Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Üzüm ve istihsalâtımız 65 Bir Casus tipi! : Au NACt | Mahsul bu sene geçen senekinden noksan olacak Sanayi şubelerinde faaliyet artıyor, ham maddeler Bu sene üzüm mahsulü geçen sene ihracatı fazlalaştı, vaziyet ümit verici şekildedir den yüzde 15, incir yüzde 40 derecesinde noksan tahmin edilmektedir. Üzüm ve incir rekoltelerinin bu noksanlığa mukabil palamut mahsulümüz bu sene geçen seneden daha iyidir. Ge. çen sene 35,000 ton palamut istihsal edilmişti. Bu seneki rekoltenin 50,000 tona baliğ olacağı anlaşılmaktadır. Alâkadarlar elde 1112 bin ton stok ka. laeağına ve yeni rekoltenin de fazla olacağına nazaran, hükumet, palamutu takas harici bırakacak olursa palamut fiatlannın düşmesinden endişe edile • bileceğini söylemektedirler. r Bu aksamki program Bir aylık iktısadî icmal it^ırıro 1933 Sırp Emniyeti umumiye müdürü, kendilerine casusluk eden bir Bulgarı kullanarak, İvan Mihailofu öldürtmek isterken kendisi nasıl öldürülecekti? yii ziyadesile faal bir hal almış ve Dünyamn baslıca memleketie stoklar çok azalmıştır. rinin son aya ait ticarî ve iktısadî Otomobil ve zirai makineler savaziyetleri memnuniyefbahş bir haldedir. Birleşik Şimalî Amerika cunu nayii dahi iyi bir halde çahsmaktadır. Temmuzun ilk 3 haftası zarfın. huriyetlerîle, Fransa, Aimanya ve »aat avnrı da baslıca mahsulât fiatlannda mütIngilterede muhtelif sanayi şube VtYANA: hiş bir tereffü görülmüştür. Bu telerinde büyük bir faaliyet görül leden haberli idi. Biliyordu ki, bir a Üçüncü ve son hikâye: reffü her ne kadar temmuzun son mekte ve ham maddeler müstahsili dam, kendisine daha iyi hizmet ede 18.30 konser • 20,05 piyano ile tahaftasında bir aksülâmel tevlit eolan memieketlerde fiatlarm yük • bilmek için, kendisini guya öldürmek ganni konseri 20,50 1933 Salzburg İvan Momçilof, ihtilâl sularincta yalderek fiatlar biraz düşmüş ise de, selmesi yüzünden vaziyet daha iyi vazifesini kabul etmişti. »enlikleri. «Orfe ve öridik» operası pa vuran bir gemidir. 1923 te, pupa • eskisine nazaran gene büyük bir te 22.55 haberier . 23,10 gece konseri. safhaiara girmiş bulunmaktadır. Sırplann kizli polis teşkilâtı, yol yelken, sallamağa basladı. Çiftçi oldu • reffü müşahede olunmaktadır. cunun yola düzüldüğünü tesbit etti. Son zamanlarda ham maddeler HAMBURG : ğu için, Stambuliskinin katli, onu da Momçilof Belgrattan kalktı, Selâniğe, Kanada buğday mahsulü 1932 ihracah ziyadeleşmiş olamakla be^:rp sah'llerine atmıştı. Belgratta, meuc 21.05 konser 23,05 haberler 23,3f Selânikten Edirneye geldi. Edirneden senesinin 431 milyon buşeline mu. raber, mamul esya satışlarında he. fada idi. Kieiden naklen konser. ~~~~ Son 3 sene zarfında üzüm ve incir kabil bu sene 320 milyon buşeldir. nüz bir fazlalık meşhut değildir. Giindelik ekmek derdi, kendisini sen de, Sofyaya geçti. BÜKRES: ihracatımız şu vaziyettedir. Oyun mükemmeldi! HINDISTANDA: Pamuk men*u'de'ftti. Bulçar çiftçisi iken, Sırp casusu FRANSADA: Baslıca sanayi şuÜzüm tncir 21,05 konser: Mozarttan parçalar Sırplann gizli polisi, casuslannın, na. catı talepleri haziranda «feğişmemişoldu. Şimdi, artık, yüzünde alçaklığın belerinde mayısta görülmeğe baslıTo» Ton 21,35 konferans • 21,50 çifte piyano ile zarı dikkati celbetmemek için kestirme tir. Amerikan ve Hindistan pamukkendi asıl çizgi'erini, silip mahvetmiş yan salah emareleri devam etmek • 1930 39850 23792 kon«er 22.20 konser. ' ' " yolu bırakıp dolâmbaçh yolu tercih etIarı arasındaki fiat farkı beher libmaksesi ile dolaşıyordu. tedir. Bilhassa mensucat sanayiinin 1931 30140 27194 BUDAPEŞTE: mekle aidıği ihtiyat tedbirini beğendi: rede 1 kânunusanide (0,54) peni i. tvan Momçilof, değerli bir haindi. vaziyeti çok iyidir. Lil pamuk men1932 49197 Z5O3O 21,15 Laios Veres çingene orke» . Anka kuşu, Bulgaristana, Sırbistandan ken temmuz 933 te (1,23) peniye Efendileri, ruhunun sefaleti hakkmda sucat ve ipek fabrikalarında büyük 1933 altı ay 12820 3028 trası tarafından muhtelif parç?'»21,35 değil, Türkiyeden gelecekti! çıkmıştır. HindHstan pamuklan daancak iyi malumat verebilirlerdi. bir faaliyet vardır. Ham yün fiatlaÜzüm tncir salon orkestrası ve cazbant 24,35 Leha ucuz olduğundan satışların bu Hulâsa, zillet ve ihanet vüklü adam, Kendi memleketinden alıp baska h'<~ nnın yükselme*i siparifleri çoğaltMilyon L. Milyon L. tonva şarkılan. şerait altında çoğalması kuvvetle mağaranın kapısına geldi. Vurdu. tvan menlekete sattısı sırlar, en mükem mış ve manifatura sanayiinde fazla 1930 9,9 4,1 memuldür. Mihailof açtı. mel cinsinden, birinci nevidendi. Hatisci 'stihdamını nmcip olmuştur. VARŞOVA: 1931 ı 10,7 5.3 Ne konustular? Hindistanin buğday rekoltesi bu ta, baska casuslan ve arzu edilmıyenYapılan bir hesabm. göre müseccel 1932 10,6 3.5 20,30 «Orfe ve öridik» operasin sene 9,299,000ton tahmin ediliyor. leri ele jjeçirmek için «tahrik» te de tşte burada perde kapanır? , 1933 altı ay issizler adedi haziranda (271,131) dan parçalar 20,50 Salzbu<gtan nak. 2,1 3,0 Geçen seneki mahsul 9,097,000 ton kullanıldı ve o vadide de, nadir adam. •• • iken temmuzda (249,198) e düş len muhtelif havalar 22,55 grâmofonla Avusturalya ÜTjiim rekoTtesi geçen olduğuna göre bu seneki hâsılâtı larda göriilen bir istidat gösterdi. müştür. 9 gün sonra, resmî Sırp Ajansı, Ava sene çok az olduğu halde bu sene pek dans havaları. geçen seneye nazaran 202,000 ton Bes sene rarfında işgüzarlığmın o kala. İvan Mihailofun katledilğini haber BELÇIKADA: Kömür ihracatımn PRAG : bereketli olduğu bildirilmektedir. Diğer yani %2,2 fazladır. dar çok delillerini ortaya koydu ki, şah verdi. taraftan tran üzümlerinm takas sayesinde çoğalmasına rağmen hali hazırda 21,30 klarnet konseri 23,05 son siyetini, âdeta, daha bijyük işler için Haziranda ihracatm fazlalaş Belgrat gazeteleri, büvük hâdiseyi, satıştan fazla istihsalât yapılmak % 9 0 kadar prim alması dolayısile rehaberler 23,20 Çekoslovak şimendi . kabul ettirmiş gibiydi. «nasına mukabil ithalât bir miktar kahn başlıklarla ilân ettiler. tadır. Demir ve çeiik sanayiinde kabet kudretleri fevkalâde artmış, üferleri hakkmda konferans. daha azalmıştır. Sırp idaresi düsündü: Nihayet, tvan Muhabirler, suikasti yazmağa ve tafdurgunluk vardır. Baslıca Utihsalit zümlerimize bilhassa Almanyada şidCENUBI AFRIKADA: Ticarî faMihailof tan kurtulmak için mâni ne idi ? silât vermeee basladılar: fiatlannda vukua gelen tereffü bazı detle rekabet etmeğe başlamışhr. j aliyette hafif bir salâh görülmekteYugoslav devletinin emniyeti umu. Cinayet hudut yakınlannda olmuş sanayii harekete getirmiştir. Maamafih, bu üzümler bizimkilere dir. Perakende ticaret iyidir. Ziraî miye müdürü, berayı malumat kay • ve haydut Mihailof, iki muhafızın'n ceBirinci sahifeden mabat ALMANYADA: Ikiısadî vaziyet nazaran daha dun evsafta olduklanndan vaziyet baslıca maddeler fiatlannın dediyorum . o zaman, Mösyö Jika Laziç setleri ortasma devrilip, ölmüştü! lhsan, kardeşi teslim edilmezse yeniden salâh emareleri göstermiş. bu rekabetin üzümlerimize talip olanlar yükselmiş olmasma rağmen henüz idi. Bu esnada tvan Momçilof, muzaffer tir. Is*izler adedi 5,040,000 den üzerinde ihracahmızı tehdit edecek demüphem ve meşkuktür. Zira birçok dayak atacağını söylemiş, bu sözlerMomçilof, verilen serefli vazifayi bir tavırla Sırbistana avdet etti. 4,856,000 adedine düsmüs, geçen se yerlerde müthiş bir kuraklık hüküm. den asabîleşen Sadettin ile boğazrecelerde tesir yapması memul değil . kabul etti. Kendisine, iki viiz bin di • Biiyük kahramanlar gibi karşılandı boğaza kavgaya giri*miştir. neye nazaran 620.000 azalmıştır. dlr. fermadtr. Mısır mahsulü resmî tahnar da bahşış vertleceK>i! ; ve itibannm akıl almaz nisbetlere çıkSadettin 30 santim uzunluğundak 10 haziran hafta sonunda bir m nlere nazaran geçen senekinden Fakat bu, o kadar »â ' &" darbe i • saldırmasını çekmiş, thsanın üstüne mıs olduğunu gördü. haftalık kömür istihsalâtı 245,300 955,000 cuval noksanile 8.595,000 di ki, o kadar sğır bir darbe olacakh "*î, atılmıştır. O kadar itibarda idi ki, bütün po . ton iken, 1 temmuz hafta sonunda çuval hesap edilmektedir. Bu seneki > şiddeti »Itmda, her nasılsa, ruhu sar. lislerin nazırı, senelerdenberi tvan MiGürültüyü işitenler koşuşmuşlar, 262,800 tona çıkmıştır. yün mahsulünün miktarca daha az sıldı. Birdenbire, denaetin neresine kahailofun Desinde dolaşan Jika Laziç, fakat kavgacıların etrafına toplanaı Demi istihsalâtı haziran zarfınfakat kalite itibarile daha iyi ola dar tırmanmıs olduğunu anladi. Baş sırtlana dahi galebe çalan bu büyük kalabalıktan hiç bir kimse araların da günde mayıs vasatisi 13371 tona cağı anlasılıyor. döntnesi mi? tztırap mı? Nefret mi? kahramana, kapısını açıp, kabul etti. girmeğe cesaret edernemiş, sadece karşa, 14.125 tona yükselmistir. Bu CENUBI AMERIKADA: Arjantin Her halde, vicdanı, şiddetli bir buhran Sadettinin önüne iskemle ahlarak hesaba pöre haziran 1932 ye nazaFakat tam bu sırada, hain, arka mahsulâtında değisiklik yoktur . içinde idi. Şimdi, beş senedenberi i vak'anın kanlı bir şekil almasma ran %40 bir fazlalık vardır. 10 hasından eski casus derisini yırtıp attı Buğday zeriyatı ilerlemektedir. Tiçine girip çıktığı çamurlann, vücu . meydan verilmemeğe çalışılmıstır. ziran hafta sonund'a bir haftada ve: carî vaziyet sakindir. Son ay zarfındÜD'in üzerinde, kurduğunu görür gi yüklenen vagonlar 106,200 3cen 10 Bu arahk lhsan, sabıkalının elin« Makedonya ihtilâl komitasi na. da hububat üzerine büyük muame. biydi. temmuz hafta sonunda 107,100 va. den kurtulmuş, ambann önüne ka Milâs «Hususî» Milâsa refah ve mına!» leler olmuştur. Son aylarda ihra Flinden gelse, derisini kopanp atagona çıkmıştır. Makine sanayiinde servet getiren kazanç membalarınm en Diyerek Jika Laziçin bulunduğu iscatın azalmasına rağmen ithalât faz dar koşmuş, fakat burada sabıka . görülen inkisaf devam ediyor. lının dayışı yetişerek zavallı genç amühimlerinden biri de kasaplık olarak tikamete doğru üç kurşun fırlattı. lalaşjnıştır. Temizlenmek ishyorda. meleyi^Mllanndan 4 Yunanistana ve ttalyaya ihraç edilen HOLLANDADA: Hollandanm Jika Laziç, koltuğundan yuvarlan Brezilyamn vaziyeti ikttsad'iyesî Nedamet içinde idi. sına mâni olmuştur. malî ve iktısadt vaziyetinde bariz bir iyi görünüyor. Yalnız kanve mah hayvanlardu*. Hemen hemen masraf • di. Düşündü. Kaçmağa çabahyan thsan karpuz salâh müşahede olunmaktadır. Mer sulünün şimdiye kadar görülmemiş sız denecek bir şekilde meydana gelen Onu vuvarlayınca, Momçilof: öyle Balkankârî bir darbe yapacak. küfelerinin yanına yuvarlanmif ve kez bankasının aldığı ciddî tedbirler derecelerde fazla olması dolayısile ve doğrudan doğruya köylünün cebine « tste bu da benim mükâfatım!» tı ki, masal yazanlar bile, dudaklannı ıSadettin tarafından saldirma ile tan giren bu servet, dünya buhranınuı mem. sayesinde Hollonda parasına halkın satış usullerinde ne gibi tedbirler Diyerek bir kurşunla da kendi bey . kalbinden yaralanmış, ölüm halinde sıracaklardı. itimad4 temin edilmiş ve 28 hazî • alınacağım herkes merakla bekle nini patlattı. Ieketimizde had bir şekilde tesirini göıyere yuvarlanmıştır. Karanm verdi ve kendisine tvan randa 3,5 tan 4,5 a cıkarılan iskonmektedir. Brezilya parasımn Ame . •• « terdiği 931 senesine kadar daima art Sadettin, cinayetini müteakip, sa' Mihailofu Sldürmek teklif eden Yugosto fiah 14 temmuzda % 4 indiril . rika dolan gibi sukutuna müsaade etvan Mihailofun katli bir mizansen mış ve bu ticaretle meşgul olanlara her lav emniyeti umumiyesine: «pekâlâ!» dırmasını, pantalonuna silerek: mistir. dilmemekte ve hükumet ciddî teddi. Maksat, tvan Momçilofu Jika Lâ vakit büyük kârlar temin eylemiştir. dedi. « tşi temizledim!..» demiş ve Hollanda Devlet bankasınm döbirlerle buna mâni olmaktadır. ziçin örüne kadar getirebilmekti. Fa . Ancak 931 senesinde eşya ve emtia evine gitmiştir. Etraftan yetişen poviz vaziyetinm iyi olması tşleri gekat Jika Laziç te, ayni suretle oyununu Siiinin ticarî vaziyeti fena gît • fiatlannın birdenbire düşmesi, bilhassa Makedonya isi o kadar kansık bir nişletmiş ve işsizler adedini azalt mekte devam ediyor. Bunun için za lisler biraz sonra Sadettini evinde oynamıştı: Yaraiandıgını hissedince, ihracat mallarımızın ümit edilmiyen bir muammadır ki, doğurduğu hâdiselere yakalamışlardır. mıstır. rurî ithalât e«yasinın trampa usu. yere yuvarlanmış, ölmüş gibi yapmış nisbette ucuzlaması yüzünden kasaplık asla şasmamak lâzımdır. Balat hastanesine kaldırılan ya. lü altmda tedariki çarelerine baş tı! DAN1MARKADA: Sanayide bir olarak ihraç ettiğimiz hayavanatın da Böylece, tam o sırada, Momçilofun ralı amele, kendine gelmeden öl • vurulmaktadır. Kahve müstahsili okaç avdanberi görülmekte olan faa< kıymetleri yan yarıya inmiş ve bu se müştür. karşısına, Minçinof isminde baska biri Jika Laziç, bugün Sırp Makedon . lan Cenubî Amerika memleketlerinliyet devam, etmiş, işsizler daha a. bepten memlekete giren paranm mik Katil, cinayetini itiraf etmiş ve çıkıverdi. yasının valisitjir! de mahsul çok bereketlidir. zalrnışhr. Inşaat îşleri fazlalaçmı», tarı azalmıştır. 931 senesinde ihracat şunları söylemiştir: Bu Minçinof ta menfi, fakat Maketki sahte maktui, tekrar, karşı kar • UZAK SARKTA: Japonyadan geyerli mensucat ve ayakkabı sanayidonya komitasile münasebette idi. eşyasının hepsinde olduğu gibi mevaşi Dayım Mehmet «vur!> dedi, len telgraflar sanayi faaliyetinin deşıya, birbirlerme diş biliyorlar. inde ithalâtın tahdidi dolayısile yeMinçinof, Momçilofu dinledi ve güben de vurdum. Gözüm kızmıştı. Ne ticaretinde de ihracat tüccarlarımız mü. ni talepler karsısınd'a kalindığından vam ettiğini bildiriyorlar. İpek fi . Hangisi öbiirünii yenecek? nahlaraıı çıkartmak için delâlet etti. yaptığımı bilmiyordum. Vak'a esna. him zararlara uğramışlardır. Buhran se büyük bir faaliyet başlamışhr. Daatlan hararetini muhaf»za etmek tşte bugünün bütün Makedonya me nesine kadar orta bir ağırlıktaki sığırm öyle delâlet ediyordu ki, haini, casu sinda sarhoştum.» te ise de Japonlar diğer pamukurnimarka parasının altma nazaran su, hayretengiz bir istihale ile biiyük Sadettin ile birlikte dayısı da tev kıymeti vasatî kırk lira tutarken bugün dan Haha ucuz olan Hm^>stan pa sukutu memleketin ticaret filosuna Bunu zaman gösterecektir. bir kahraman haline getirecekti. on liraya düşmüstür. Bundan başka me is ve hareket teminine vesile ol • muklanna karşı boykot yaptıklan i kif edilmiş ve îki maznun dün Adli Devam edecek Vançe, banndığı dağ ininde, mese. yeye sevkolunmuştur. vaşi ihracatımızın en büyük müşterisi çin Japon pamuklu mensucatı vükmu'tur. selmeğe baslamıştır. Stoklar faz • Yunanistan buhran dolayısile eskisi ka1SVIÇREDE: Haziranda baslıyan lalaştığından Japon pirinçleri de dar hayvan almamağa başlamış ve bu ve mühim miktarlara baliğ olan e c biraz dHişmeğe mütemcyildir. sebeple kıymet itibarile vaki olan düşnebi sermayelerînin îsviçreden u Türk Kadın Birliği 30 ağustos 933 künlüğe miktar ve adet noksanlığı da HAYRETTİN SÜKRÜ zaklaşması hareketi temmuzun ilk Zafer Bayramına musadif günde Yalo. inzimam ederek kasaplık hayvan ihra. haftasında durmuştur. Malî vaziyet vaya bir tenezziıh tertip etmiştir. Bi catımız büsbütün azalmıştır. düzelmis olup hükumet bütçeyi tr?letler Kadın Birliği merkezinde satıl < • zin icm cidd : tedbirler almakla me»> Bilhassa Yunanistanın ithal edilen maktadır. guldür. inşaat faaliyetî işsizleri bir sığırlara mukabil herhalde YunanistanYapılan bir istatistiğe göre memle derece azallmıştır. Bununia beraber yidinm varidatın artmasmı değil, bilâdan eşya alınmasını mecburî tutması ketimizde gerek tütün mhisarmm, ge. kibrit ve ipek sanayiî hâlâ durgun kis, sarfiyatm azalmasım intaç edeceği ve bunun için Yunanistana giren me rekse tütün tüccarlarmın depo ve ima • vaziyettedir. anlaşılmış, fiatlann tezyidi hususu şimlâthanelerinde tütün işliyen amelenîn vaşi kıymetinin yüzde 25 ni Yunan banAVUSTURYADA: Ticarî faalidilik tehir edilmiştir. miktan on bini geçmektedir. kasında teminat olarak alıkoyması ve yet artmaktadır. Banka muamelâtı Bu miktardan 6266 amele tütün in • üç ay geçince bu paralan hükumet he • fazlalasmış ve ijsizler azalmıştır. hisan imalâthanelerinde çalısmaktadır. Çelik istihsalât! çoğalmış, makine sabma îrat kaydetmesi hayvan ticaretiBu sene fındık mahsulümüz 45700 tnhisar depolarında çalısan bu amelesanayii, bilhassa ziraat ve değir . ni tamamile durdurmuş ve ihracat tüctondur. nin 2644 ü kadın 3622 si erkektir. men makinelerî kısmında yeni sipaFındık rekoltesi daima çuval üzerine carlanmız memleketimize Yunanistanrişlerle cok faal bir harekete gir • tesbit edilmekte olduğundan bu seneki dan eşya ithal etmek imkânı bulama miştir. Mensucat taleplerînin çoğalmahsul beheri 8 kilo itibarile iç olarak dıklarından daima yüzde 25 leri ter • mış olmasına mukabil kâğıt ve in221,000 çuval hesap edilmektedir. ketmek zaruretinde kalmışlardır. şaat malzemesi aanayünd'eki dur . 1932 de mahsul 219,000 ve 931 seneBirkaç gündenberi şehrimizde bu gunluk zail olmamıştır, 933 senesinin ilk aylannda daha zîlunan Japon tütün inhisan müdürü Ja sinde de 160,000 çuval idi. AVUSTRALYADA: Mevsim mü pon sefareti ticaret mümessjlile birlik. Bu seneki mahsul aşağı yukan geçen yade mahsus bir halde kendini göste • nasebetile işler haziranda biraz hasenekinin aynidir. tç fındığın kilosu 50 te Anadolu dahilinde bir tetkik seyahaBolunun Çakmakçılar köyünde Halk Fırkası ocak heyett ren durgımluk Yunanistanla son itilâffiflemiş olmakla beraber vaziyet kuruştur. Rakip memieketlerde mah • tine çıkmıştır. Japon rejisi direktörü ile ihtiyar heyeti bir arada namenin daha müzakeresine başlanır • geçen senenin ayni ayına nazaran sulün az olmasına mebni memleketimL. evvelâ Bursa ve havalisini gezecek oratResimde görülen kiiçülc ki7 köv kâtiplısji vapan Müzeyyen H.d'r] ken zail olmuş, itilâfnamenin tasdikin • çok iyidîr. Yün, hububat ve demirze fındık ihracah yüzünden 1112 mildan tzmire gidecek, kara yolile avdetden sonra faaliyet baslamıştır. den gavri madenler fiatlannda huBolu «Husus» Cumhuriyet Halk reisi Mithat Bey veciz bir nutuk irat etyon lira gireceği tahmin olunmaktadır. te Ankaraya da uğrıyacaktır. »ule gelen tereffü dolayısile, vergi. Fırkası köy ocaklannın açılma mera Kasaplık hayvan tüccarlarımız iti • miş, bundan sonra hazıruna seker tevTürk tütünleri etrafından tetkikat • lerin ve faîzlerin rndirilmesi de beksimi büyük tezahüratla icra edilmekteta bulunmakta olan bu zatın bilâhare lâfname mucibince Yunanistana ihraç zi edilmiştir. Merasimi müteakıp lenmekte olduğu için memleketin vamemleketimizden Japonya rejisi için 1931 • 1932 mahsul senesinde şa dir. Bu cümleden olarak Bolunun şiettikleri hayvan parasının yüzde 25 ni ocak binasmın önündeki meydanlıkta ziyeti umumiyes! metnnuniyeti mutütün almak mukabilinde Japon men rap ticaretinde umumî bir tenakus vai tnal nahiyesinde bulunan Çakmaklar loplanılmıs ve köylü rocuklarile Yurt Yunanistandan eşya alarak memleketicip bir haldedir. Temmuz iptidalasucatı vermek suretile bir klering mu . dır. Ekser memleketlerin sarfiyatı ba. köyünde Cumhuriyet Haîk Fırkası Bilgisine dair hasbıhal yapılmışhr. Bu mize ithal edeceklerdir. Fakat tiiccar • rmda yağan bereketli yağmurlar kavelesi akti için alâkadar makamlarla riz bir surette azalmış, yalnız Fransada mensuplarının vücude getirdikleri o yavrulanmızın sorulan suallere verdiklarımız eşya ithalinden sarfınazar ederek mahsul vaziyetini düzeitmiştir. 1933 temaslarda bulunması muhtemel görülve Çekoslovakyada istihlâkât tabiî vacak binasmın küşat resmi de yapılmış. leri cevaplar çok yerinde olmuştur. İki yüzde 25 i yüzde 20 noksanile Yuna • ve 1934 yün mabsülü 2,942,000 bal. mektedir. ziyette kalmıştır. Büyük mikyasta şa • ya tahmin erfilmektedir. Geçen setır. Merasimde Vali Ali Rıza, Fırka visaatten fazla süren bu jamimî hasbı rap yaDan ttalyan, İxpanya ve Tuna nistanda satmakta ve ithal hakkını başneki mahsul 3,168.000 balya idi. memleketlerinde tenakus diğer sene . lâyet idare heyeti reisi doktor Mithat, halden sonra köylünün hazırladığı akkalarına devrederek para almağı ter • KANADADA: Amerikadaki fiat Yunanistanda 25 gramlık beher si • lere nazaran çok fazladır. ıdare heyeti azalan, askerî kumandan, şam yemeği hep bir arada yenilmiş ve cih etmektedirler. Hükumetin göster • tereffüile muvazi olarak Kanadada gara paketinin perakende fiatmın bir Fransız piyasasının ecnebi şarapiari Maarif müdürü, Belediye azalan ve bügeç vakit avdet olunmuştur. diği himaye Milâsta kasaplık hayvan smaî faaliyet devam etmektedir. drahmi tezyidine karar verilmişti. Fa. na kapanması, tspanya, Yunanistan ve tün köylü hazır bulunmuşlardır. Fırka Saip ticaretini yeniden canlandırmıştır. Gıda maddeleri ve mensucat sanakat, tetkikat neticesinde fiatlarm tez ı ltalyayı çok müteessir etmiftir. ANKARA: 12,30 gramofon 18 orkestra 1 9 alaturka saz 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL: 18 gramofon . 18,30 fransızca ders (müotedilere mahsus) 19 Hikmet Rıza Hanım 19,45 stüdyo saz heyeti ile Cennet Hanım 20,30 Münir Nuret • tin Bey ve arkadaşlan. 21,30 gramo . fon 22 Anadolu ajansı, borsa haberi, Hiç yüzünden bircinayel Milâsın hayvan ihracatı artıyor Yunanistanla yapılan mukaveknin f aydaları Bolu köylerinde Fırka ocakları açılıvor Kadın birlijjinin gezi ntisî Şehirde ne kadar tütün amelesi var? Fındık rekoltemiz Japonlar memleketimizden tütün alacaklar Cihan şarapçılık vaziyeti Yunanistanda sioara fiatları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog