralan geçmis ti. Bu benim yalnızbaşma yürüdügüm yollarda kimbilir kaç yüz bin çift, bir. birlerinin kollannda. gülüşerek, fısıl • 'dasarak yürumüşlerdi. tnsan yirmi yasın^a hem cesur, bem 3e korkak ve mahçup oluyor. Daha gelidiğim ilk gün birçok güzel kadmlar görmüştüm. Hele bunlann içinde bir Frannz güzeli vardı ki ono görür görmez adeta âşık olmuştum. O da benim bulundugum otelde idi. Ya'nızdı. Fakat bir türlfi ona sokul mak, onunla konusmak fırsatTnı bula . mıyor, buna cesaret edemiyordum. Sevmek ihtiyacile yanıyordum. Kaym ağaçlannm gölgelendirdiği »u kenarları, ılık, kokulu hava, birbirinden güzel manzaralar beni çıldırtiyordu. Aradıgım saadeti, susadığım asln bana bu kadın fazlasile verebilecekti. versin villânın pek meshur olan balko nu imdadıma yetişti. Bu balkona dair bir hayli tafsilât verdim. Gezintinin bundan sonraki kısmında ikimiz de affedilmez bir kabahat işlemis gibi mahçuptuk. tkimizin yüzü de kâh saranyor, kâh kızarıyordu. tçimizde gizli, fakat ho* bir üzüntii baslamıstı. Daha ileri gitmek istemedim. Bahçeden çıkınca ciddî bir tavırla kendisine veda ettim. Elini tuttum. Elimi öyle devamh bir sekilde sıkta ki onun da bana karsı lâ • kayt olmadığını anUdım. Ertesi gün otelde birkaç defa birbirimize rasladık. Her defasında «jamızda kua ktsa mükâlemeler cereyan etti. Çok heyecanlı, asabî bir gün geçirdim. Bin törlü tey düşönüyordum. Fakat bu düşüncelerin hepsi de birbirinden daha delice idi. Onun birkaç giine kadar avdet edeceği fikri beni çildırtıyordu. öğle yemeğinden sonra onu salonda yalnız bulunca piyanonım bafina otur dum. Vagnerin bir notasım alarak asabî asabî çalmağa basladım. Yanuna geldi. Yan möstehzi bir eda ile sordu: Siz bu çaldığmız havayı seviyor mnsunuz? Doğrusunu isterseniz hayır! O halde nicin çalıyorsunuz ? Manası benim halime ve benim hislerime uyduğu için... Notaya doğru iğildi. «Bir baska a • dam onjjn kocasıdır. Halbuki ben onu bağrıma basacaktım» mısraını okuyun. ca hızla başmı kaldtrdı. Siz bir delistniz, artık bunu size söylemenin tam sırasıdu! diyerek çe • kildi, gitti. Bundan sonra birkaç gün onu göremedim. Nihayet bir gün benim ısra • rımla gene birlikte bir gezinti yaptık. Bu gezintiler teakup etti. Bunlardan birinde ona hayahmı anlattım. O da bana evli olduğunu, buradan tsviçreye gideceğmi, 16 yaşmdaki kızımn kendisini orada bekiediğini, zevcinin de tsviç • rede kendiierine iltihak edeceğini söyledi. Daima yalnız geziyor, hiç k'.mse ile Bu sözler karsısında gözyaslanmı konusmuyordu. Otelin bahçesinde, hazaptedemedim. «r bir koltuğa gömülerek saatlerce o Ne oluyorsunuz? diye sordu. turduğu oluyordu. Kimdi? Buraya ne Görmüyor musunuz? Sizi sevi yapmağa gelmisti? Niçm bövle bir mayorum. Çılgınca seviyorum. Halbuki temzede hayatı yaşıyordu. Omm hak • siz benden aynlmağı düsünüyorsunuz. kında otelin defterrnde arayarak bol Küçük Jakım! (tlk defa olarak duğum isminden başka birşey bilmi • bana ismimle hitap ediyordu.) Sakin yordum. olun, biz birbirimizi tanıyalı 4»h« iki Günler çarçabuk geçip gidiyordu. öç gün oldu ve yann bir daha görüşmeFransaya avdet etmem zamanı yaklaş mek üzere avnlacağız. mıştı. Param da bitiyordu. Belki o da Bu mümkün değildir. Bir daha birkaç giine kadar gidecekti. Eğer o • sizi gnrmemek benim için ölümdür. nunla tamşmak istiyorsam acele etmem öfanezsiniz. Hiç insan bir seyahat lâzımdı. zevki için öKir mü? Bugün beni, yann Bir akşam otele girerken ontm kabaskasını seversiniz. Sizin kadarken ben pıcı ile görüstüğünü gördüm. Karlotta de öyle idim. thtimal şimdi bile öyle • vHlâsının ertesi sabah ziyaretçîlere a • yim. Beni seviyorsunuz. Belki ben de çık olup olmadığını soruyordu. Nihayet sizi seviyorum. Fakat bu muvakkat beklediğim fusatı ele geçirmistim. O bir meyildir. Siz yirmi yasmdasınız. Ben gece pek az uyudum. Daha gun doğ ise kırka yaklaşıyorum. Bırakm bu gümadan ayakta idim. Otelden çıkarken zel memleketteki arkadaslığımızın te onun onüm sıra yürüdiiğünü gördüm. miz hatırasını ömrümüzün sonuna ka • Kalbim hızlı hızlı çarpmağa başladi. dar sakhyalım. Lâkayt bir tavırla ağır ağır yürüyor • Bu gezintide kazandığım yegâne du. Seri adımlarla onu geçtim. Villâ • muvaffakiyet onu benimle yemek ye nm bahçesme girdim. Orada münasip meğe razı etmek oldu. Bu son akşamı bir yer seçerek beklemeğe basladım. idi. Ertesi gün tsviçreye müteveccihen Yanımdan geçerken bütün toğukkanh hareket edecekti. lıgımı toplıyarak kendısini selâmladım. Yemekte seyahatini bir gün daha te'Ağır, temkinli bir seslc villâyı ilk dehire muvafakat etti. Ertesi sabah bir fa olarak mı ziyaret ettiğini sordum. likte gezmeğe gidecek ve daha tniihimSevimli bir eda ile verdiği mü*bet cemi son geceyi birlikte geçirecektik. vaptan cesaret alarak konuşmağa de • Ertesi sabah dokuzda kalktım. Kahvam ettim. Karlotta villâsını evvelce valtımı getiren garson bana bir de mek gezmiştrm. Biliyordum. Ona görülmetup uzattı. Zarfı açınca tanıdım, onun si lâzım gelen her yeri gösterdim. yazısı idi. Aradan otuz sene geçtiği hal. Bahçıvanlardan birile ben ve o iki tade bu mektubu hâlâ ezbere bilivorum: fafı en güzel ve en nadide çiçeklerle «Dostum, bu satırlan okuduğun sa • süslü bir yolda yiirüyorduk. Aradan atlerde ben senden hayli uzakta bulımuzım seneler geçmiş olmasına rağmen mus olacağım. Sana ıstırap verdiğim bu gezinti esnasmda konuştuklanmızı için cidden. çok müteessin'm. Fakat ilk hâlâ dün konusulmuş gibi hatırlıyorum. giinler geçince benim bu hareketimi Rolümü bu kadar kolay oynadığıma saanlivacak ve bann hak vereceksin. Sasıyordum. Aşağı yukan yalnız ben kona bn mektubu, bir yalanımı düzeltmek nufuyordum. Ne biliyorsam hepsini söy ledim. Bir aralık gazetelere yazı yaz • için vazıyorum. Ben serbestim. Dul ve dığimı bile anlattım. Hatta Paris ga . çocuksuzum. Fakat buna rağmen sana metelerinde çıkan Jak Silon imzalı hi • veda etmeden bu suretle aynlmağa k&yelerimi okumamış olmasma hayret mecbur oldum. Eğer bugün bu işi yapettim. însan yirmi yaşrada meğer ne masaydım belki hiçbir zaman yapamı «erbest oluyormuş. yacaktım. Böyle bir çılgmlık benim O az söylüyordu. İnce hisli ve muhiçin bir felâket olacaktı. Birkaç ay, ni. tcris bir kadm olduğu anlaşılıyordu. O hayet birkaç sene sonra ergeç birbiri kadar tath bir sesi vardı ki onu işittikçe mizden soğuyacak ve ayrılacaktık. Bu hazla Srperiyordum. Bahçıvan bazıları çiçek açmış bir sıra ağacm önüne gel • suretle geçirdiğimiz o mes'ut günierin diğimiz zaman durdu: hahrası da kirlenecekti. Bilmem söz • Bu ağaçlar ancak kırk yastna girlerimi anladm mı? Seni sevdiğim için dikleri zaman çiçek açarlar! dedi. Bu senden »vnlıvorum. Allaha ısmar'«'1ik, gâzel çiçekleri yetiştirmek için kırk *benim küçük Jakım, ebediyen AHaha ne çalışırlar. Çiçekleri solunca onlar da ısmarladık.» koruyup giderler. Nakleden: Güzel arkadasım içini çekti: SÜVEYDA FERİDVN Niçm insanlar da bn agaçlarin mukadderatı gibi bir talihe malik ol. mamiflar. Biz de ktrk sene bizi bekle Cowes 6 (A.A.) tngiltere Kralten bir ask ile doya doya bir kere lığınfl ait yat, içinde Kral ve prens mes'ut olsak ve ondan sonra Blseydik.. George olduğıt halde, dün deniz yaBu sözleri ben bir görüş, bir müta • IM diye degil, bir isaret diye dinledim. rıslanndan baslıcasını kazanmiftır. Bütün dikkatimle yüziine baktım. Ağ Yenl zından kacvdı&ı sözlerin bendeki te •irini, bunun doğuracaği tehlikeyi dernal anladı. Elfle 5^>ğsünü bastırmasm. Şevket Süreyya. Vedat Nedim. Bürdan kalbinin hızlı hızlı çarpmağa baş • han Asaf, tsmail Hüsrev, tbrahim Necladıgı anlaşılıyordu. Gözlerini çevirdi mi. Tahîr Hayrettin. M. Şevki Bey ve ge2İntimiz bîtincîye kadar yüzüme bakmamağa çalıstı. Mükâlemeye nasıl lerin değeıli yazılarile çıkan Kadro • deram ettheeegimi »«firdrm. Bereket yu okuyunuz. Bir hafta sonra 4 maruf müderris daha geliyor Birinei »ahifeden mabat külteler ders programlannm tesbitine baslanacağı söylenmektedir. Yeni ecnebi profesorler MEV'UT TOPRAK Tercüme: HAYDAR RIFAT 125 Krş. Şafak Kütüpanesi Posta ücreti alınmaz Yeni çıkh Dr. Hafız Cemal Dahiliye miitehassin Cumadan mnada her giin »aat (2,30 dan 5 e) kadar tstanbul'da Divanyolu'nda (118) nuroaraK hususî kabinesinde hastalarinî kabul ve tedavi eder. Telefon U. 2 2 3 9 8 . POL BURJE Nakil işleri ingiltere Kralı bir yarış kazandıj Kadro Profesör Dr. Rudolf Nisien: 38 yasmda Berlin Üniversiteainde PTofesör. Profesör Saverbruhun Universite çerYeni profesorler ve idare heyeti rahî kliniğinde 12 senedenberi rfiki Ünrversite Eminliği tivaftndan ye. rnesaisi ve ba«hekimi cMünih Ber ni giren profesorler ve muavinlerin adHn» resleri tesbtt edilmiştir. Bu zevattan Avtlmî mesaisi: Rnsicesi ?ğır «urette rupada veya tstanbuldan başka şehir tahrip edilmis akciğer vereminiîi cer lerde bulunanlara davetiye gönderile. rahî tedavisine dair, akciğer takay cektir. yühatının cerrahî tedavisi, akciğer kanUniversite idare kadrosu tamamen seTİn n cerrahl tedavisi, tesbtt edilmiş ve beyanname muameleYeni ameliyat usulleri: Pîevre Mt;Kasi bitmiştir. Maaşm bu hafta sonuna batının izaleaine daİT, hasta rie kısirnlakadar verilmesi mukarrerdir. nnın kaldınlmasma dair, idraT yol'srı 'en? ecnebi profesörleri kimlerdir? suiteşekküllerinin izalesi ameliyesine Universitede muhtelif fakültelere alınacak profesörlerden dördü önumüz dair, kadm memelerinin şeklî ku«urlannın izalesine dair, kalbin meydana çı deki hafta zarfında geleceklerdir. Bun* karılmasına dair, mide karhasınm istilar Jaimes Franck, Richard Courant, eali. Breslâv ve Tanhöyzerdir. Prof. Jaimes Bir aletin imaline dair: Dimağ ve Franck, Göttmgen Darülfünunu fizik nuhai şevkî aTneliyatlarında kan zayiamüderris ve ikinci fizik enstrtüsü mü . dürü idi, meşhur Nobel mükâfatım katını azaltmak için bir cihaz imali, zanmıştır. Kendisi maddenm bünyesi Etraf cerrahisine müteallik birçok hakkında rok geniş tetkikaita Ltıiun • etütler, (ağır keairlerin tedavisi, kemikmuştur. Profesör Richard Courant, Götlerin ve veteTİerin tasnii,) tingen DarüıHinunu rtyaziye müderr . Tecrübî tedaviler: Rie patolojisine sidir. Göttin«c*ndeki en meşhur n/a dair, uzviyette kan tevziatmın sun î ola. ziye enstitüsunün teşkilâtını vücude gerak değiştrrilmesine daİT, SeksUel pa tirmiştir. Almanya riyaziyunundan meş. talojik me«ailine daİT, mide karhasi hur «Gauss» kürsüsünün şimdiki pro nın tesekkülüne dair, ensice tansplan fesörlerindcrdir. Bu tın rok rruhit» tasvonuna c'aır. riyazî tetk'kah vardır. rVv.^zdyeve daTe'if ettiği kitaplarr ir külliyat naşirlerindifd'r. Bu külli • 1 Kemik ve mafsal veremlerine yat elyevm kırk cilttir. Pcnun bes « ; . •» dair, dini profesör Richard Courant bizzat 2 Akci|»r veTeminin cerrahî te ve müşterek olarak neşretmiftir. Piri. da1 ivne dair chet prensipinin Methodune dair tefa3 Akciğer plevre kalp meri cerzulî nazariyesine, ihhsas ve muadelâ • ıahi«:ne dair ta, tahavvülât hesabına, ve daha bir • 4 Umumî ameliyatı cerrartîye, çok meselelere dair eserleri mev . (Grosse deutsche Operasionslehre) cuttur. 5 Kem«k ve mafsal cerrahisiide Bu iki profesör agustosun onuncu umumî tekn:k, günü şehrimize geleceklerdir. 6 Tarafı ulvî cerrahisinin tek Bunlardan başka dahiliye profesörii niği, Tanhöyzer ve hayvanat âlimi doktor 7 Handbuch der Praktischen Chi Med ve doktor Phi. Breslâv beynelmilel rur<?ie de müşteTek müellif. akademilerde azadırlar. Bunlar da a • 8 «Nue Deutsche chinırgie». yın on ikinci günü şehrimizde olacak eserinde «Sauerbruch» ta müşterek mü lardır. ellif. Ecnebi profesörlerin tercumeihali 9 Die Therapie an der Berliner Universiteye giren ecnebi profesörklfnikin eserinde Sauerbruch ile müşler hakkmda su malumatı aldık: terek müellif. DT. Phil. Schwartz: . .Arizalar cerT!>hî kongresinde Alman 39 yaşında; 1 1 senedenberi Frankraportörü (Budapeşte 1928) fıırt A. M. Cniversitesinde docent UAs<z cerrahî kongresinde Alman rami'Tiî emrazı teşrihî rnaîazî. üortörü (BurJf<T*stP 1931 ^ Mesaileri: Amerika cerTahî kongTesinde Alman 1 Doğumun mekanizması üze • TaportÖTÜ, (Şika^o 1933) Tine: Schwart7 bu csrrınde nevzadın (Siena ttalia) Akademisinde Alman doğumunun hidromekanik kanunlanna raportörü 1933 tâbi kuvvetlerin tesirleri altında vukua Alman tabiiyat alimleri ve etibba geldiğini göstermiştir. Rahim takabbukongresinde rapörtör, 1932. zu dahüî Tahim tazyikini siddetle ar (19141918) Harbi Umumî sahra tırtr. Rahim takallüsatı cebimiyahın pat hastaneleTİnde ve kıtaatta harp ceira lamasını müteakıp, tabiî atmosferin taz hisi pTatik. yiki vasıtasile cenin dısan çekilir. Not: Nissen ilk ve yeglne operator olarak bir hastada bir rie fussunu tama(Doğum rıâdisesinde tenakusu taz men çıkarmıştır. yik tesiri). 2 Nevzadm ve süt çocuğunun pa« tolojisi: Schwartz doğumda birçok nevzatta dimagî zararlar husule geldiğini Berlm 6 (A.A.) Strankenburger gösteTmiştir. Almanyada doğumda ve Prese göre Hesse nazır reisi doktor doğumu müteakıp ilk aylarda tahmi Verner, Beerfeldde verdiği bir nutuk nen 80,000 çocuk ölüyor. Bunlann ekta demiştir ki: seTİsi do&um esnasında vukua gelen di« Mesele yahudileri tahkir etmek magî tardidat (rrauma) kurbanıdır. değildir. Yalnız evlerinin üzerlerine Schwartz, müteaddit mesai arkadaşla . ilânlar yapıştırarak kendilerine iktısadî rile birlikte eıöstsrmiştİT ki doğum traubir şekilde dokunmaktadır. Bu yapılır. ma9i (idiotie, enilepsie), ve felrleri tev sa yahudi, kendiliğinden ecdadının evilit eder. Bu taliribatm akvamın terekne dönecektir. O zaman, yahudiliğe, kiibü üzerindeki tesirleri istaristkî etyeni vatanmda iyi temennilerimiz re Vikat ile tartarrî edilrriş ve doğumun fakat edecektir.» tehlikelerinden kaçınmanın yollan ve Alman yahudisi Rudchen, kendi livesaiti de bu suretle bulunması kabil sanile cevap vererek, uzun zamanlar olmustur. danberi yahudilerin Beerfeldde otur Schwartz. nevzadm kanının terkibiduklartm ve bu şehirden yetişmiş olan ni, bundan ba^ka nevzat ve süt çocu Risenthaiin din farkı gözetmeden fa . ğunun metabolizm hâdiseleri üzerine kirlere 190,000 mark dağıttığını, ka • taharriyat yapmıştır. Bütün dünyaca tolik kilisesine tahsisat verdiğini, pro • malum olan ve tecrübelerle teyit edil testan mektebini yaniden inşa ettirdi • miş bulunan bu taharriyatı üzerine ğini söylemiştir. Schwartz 1927 de toplanan Alman tabiiyat âlimleri ve tabipleri kongresinde konsçre idaresinin arzusuna tevfikan Ankara 6 (A.A.) Meteoroloji malumat vermiştir. müessesesinden yağış ve suhunet vazi. 3 Sektei dimağ üzerine: Dt<ma yeti hakkında aldığımız maulmata nakabul edilmiştir ki nezfii dimagî arte zaran bu ayın başındanberi Karadeniz rios kleros neticesidir: Zannediliyordu sahil mıntaksı hariç, Türkiyenin her ki hasta damarlar çatlıyor. Schwartz. tarafı yağı&sız geçti. bu klâsik tarzı i?arıın doğru olmadığını Karadeniz sahil mıntakasmda bir göstermistir. Dimağda umutniyetle damilimetreyi geçmemek üzere bir yağış maT çatlaması yoktur. Dimağ nisfi esen göriihnüştür. siel ipertoninin tevlit ettiği dimağ deBugünlerde memleketin her tarafın* veranınm vazifevî teşevvüsü neticesi da suhunetin yükseldiği görülmekte • husule gelir. «Müzroin tazyiki dem yük dir. Bütün mmtakalarda ayın beşinde sekliği.» en yüksek suhunet şöyle kaydedilmiş. 4 Schwartz birçok seneler dirrağ tir. tümörlerinin tetkiki ile ugTaştı. Bu tetTrakya rpıntakasında en fazla ol • kikatımn neticesini yakında büyük bir mak üzere EJirnede 31, Kocaeli mm* monografide nesredecektir. k«»ında, lzmitt» 29, Ege mıntakasmda 5 Schvrartz, birçok seneleTden Denizlide 36, Orta Anadoluda Ankara beri beşerî veremin hudusile mesgul ve Aksarayda 35, Cenup Anadoluda oldu, ve insan vereminin Hir nci f»7İa Diyarbekirde 44, Şarkî Anadoluda Erhassasiyet periodlan hükmü altında kalzincanda 34, Karadeniz sahil mmtaka. dığını müşahede etmiştir. İnsan veTemi sında Giresun ve Samsunda 37 derecekâhillerde de. hemen hemen daima ( d* yeni bir entan neticesi gözükür. Bu tet 1.5 ağustostan itibaren Tıp Fakül tesinin İstanbula nakline başlanacaktır. Tamirat ve tadilât işleri de bir taraftan yapılacaktır. Bütün bu meseleler nihayet teşrinievvele kadar bitmis olacak • tır. kikatma dair S<hwart7 iki neşredecektir. Birincisi yakında Alman yada, ikincisi ümıt olunur ki yakında Türkiyede cıkacaktır. 6 Muhtelif dimağ hastalıklanna. romatizmaya, hayvan tümörlerine dair Schwartzın birçok tebligatı vardır Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları Profe$ör Dr. R. Nisten Kiralık Apartıman, Hane ve Dükkân ve Voli Mevkii ve nev.'i 1/2 2/3 2/4 566 Nişantaşı Teşvikiye apartımam 2 No. idaire Nişantaşı Selçuk apartıman 2 No. daire Nişantaşı Selçuk apartıman 3 No. daire. Teşvikiye Karakol sokak 154/18 No. eski AKzîâsker şubesi binası 10 313 Kasımpaşa Eyyühüm Ahmetefendi mahallesi Cami sokak 39/2 numaralı hane 5 • 43? Şi?H Karakol arkasında 401 No. garaj 63 165/4 Galatasaray Avrupa pasajı 4 No. dükkân 30 165/6 Galatasaray Avrupa pasajı 6 No. dükkân 25 165/22 Galatasaray Avrupa pasajı 22 No. dükkân 4S 428 Topane Kısla altında 345/335 No. dükkân 22 522 Heybeliada İstravo volisi 23 Balâda yazılı emlâk bilmüzayede bir sene müddetle kiraya veri leceğinden taliolerin 17/8/933 perşembe günü saat on altıda şube mize müracaatleri (3873) Jemînâî T.L 21 21 18 Liseler Alım Satım Komisyonundan: Istanbul Erkek lisesinin yeni nakledildiği Düyunu Umumiye binasında yapılacak tamirat, tadil ve inşa işleri 29/8/933 tarihine musa< dif salı günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapaîı zarf usulile münakasaya konulmuşrur. Taliplerin kesif ve şartnamelerini görmek üzere mezkur mektepteki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile komis> yonumuza müracaatleri. (3863) Türkiye Ziraat Bankasmdan Ziraat Bankasi müfettiş namzetliği için 14 ağustos 933 pazartesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve Istanbul Ziraat Bankalannda bir imtihan açılacaktır. tmtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz edenlerden «6» müfettiş namzedi alınacaktır. . ^pp«<(:v. Müsabakaya iştirak edeceklerin «Mülkiye» veya «Yüksek Iktısal ve Ticaret» mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden mezun olmaları lâzımdır. Müfettiş namzetlerine «140» lira maaş verilir. tmtihan programı ve sair şartlan havi matbualar: Ankara, tştanbuj ve lzmİT Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikalan bir mektupla beraber An* karada Ziraat Bankası Teftis Heyeti Müdürlüğüne nihayet 10/8/ 933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile müraraat etmiş bulunmalıdırlar. (3211) Istanbul Erkek Lisesinden: 1 Bu sene mekteplerde eylulün on birinde tedrisata başlana • caktır. 2 Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanlan eylulün birinde başla • yacaktır. Programlar mektepten öğrenilir. 3 Eski talebenin kayit ve tecdidi muamelesi agustosun on be • şinde başlıyacak ve yirmisinde nihayet bulacaktır. Bu zamana kadar kaydını yenilemiyen talebenin yerine yeniden talebe ahnacağından sonraki müracaatleri dinlenmiyecektir. 4 Agustosun yirmisinden yirmi beşine kadar leyH talebe kaydi yapılacak ve yirmisinden sonra mümkün olduğu kadar neharî talebe kaydedilecektir. 5 tstanbul haricinde bulunan eski talebe tahriren veya bilvasîta kayitlerini yeniletmelidirler. Tedrisata baslanmadan evvel mek tepte talebenin ibate ve iaşesi mümkün olamıyacağından talebe vaziyetlerinin buna göre tanzimi lâzımdır. • (3865) Almanyada Yahudi aleyhtarlıjjı Bir tıaftalık hava vaziyeti Samsun Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Samsun Bafra yolunun 0 X 000 51 X 000 kilometresi arâsında muhtelif mevkilerde dört kıt'a keşifnamelerine tevfikan yapı lacak ihzarat ve tamirat ameliyeleri birleştirilerek agustosun on dokuzuncu cumartesi günü saat on yedide ihalesi icra kılmmak üzere toptan ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Keşifnameler yekunu (9975,08) Hradır. 3 Münakasaya girmek istiyenler yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Nafıa Basmühendisliğinden musaddak ehliyet vesikalarını bir zarf derunünde ve teklifnamelerini ayni zarfın içinde ikinci bir kapalı zarf içinde pullu ve imzalı olduğu halde yukandaki saate kadar imza mukabilinde Vilâyet Daimî Encümeni Riyasetine teslim edeceklerdir. 4 Münakasaya iştirak edecekler şartname ve evrakı keşfiyeyi görmüş ve mahallinde tetkik ve mündericatını kabul etmiş addü itibar olunurlar 5 Şartname suretleri Vilâyet Nafıa Basmühendisliğinden istihsal olunacaktır. Fazla tafsilât almak istiyenler Nafıa ve Encümen kalemine müracaat edebilirler (3862)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog