Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

»7 Ağustos Camhuriyet' Askerî Tekaüt Şubesinde mua melesi bitenlerin listesi köyünden Zabıt vekili Mehmet Fahri B. Korkııteli emvalinden resmî senedi 33 21207 No. 8/7'933 Sanayii Hr miralay Ahmet Hamdı B Kadıkoy evalinden resmi senedi 33'21955 No. 10'7933 Hekim K yüzbaşı Ali Haydar B. Eminönü emvalinden resmi senedi 33'21892 No. 10/7/933 S 1 kâtip Osman Nuri B. Fatih emvalinden resmi senedi 33 21382 No 117 933 S 3 mızıka muallim Mehmet B Beyoğlu emvalinden resmi senedi 33'21990 No. 11 7 933 P. bınbası Mehmet Arif B. Üsküdar emvalinden resmi senedi 33 22103 No. 12 7 933 Tabıp binbaşı Mehmet Şerıf B E=k'şehir emvalinden resmi senedi 33 21838 No 12'7 933 Piyade binbaşı Şerif B. Boîvadın emvalinden resmi senedi 33 22245 No 12 7'933 Sv. K. yüzbaşı Faık B Fatih emvalinden resmi senedi 33 21887 No. 12 7 333 P. mülâzim Nedim B Eminonu emvalinden resmi senedi 33'22119 No. 12/7933 Alay Hs. memuru Tahir B. Ankara emvalinden resmi senedi 33 16248 Nol2 7933 Lv. yüzbası Ahmet Muhar B Kadıkoy emvalinden resmi senedi 33/2112 No. 13/7'933 S. 6 Me. memuru Hulusi B Fatih emva linden resmi senedi 33 22654 No. 13/7/933 S 6 nalbant Osman Nuri B izmir enwa ' linden resmi senedi 33/21574 No. 13/7'933 | Kaymakam Ali Ruhi B Kadıkoy emvalinden resmi senedi 33'5974 No. 17/7/933 Miralay Mustafa Talât B. Eminönü emvalinden resmi senedi 33/21095 No. 17/7/933 Yüzbaşı Ahmet B. Kadıköy emvalin den resmi senedi 33/22067 No 17/7/933 Mülâzim Ahmet Nafiz B. Söğüt emvalinden resmî senedi 33/22081 No. 17/7'933 Binbaşı Rüştü B. İzmir emvalinden resmi senedi 33/22174 No. 18/7933 yüzbaşı Nazım B Kadıköy emvalinden resmi senedi 33 22310 No. 18/7,933 Kâtip Akif B. Fatih emvalinden resmi senedi 33/22513 No. 18/7/933 Binbaşı Suphi B. Koyceğiz emvalinden resmi senedi 33'22470 No. 18/7/933 yüzbaşı Hulki B. Ankara emvalinden resmi senedi 33 '22560 No. 18/7/933 Hesap Me Tahir B. D. Bekir emvalinden resmî senedi 33'20511 No. 4/7/933 Kâtip Ata B Eminönü emvalinden resmî senedi 33 20137 No 4'7'933 lmam M Salih Ef. Fatih emvalinden resmi sened: 33 21322 No. 9'7/933 Musavır Husamettin B Fatih emvalinden resmi seredi 33 20947 No. 17/7/933 Hâkim H. Zekâi B. izmir emvalinden resmî senedi 33/21731 No. 17/7/933 Mümeyyiz Talât B Eminönü emvalinden resmî senedi 3321907 No. 17/7'933 Muamele Me. Zuhtü B Erzurum emvalinden resmi senedi 33 21732 No 17 '7/933 Maarangoz Hakkı Ef. Giresun emvalinden resmi senedi 33/14652 No. 19/7/933 İzcilerimiz Peştede Galatasaray izcîleri Macaristanda büyük bir hüsnü kabul gördüler, her gittikleri yerde «Yaşa Türk» diye karşılandılar Herkes, herşey bize yakm.. Şurada türkçe bir nim görüyorsunuz: «Attüi caddesi», ötede türkçe bir cthnle oku . yorsunuz. «cebimde alma var!» Yüz» Ierce türkçe keüme kuHaıulıyor. Bağ « day, arpa, baha, kopça, oda, ev. Budapeştenin belediye tesküâh çolc mımtazamdır. YoDar, vesaiti nakliye, bilhassa poKs tesküâtı en yüksek dere> cesmi burada buhnuştur. Halkm isti . rahati için çalışan ve bunu temin edea Peşte Belediyesi Avrupanrn büyük şe • hirlerinde nümune olarak ahnıyormuf. tzciliğin teşekkülündenberi her dort senede bir bütün dünya izcHeri bir a raya gelerek kamp kurarlar. Ba kamp btı sene Pesteye 28 küometre mesa • fede bulunan Gödöliö^e kurulöu. tz . ciliğin lüzum ve faydasmı anlamak için bu çok muazzam kampı görmek kâfitîir. İzciliğin seciye ve ahlâk Szerhtdeki müsbet tesirlerini görmek için otuz bin izcinin bir parkta nasıl yasadığını tetkik etmek lâzundır. Her millet ken. di zevk ve an'anesine göre kampmı süslemiş, bayraginı asmış.. Janboree kampı çocuğun küçük ve yarahcı ellerinin canlı bir saheseridir. Bu minimmi yasamaz ellerin ne büyük yarahcı kudreti varmış... Jeneraf Harty ve Lort Baden Powelin önünden geçen otuz bm izci, her türlü buhran alfanda ezi« len dünyanm ümft verid îstikbalidir. Nekadar küçük mikyasta oluna olsun bu dünya gelnçliğîne genç ve inkilâpçı Türkiye hakkmda iyi ve dog. ru malumat verebfhnek hnkânmı el« de edebildiğimizden dolayı, biz Galatasaraylı gençler, çok bahtiyanz. Cevaplarımız Geyvenin Menekse Mustafa Efendiye: Geyve Askerlik şubesinden gönderilen evrakın tarihi malum olmadığından bulunmasına imkân yoktur. Ezine belediyesinde Mehmet oğlu Hüseyin Efendiye: Evrakmız 3 4 933 tarih ve 33 9800 numara lle Ezıne Askerlık şubesıne gonderilmiştir. Boluda Mustafa zevcesi Zehra Hanıma: Maaş muameleniz ikmal edilerek resmi senedıniz 11/5'933 tarıh ve 33'10097 numara ile Muntazam Borçlar mudürlüğüne gönderilmistir. Deniz kısmı Guverte yüzbaşı Mehmet Aziz B. Beyoğlu emvalinden resmî senedi 32'5919 No 29 6 933 Çarkçı K. yüzbaşı Mustafa B Üsküdar emvalinden resmi senedi 33 14857 No. 29 6 933 uuverte yuzbaşı Mehmet Necmettin B. Bevoğlu emvalinen resmî senedi 33 7673 No 29 6 '933 Carkcı binbaşı Mehmet B Fatih emva 1 nden resmî senedi 33 20889 No. 1/7/933 Fırkateyn kaptanı Etem B. Emmönü emvalinden resmî senedi 33'20702 No. 1 1 933 Mümeyyizi evvel Ahmet Salâhattin B Beşıktaş emvalinden resmi senedi 33/2843 No 1'7'933 Güverte binbaşı Mehmet Adil B Ü.skudar emvalinden resmî senedi 33/20968 Çarkçı binbaşı Ömer Lutfi Kadıköy emvalinden resmî senedi 33'22379 No. No 6 '7 '933 Kalyon kâtibi Hakkı B Beycğlu em/aHnden resmi senedi 33/22198 No. 12/7/933 12 7/933 Çarkçı yüzbası Emin B. Eminönü emva linden resmi senedi 33 22639 No. 12/7/933 Çarkçı binbaşı Osman Muhsin B Beyoğlu emvalinden resmi senedi 33/22214 No. 12 7'933 Çarkçı binbaşı Sabri B Beyoğlu emvalinden resmi senedi 3322638 No 12'7933 Gedıkli zabit Ali Refık B Kartal emvalinden resmî senedi 33 '20361 No 12 '7 '933 Guverte birincı mulâzım Muazzez B Kadıköy emvalinden resmi senedi 33 20665 No. 12'7'933 Gedikli zabit Ali B Bandırma emva linden resmî senedi 33 '20848 No 12 '7 933 Yüzabı İsmail B. Beyoğlu emvalinden resmî senedi 33/21443 No 3 "I ^33 ' Güverte 1 inci mülâzim Mehme B. Beyoğlu .. emvalinden resmi senfldi., 33'20743 No. 4/7/933 Çarkçı yüzbaşı Npcmettin B BeyoSuI emvalinden resmi senedi 32 2869 No. 4'7 933 Efrat Sadık oğlu Mehmet Gemlik emva hnden resmî senedi 3315209 No. 1/7/933 Yüzbası Mahmet Hall B. Zonguldafc emvalinden resmî senedi 33/20822 No. 97 933 G. küçük zabit Celâl B Fatih emvalinden resmî senedi 33 '5717 No. 16/7 '933 Kalyon imamı Hacı Hüseyin Ef. Bey oğlu emvalinden resmi senedi 33/22745 No. 16'7/933 / Kıdemli yüzbaşı Hasan Kâmü B Eskifoça emvalinden resmi senedi 33/20176 No. 24/6,933 Yüzbaşı Ahmet B. Fatih emvalinden resmî senedi 33 17816 No 16"7/933 Binbaşı Ömer Lutfi Beycflu emvalinden resmî senedi 33 15514 No. 18/7'933 Çarkçı kıdemli yüzbaşı Cemalettin B. Eminönü emvalinden resmi senedi Çarkçı kıdemli yüzbaşı Mehmet İhsan 33'22808 No. 19'7/933 B. Eminönü emvalinden resmî senedi 33 22920 No. 19/7/933 Güverte kıdemli yüzbaşı Mehmet Lâtif B. Beyoğlu emvalinden resmi senedi 33/21567 No. 10/7/933 Kurvet kâtibi Mehmet Ömer B Mudanya emvalinden resmî senedi 33/22011 No. 17/7/933 Kıdemli yüzbaşı Muhittin B. Beyoğlu emvalind enresmi senedi 33/21771 No. 10/7/933 Ufakın Karaağaç mahallesin 'den Mustafa zevcesi Halime Hanıma: Evrakınız 101'933 tarih ve 33'18027 numara ile Uşak Askerlik şubesine gonderilmistir. ; Ufakın Salâh mahallesinden sehit tbrahim zevcesi Ummügülsüm Hanıma: Evrakmız Tekaüt şubesme geldiğıne daır bir kayde tesadüf edilememJştır. Sandıklımn Ece mahallesinden Sabri Efendiye: Evrakınız 2/5/933 tarih ve 33/9461 numara fle Sıhhiye dairesine gönderilmistir. Sandıklımn Çay mahallesinden Mehmet zevcesi Faima Hanıma: Bvrakınız 6/7/933 tarih ve 33'17906 numara ile Sandıklı Askerlik şubesine gonderilmlştlr. Sandıklımn Cuma mahallesin • den Hüseyin valdesi Sati Hanıma Evrakınızın Tekaüt şubesine geldiğine dair bir kayde tesadüf edilememiştir. Sandıklımn Celil oğlu damlar köyünden Ze»nep Hanıma: Evrakınız 192/933 tarih ve 33/3736 numara ile Sandıklı AskerlUc gubesine gonderilmiştir. Sandıklımn Kosura köyünden Fatma Harıma: Evrakınız 19/2/933 tarih ve 33/3752 numara Ue Sandıklı Askerlik şubesine gönderilmisir. Zabitan eytam ktsmt valinden resmî senedi 1969'14081 No. Birinci gahifeden mabat 16/7/933 30,000 izci arasında Türklere gösterilen Süleyman oğlu Salih Biga emvalinden alâka ve sevgi bizi son derece mem • resmî senedi 12017/1757 No. 16/7/933 nun ediyor. Yabancı memlekette ol • Ibrahim oğlu Hasan Fethiye emvalinduğumuzu hissetmiyoruz. den resmî senedi 155702096 No. 16/7/933 En büyük heyecanı Macar hududuna Tufan oğlu İlhami Gümüsane emvalingirerken duyduk: İstasyon Balkanlardan den resmî senedi 18673/2433 No. 16/7/933 gelen izcilerm millf bayraklarile sös Ahmet oğlu Sait Şırvan emvalinden lenmişti. Türk bayrağı müteaddrt yer . resmi senedi 16223/2139 No. 16/7'933 lerde asılmış ve aynca armamız yapıl • ibrahim oğlu Mehmet Turğut emvalinmıştı. Küçük Macar kızlan millî kıya den resmî senedi 19674/2538 No. 16/7/933 fetlerile bizi karşıladılar, hediyeler verHüseyin oğlu Şaban Antalya emvalindiler. Minimini çocukları bir ağabey giden resmi senedi 20167/2599 No. 16'7/933 bi kucakladık, uzun bir hasretten sonra Abdulkadir oğlu Nihat Ankara emvalin duyulan sevinçle öotük. den resmî senedi 197552552 No. 16'7'933 Mesahası 300,000 kilometre mu Ahmet oğlu Bekir Orhaneli emvalinrabbamdan 92,000 kilometre murab . den resmi senedi 201682600 No. 16/7/933 baına düşen Macaristan sonsuz bir maMehmet oğlu Mustafa Amasya emvalin tem içindedir. Şehrin ortasmdaki bay den resmi senedi 21012'2728 No 16/7/933 rak matem bitinciye kadar yanya ka • Mustafa oğlu Halil İbrahim Kasaba dar çekilmektedir. Orada Macar gençemvalinden resmi senedi 19972/2574 No, liği namına genç bir izci nöbet bekli 16'7/933 yor. Her tarafta temsilî resim ve hariOmer oğlu İsmail Kasaba emvalinden talarla dünkii Macaristan ve siyaha boresmî senedi 18025'2373 No 16/7'933 yanan bugünkü Macaristanın hazin muAli oğlu Ahmet Turğutlu emvalinden kayesesi asılıdır. Senelerce beraber yaresmî senedi 19427 2503 No. 16 '7 '933 şadıkları Avusturyadan bile zarar gö Yasef oğlu Yuda Fatih Emvalinden ren Macarlar senelerdenberi kaybolan resmî senedi 19492/2514 No 167'933 ağabeylerini bulmus gibi bize kosuyor Raşit oflu Mehmet Fatih emvalinden lar, arkamızı okşuyorlar. resmi senedi 20222/2618 No. 16/7/933 Beynelmilel kampın bulunduğu GÖ. Raşit oğlu Aziz Eminönü emvalinden resmi senedi 18906/1710 No. 16'7'933 döllö Pesteye, tren, elektrikli trenlerinAhmet oğlu Mustafa Muğla emvalinden, otokar, otomobil ile bağlıdır. Bu den resmî senedi 17171/2295 No. 16'7/933 vesaiti nakliyede gidip gelen binler • Mustafa öflu Mehmet Kırkağaç emvace tngfliz, Norveç, Siyam, Çm, A • linden resmî senedi 8620/1331 No 16/7'933 merîkalı izciler arasında herkes yalnız Yusuf oğlu Mehmet Kozan emvalinden 24 Türk izcisile alâkadar oluyor. Bu I resmî senedi 19719/2528 No. 16/7/933 rada Türk için hiçbir müskülât yoktur. Ahmet oğlu Mehmet Konya emvalinden resmi senedi 20155/2593 No. 16/7/933 Mehmet oğln Ali Dlnar emvalinden resmî senedi 12214/1779 No. 16/7/933 Süleyman oğlu Yunus Çesme emvalinden resmi senedi 20595/2892 No. 16/7/933 Birinci sahifeden mabat Abdülvehhap oglu Recep İzmlt emvalin bidm, Ankara Defterdan Talit, den resmi senedi 17189/2196 No. 16/7'933 Beyoğlu Defterdan Ali Rıza BeylerAhmet oğlu Hasan Pazar emvalinden den mürekkep olacaktır. resmi senedi 10096/1532 No. 16/7'933 Heyet, ufak memurlann kadro Mehmet oflu Cafer Birecik emvalinden sunu hazırhyacaktır. Bilâhare ken . resmi senedi 14688/2019 No. 16/7/933 dileri de yeni teşkilâtın âmirlikleriMehmet oğhı Mehmet Adapazarı emne tayin edileceklerdir. Istanbul Talinden re«ml aenedi 9758/1485 No. Defterdarlığı varidat müdürü Âmir 16/7/933 Vedat Mihri Defterdarlığa 120 memur alınacak Cumhuriyet yüzme müsabakaları Birinci gahifeden mabat etmis, bunlarm yarumdan fazlası ba mesafeyi ikmal eylemislerdi. Bu seneki müsabakaya daha fazla müsabık gire* ceği muhakkakhr. Müsabakaya girecek sporcularm her türlü esbabı istirahatleri tamamen' te • min edflmistir. Musabaka başladıktaıî sonra müteaddit motörler ve sandaüar yüzücüleri muntazaman takip edeeek • lerdir. Yanş bittikten sonra Soadiye kazinosunda mfisabıklarm isthahat etmeleri için hu«ust bir yer aynlacak ve sporculara bir çay ziyafeti verilecektir. Musabaka esnasmda da yüzücülerin her türlü ihtiyaçlan temm edîlecektir. Müsabakanm bttiş safbastnı seyirei. lerin gayet rahat görebilmesi içm kazinoda hususî tertibat almacakbr. Mü • sabaka neticelendikten sonra tevzii mü. k&fat merasimi kazinoda yapılacaktır. Erkekler arasmdaki musabaka 25 ağustos cuma, hanımlar arasmdaki mü. sabaka da 27 ağustos pazar günü yapılacağı için müsabıkların bu tarihe kadar haznlanmalarmı tavsiye ederiz. Her iki müsabakanm kayit müddeti 20 ağustos akşamı hitam bulacaktır. Sporcularm bu müddet zarfmda kay • dedilmeleri lâzrnidv. Müsabakaya kaydedilen ve edilecek olan sporcn bey ve hanımların birer fotoğrafilerini gedrmelerini veya göndermelerini rica ederiz. \ Kaymakam Ahmet B Fatih emvalinden reami senedi 33/20224 No. 29/6/833 Şandıklının Kosura köyün Kaymakam Hayri B. Kocaeli emvalinden AhmetrKtlandıras hayün • den resmi senedi 33 19544 No. 29/6/933 den Ese, Kozlaca köyünden E Binbaşı Osman B. Amasya emvalinden resmi senedi 33/20142 No. 29/6/933 mine, Kızılviran köyünden MehMiralay İ. Hayrı B D. Bekir emvalinmet, Çepni köyünden Stdıka, den resmi senedi 33/20069 No. 7 '7/933 Çepni köyünden Ali, Susuz ItöMiralay O. Hayri B. Tekirdağı emva yünden Mehmet, Sinekli köyün linden resmi senedi 33/20578 No. 7/7,933 'den Ates oğlu Mehmet, Çay ma • Kaymakam Abdurrahman B Kadıkoy emvalinden resmî senedi 33 20238 No. hallesinden Koyuncu oğlu Ah • 7/7/933 met ve tstanbul Şehremininde Miralay Tevfık B. Kadıköy emvalinden Ayse Hammlara: resmî senedi 33/21148 No. 7/7/933 Evrakınızın Tekatit şubesine geldiğine Binbaşı Sadık B. Beyoğlu emvalinden dair bir kayde tesadüf edüememiştir. resmî senedi 32 '2044 No. 7/7/933 Muameleleri Tekaüt ŞnKaymakam Muhıttin B. Bursa emvalinden resmi senedi 33/15238 No. 117/933 besince ıkmal edilerek Kaymakam Sadık B. Karamürsel emva resmi senetleri Munta • linden resmî senedi 33/21538 No. 11/7/933 zam Borçlar Müdürla • Kaymakam Emin B. Eskışehir emvağüne gönderilenlerin tis~ linden resmî senedi 33/21289 No. 11/7'933 teleri: Binbaşı Raşit B. İzmit emvalinden resmi senedi 33'22235 No. 17/7/933 Zabitan tekaüt kısmı Binbaşı Halil B. Uskudar emvalinden Hekim kaymakam Ahmet Rifat B. resmî senedi 33/22597 No. 17/7/933 Inebolu emvalinden resmi senedi 33/20510 Miralay M. Selim Kadıköy emvalinden No 29/6/933 resmi senedi 33'22309 No. 19 '7 '933 Sınıf 3 tüfekçl tsa B Eminönü emvaKaymakam A. Sabri B. Malatya emvalinden resmi senedi 33/14518 No. 29/6'933 linden resmî senedi 33 15050 No. 19/7 933 | Mülâzim Hüseyin Avnı B. Ankara emva yüzbaşı Mehmet B. Üsküdar emvalinhnden resmi senedi 33/20358 No. 29/6/833 den resmi senedi 33/19947 No. 29/6'933 Sınıf 6 lmam Mehmet Tahir B Kay Yüzbaşı Arif B Beşiktas emvalinden seri emvalinden resmi senedi 33'20282 resmi senedi 33/16611 No. 6/7/933 No. 2/7/933 yüzbası Muhitin B. Bursa emvalinden Sınıf 2 Kâtip Salim B. Üsküdar emvaresmi senedi 33'21162 No. 11/7/933 linden resmi senedi 33 '17422 No. 3/7/933 Yüzbaşı Mehmet B. Daday emvalin Sınıf 4 tüfekçi Yunus B. İzmir emvalinden resmi senedi 33/21204 No. 17/7/933 den resmi senedi 33/18545 No. 4/7/933 Baytar miralay Ferit B. Beşiktas emva yüzbaşı Nazif B. Amasya emvalinden linden resmî senedi 33/21847 No. 6/7/933 resmi senedi 33/21493 No 17/7933 Topçu binbaşı Sadetün.B. Ankara emva yüzbaşı M. Ruhi B. Bursa emvalinen linden resmi senedi 33/20929 No. 6/7/933 resmî senedi 33/21689 No. 17/7/933 Piyade ta. yuzbası Nihat B Kadıköy Mülâzim Süleyman B. Burdur emvalinden resmî senedi 33/20771 No. 4 7'933 emvallnden resmî senedi 33/21461 No. 6/7/933 Mülâzim Celâl B. Kemalpaşa emvalinden resmî senedi 33/20512 No. 4/7/933 Piyade 1 inci mülâzim Abdurrahim B ivrihisar emvalinden resmi senedi Mülâzim M. Emin B. Ankara emvalınden resmi senedi 33'21034 No. 6T933 83/21181 No. 6/7/933 Sınıf 1 kâtip Ahmet Şukrü B. Ankara Mülâzim Celâlettin B. Üsküdar emvaemvalinden resmi senedi 3315984 No. linden resmi senedi 33/21031 No. 67933 6/7/9333 Zabit vekili Etem B Erbea emvalin İstihkâm K yüzbaşı İbrahim B. Erzinden resmî senedi 33 21030 No 11^7'933 can emvalinden resmi senedi 33/20437 Mülâzim A. Şahin B. Eminönü emva No. 8/7/933 linden resmî senedi 3321496 No. 17/7/933 Piyade yüzbaşı Nezir B Eminönü em338Nüpud valinden resmi senedi 33,19272 No 8/7/933 Mülâzim Hasan B. Mudanya emvalinPiyade kıdemli yüzbaşı İsmail Hakkı den resmî senedi 33'21123 No. 17/7/933 B. Fatih emvalinden resmi senedi Mülâzim Hüseyin B. Milâs emvalin 33/19940 No. 8/7/933 den resmî senedi 33'21551 No 17'7/933 Piyade yüzbası Ali Rıza B. İzmir emvaMülâzim Süleyman B Kırkağaç emvalinden resmî senedi 33/15935 No. 8/7/933 linden resmi senedi 33/22477 No. 17/7/933 Nakliye mülâzim Mehmet Ali B. Fatih Cerrah Mustafa B. Konya emvalinden emvalinden resmi senedi 33/17725 No. resmî senedi 33'20314 No. 29'6'933 8/7/933 İmam Kâşif Ef. Eminönü emvalinden S 6 Me memuru Mehmet Kemal Fatih resmî senedi 33/19256 No. 29'6/933 emvalinden resmî senedi 33/21381 No. Hesap memuru Necip B. Bursa emva8/7/93S linden resmî senedi 33/20532 No. 4/7/933 8 6 Hs. memuru AH Rıza B. Adana Hesap Me. Adil B Kadıköy emvalin emvalinden resmi senedi 33/18521 No. den reemi sened 33/20624 No. 4/7/933 Osman oğlu Ahmet Kayseri emvalin den resmî senedi 20464/2824 No. 16/7 '933 , AH oğlu Hasan Konya emvalinden resmî senedi 19Ö372468 No. 18/7/933 Hüseyin^oğlrç Hüseyin Amasya emvalinden resmi senedi 20494/2639 No. 16/7/933 Hamdi oğlu Ali Samsun emvalinden resmî senedi 20213/2617 No. 16/7/933 Süleyman oğlu Hasan Isparta emvalin den resmi senedi 13903/1930 No. 16/7/933 Mehmet oğlu Ahmet Bursa emvalinden resmi senedi 10130/1537 No. 16/7/933 Hasan oğlu Mehmet Beypazarı emralin den resmî senedi 20498'2640 No 16/7/933 Ahmet oğlu Şaban Eminönü emvalinden resmî senedi 14813/2038 No. 16/7/933 Dur Ali oğlu Fettah Koyceğiz emvalinden resml senedi 14601/2014 No. 16/7/933 Ali oğlu Durmuş Ali Saimbeyli emva linden resmî senedi 7761/1257 Nol6/7/933 Hasan oğlu Mustafa Pazarcık emvalinden resmî senedi 4554/845 No. 16/7'933 İzzet oğlu Kâmil Küre emvalinden resmi senedi 19426/2508 No. 16/7/933 Mustafa oğlu Mehmet Bodrum emva linden resmî senedi 20057/2601 Nol6/7/933 Mustafa oğlu Zekeriya Kayseri emvalinden resmî senedi 13859/1938 Wo. 16/7'933 Mehmet oğlu İsmail Serik emvalinden resmî senedi 20678/2660 No. 16/7/933 Ahmet oğlu Mehmet Ayaş emvalinden resml senedi 80274/940 No. 16/7/933 Abbas oğlu İbrahim Of emvalinden resmî senedi 7919/844 No. 16/7/933 Bey de yeni teşkilârta miihim bir vazifeye tayin edilecekiir. Defterdarhğın şimdiki mem'urlannın adedi kâfi olmadiğından yeniden yüz yirrni kadar memur ahnacakhr. Heyet yann Defterdarhk binasın. da toplanarak işe başhyacakbr. Kadronun büyük memuTİara taalluk eden kısmını Maliye Vekâleti hazirhya cakhr. Ankara 6 (Telefonla) Ankara Defterdan Salim ve tstanbul Def terdan Mustafa Beyler, îstanbulun yeni maliye teskilâhnda murakıp lıklara, Adana Defterdan Talât ve Samsun Defterdan Zeynelâbidin Beyler de tahakkuk müdürlüklerine, Ankara merkez muhasebecisi Şefik, Beyoğlu Defterdan AH Rıza Beyler de malmüdürlüklerine tayin edile ceklerdir. Yeni teşkilâtta 35 liraya kadar maas alan memurlann tayinleri îcin natnzet listesi hanrlanmaktadır. Bu liste vilâyet tarafından tetkik edil dikten sonra kesbi kat'iyet edecek«r. Tayinler Vecihi Beyin mösameresi Vecihi Sivil Tayyare mektebi ilk mezunları serefme 10 ağustos persembe aksamı Fenerbahçede Belvü oteEnde bir tayyare gecesi tertip edilmiştir. Müsamere sabaha kadar devam edeeek, tayyare eğlence ve hünerleri yapıla • rak geceleyin tayyareden korunma tecrübeleri gösterilecek, bunu mükem mel bir cazbant refakatinde dans takip edecektir. Eğienceler sabaha kadar sürecektir, tstanbuldan gelecekler için hususî motör temin edilmiştir. Fırınların tahdidi Fırınların tahdidi hususunda Bele diyece yapılmakta olan tetkikat bugünlerde ikmal edilmek üzeredir. Bu hususta bir rapor hazırlanarak Şehir Mecli stne verilecektir. Medism teşrinievvel içtnnamda bu iş için karar almdıktan sonra tatbikat sahasma geçilecektir. Konya Halkevin de muallimler için bir kurs açıldı Malul efrat kısmı Mürsel oğlu Ali Iskilıp emvalinden resmî senedi 2316/17349 No. 29/6/933 Hasan oğlu Şeyh Müslim Birecik emvalinden resmî senedi 2573'19971 No29'6'933 Bılâl oğlu Ahmet Izmır emvalinden resmi senedi 2517/19553 No 29 '6/933 İbrahim oğlu Ali İzmir emvalinden resmi senedi 2790'21835 No. 16/7/933 Yusuf oğlu Osman Buyukliman emvalinden resmî senedi 238318170 NOİ6/7/933 Hasan oğlu Mehmet Büyükliman emvalinden resmi senedi 2377/18164 No. 16, 7/933 Mehmet oğlu Hüseyin Kasaba emvalinden resmi senedi 2372/18024 No. 16/7/933 Musa oğlu Hasan Kasaba emvalinden resmî senedi 2744/21217 No. 16/7/933 Ahmet oğlu Ali Beyşehir emvalinden resmi senedi 2659/20563 No. 16/7/933 Ramazan oğlu Huseyın Beyşehir em Konya Haîkevİnde muallimler içîn bîr IOJTS açıl ! lerclir. Yukan'dakî re«hn kur»a İştirak «Jen muallim mif ve bütün muallimler bu kurıa iştirak etmiş I hanım ve beyleri bir arada göstermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog